רתאה תפמ     רעשה ףד

4.8.99 ,אמויד יניינע

העיפומ וב םוקמ לכב :תיללכ הרעה
רושיק אלל יתחת וקב השגדה
רחא םוקמל רושיק דיתעב אובי


(יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע

4.8.99 ,אמויד יניינע

.םהירקבמב םירחאו ןוגי-לא טפושה לש םתוחלתשה לע
."הנוב תרוקיב" לעו "יניצ לוצינ" לע
.החטבאל םיקוקז םה עודמ :ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש
.בכרה תוניקת ידייצ לש תודחה םהיניע לעstrikes again ןוגי-לא טפושה

לש ,יטילופה ןווגה תרסח אלו ,הללמואה ותואטבתה ביבס תוחורה ועגרנ םרט
הניגב רשא תואטבתה ,םורדה זוחמל םולשה טפשמ יתב אישנ ,ןוגי-לא דדוע טפושה
.תומילא וניינעש קיתב אקוודו - בוש הכמ אוה הנהו ,םודיק-בוכיעל הכז אוה

לש ותטלחה תא קודבל השקבב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לא התנפ רואמ תנע כ"ח
םילעב ינש רצעממ ררחשל ,עבש-ראבב םולשה טפשמ תיב טפוש ,וגאו לאירא טפושה
םדא לוכי תילאמרופ תרגסמ וזיאב עדוי אל ינא .םהיתושנב תולעתהב םידושחה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ לא תונפל ,תסנכה-רבח אוה םא םג ,ךילהל דצ וניאש
,רוערע-תאכרע וניא אוה ילאמרופ ןפואב םג רשאכ ,טפוש לש ותטלחה ןיינעב
ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשי התוללכב טפשמה תכרעמ לש הגיהנמכ לבא
.ולש תכרעמב השענש המ לכל תירסומ תוירחא

תכרעמב השענש המ לכב "ןיינעתהל" אוה יאשר םג יאשר תאזה תוירחאה חכמ
אלש הרוצב ותעד תא עיבהלו ,(ךכ ןיינעתהל יאשר הרושה ןמ חרזאה םג השעמל)
קר אל םיגציימ םה יכ םתעידיל איבת לבא ,דחמ ,םיטפושה לש םתואמצעב עגפת
.התוללכב טפשמה תכרעמ תא םג אלא ,םמצע תא

תבותכה תניחבמ םגו הנכות תניחבמ םג תימיטיגל ,אופיא ,התייה רואמ כ"הח לש התיינפ
,ןיינע לש ופוגל ןה ,המוקמב התייה אל ןוגי-לא טפושה לש ותמוערתו ,התנפ הילא
.ויציח תא תוריל רחב אוה הילעמ המבל רשאב ןהו

,םישק םירבד ךתלוז יפלכ עימשמ התאש תמיא לכ :וניתומוקמב השפ לוספ גהונ
."הטוב ןונגס"ב שמתשמ התא יכ לע ךדגנכ סירתמ אוה ,ונזואל םיברע םניא רשא

?"הטוב" ןונגס ךל סחיימ אוה עודמו

אוהו ,םה תמא ךירבדש םושמ ,תובזוכ תויואטבתה ךל סחיל לוכי אל אוהש םושמ
תינקתה ןושלה לע דיפקמ התאש םושמ ,תוסג תויואטבתה ךל סחיל לוכי אל םג
הפ-ילובינ םהב שיש וא ,תמא םניא ךירבד יכ ןועטל היה לוכי אוה םא) רתויב
.(ןכ תושעל ססהמ היה אל אוהש וילע הקזח ,'וכו

תויפולח תויועמשמ שולש ,ןשוש-ןבא ןולימ יפ לע ,התועמשמ "הטוב" הלימה
.םהב לוספ לכ ןיא "םיטוב" םירבד אליממו ,בקונ ,ףירח ,ינצקוע :הל

.םכירבדב ורהזיה םימכח :רמאנ ךכ לעו

,תרוקיבה ירבדב רשא "תוטוב"ה לא סחייתהלמ ענמנ ןוגי-לא טפושה היה ול
ןכומ יתייה ,רבודמ הב הטלחהה תא הארק אל תסנכה תרבחש הנעטב קפתסמו
כ"הח יכ םא ,םמצע לע ןגהל רתומ םיטפושל םג ירהש ,הבהאב וליפאו ,תאז לבקל
השקיב קר אלא ,הפוגל הטלחהה תא רקבל הרמייתה אל ,יתוניבהש לככ ,רואמ
סנכיהל התייה הכירצ אל ךכ םשלו ,הטלחהה תא "קודבל" ןוילעה ש"מהיב אישנמ
.םיטרפל

."תנסורמ יתלבו הטוב הרוקיב" רואמ כ"החל סחיימו ,ךכב קפתסמ אל טפושה לבא
עדוי אוה םא יניעב אוה בר קפסו ,"תנסורמ" תרוקיב ,ותטישל ,יהמ רורב אל ללכ
ישיאו תרושקתה לש ... תרוקיב" לע ןנוקמ םג אוה ."הטוב" הלימה תועמשמ יהמ
וליאכ ,"טפשמו קוח לש םיאשונב אקווד הניא םתויחמומ רשא םידבוכמ רוביצ
רוביצה ,דובכה לכ םע ,לבא ,ולש "הילימ"ל קר הרומש םיטפושה תא רקבל תוכזהש
הילדחמ לע ריחמה תא םלשמה םג אוה ,טפשמה תכרעמ לע "תיבה-לעב" אוה בחרה
.הפה תא חותפל ול רתומ םג רתומו ,טפשמה תכרעמ לש היתויועטו

רוספורפה לש וזמ התוחפ אל ,עודיה ולגזוב אוה ,"קושהמ שיאה" לש ותוכז הז ןיינעבו
,קוחה ינפב םיווש םלוכ :סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ,לשמל ,וא ,הימדקאהמ
הרוזנצ אלש יאדוובו ,הרוזנצ ילב ,הפוגל ןוחבל שי םהלש תרוקיבה תאו
.םמצע םירקובמה לש

תיטופיש הטלחהב ןוגי-לא טפושה לש ושומיש היה רתוי דוע םמוקמ לכל רבעמ לבא
ילככו ,המצע הטלחהל תויטנאוולר ןניא רשא "תוילנוסרפ" בגא-תורעהל המבכ ולש
.תרחא בשוחש ימל הפה תמיתסל

.תרחא תונמדזהב ךכ לעו


...הלחתהה קר איה תאזו

אל וירקבמב ןוגי-לא טפושה לש (אוה-וחונימל קקדזנ םא ,"הטוב"ה) ותוחלתשה
יכ ונא םירשבתמ ןכמ רחאל םויו ,החיתפה-תיירי אקווד אלא ,קוספ-ףוס התייה
דגנכ אוה םג אצי תרחא תיטופיש הטלחהבו ,ורדגמ אצי ומצע וגאו טפושה םג
.רואמ תסנכה תרבח לש התרוקיב

ותטלחה תא הארק אל תסנכה תרבחש הנעטב קפתסמ וגאו טפושה םג היה ול
ךמסומה םרוג ףא ןיא" יכ רמוא אוה לבא ,אחינ רמוא ,רומאכ ,יתייה ,תמדוקה
."ןידה תלוז ותעד לוקיש ליעפהלו טילחהל דציכ טפושל תורוהל לוכיו

הז יפיצפס הרקמב רבודמ רשאכ קר לח אוה לבא ,אוה ןוכנ הזה ןורקיעה ,ןכא
אלו תסנכה תרבח אל ,ןוילעה ש"מהיב אישנ אל - שיאל רוסאש רורבו ,רחא וא
.רחא וא הז ,םייוסמ קיתל תעגונ איהש לככ טפושה לש ותדובעב ברעתהל - ולגזוב

,עיפשהל איה תירוביצה תרוקיבה לש התרטמ ,תיללכ תרוקיבב רבודמ רשאכ לבא
.יהמ תימיטיגל תרוקיב יתעדי אל ,תימיטיגל הניא וז םאו

בלה-ישחרל ןיזאהל ותבוח ןיבל טפושה לש ותולת-יאו ותואמצע ןיב ןרמתל דציכ
אלש ,םוחה תא לובסל לגוסמ אלש ימו ,הזמ טושפ ןיא יתעדל - רוביצה לש
.ןמורט ירה ,ב"הרא אישנ ותעשב רמאש יפכ ,חבטמל סנכיי

הלימהש הדבועה תא םינפהל םילגוסמ אל רשא םיטפוש םנשיש הארנכ לבא
.םרכש תא םלשמה ,בחרה רוביצה אוה ,תיבה-לעב לש איה הנורחאה


"הנוב תרוקיב" לעו "יניצ לוצינ" לע

הלשממה שאר חצר ירחא דחוימב ,הקוחש עבטמל השענ "יניצ לוצינ" יוטיבה
רתוי השענ ,ודוח ההק רשא ,הזה רישכמב שומיש בורמ ,יאמ אלא .ל"ז ןיבר קחצי
והשמ רמוא והשימש תמיא לכו ,ומצע "יניצ לוצינ" יוטיבב יניצ שומיש רתויו
.רחא וא הז ןיינעב "יניצ לוצינ" השוע אוהש םירמוא ונחנא ,ונמעטל וניאש

