רתאה תפמ     רעשה ףד


25.8.99 אמויד יניינע

האדוהל רב גוזה ינב תא איבה טעמכו ןכתיי "הריקח יכרצל" רצעמ
רשא ,ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש ותומ לע בזכ תעדוה :ועציב אלש הריבעב
ךמס לע םימשאנ תעשרה ענמי רשא קוח קקוחל ארוק םינש הז
?ולשמ קוח-תעצה שיגמ אל אוה עודמ .הרטשמב םהיתואדוה

ותומ לע תבזוכה העדוהה תשרפ לע
ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש
חיפס -

ןונמא כ"הח לש ותומ לע תבזוכה העדוהה תשרפ ,תאזה השרפה ידה
-טאל םיכעוד ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי ,ןייטשניבור
דגנ םידעצ וטקניי אל יכ (25.8.1999 ,ץראה) םירשבתמ ונחנא םויכו ,טאל
-ו םייח גוזל הבר שפנ-תמגע ומרג ,םלישבת תא וחידקה רשא םירטושה
-בתכ םע "םיננעב" התייה רבכ הרטשמהו ,הריקחל ורצענ רשא ,רב הלויו
.גוזה ינב דגנ שגומ תויהל דמוע וט-וט-וא רשא םושיא

לבא ,השעמב הדוה רחא והשימו ,םיינשהמ דשחה רסוה ,עודיכ ,ףוסב
ירקוח הב - תירקיעה הרטמה ,"הריקח יכרצל" םדא םירצוע רשאכ
ונממ איצוהלו ,דושחה תא "ךכרל" איה - ודוי אל םלועל הרטשמה
.האדוה

איה םא ,רב גוזהמ האיצומ הרטשמה התייה המ עדנ אל םלועל ונחנאו
תאצוה םוחתב תושעל תעדוי איהש המ לכ תא םהל השוע התייה
.רצעמב םינותנה םידושחמ "םייודיו"

.הקוחה תדעו ר"ויל ,ףיקע ילוא ,ףסונ רשק ונשי תאזה השרפלש אלא
ענמת רשא הקיקח ןעמל קדוצ קבאמ ןייטשניבור כ"הח להנמ םינש הז
ותוא ילב וא םע ,דבלב םהיתואדוה ךמס לע םימשאנ לש םתעשרה
הקיספה יפל לבא ,האדוהה תא קזחל רומא רשא "ףסונ המ רבד"
.הצונכ לק ולקשמ

קוח תעצה תסנכל איבהל הלשממל םינשה לכ ארוק ןייטשניבור כ"הח
רוספורפו תסנכ-רבח ,ונממ ענומ המ :ימצע תא לאוש ינאו ,המיאתמ
.ולשמ תיטרפ קוח-תעצה ןיכהל ,םיטפשמל

רוזאי אוה ,הקיקחה יזרב לע רתוי קזח בשוי אוה רשאכ ,וישכע ילואו
.שאה ןמ םינומרעה תא ורובע ואיצוי רשא םירחאל ןיתמי אלו ,ויצלח


קרפה תליחתל הרזח
 
אמויד יניינע :ךשמהל

רתאה תפמ     רעשה ףד