רתאה תפמ     רעשה ףד

םשאנה ימוכיס ,הינונקה לע

'ג - 'א םיקלח + אובמ


79/93 מ"דבןידה-יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיבב
ופי - ביבא-לתב

יזוחמה דעווה :לבוקה
49361 הוקת-חתפ ,32 רזוע םייח ,ץיבולטוק לחר ד"וע כ"ב י"ע

ד ג נ

,ד"וע ,רינ החמש :םשאנה
03-6960930 'לט ,64953 ביבא-לת ,1 ךלמה דוד ,טיול והיעשי ד"וע כ"ב י"עםשאנה םעטמ םימוכיס

אובמ

."תיטנאוולר הניא" הינונקה רבדב הנעטה לש התונוכנ יכ תנעוט לבוקה כ"ב .1

ךותמ תאצל ןידה תיב לע הבוח ,"תיטנאוולר הניא" תאזה הנעטהש ןוויכ
.תמייק ןכא הינונקהש ,ןבומכ ,איה החנההו ,םשאנל רתוי החונה החנהה

"הינונק" םאה ?םירבדה לש םתרימאב לוספה המ - תמייק ןכא הינונקה םאו .2
םג אליממו ,אלש ןבומכ ?התלבוס הניא הנינאה ןזואה רשא ,הסג הלימ איה
."הרוצ"ה רבדב לבוקה כ"ב לש התנעטל םוקמ ןיא

אצוי לבוקה כ"ב לש הפציק ,ןלהל ,6 'עס ,'ח קלחב רומאהמ הלועכ ?ראשנ המ .3
ד"וע היה םא ,םש הארנש יפכו ,הבתכב תעבומה העידה דגנ אקווד
הרובעתל ש"מהיתב לש הינונק תמייקש ונייהד) שממ םירבדה םתוא תא רמוא רחא
חבשמ היה לבא ("ינא הדומ"ה תא םימשאנהמ איצוהל הרטמ רשא הרטשמהו
ומיע תוצמל הסנמ היה אל שיא - "הינונק"ה התוא לע םתוא
.ךפיהל אקווד אלא ,ןידה תא

םותסל :הבש לוספה םג הזו ,ןנד הנלבוקה תרטמ - תרחא אלו - איה תאז .4
.תיניינעו תנגוה תרוקיב עונמלו תויפ


אובמ - לבוקה כ"ב ימוכיסל הבושת .א

םיווהמה םיעגופ םייוטיב" ןה ,לבוקה כ"בד אבילא ,"תועישרמ"ה תודבועה .1
.(ופוסב ,1 'עס) "ש"מהיב תוליזו לוזלז

הימוכיס תא דפרל :לבוקה כ"ב לש התטיש הלגתמ תאזה הדוקנב רבכ .2
םינתינ םניאש וא ,םישוריפ רופס-ןיאל םינתינ רשא ,"םיממהמ" םייוטיבב
תיבל רשפאל תאז םע דחיו ,רבד םושב בייחתהל אל ידכ לכהו - שוריפ םושל
.לבוקל הייוצרה האצותל עיגהל ןידה

,"הנוכנו תיביטקורטסנוק תרוקיב" ,"יוטיב" :םה הלאה םייוטיבהמ קלח
.'וכו "הטוב"

."יוטיב" הז המ איה הנושארה הלאשה .3

האב ןאכו) ומכ גהנתמ" ינולפ טפוש יכ רחא וא הז םוסרפב ןעטנ ,לשמל ,םא
,רשויב גהנתמ וניא טפושהש איה םירבדה תנווכ רשאכ ,"(יהשלכ הסג הלימ
לע קולחל טלחהב ןתינ רשא "יוטיב" איה הסגה הלימהש רורב ,'וכו
,בתוכה ןוויכ םהל םירבדה לש םתותימא תחכומ םא םג ,ולש תוימיטיגלה
.תוסג םילימב שמתשהל ןיא תימיטיגל תרוקיבב םגש םושמ

שי ירה ,"רשויב גהנתמ וניא" טפושהש הדבועה ןויצב בתוכה קפתסי םא לבא
איה לבא ,הלבקל רשפאו הילע קולחל רשפא רשא ,"וטנ" תיתדבוע הרימא ונל
.הזכש רותב יוטיב ןוחבכ ותוא ןוחבל שי רשא "יוטיב" רדגב הניא

:דחוש לטונ ינולפ טפוש יכ רחא וא הז םוסרפב ןעטנ םא ,לשמל ,ןידה אוהו
קפס לכ ןיא ?(הנוכנ אל וא הנוכנ) תיתדבוע הרימא וא ,"יוטיב" הז םאה
.הנוכנה איה היינשה הבושתהש

?והמ "יוטיב" הלאשל הבושתה יהמו .א3

-ינושלה דצה תא קודבל שי ,"יוטיב" רדגב איה תמייוסמ הלימ םא תעדל ידכ
םהל ןיא "דחוש תליטנ" וא "רשויב אלש תוגהנתה" ,לשמל ,ךכ .הלש ילולימ
."םייוטיב" רדגב ןה ןיא ןכ לעו ,תינושל תועמשמ לכ

,טפוש דגנ םושיא בתכב יכ חיננ :םינטפשמל דחוימב בוט ,ירשפא ןחבמ דועו
וא ,"רשויב אלש גהנתה" אוה יכ ,יתדבועה וקלחב ,ןעטנ ,רוביצ דבוע וא ד"וע
םתקיחמ תא שורדל יאשר םשאנהש תעדה לע הלעי םאה :"דחוש לטנ"
אלא ,"תודבוע"ב רבודמ ןיאש הנעטב הלאה םירבדה לש
?"םיבילעמו םיטוב םייוטיב"ב

- םימשאומ רוביצ דבוע וא ד"וע ,טפוש ,לשמל ,רשאכ ןידה אוהו ,אלש רורב
לוכי םשאנה :"...ל הדעונ רשא הינונק"ב תופתושב - יטתופיה םושיא בתכב
קוחמל שקבי אוה םא םלוא ,תאזה הנעטה דגנ תיתדבוע ןנוגתהל
ומוקמ רשא בילעמו הטוב יוטיב" הווהמ איהש םושמ התוא
.לכו-לכמ החדית ותנעט - "םושיא-בתכב ונריכי אל

ףתוש היה וינפבש םשאנה יכ ,ןיד-קספב ,טפוש לש ותעיבק ,לשמל ,וא
אוה םא לבא ,העיבקה לע רערעל לוכי עגפנה-םשאנה :"...ל הדעונ רשא הינונק"ל
םשאנה יפלכ אטבתה" אוהש לע םייתעמשמ םידעצ טפושה דגנ טוקנל שקבי
ומצע תא אצמי אוה ,'וכו ,"לוזליז םיווהמה םיעגופו םיטוב םייוטיבב
.געלנו שיבמ בצמב

,יתוברת םושיא-בתכב םללכל רתומ רשא חנומ וא הלימ לכ :ןחבמה ןכא והזו .4
םוסריפ לכב םללכל רתומ ,תיטופישה הקיתאה תולבגמל ןותנה ןיד-קספב וא
.תמא היהי רומאכ םוסרפש בייחמה ןיד לכמ עורגל ילבמ תאזו ,רחא

ןולימב רמאנש המ ,לשמל ,הנה .הלאמ דחא איה "הינונק" חנומה וא הלימהו .5
:"הינונק" חנומה לע ןשוש-ןבא

"תחא די" תיישע ,והשימ לע םירעהל ידכ השענש יאשח םכסה
.('ל 'י - רוקמב תואכרמה ,ילש השגדהה)

:םש תאבומ תאזה הלימב שומישל המגוד םגו

,תונידמ יתש ןיב תיטילופ הינונק

:םעה דחא יבתכמ האבומ ןכו

.לודגה תיבה תא סורהל םהיניב אינונק ושעש םיאטוחה ראשו

,co+ludere ףוריצה ןמ הרזגנ ,עודיכ ,רשא ,collusion הלימה תילגננאבו
:"דחיב קחשל" אוה ושוריפו ,("קחשל") ludere תיניטלה הלימה ןמ אב רשא

collude. Practice collusion.

collusion. Fraudulent secret understanding, esp. between
ostensible opponents as in law-suit.


.(THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH, 1965 י"פע)

."תורבדיה"ב ךרוצ וליפא ןיאו ,"הנבה"ה לע ,הרדגהה ןמ הלועכ ,אוה שגדהו

עגופ" תויהל ימיטיגל "יוטיב" לוכי - ללכב םא - יתמ איה תפסונ הלאש .6
ריואה ללחל תאזה הרמאה תא הקרז לבוקה כ"ב :"תוליזו לוזליז הווהמו
."הזיתה לע ןגהל" ללכ החרט אל לבא ,"וילאמ ןבומ"כ

:םיינשל קלחנ תאזה הלאשה תא ?"הנוכנו תיביטקורטסנוק תרוקיב" יהמו .7
."הנוכנ תרוקיב"ו ,"תיביטקורטסנוק תרוקיב"

ןמ םיעגפנה יפמ בורל םיעמוש ונא "תיביטקורטסנוק תרוקיב" חנומה תא
לש ודידל "תיביטקורטסנוק" איה האימחמ-אל תרוקיב לכ לבא ,תרוקיבה
.ודגנ תינפומ איהש הז יבגל "תיביטקורטסד"ו ,התוא עימשמה

םאה :ינולפ רוביצ-דבוע לע הנידמה רקבמ לש השק תרוקיב ,לשמל ,לוט
הייפואב אל יולת רבדה ?"תיביטקורטסד" וא ,"תיביטקורטסנוק" איה
.הילע לכתסמה לש ויניעב אלא ,תרוקיבה לש

:חרס רשא רוביצ-דבוע לע רסאמ שנוע ליטמה ןיד-קספ ,לשמל ,וא
!יולת הז ?"יביטקורטסד" ?"יביטקורטסנוק"

- "רובשל ,ןכ") "ןכערב ,אי" ,ל"ז יקסניטוב'ז באז לש תמסרופמה ותאירק םאה .8
?"תיביטקורטסד" וא "תיביטקורטסנוק" איה ,(תיללכה תורדתסהה תא

"הבירחנ דוסיה ידע ןשי םלוע" האירקה - יטילופה "ןוזיא"ה םשל - םאהו
?"תיביטקורטסד" וא ,"תיביטקורטסנוק" הרימא איה

חוור גשומל רבכ הכפהו ,ונבר השמ לצא הלחה רשא "תוחולה תריבש"ו
איה םאה ?הילע אהי המ - (ל"ז קינוט קחצי הכשלה שאר םג שמתשה וב)
?"תיביטקורטסד" וא ,"תיביטקורטסנוק"

.תאזכ הנחבא הנשי םייראטילאטוט םירטשמב קר ?"הנוכנ" תרוקיב יהמו .9

םלוא ,םוסרפבש תודבועה תותימא יפל הנחבא רוציל ,ןבומכ ,רשפא
!יטנאוולר וניא רבדה ונניינעלש טהלב תנעוט לבוקה כ"ב

הנלבוקל תינושארה ותבוגתב" יכ לבוקה כ"ב תרמוא הימוכיסל 2 'עסב .10
המסרופ הבתכה יכ השעמל םשאנה הדוה ןידה תיב ינפב ותבושתב ףאו
המ םיעדוי ונא ןיאש תאזמ דבל לבא - "ודי לעו ורודמב
.הנוכנ הניא לבוקה כ"ב לש התעיבק ,"השעמל הדוה" הז

.ומצע לע אלו ,ךמסמה לע הנגה היה ותבוגתב םשאנה השעש דיחיה רבדה

ומוסרפב "השעמל האדוה" שי וז הבושתב יכ לבוקה כ"ב הרובס עודמ
,הצור היה םשאנה םאש התייה הלש דוסיה-תחנהש םושמ ?ךמסמה לש
.ךמסימה תא םסריפ אוהש הדבועה םצע תא שיחכהל היה לוכי אוה

הנלבוקה בתכב רדגומ רשא) 1.9.92 םוימ ובתכמל 6 'עסב ,םשאנה לבא
ךושמל" הרורב הנווכ הליג ,זוחמה דעו לא ("ךיראת אלל םשאנה בתכמ"כ
הלעה רשא ויתונעט תא יטופיש רוריבל איבהל ידכ לכהו ,"שאה תא וילא
אל" הז ילוא .(8.3.91 םשרנ תועטב ,8.3.92 םוימ) םדוקה ובתכמב
."ליגר שיא" וניא ןנד םשאנה לבא ,םיליגר םישנא יבגל "יעבט

הדוה םשאנה :אתרופ הקד אל לבוקה כ"ב ןידה תיבב האדוהה יבגל םגו
יפכ קוידב םסרופ אוהש ךכב הדוה אל םלוא ,ולש אוה הזה רוטה יכ
יכרוע יכ אוה עודי לבא .תאז ןייצ םגו ,ןוחריה תכרעמל שגוהש
,םהל שגומה רמוחה תא בתכשל תוריח םמצעל םיאור םינותיעה
-בתכ אושנ םילמה טרפבו - םוסריפב רמאנה לכ יכ הייארה לטנו
.תאז ןעוטה לע אוה ןותיעה תכרעמל שגוהש יפכ וניה - הנלבוקה

.החיכוה אל לבוקה כ"ב תאז תאו


הייארה לטנ ןיינעלו ,םוסריפב-תמאה ןיינעל .ב

דחא דצמ ."םוסריפב תמא"ה תלאשל רשאב לבוקה כ"ב הלגמ הבר תוינש .1
איה (ךשמהב) ינש דצמ לבא ,תיטנאוולר הניא תמאה יכ תרמוא איה
.םוסריפה לש ותותימא תא תפקות

תלאשמ קמחתהל ןיא ,ימיטיגל "יוטיב" איה "הינונק" הלימהש ןוויכ לבא .2
.הדבועכ ,התותימא

לש ותותימא-יאל החכוהה לטנש אוה ינושארה ןורקיעה .3
םושיאב החכוהה לטנל ,לשמל ,המודב ,העיבתה לע אוה םוסריפה
לטנה תא ריבעמ וניא קקוחמה וב רחא הרקמ לכבו ,רקש-תודע לע
.םשאנה לש ומכש לע הזה

אב ,החכוה ןכא הרומאה הדבועה יכ תוארהל אב רשא ,ןלהל רומאה לכ
חיכוהל הכירצ התייה העיבתה יכ הנעטה ןמ עורגל ילבמו ,ןוחטב-רתיל קר
.םוסרפה לש ותותימא יא תא

,המכסהב השגוהש ,ותודע לע תידגנ הריקחל שרדנ אל םשאנהש ןוויכ .4
וריהצת-ותודעש ךכב שי דחוימ קוזיחו ,תחכומ תמאכ ותוא לבקל שי ,ריהצתב
םשאנה .תויארה תדוקפ יפ לע ,החמומ לש תעד תווחכ םג הכורע םשאנה לש
יפכו ,הרובעת ינידל החמומכ 2/העו 1/הע י"ע ראות ףאו - םיברב עודי
.הזה םוחתב ןעוצקמכ ותוא תראתמ לבוקה כ"ב םג ךשמהב הארנש

רישכ וניא םשאנ "ןיד יפ לע" יכ לבוקה כ"ב לש התנעטל דוסי לכ ןיא .5
.החמומ לש ד"ווח ןתיל

ותודע תא ליפהל ידכ תושעל לבוקה כ"ב התייה הלוכיש םומיסקמה
תווח לע םשאנה תא רוקחל אוה החמומ לש ד"ווחכ םשאנה לש
סרטניאה יכ וא ,רקיעו ללכ החמומ אוה ןיא יכ תוארהל ידכ ,ותעד
רשפא הז גוסמ תונעט .ול יוצרה ןוויכל ותויחמומ תא הטמ ולש ישיאה
ךרדהו ,רכש רובעב ותכאלמ תא השוע רשא החמומ לכ יבגל םג תולעהל
י"ע איה ולש תויביטקייבואה תאו ותויחמומ תא ףוקתל הנוכנה
.תידגנ הריקח

םשכו ,םשאנה לש תידגנה ותריקח לע הרתיו ,רומאכ ,לבוקה כ"ב לבא
ןיא ךכ ,ריהצה אוה ןהילע תודבועה תא ףוקתל הלוכי איה ןיאש
.ותויחמומ תא ףוקתל הלוכי איה

ותויחמומ לע חצמ-תפקתהל סנכיהל הזעה אל לבוקה כ"בש אלפ הז ןיא .6
לש ורפיס תא הארק איהש רחאל :םשאנה לש תידוחייה
הל ןיא יכ הניבה איה ,ותעד-תווחל ףרוצ רשא ,םשאנה
.ותויחמומ תא ךירפהל יוכיס לכ

ותויחמומ תא ךירפהל יוכיס לכ הל ןיא יכ הניבמ לבוקה כ"בש קר אלו
יכ (תישילש הקסיפ ,5 'עסב) הדומ המצעב איהש אלא ,םשאנה לש
תכרעמה יכבנב יוצמה ןעוצקמ י"ע הבתכנ הבתכהש ... רורב"
."הרובעת יניינעב תיטפשמה

ותויחמומ תא םישלו אובל ,המישנ התואב ,איה הלוכי דציכו
!?אעראד-ארפעכ םשאנה לשלבוקה כ"ב ימוכיסל .א.3 'עסל .ג

יטנאוולר הז ןיא היפל ,לבוקה כ"ב לש התטישב דואמ הבר הנכס שי .1
םיכרד"ב רוביצה תעידיל אבות תרוקיבהש דבלבו ,אוה ןוכנ םוסריפה םא
םירקש ,םיקהבומ םירקש םסרפל רשפא תאזה הטישה יפל :"תותואנ
םיכרדב" רוביצה תעידיל ואבוי םהש דבלבו ,השוחנ-חצמב
."תותואנ

ןכ לעו ,תאזה האצותב הצור התייה אל לבוקה כ"ב םג יכ קפס ןיא
.התפקשה תא לבקל ןיא

םשאנה לש תידגנ הריקח רדעהבש ךכל תעדומ לבוקה כ"בש ןוויכ .2
הפיסומ איה ,םוסריפה תותימא תא תוניצרב ףוקתל הלוכי איה ןיא
- יכ

תווהל םילוכי תמייוסמ ךרדב םימסרופמה תמא ירבד םג"
."עוצקמה דובכ לע הרימש יאו ש"מהיבב לוזלז

לוזלז תווהל תמא ירבד םילוכי הב "תמייוסמ ךרד" התוא יהמ תרמוא אל איה לבא
.'וכו

םוסרפ י"ע טפשמה תיבב עוגפל ןתינ הב הדיחיה ךרדה ,דובכה לכ םע .3
,רומאכ ,הניה "הינונק" הלימה םלוא ,הפ-ילובינב אוה תמא ירבד לש
.תימיטיגלה הקיטסיווגנילה םוחתב

- יכ לבוקה כ"ב הפיסומ דועו .4

ןהב ,עוצקמה דובכ לע הרימשה רדגב תותואנ םיכרד ןנשי"
,"... תרוקיב רוביצה תעידיל איבהל ןתינ

שומיש םהב השוע ןכא אוהש םשאנה לע הקזחו ,תופסונ םיכרד םנשי ,ןכא
ךרד הנשי םאה :הלאשל הנוע אל ןיידע הז לבא ,רשפאה לככ
המוסריפ רשאמ רוביצה תעידיל תרוקיבה תא איבהל רתוי התואנ
רובל עדויה ,ןובנו םייוסמ דעי-להקל הנפומה ,ידילוס תע-בתכב
?םרושאל םירבדה תא ןיבהלו רבה ןמ ןבתה תא

ינורקעה רושימב רשא ,"הנוכנו תיביטקורטסנוק"ה תרוקיבה ןינעלו .5
.ליעל רבכ הילא ונסחייתה

םינשב-תורשע לעופ הרובעתל ש"מהיתב תכרעמ ומכ ירוביצ ףוג רשאכ
רשאכו ,'וכו "תרחא הטנאלפ"כ ,"הארונ תכרעמ"כ ,הניקת יתלב הרוצב
הלש "תומרונ"ה תא לבקמ תכרעמה התואב דיקפתל סנכנה שדח טפוש לכ
קרפל איה הדיחיה "תויביטקורטסנוק"ה ,וילאמ-ןבומה רבדכ
םישנא םע ,שדחמ תכרעמה תא םיקהלו ,ןיטולחל הזה ףוגה תא
.תושדח תומרונו ,םישדח

י"ע אוה ןוצרמ-קוריפל תאזה תכרעמה תא איבהל הדיחיה ךרדהו
.תונותיעב םג - ירוביצ ץחל

לש הנוקיתל רתוי תונותמ םיכרד עיצהלו אובל אוהד-ןאמ לוכי ,ןכא .6
דדמנ תרוקיבה שפוח לבא ,ימיטיגל היהי הז םגו ,תכרעמה
,רתויב םישקה םירבדה תא רמול חרזאה לש ותוכזב אקווד
.רתויב םישיגרה תומוקמבו - רתויב םיזיגרמה

לבוקה כ"בש ימ לש ויניעב תאזו - "עוצקמה דובכ לע הרימש"ל רשאבו .7
תא הלעמש ימ :"עוצקמ לעב וא טוידה ,ארוק"כ הרידגמ המצע
ןידה-ךרוע אקווד אוה בחרה רוביצה יניעב עוצקמה לש ונרק
-ךרוע - ונממ רתוי דועו ,םלוע-לש-ונוקית ןעמל קבאיהל ןכומה
דגנ םג תרוקיב חותמלו ,ותסנרפ תא ןכסל םג ןכומה ןידה
ןובשח תא תושעל ילב ,עיפומ אוה םלומ רשא םיטפושה
.ולש יטרפה סיכה

ןידה-יכרוע אקווד םה בחרה רוביצה לע עוצקמה תא אינשמש ימו
םישועו ,תיטפשמה תכרעמהו דסמימה תולווע לומ םישירחמה
.םה-םתיבל קר

םשאנה ימוכיסל 'ה - 'ד םיקלח :ךשמהל

ףדה תליחתל הרזח


רתאה תפמ     רעשה ףד