ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םיבתכ


ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


10.10.00 ,אבס רפכ

דובכל
סניפ ריפוא כ"ח
תסנכה
םילשורי


,ידבכנ

"טפשמה תיב תוליז" ףיעס :ןודנה

יפיעס לש םלוטיבל קוחה תעצה לע - רתואמ תצק - ךתוא ךרבל יל השרה
ךשמה ךל עיצהלו ,ןדלוויהב דוע תויטסיכרנא ויהש קוח תוארוה ,הצידויבוסה
.הזה ךורבה ךלעפל

תיב תוליז" ףיעס לש ולוטיבל קוח תעצה שיגהל תעכ ךתוא ןימזמ ינא
ותוא ,הזה ףיעסה לע .1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 255 ףיעס אוה ,"טפשמה
ותרוה-ומא - המצע תילגנאה הקיספב רמאנ יטירבה טדנמהמ השוריב ונלביק
היסולכואל המיאתמ רשא תנשוימ הארוה" וזש ,19-ה האמב דוע - ףיעסה לש
."םימי רבעמ רשא תוינולוקב תינועבצה

יתב לע תרוקיבה יחתומ לש םהיתויפ תא םותסל רשפאמ תוליזה ףיעס
אמגוד לשמל לוט ."יתרביד תמא" לש הנגהה תא םוסחל םג ןכו ,טפשמה
םא ,תאזכ הרימא לע :דחוש חקול ינולפ טפוש יכ רמואה םדא לש תיטתופיה
- הנוכנ איה םאו ,ערה ןושל קוח יפל םושיא בתכ שיגהל יוארה ןמ ,תבזוכ איה
.םירבדה לש םפשוחל סרפ קינעהלו ,ןידל טפושה תא דימעהל

םירורבל סנכהלו המצע תא טופשל תבהוא אל ,עודיכ ,טפשמה תכרעמ לבא
תיללכה העיבתה םגו ,תכרעמה תא ךיבהל היושע םתאצות רשא םייתדבוע
ירה .טפשמה תכרעמ םע שתכתהל םוקמב םילק םייח המצעל תושעל הפידעמ
לא המורדו הלשממל יטפשמה ץעויהמ לחה תיללכה העיבתב טילקרפ לכ
םירעהל אל המלו ,תיטופישה הנוהכה לא ויניע תא אשונ םיעבותה ןורחא
.וז וכרדב ףגנ ינבא ומצעל

רבדה ,םירבדה תותימא תא חיכוהל שקבתו ,רומאכ הריבעב םשאנ התא םא
,םאו .תאזה הריבעה לע הלח הניא "יתרביד תמא" תנגהש הנעטב ךממ ענמי
ןושלו הרוצ רסירת יצחב ,ךל ובישי תימיטיגל תרוקיב וזש ןעטת ,ךדיאמ
לע לבא ."תוצמשהו םיפודיג הב ןיאש יאנתב ,היוצר ףאו תרתומ תרוקיב"ש
תאזו ,הרורב הבושת תתל וזעי אל םה - םהמ "תוצמשהו םיפודיג" הלאשה
עגר לכב ,םיצור םהש המ לכ הכותל ףוחדל היצפואה תא םמצעל רומשל ידכ
.ןותנ

חקל ןכא טפושה םא תולגל ידכ תויודע עומשלו טפשמ םייקל םהל עודמ
ףאו תרתומ תרוקיב" חסונב הלב-הלב-הלבב קפתסהל רשפא םא ,דחוש
!?"תוצמשהו םיפודיג הב ןיאש יאנתב ,היוצר

תויואטבתה ינפמ הנגהל םייואר ,םדא לככ ,םיטפושהש ךכ לע תקולחמ ןיא
.רוביצ דבוע לכל קוחב תונותנה תונגהל םג םה םייואר ןכו ,תובילעמו תועגופ
םירחא רוביצ ידבוע לש םמדמ רתוי לוחכ וניא םיטפוש לש םמד תאז םע דחי
.שורדה לכ תא הסכמ ,ערה ןושל קוחב םדא לכל הנותנה הנגההש יל הארנו

ףיעס תא ביחרהל עיצמ יתייה שורדה לכ תא הסכמ התייה אל איה םא
.לבקי אל שיא ,חינמ ינא ךכ ,תאז לבא ,רוביצה ראש לע םג תוליזה

חכווהל לכות ,יתיירורעש וליפאו ,ידרוסבא וניה תוליזה ףיעס המכ דע
ילש רתאב רשא "םייניעה הבוגב" הזחמה תאירקב
.המארדוקוד רודמב םש אצמנ הזחמה .(www.quimka.com)

10 דגנ ןריאב ןתינש ןידה-קספ ינפל ילש רתאל הלעוהו בתכנ הז הזחמ
.לארשי תבוטל לוגירב ועשרוהו ומשאוה רשא םידוהיה

,לארשיב ורמאנש םירבדה תא ןריאב והשימ רמאי ,ןיד-קספ ותוא רחאל ,םא
םש עשרויו ("םתודהי ללגב קר ועשרוה" םימשאנהש) ןיד-קספ ותוא לע
םגש םושמ הפ ןוחתפ היהי אל ונתיאמ שיאל ,טפשמה תיב תוליז לש הריבעב
.הריבע התוא לע עשרומ היה אוה לארשיב

ש"מהיב - תילארשיה הקיספה ןמ החכוהל קוקז התא םאו
.ל"נה הזחמה ףוגמ הילא רושיק ונשי - אל ךיא ,ןוילעה

הטויט הצרת םאו ,תוליזה ףיעס לוטיבל קוח תעצה שיגהל אופיא ךנימזמ ינא
.ךל רוזעל חמשא - רבסה ירבדו אובמ ללוכ ,קוח תעצה לש


,הכרבב



ד"וע ,רינ החמש


הלעמל רוזח


םיבתכ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח