רתאה תפמ     רעשה ףד

אובמ ,םשאנה ריהצת ,הינונקה לע79/93 מ"דב

ופי - ביבא-לתב ןידה יכרוע תכשל לש יזוחמה יתעמשמה ןידה תיבב

יזוחמה דעווה :לבוקה

ד ג נ

,טיול והיעשי ד"וע כ"ב י"ע ,ד"וע ,רינ החמש :םשאנה
03-6968685 סקפ ,03-6960930 'לט ,64953 ביבא לת ,1 ךלמה דוד


החמומ לש תעד-תווחו ריהצת

יל םייופצ ויהי יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,ד"וע ,רינ החמש ,מ"חה ינא
.ןלהל טרופמכ ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנעה

הנושארה תפסותהו 24 ,20 'עס יפל ,החמומ לש תעד-תווחכ םג הז ריהצת ךרוע ינא קוזיח רתיל
.1971-א"לשת ,[שדח חסונ] תויארה תדוקפל

אב םשאנ רשאכ ,םא איהו ,ןידה תיבב הררועתנש הלאשב תיעוצקמה יתעד תא הזב הווחמ ינא
העיבתה-ידע יכ שרודו ,ודיב רשא ןידל-הנמזהב רמאנש יפכ ,"טפשיהל ידכ" הרובעתל ש"מהיבל
ירה יכ ,ךיתונעט תא לבקי אל טפשמה תיב יכ הרומג תואדווב חינהל רשפא" ,הבישיב-הב ודיעי
רשא הרטשמהו הרובעתל טפשמה יתב לש תפתושמה הינונקהמ קלח אוה 'תוחכוהל החדנ'ה
םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ :תמסרופמה הזרכהה תא ךיפמ איצוהל ,עודיכ ,הדעונ
."ךינפל ינא הדומ ,הדובע

ןיינעלש בטיה יל עודי יכ תאזב ריהצמ ינאו ,ןידה תיבב תודע םוקמב וז יתעד תווח ןתונ ינא
המותח איהשכ וז יתעד תווח ןיד טפשמה תיבב העובשב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה תוארוה
.ןידה תיבב יתתנש העובשב תודע ןידכ ידי לע

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םיטפשמל הטלוקפה רגוב :יתלכשה יטרפ הלאו

:ינויסנ יטרפ הלאו

ןיד-ךרועכ םג ןכמ רחאלו םשאנכ הליחת ,תוחפל 1964 תנשמ הרובעתל טפשמה יתב םע תורכה
.םימשאנ גציימה

-אלה םשאנל הלא ש"מיתב לש םסחי לע דחוימ שגד םע ,יאנותיעכ הרובעתל ש"מהיתב רוקיס
.1986 תנשמ לחה ,גצוימ

תפיכא תלהנתמ וב ןפואה תא ראתמה ,"ןוישרה תא ךממ וחקי" רפסה תא יתמסרפ 1989 תנשב
.וז תעד-תווח םע דחי שגומ רפסה לש קתוע .לארשיב ש"מהיתבב הרובעתה יניד

םתוגהנתה תריקחב תוקמע לש וזכ המרל עיגה רשא ,ולוכ םלועבש ןכתייו ,לארשיב דיחיה ינא
םימשאנה לאו ,דחמ ,העיבתה לא םסחיו ,םהלש תוילאטנמה ,םהיעינמ ,הרובעתל ש"מהיתב לש
.ךדיאמ ,םירוגינסהו

.תעדה-תווח ףוגב ,ךרוצה יפל ,ואבוי תיעוצקמה יתעד תווחל תורוקמה

:יתעד תווחו יריהצת ירהו
'א קלח

אובמ


"הינונק"ה לש המויק םצעל רשאב .א

תא (ןתיול םקימע ד"וע) 2 'סמ הנגהה דע תא תעבותה תלאשל יתדגנתה הז קיתב ןוידה תעב .1
הל הבושתה רשא ,תיטפשמ הלאש איה תאז יכ היה ךכל ימעטו ,רומאכ ,"הינונק" תמייק
ינא האור ,יתודגנתה התחדנשמ םלוא ,םידעה ידי לע אלו ןידה תיב ידי לע ןתניהל הכירצ
ןכא תאזה הינונקה :סוסיה אלל ריהצהלו ,תאזה הלאשל םג סחייתהל האלמ תוריח ימצעל
ןיבל הרובעתל טפשמה יתב ןיב תשרופמ תורבדיה לכ אל םלועמ לעופב םא םג ,תמייק
שבגתהש הלועפ-ףותישב תאטבתמ איה ,םתניחבמ ,רתוי בוטה הרקמבו ,הרטשמה
ויתויפיצ תא דצ לכ לש האלמ העידי ךותו ,אלמ תונוצר-שגפמ ךות ,םינשה ךשמב ,הגרדהב
אלמ ןוחטיב ךותו ,הזה הלועפה-ףותישל וקלח תא םורתל הז לש ותונוכנ תאו ,ינשה דצה לש
.וז המורתב

:תיטיתופיה המגוד ןתא תאזה הינונקה הרצונ וב ןפואה תא ריהבהל ידכ .2

תוכבתסה לכ לע אלמ חוויד םהיארוקל תתל רמוא ורמג הנידמב םינותיעה לכש חיננ
רזגמב םא ןיב ,ירוביצה רזגמב םא ןיב ,בחרה רוביצב תרכומה תוישיא לכ לש םילילפב
;יקסעה וא יטרפה

לחה ,םיילילפ תודשח םג אלא ,םימושיא תשגה קר אל םיסכמ הלאה םיחווידה יכ חיננ
;הלאכ תודשח לע םיטרפ רוסמל הנכומ הרטשמה וב בלש ותואמ

יכרועמ דחא דגנ יכ הלגמ איה הבו ,םיאנותיע תביסמ הרטשמה תמייקמ דחא םויש חיננ
תא םהיתוכרעמל םיאיבמ הרטשמ יניינעל םיבתכה לכו ,תילילפ הריקח תלהנתמ םינותיעה
תא םג לוספל םידיתע םהש םשכ ,םוסרפל העידיה תא םילסופ םיכרועה לכ לבא ,העידיה
םג תורקל לוכי הז רחמ :ומצעל רמוא ךרוע לכו ,ופוג םושיאה שגוי רשאכ ,האבה העידיה
;ירבחמ המוד סחיב הכזא רחמ ,םוסרפמ ענמא ינא םויה םאו ,יל

,םינותיעה לכ םיקתוש בושו ,רחא ןותיע-ךרועל םג רבדה הרוק ןכמ רחאל המ-ןמזש חיננ
ןותיע-ךרועש תמיא לכ ,ילאטוט הקיתש-רשק לש םינשב תורשע ,האלה ןכו ,האלה ןכו
;ונלש הזיתופיהה ךרוצל ,ומויב-םוי לש רבד איהש העפות ,םילילפב ךבתסמ

ורבח ןיבל והשלכ ןותיע-ךרוע ןיב והשלכ עגמ םייקתה אל םינשה תורשע ןתוא לכב יכ חיננ
;ןיפיקעב אלו ןירשימב אל ,הפ-לעב אלו בתכב אל ,רתסב אלו יולגב אל ,הזה ןיינעב

שיאש ךכ לעו ,וירבח לכ לש םהיתויוכבתסה לכ לע עדוי םיכרועהמ דחא לכ יכ דוע חיננו
ךותמ ,חוטבו אוה ךומס תאז םע דחיו ,םירקמהמ דחא ףאב רבדה תא םסרפמ אל םהמ
.ךרוצה תעב ,ול םג דומעי הזה הקיתשה-רשק יכ ,וירבח תא ותרכה

אבה ,הזה הקיתשה-רשקב "הינונק" םושמ שי ,הדבוע תקזחב ,םא יתוא םילאוש םאו .3
תוכז ןובשח לע ,רשק ותואל םיפתושה לש םיימיטיגל-אל םיפתושמ םיסרטניא תרשל
אלל - םפסכל האלמ הרומת לבקל םינותיעה ינוק לש םתוכז ןובשח לעו תעדל רוביצה
.אוה ןכ יכ הנעא סוסיהו קופקפ

הינונקה ןיבל םינותיעה יכרוע ןיבש ל"נה "הינונק"ה ןיב לדבה לכ ןיא תיתדבוע הניחבמ .4
ןיב ומכ ,םהיניב ןיאש ,םתבוטל ,חיננ םא םג - הרטשמה ןיבל הרובעתל טפשמה יתב ןיבש
ןירשימב אל ,הפ-לעב אלו בתכב אל ,רתסב אלו יולגב אל ,תורבדיה לכ ,םינותיעה יכרוע
.ןיפיקעב אלו

ךכל םימשאנ רתויש המכ איבהל - םהלש ףתושמה סרטניאה ןעמל תדעוימה םתלועפב .5
העיבתהו ,דחמ ,הרובעתל טפשמה יתב םילעופ - תויאר תעימש אלל המשאב ודויש
.אילפהל תרמזותמו תנמזותמ ,תנמושמ תכרעמכ ,ךדיאמ ,תיתרטשמה

םיטרפ) הלאה תועפותב ,ראשה ןיב ,אטבתמ הלאה תוכרעמה יתש ןיבש הלועפה-ףותיש
:(ךשמהב ואבוי םיאלמ

בלשמ לחה ,ותמשא תא חיכות העיבתה יכ שקבמה םשאנה לש קסופ-יתלבה ורוטרט .א
;טפשמה יבלש ראשב ךשמהו "הארקה"ה

ךות - ללכב םא - קיפסמ תויאר-קית תנכה אלל םושיא-יבתכ לש תיתטיש השגה .ב
םא - תודבוע רתויש המכב האדוה םשאנה יפמ איצוי טפשמה תיבש הרורב העידי
תא םילשהל ידכ - םשאנה ןובשח לע - טפשמה תא תוחדל הל רשפאיו - ןלוכב אל
-בתכ לע המיתחה םרטב דוע רמגיהל התייה הכירצ רשא תיתרטשמה הריקחה
.םושיאה

ןה - תירוטיזיוקניאה הטישב גוהנכ - טפשמה תיב ידי לע םשאנה לש ותריקח .ג
רומא אוה הב העשה העיגה םרטב דוע ,טפשמה ךלהמב ןהו "הארקה"ה תרגסמב
;קותשל וא דיעהל םא טילחהל

רשאכ ,המשאב תואדוה תגשהל ץחל-יעצמאכ תילהנימה הליספה רישכמב שומיש .ד
אל תוחפל ,וא ,הלועפ םיפתשמו ,הזה שומישה לע םיעדוי הרובעתל ש"מהיתב
;ךכ לע הרטשמב םיהכמ

,הרובעתל ש"מהיתב לש התואנ הבוגת אלל ,דיעהל םירטוש לש תינורכ העפוה-יא .ה
םהב רוזחלו םיידי םירהל םיבר םימשאנ לע עיפשמו תובורמ תויחד ךירצמה רבד
.םתריפכמ

לע תומוד תוביסנב םירזגנה םישנועה ןיב - הרובעתה יטפושמ קלח לצא - רידא רעפ .ו
יטפשמ םילהנמה םימשאנ לע םירזגנה םישנועה ןיבל ,המשאב םידומה םימשאנ
ןיב - העפותה לש שרושמ-התריקעל לועפל תיללכה העיבתה לש הבוריסו .תוחכוה
יפלכ וקה-רושייב ןיב ,(שנועה-תלוק לע רוערע לש ךרדב) הלעמ יפלכ וקה-רושייב
ןידל םתדמעהב ןיבו (שנועה תרמוח לע םירוערע תלבקל המכסה לש ךרדב) הטמ
.הזה רעפה תא םימייקמ רשא םיטפוש לש יתעמשמ


,"תרבטצמ תידדה הנבה"ב קר דלונ הזה הלועפה-ףותישש ןכתיי אל יתנומא בטימל .6
תוכרעמה יתש ןיב הרישי תורבדיה לש תמייוסמ הדימ םג תמייקו התיה יכ רתוי רבתסמו
:הלא ךמס לע ,ראשה ןיב ,עיגמ ינא וז הנקסמל .הלאה

;"ודעונ םא יתלב וידחי םיינש וכלייה" תרמואה הקזחה .א

לכב הלאה םירוביצה ינש לש םהיגיצנ לש "םידחא םירבדו תחא הפש"ב תואבנתהה .ב
םיכרד עיצהלו ,הרובעתל ש"מהיתבב םיכילהה תא ןוחבל ידכ םקומ רשא םורופ
-יא לש - דבלב יחרכהה םומינימל דע - ורועזימל עגונה לכב דחוימבו ,םרופישל
;ןלהל גצויש יפכ לכה ,םימשאנה רוביצל םרגנה תויחונה

םשל ,"תויתרטשמ"ה תונמזהה ןיינעב - המצע ינפב הינונק - תשרופמה תורבדיהה .ג
איהו ,ןנד ךילהה אושנ הינונקה ירוחאמ תדמועה הרטמל המואתה-הרטמה תגשה
.םיבולשה םילכה ןורקע םע דחי ,םיבאשמ תוחפש המכב םיטפשמ רתויש המכ לוהינהרטשמלו הרובעתל ש"מהיתבל ףתושמה סרטניאה .ב

ךכל םימשאנ רתויש המכ איבהל :ףתושמ סרטניא ,רומאכ ,ונשי הלאה םימרוגה ינשל .1
.תויאר תעימש אלל המשאב ודויש

:הלאב ,ראשה ןיב ,ורוקמ םיטפושה לש סרטניאה .2

יתבשחמ ץמאמ ךירצמ תוריפכ-ספאב םייתסמה "תוארקה" תואמ לש הדובע םוי .א
לש הדובע םויל דוגינב ,תיב-תדובע לכ טפושה לע סימעמ וניאו - ללכב םא - ילמינימ
-תדובע ןכו ,בר יתבשחמ ץמאמ ךירצמה ,"תוחכוה יקית" םירשע וא הרשע ,השמח
;ןיד-יקספו תוטלחה לש םתביתכ ךרוצל הבר תיב

לשו רוערעה תואכרע לש םתרוקיבל ןותנ תוחכוה טפשמב ד"ספ וא הטלחה לכ .ב
.בחרה רוביצה

רבד ,םיטפושה רפסמ לש תיביסאמ הלדגה בייחת תוחכוהה יקית רפסמ לש הלדגה .ג
ןמ םעפל םעפמ םיעמושש יפכ ,"םיטפושה לש םדובכמו םדמעממ ערגי" רשא
.יטפשמה דסמימה

לככ בר "קפסה" תולגל טפושה ןמ תויפיצל הריתסב דמוע תוחכוה יטפשמ לוהינ .ד
רבע לכמ תרוקיב החתמנ הילע ,הרובעתה יטפוש לש ינמזה יונימה תטישו) רשפאה
.(1/ה"ע לש ותודע םג הארו .תובר ךכל "תמרות" ,הייונישל רבד השוע אל שיא ךא


:הלאב ,ראשה ןיב ,ורוקמ הרטשמה לש סרטניאה .3

תונפהל הפידעמ הרטשמה םתוא ,הריקח-יבאשמ ךירצמ תוחכוה יקית לוהינ .א
םתואל םישורדה םיפסונה םיבאשמה לע רצואה םע בירל םוקמב ,םירחא םיקיפאל
;םיקיפאה

ןועריגל םרוג הזו ,דיעהל םירטוש לש תובצייתה םג ךירצמ תוחכוה יקית לוהינ .ב
תפסות לע רצואה םע בירל שי הזה ןועריגה תא תוסכל ידכ םגו - יתרטשמה כ"דסב
ותונפהל םוקמב ,םימשאנה רוביצ לא ץחלה תא תונפהל הפידעמ הרטשמהו ,םינקת
;רצואה לא

הניא םייוכיז לש תילמינימ הקיטסיטטסל הרטשמה לש יולגב-תרהצומה הפיאשה .ג
.םיבר תוחכוה-יטפשמ לש םלוהינ םע דחא הנקב הלועהקיז לכ רדעה :קדצה-תיישע לעו הינונקה לע .ג

היונקה תא הלאשה ןיב רושקל ,1/ה"ע תא התריקחב ,התסינ הז קיתב הדמולמה תעבותה .1
ודיגי המ יכו - קדצב העיגפ ןיא םא יכ תוארהל הרטמב תאזו ,קדצה-תיישע ןיבל תמייק ןכא
.תיכרע-דח-דח הניא תאז הקיזה םלוא - ?קדצ-יטפוש ונייה אל ןכא :םיטפוש

ר"ויו ןוילעה ש"מהיב טפוש) ןיול בד טפושה לש תחכשנ-יתלבה ותרימא ונל תדמוע דחמ .2
-500ב ןודל ךירצ הרובעת טפוש רשאכ" יכ רמא רשא (תונואת תעינמל תימואלה הצעומה
תעפי םע ןויאר ,30.9.86 ,ץראה) קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל םוי ותואב םיקית -400
.(קדצה-תיישעב ישוק םיביצמ םויב םיקית 50 םג יכ רמוא ינאו - (ובנ

םאו ,רשפא םא) םתמשאב תודוהל םימשאנ עינהל ותרטמ רשא "םיידיה-ףופיכ" ,ךדיאמ .3
-יטפוש לכ לש - הרומח הדימב ימ ,הלק הדימב ימ - םתלחנ וניה (תודבועהמ קלחב - אל
הלכו ,(וזמג םייח וא סקופ ביגי :לשמל) םהבש םירומגה םיקידצב לחה ,הרובעתה
.(ןורוד םירפא וא הזוח לחר :לשמל) הלאקסה לש ינשה הצקב םיאצמנב

(יניעב םג) לכ-יניעב בשחנה ,דירפ באז טפושל הזה םוקמב שידקהל שי תדחוימ הרעה .4
לש חפסה תא ול שיגי םשאנהש ולצא היה יד רבעב :הרובעתה יטפוש ןיבש הבוטה שפנל
.תוחכוהה תעימשל רשיה עבקיי קיתהש ידכ ,"המשאב רפוכ" וב םושריו ח"ודה

אוה םג םויכ :ותשיגב יוניש ללוח הארנכ הזו ,ירודמב דחוימ ש"לצ ול יתקנעה דחא םוי
,המשאב רופוכ אוהש תושרופמ עידומ הזש ירחא "תוארקה" שולשל םשאנ רורגל לגוסמ
תא קפסמ וניא רבדה ןיידע - רפוכ אוהש הפ-לעב עידומו "הארקה"ל עיפומ אוה רשאכ םגו
.הז טפוש לש ותעד

וזיאמ עבנ בתכב-תוריפכה ןיינעל דירפ טפושה לש ותשיגב הצקל-הצקמ יונישה םאה
,םיצחל וילע ולעפוה ל"נה םוסריפה רחאל יכ חינהל רתוי ריבס ?תינאטנופס "תוררועתה"
."םיעשרכ םיבשחנ ונלוכ ךללגב ,ונל השוע התא תושוב הזיא" ןוגכ והשמ

.םינוויכה לכל ,הארנכ ,תלעופ "אל" רמול תועדוי ןניא תובוט תושפנש הדבועהו


?"םיידי-יפופיכ" וא ,"ןועיט-תוקסיע" .ד

םהילע םילעפומה םיצחלה תובקעב םימשאנ לש םתעינכ תא גיצה ,ותודעב ,2/ה"ע .1
,"ןועיט תוקסיע"כ תוילהנימה תוליספה ןונגנמ תועצמאב וא "תוחכוהל החדנ"ה תועצמאב
.תומייק ןכא הלאה תועפותה יכ אלמ הפב הדוה םגו

תוגשומה תורשפל רבדה תא התושהב ,וירחא הקיזחה-התרחה תדמולמה תעבותה ףא
.םייחרזא םיטפשמב

ךרוצהמ ,יתעדל ,תועבונ תויתימא ןועיט-תוקסיעו תורשפ .ךכ רבדה תא האור יניא ינא .2
,טפושה ינפב םיווש םידדצה ינש רשאכ ,"עצמאב םש-יא םתוא ךותחל"ו ,םינוכיס תודפל
."ףוסה דע הכילה"ב ןכתסהל ןכומ וניא םהמ שיאו

-לעבו ,טפושה לש ותויחונב םרוקמ רשא םימויאו םיצחל ןיד-לעב לע םילעפומ רשאכ לבא
."הקסיע" לכ ךכב האור אל ינא ,םהל ענכנ ןידה

ד"וע תרמוא (13.7.93 ,םיטילקרפה רודמב) תונורחא תועידי תבתכ ,ןהכ םירמ םע החישב .3
:ךונח הלמרכ
םיאור .ןידה יכרוע ,וניפלכ םיטפושה לש תונלבסה רסוח איה תרחא הייעב ..."
.דרטימ ונב

עגרב ףלחתה רועריעה יטפוש בכרה .תועש הנומש טעמכ ןוידל יתננוכתה ..."
.יתשגהש רמוחב ןייעל וקיפסה אל ,יתכרעהל ,םיטפושה תשולשש ךכ ,ןורחאה
,בכרהה ינפב .םידומע -60מ רתוי ינפ לע ןועיט ירקיעו םימוכיס ויה הלא
ךרעב יל ושידקה םה .םיקית 6 - 5 דוע ויה ,סורג עשוהי טפושה תושארב
.יתוא וחד םוקמה לעו ןועטל יל ונתנ אל ,םייתוקד

היינפ לע רתוולו רשפתהל יתוחוקלל תחא אל העיצמ ינא הזה השקה בצמב"
םיכסהל בטומ ,םישדע דיזנ םהל העיצמ חוטיבה תרבחשכ םג .טפשמה תיבל
."ץק אלל םינוידל ררגיהל אלו


:(םש) ןויח םירמ ד"וע תרמוא ונניינעל רתוי דוע םיבורק םירבדו

םיעבוק .םיקית תעימשמ ענמיהל תירשפא ךרד לכב םיסנמה םיטפוש שי"
םיברסמ םהשכ םג הרשפ םידדצל םיעיצמ ,ףוס אלל טפשמ-ימדק
.תובורקה שולש-םייתנשל סופת םהלש ןמויהש םיעידומ ,ךכל
"טפושה תחונמ תא עירפהל ונאב וליאכ םירייטצמ ונחנא ,רוציקב
.('נ 'ש - ילש השגדהה)


ח"ש 400 - 300 לש סנק לבקל הרירבה הרובעתל טפשמה תיבב םשאנ ינפב תודמוע רשאכ .4
יטפשמב רשא ,"טפשמ ימדק" העברא-השולש ורשב לע תווחל וא ,"הז םע רומגל"ו
וניא הז - המשאב תודוהל ףידעמ אוה הזה ץחלה ללגב קרו ,"תוארקה" םייורק הרובעתה
."ןועיט-תקסיע"

(!!!ךכ) "לצלצמ שנוע"ב וא "תואצוה"ב םשאנ לע םייאמ הרובעת טפוש רשאכ ןידה אוהו
םג ,העיבתה לע היצקנאס לכ ליטמ וניא אוה תאז תמועלו ,"הנגה ךל ןיאש ררבתי םא"
-םעפ רשאכ םגו ,םשאנה לש ותמשאל ,הרואכל אל וליפאו ,הייאר לכ הקיתב ןיא רשאכ
-יוניע הז ,קדצ אל הז :העיבתה לש התונלשר ללגב - םיעיפומ םניא העיבתה ידע םעפ-ירחא
."ןועיט-תקסיע" תרגסמב תיקלח האדוה ןיבל האלמ האדוה ןיב לדבה ןיא הז ןיינעלו ,ןיד

הדוי אוה האבה םעפב - יאכז אציי ,רבד-לש-ופוסב ,םשאנה םא וליפאש ךכל איבמ הזו
יל רמא ,"םייוכיז דועל ףסכ יל ןיא") "בורוזולרא חצר"ב והומישאי םא וליפא ,המשאב
.(ותמשאב הדוהו ,טפשמה תיבל ךלה אוהו ,תפסונ םעפ ספתנ רשא הצורמ חוקל םעפ

"םירבסה"הו םידיה-יפופיכ - תורידנ םנמא - םיתעל יכ ןייצל שי הנומתה תומלש ןעמל .5
םג דיעהש יפכ ,העיבתה דגנכ אקווד םילעפומ הרובעתה-יטפוש לש (ןהידעלב וא תואכרמב)
- קרו ךא הרוק רבדה םלוא ,2/ה"ע

;גצוימ םשאנה רשאכ .א

תא גיצהל הארקהה בלשב שקבמ ,טפושה דצמ ץחל לכ ילבו ותמזויב ,םשאנה רשאכ .ב
;ותסריג

.תולקב רתוול ןנוכתמ וניא םשאנה יכו ,השק קית ול יופצ יכ טפושל הארנ רשאכ .ג


הריתסב דמוע (ליעל רבסומכ) קיתה תא "רוגסל" טפושה לש סרטניאה הלאכ םירקמב .6
דע .םיכרדב תוחיטבה תא םינכסמה םע ןידה תא תוצמל העיבתה לש ימיטיגלה סרטניאל
עבותה בורל םלוא ,הרקמו הרקמ לכב יולת רבדה - טפושה לש וצחלב עבותה דומעי המכ
.םיקית-תריגסב תניינועמ ,רומאכ ,העיבתה םגש םושמ ,טפושה לש "העצה"ה תא לבקי


תכרעמה םע יתורכה :'ב קלח :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרתאה תפמ     רעשה ףד