יכ (3.8.99 ,ץראה) בתוכ םילשורימ ןייטשניבור םייח ר"ד (לימ) ל"אס ,לשמל ,הנה
וריבעהלו ,תיאבצה תונברה לש הידימ םיללחה יוהיז אשונ תא איצוהל השירדה
.םתויחמומ וז רשא ,םייעוצקמ םימרוג לש םהידיל

תוריסמ לע תואמחמ ללש תיאבצה תונברה לע ריתעמ אוה היגוגמיד לש ץרפב
ןימאמ ימצע ינא .הז ןיינעב קדוצ אוהש דואמ ןכתייו ,האלמב תוקבדהו שפנה
אלא ,שפנה תוריסמו הדובעה רסומ הניא הלאשה לבא ,הז ןיינעב דואמ קדוצ אוהש
לש םתלוכי תמועל ,םיללחה יוהיז םוחתב תיאבצה תונברה לש תיעוצקמה תלוכיה
.הכאלמה התוא תא תושעל םירחא םימרוג

ךכב םגש ןכתייו ,תיאבצה תונברה לש הידיב אשונה תא ריאשהל שיש רובס בתוכה
השירדהש רמולו אובל לבא ,(ומיע םיכסהל הטונ תוחפ ינא הז ןיינעב) קדוצ אוה
םהיתופוג יקלח תרובק תשרפ לש "יניצ לוצינ" איה תורחא םיידיל רבדה תא איצוהל
."יניצ לוצינ" יוטיבה לש יניצ לוצינ המצע איה - תטיישה יללח לש

השירד לכ טעמכ .םייוסמ עוריא תובקעב אובתש אוה יעבט ךא רומאכ השירדש רורב
?המ זא .רחא וא הזכ עוריא תובקעב האב תירוביצה תכרעמב םירופישו םייונישל

תשרדנ" ,וירבדל ,לבא ,רפשל המ שי תיאבצה תונברב םג יכ םיכסהל ןכומ בתוכה
רישכמ התשענ ןמזמ רבכ וז הקוחש ןושל-עבטמ םג לבא ,דואמ יל רצ ."הנוב תרוקיב
.תויפ תמיתסל

,"תסרוה תרוקיב" ןיבל הניב לדבהה והמו ,והמ הרשפ יתעדי אל - "הנוב תרוקיב"
,אי" הרמיאה תא עבט ל"ז יקסניטוב'ז באז רשאכ .וזכ וא וזכ ןנשי ללכב םא
?"תסרוה תרוקיב" וא "הנוב תרוקיב" וז התייה םאה - "ןכערב

"הנוב תרוקיב" וז התייה םאה ,תוחולה תא רבש םולשה וילע ונבר השמ רשאכו
?"תסרוה תרוקיב" וא

תיביטקורטסנוקה תרוקיבה וז םימעפל - תישארבמ ליחתהלו רקובב רחמ םוקל
הז םג - םיאלט-תאלטהב ליחתהלו רקובב םוקל ףידע יכ רובסש ימו ,רתויב
.תרחא בשוחש ימל הפה תא םותסי אלש לבא ,ימיטיגל


קדצה תולאו םירטושה

איה ןכ לעו ,העונת ירטוש יפלכ םיגהנ לש תומילאמ תגאדומ לארשי תרטשמ
.תולאב םתוא תדייצמ

וליפאו ,תוחפ אל ,םירטושה לש םתפיקת תא ירשפא יוניג לכב תונגל שי ןכא
יפלכ תומילאה לבא ,(?אל ,ררמצמ עמשנ) "הליגר" תומילא רשאמ ,רתוי
שיש ןומאה לש םג אלא ,רעוכמה ילארשיה לש היצקנופ קר אל הניה םירטושה
.םירטושבו הרטשמב רוביצל

דואמ הלודג המכח וז .הרובעתה טפוש לש ונומאב תוכזל הלודג המכח הניא וז
תויהל ךישמת איה ,תאז םינפת אל הרטשמהש דעו ,ולגזוב רמ לש ונומאב תוכזל
.הכומו ,תקדוצ

דרשמב םיטפוש תוריקחל הקלחמה) ש"חמ תא אצמנ תעכ םא יתוא עיתפי אלו
זיזפ שומיש לע םיחרזא לש תונולתב רתויו רתוי תקסעומ (םיטפשמה
.קוחה-תולאב

.הלאה תא לבקל ידכ תואנספאב בצייתמ יתייה אל וליפא ,יתייה רטוש ול ,ינאו


םיטפושה :ןיינע ותואב ,ןיינעל ןיינעמו

.תונגל שי תאזה העפותה תא םגו ,תומילאב םימייואמ םיאצמנ םיטפושה םג


,קדצבו ,רמוא אוה .םינש רבכ תחטבואמ תוישיא וניה ןוילעה ש"מהיב אישנ
לבא ,םדאה דחאכ ריע לש הבוחרב ךלהל לוכי וניא אוהש ךכב שייבתמ אוהש
.הזמ םיאצוי ךיא איה הלאשה

החטבאל ,ןמזל ןמזמ ,"םיכוז"ו ,ןוכיס תצובקב םיאצמנ םירחא םיטפוש םג
.הלשמ החטבא תדיחי ךכ םשל המיקה םג טפשמה יתב תלהנהו ,תישיא

?"רעוכמ ילארשי" םואתפ השענ ילארשיה םאה .ךכל ונעגה ךיא איה הלאשה לבא

לוכי וניא ימואלה יפואב יוניש םושש םושמ ,יתעדל ,תילילש איה ךכל הבושתהו
תרוקיבה יכ ,קפס אלל ,הלגי תונותיעה ירחא בקעמש םושמו ,םויהל-םויהמ שחרתהל
םג ,תבקונו השק רתויו רתוי ,תונורחאה םינשב ,תישענו תכלוה טפשמה יתב יפלכ
ילארשיה רדגב םניאש יאדווב הלאו ,הימדקאה ןוויכמ םגו ,הקיטסיצילבופה דצמ
.רעוכמה

םילדבה הלגת רושעל-רושעמ תירוביצה תרוקיבה לש האוושה לכ יכ אוה ילש םשורה
,םתסה ןמ ,תרגפמ תרוקיב עומשלו רקבל רוביצה לש ותונוכנש ןוויכו ,םייתועמשמ
אל ,קרב ןרהא ,םויהד ןוילעה טפשמה תיב אישנ םא חוטב אל ינא ,תוערואמה ירחא
ןמ ,ומלשי וירחא םיאבהש םשכ ,וימדוקל עיגמ היה רשא ריחמה תא םויה םלשמ
.ול עיגיש המ תא ,םתסה

תוסחייתה ךירצמ הז םגו ,טפשמה תכרעמב רוביצה לש ןומיאה לע הברה םירבדמ
ימ לש ונומאב תוכזל הלודג המכח וז ןיא יכ רמוא הז םוקמב רבכ לבא ,תדרפנ
הלודג המכח וז ןיא םג הדימה התואבו ,םינפבמ טפשמ תיב האר אל םולעמש
.יטפשמה ךילהה ןמ חצנמ אציש ימ לש ונומאב תוכזל

עומשל טפשמב דיספהש ימ לש ונומאב תוכזל איה תיתימאה המכחה
תא ול שחור ינא לבא ,העט טפושהש רובס ינא םנמא :רמוא ותוא
,אלמ ילאוטקלטניא רשויב ,הנמאנ ותכאלמ השעש לע ,ןומאה אולמ
.םינפ אושמ אללו ,הייוארה תוצירחבו

טפושה תא םישאי אוה דימתו ,תונעט ול הנייהת דימת דיספמש ימ :ודיגת
.ןוכנ הז ןיא לבא ,תומשאה ינימ לכב

תעבוק תא םהידימ םוגלל ןכומ ינאש ,דואמ תדבוכמ הירלג ,םיטפוש םנשי
.טועימה ,ירעצל ,םה לבא ,יתעדל ,םיעוט םה רשאכ םג ,הלערתה


םידייצה

"סנמרופרפ"ב (3.8.99 ,תונותיעה ןמ) האנתמו האגתמ בוש הרובחתה דרשמ
הלאה תודיינה ידי לע םיקדבנה בכרה ילכמ 25%-כ .תוחיטבה תודיינ לש
תרתוכה תחת ,1990 לירפא שדוחב דוע יתבתכ ךכ לעו ,שיבכהמ םידרומ
:"ףרוחל ךבכר"

הזה קייטסה :רצלמל רמא רשא םדא לע ןקז לעב רופיס ונשי"
,חבטמה לא תחלצה תא חקל ?רצלמה השע המ !ידמ השק
...רתוי דח ןיכס םע לבא ,רשבה ותוא םע רזחו

הרובחתה דרשמ לש תוניקתה-תודיינ עודמ ריבסמ הזו"
:ןדי לע םיקדבנה בכרה ילכמ שילשכ שיבכהמ תודירומ
אוה הנידמב בכרה ילכ תייסולכואמ שילשש םושמ אל
"םידייצ"ה לש םניעש םושמ אלא ,תושימשה-וקל תחתמ
רוציי תנשמ בכר עתפ-תקידבל ורצעי אל םה .רתוי הדח איה
.םיקחרמל תטלוב ותועיערש בכר אלא ,לשמל ,1990

יזוחא םיעברא-םישולש ,הדימה הנק איה הייארה-תודח םאו"
."המ-עדוי-ימ םניא העיגפ
.שמשה תחת שדח ןיא ,הנהו

רתאה תפמ     רעשה ףד     (יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע