ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םיבתכ


4799/00 פ"ער

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע ,ץייו רדנסכלא :שקבמה
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,051-520000 'לט
www.quimka.com

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה

בישהל תושר תשקב


רערעל תושרה תשקבל תוטילקרפה תבוגתל


,הנידמה המיכסה ,(יבלש) 1824/90 פ"ערב ,םינש רשעמ הלעמל ינפל .1
תויהל הבייחתה םגו ,תויקוח ןניא "תויתרטשמ"ה תונמזההש ךכל ,התוניגהב
התובייחתה תרפה לש םינש שמחכ דועל הקקזנ איה לבא ,"הבוט הדלי"
הזה אשונה תא - חוטב ירמגל וניא הז םגו - הרידסה איהש דע ,הרומאה
.פ"דסחל 19 ןוקית תרגסמב

.הנידמה לש התוניגהל הרק המ הלאשה תלאשנ תעכו .2

ינפב היתויובייחתה לעו - התעד לע התוא הריבעה עצבה תוואת םאה
תונוחצנ-לס םע ןיד-א חלאצל רוזחל הקושתה ילוא וא - הז דבכנ טפשמ תיב
,וכופיהו-רבד תנעוט איהש ךכל התוא איבהל הכישממ רשא וז איה דבכ
המצע איה דועב - עגרה תויחונ יפלו ,תעל-תעמ םינתשמה היכרצל םאתהב
.אקווד הטמ-םותחל הלאה םירבדכ סחייל הכישממ

פ"ערו (ימרכ) 6932/95 פ"ער תא תרכזאמ ,השוב אלל ,הנידמה .3
הדבועה תא הז דבכנ טפשמ תיבמ המילעמ איה לבא ,(ןמלס) 3684/96
איה ,שממ תולאשה ןתוא וררועתה םש ,(רינ החמש 'נ י"מ) 726/99 פ"ערבש
... הנושאר הגרדממ תירוביצ תובישח תולעב ןניה הלאה תולאשהש הנעט

יקספ"כ רידגהל הכישממ ,תורוב ךותמ ילואו השוב אלל ,הנידמה .4
- זמרב קר ולו - סחייתהל ילב ,רערעל תושר תושקב תוחודה תוטלחה "ןיד
תושר תשקב החודה הטלחה יכ קספנ םש ,ןהיק 'נ בולדיש ןיינעב ד"הספל
,ואל םא ןיב ,ופוגל ןיינעב הנד איה םא ןיב) רבד םושל אתכמסא הניא רערעל
.(ופוגל ןיינעב ונד אל (ןמלס ,ימרכ) הדי לע ורכזואש םיפ"ערה ינשו

רתסה-תנזאה תשרפבש םושמ ,תורוב ךותמ ילואו השוב אלל ונרמא
בולדיש תכלהב שומיש תושעל בטיה-בטיה העדי איה םייראלולסה םינופלטל
.ןהיק 'נ

הניא ןידכ המותח הניא רשא הנמזהש עדוי דלי לכ יכ רמול רשפא .5
תא חירטהל ךרוצ ןיא עדוי דלי לכ רשא םירבד ליבשבו ,רקיעו-ללכ הנמזה
- הכרדכ - הנידמהו ,ךכ רבדה ןיא יכ ררבתמ לבא ,ןוילעה ש"מהיב 'בכ
םג אלא ,תואתכמסאכ קר אל הלאה םיפ"ערה ינש לע תכמתסמ
הכלהל דוגינב ,םלועמ ויה אל רשא םירבדל ,תויביטיזופ תואתכמסאכ
לש ותוכמסל יאנת הניה ןידכ-הנמזה היפל המימי-םימימ הקוספה
.ורקיעמ-לטב אוה ןידה קספ תוכמס רדעהבו ,לאנובירטה

,הז דבכנ טפשמ תיב לש ויניע תא תזחאמ הנידמה התבוגתל 9 'עסב .6
.יזוחמה ש"מהיבב התדמעמ תרענתמ םגו

ותואמ התייה הנמזהה יכ הנידמה התדוה ןכא יזוחמה ש"מהיבב ןוידב
התלעה לבא ,ל"נה 1824/90 פ"ערב התרהצהל השחכתה אל םגו ,גוסה
-יא םגפ תא אפרל ידכ הב ןיא ןהמ תחא ףא רשא ,תונושמו תונוש תונעט
.תויקוחה

"אדירג תילאמרופ" הנעטב רבודמ יכ הנידמה תרמוא ,9 'עסב ,הנהו
הנעט - ארקיעמ-תולטב תררוגה ,תוכמס-רסוח ררוגה ,ןידכ-ןומיז רדעה)
.(!?"אדירג תילאמרופ"

רשא הנידמה :"אדירג תילאמרופ הנעט" לע רבדמש ימ ןיינעמו
רשאכ ,םינש עבש טעמכ ותשקב תא ההשה אוהש לע שקבמה םע תנבשחתמ
רשאכו ,ןידה-רזג לע ול עידוהל ללכ החרט אל ,םינשה ןתוא לכ ,המצע איה
.םלועל אפרנ וניא תולטבה-םגפש המימי-םימימ איה הקוספ הכלה

"םימ" רתוי ןהב שי ,רפורפ-היגוגמידב תולבוג הנידמה לש היתונעט .7
-תחא ,ןהילא תוסחייתה - תוקידצמו - תוכירצמ ןהו ,יטפשמ ןועיט רשאנ
.ןהילע בישהל תושרה הזב תשקובמ ךכ לעו ,תחאל

- הבושת תויהל רמייתמ וניא וליפאו - הבושת וניא ליעל רומאה לכ
,בישהל שקבמל ריתהל שי עודמ םיקומינ קר אלא ,הנידמה לש התבוגתל
הלאשהמ תעדה תא םיטסמה ,הנידמה לש רחשה-ירסח הינועיטל ,רומאכ
,וא) הריסמ רושיא טפשמה תיבב גיצהל ןיד-לעב לוכי םאה :איהו ,תירקיעה
- "הפטעמל סינכהל" ויפ-לבהבו ,םושר ראוד לש (חולשמ רושיא ,ןיינעה יפל
?ץופחי רשא לככ - עגרה ותואב ויכרצ יפל ,דבעידב


ד"וע ,רינ החמש
שקבמה כ"ב


הלעמל רוזח


םיבתכ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח