רתאה תפמ     רעשה ףד

24.4.00 ,אמויד יניינע

(יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע

24.4.00 ,אמויד יניינע

ךכ לע יתערתהו הזה םוקמב יתדמע םישדוח רפסמ ינפל
ןוילעה טפשמה תיבבו ,התוללכב טפשמה תכרעמבש
איבהל לולעה רבד ,התואנ תימינפ תרוקיב ןיא ,טרפב
תכרעמ לש התסירק תא יתאבה .ןוסא-תורה תואצותל
לולעש המל לשמכ ןוילעה טפשמה תיבב םיבשחמה
.הלוכ תכרעמל תורקל

.אב הז הנהו


םוטמיטו םיבשחמ לע


ןורהא אישנה דובכ ,המינפ ךתיבב םוטמיטו םיבשחמ לע
.קרב

ץ"גב קיתב 21.4.00 םוימ ךתטלחהל הרק המ האר
רתועה לש ומש תא םסרפמ היה אוהד ןאמ םא .2344/00
הובגה ץעה לע ותוא םידפשמ םתייה ,ךתטלחהל דוגינב
.ןוילעה טפשמה תיב לש הדימריפה לש ץיפשה לע .רתויב

תא תרסואה הטלחהה ףוגב םסרופ רתועה לש ומש לבא
תיב לש ימשרה רתאב היה םוסריפהו ,םשה לש ומוסריפ
ןוילעה טפשמה
.(www.court.gov.il)
?םכלש webmaster-ה ?יארחאה ימ
!?למיג-ןישה

,טעמל - הטלחהה תא ןאכ איבמ ינא רוביצל תורישכ
.רתועה לש ומש ,ןבומכ


ןוילעה טפשמה תיבב
קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב

'ג - 2344/00 ץ"גב


קרב 'א אישנה דובכ :ינפב


############## :רתועה


דגנ


לארשי תלשממ שאר .1 :םיבישמה
ןוחטבה רש .2
םינפ ןוחטבל רשה .3
הלשממה שאר דרשמ .4
םינעייס םוקישל הלהנמה .5
יללכה ןוחטבה תוריש שאר .6
יללכה ןוחטבה תורש .7
לארשי תרטשמ .8
םינפה רש .9


רתועה םש םוסרפ רוסיאל השקב


ןצינ יש ד"וע :םיבישמה םשבהטלחה


.שקובמכ

.(21.04.00) ס"שתה ןסינב ז"ט ,םויה הנתינ

א י ש נ ה

רוקמל םיאתמ קתעה
ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש
/זד/A04.00023440


(יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע

רתאה תפמ     רעשה ףד