רתאה תפמ     רעשה ףד


תיבב םשאנה לש רתויב הבוטה ותדידיכ הרטשמה לע !תעבוט לגדה תניפס
תוריהמב הגיהנ) ונימב-דחוימ תוריהמ קית לע רופיס :הרובעתל טפשמה
,(ש"מק 50 תוריהמב הגיהנ תרתומ הב תינוריע ךרדב ש"מק 178
.העיבתה לש התולפקתהל האיבה רשא הנימב תדחוימ תונבבוח לעו


!תעבוט לגדה תניפס

הרטשמה לע
םשאנה לש רתויב הבוטה ותדידיכ
הרובעתל טפשמה תיבב

רבד חתפ

לש רתויב הבוטה ותדידי הניה ,פיצנירפה תא ספת אל ןיידעש ימל ,הרטשמה
םאש םושמ ,תוניצרה אישב תאז רמוא ינאו ,הרובעתל טפשמה תיבב םשאנה
העיבתל ןתונ אוהש םושמ בורל הז ,הרובעתל טפשמה תיבב עשרומ םשאנ
.לגרב ומצעל הרוי אוה ךכבו ,ומצע לע ןגהל חרוטו ,םיידי קוביחב תבשל

לע לומעל העיבתל ןתונ ונייהד ,ירוקמה ודיקפתל רזוח םשאנהש עגרב לבא
.הייעב העיבתל שי ,ותמשא תחכוה

הרובעתל טפשמה תיבל השיגמ איה :הנוגמ גהונ שי תיתרטשמה העיבתל
םה םאו ,םיננוגתמ אל םימשאנה בורש החנה ךותמ ,םילשב-אל םושיא יבתכ
ךרדה תא לולסל ךכבו ,םתנגה וק תא ףושחל וכרטצי םה ,םיננוגתמ
.םירופיש-יצקימ לש פוטס-ןונ ןותאראמל

הרטשמה לבא ,הזה דספנה גהונה לע הפירח תרוקיב חתמ ןוילעה טפשמה תיב
.ףיפח-תכאלמ תושעל הכישממ ,הלשב

ךשמה לש ותייחד תא ררוג םהמ דחא לכש אוה םירופישה-יצקימ תא ןייפאמה
:בנז לפקי םשאנהש יוכיסה תא םדקמו ,םשאנה תא שיתמ ,טפשמה
.("ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ")

תא להנל אוה ,העיבתה לש התטישל ,םשאנה לש ודיקפת :תורחא םילמב
,םיידי-קוביחב תבשל ,התטישל ,תיאשר העיבתה וליאו ,ומצע דגנכ טפשמה
העשרה גישהל ידכ לומעל הכירצ רשא וז איה העיבתהש ןורקיעה תורמל
.ילילפה טפשמב

.ילילפ טפשמ וניה ,היינח-תריבע לע וליפא ,הרובעת טפשמ םגו

?לגרב ומצעל הרוי םשאנה דציכ

תעדוי דציכ .םושיא-בתכ התייבה ךל םיחלושו ,הריבע רבוע ךבכר תא םימלצמ
.ףוסמ הל שי ?ךלש בכרה הזש הרטשמה

?בכרה תולעבל הייארכ ,טפשמה תיבל ףוסמה תא איבהל רשפא םאה

.ליבק אל הז .אל

יצח הלוע הז תולעבה לע דיעמה ליבק ךמסמ יושירה דרשממ ןימזהל לבא
.ףסכ הברה .הריל

ידכ ,הדובע םוי דיספתש ,טפשמה תיבל ךתוא הנימזמ ?הרטשמה השוע המ
.ינודא לש אוה בכרה םאה ךתוא לואשל

אל םהש םושמ ,םילקש תואמ הלוע הז ךלו ,הריל יצח תכסוח הרטשמה
,הריל-יצחה תא םמצעל ךוסחל ידכ קר אלא ,ומצע טפשמל ךתוא םינימזמ
ךיראתב ,תפסונ םעפ אובתש תנמ לע ,התייבה ךתוא םיחלוש םה ךכ רחאו
.טפשמה ךשמהל ,רחא

.םישייבתמ אל םה ךיא

,טפשמה תיבב ךתוא םירקוח םה תולעבב האדוהה תא ךממ איצוהל ידכו
,ךכל םיקוקז אל וליפא םה בורל לבא ,יתרטשמה תוריקחה רדחב תייה וליאכ
.הדובעה תא םהל השוע התאש םושמ

רפוכ ינא" דיגהל יאשר התא ,םושיאל ךתבוגתל ךתוא לאוש טפושה רשאכ
.תוחכוהה בלשל רובעל ךירצו ,ךתוא רוקחל רוסא ,ןכ תישעשמו ,"תודבועב

.הברה ימ ,טעמ ימ ,רתומהמ םיגרוח םה בורל לבא

לאשיש טפושל ול ידו ,ךתוא רוקחל םיכירצ אל וליפא םה בורל ,תאז םע דחי
:"רישל" ליחתמ התאו ,(ןירדהמל הרשכ הלאש) םושיאל ךתבוגת המ ךתוא

."ילש בכרב גהנ ימ עדוי אל ינא ,טפושה דובכ"

רשא החכוה .ךתולעבב אוה בכרהש ךכל החכוהה תא עבותל תקפיס ךכבו
.ול התייה אל הנמאנה ךתרזע אלמלא


!םידיקפתה תא ףילחהל

,"המצע םע וגנאט דוקרל" העיבתל תתלו ,קותשל טילחמ התאש עגרב לבא
.תירשפא יתלב וא תירשפא האיגש לכ השועו ,איה-הילגרב תכבתסמ איה

לש לגדה-תניפס תויהל רומא היהש קית לע ,אבה רופיסב ,לשמל ,ומכ
.םינפ תשובב ,התעיבטב םייתסנ לבא ,העיבתה


:לגדה-תניפס
ש"מק 178 תוריהמב הגיהנ לע םושיא
תינוריע ךרדב
ש"מק 50 תוריהמב הגיהנ תרתומ הב

178 לש תוריהמב הגיהנ לע םושיא בתכ לביק (תכרעמב רומש םשה) 'ב 'א
.ש"מק 50 תוריהמב הגיהנ תרתומ הב תינוריע ךרדב ש"מק

!!!ואוו .רתומהמ (זוחא השישו םישימח תואמ שולש) 356%

קית תא םלצל תנמ לע ,תועיבתה תכשל לא הנפ אוה ויתויוכזל עדומ
.תאזה תוכזה תא תדבכמ בורל ,רמאיי החבשל ,הרטשמהו ,הרטשמה

?הרטשמה קיתב ויניע תואור המו

!ןועיט-תקסיע םוש תושעל אל :הכשלה שאר לש תימינפ תמושרת


... םולחה

הגיהנ לע םושיא ,הזכ ףרטש םושמ ?ןועיט-תקסיע םוש תושעל אל עודמו
תועיבתה תכשל שארו ,העיבתה לש הקלחב לפונ םוי לכ אל ,תאזכ תוריהמב
,ריע לש הבוחרב דעוצ ומצע תא ,םיקותמה ויתומולחב ,ומצע תא האר רבכ
'ץניא-העברא תואלשלשב ,הזכרמב רשא הכולהת שארב ,םירעה לכ תובוחרב
וא תותימצל" ,היילתל ןודנש רחאל ,םודרגה לא םשאנה לבומ ,תוקשקשמ
."תמייוסמ הפוקתל

:ריפסקייש םאיליוו לש ונושלבו

.To grace in captive bonds his chariot wheels

.ותבכרמ ילגלג תא םייובש-יקיזאב רטעל :ישפוח םוגרתבו


ורבשו ...

.יתימא 'צאטרפ .ףיפח-תכאלמ התשע העיבתהש אלא

םגש אלא ,תירשפא הניחב לכמ רסחו יוקל היה תויארה-קיתש דבלב וז אל
.תוחפ אל קופד היה םושיאה בתכ

,טושפ ךכ לכ היה אל הז לבא ,יכונא רפוכ :רמאו ,טפשמה תיב לא שיאה עיגה
תא שייבמ היה אל רשא הריקח תווצל דחי ורבח עבותהו טפושהש םושמ
.רתויב תמכחותמה תוריקחה תכשל

.רבד םושב הדומ אל :ולשב םשאנה ,םהלשב םירקוחה

ךילה :"העיבתה תרוכזת"ל ועבקו ,םהינפל השק זוגא יכ עבותהו טפושה ואר
אל םג לבא , םשאנה תא תוכזל םיצור אל רשאכ תמייוסמ הקדצה םע ,הנושמ
,תלפקתמ איה םא טפושל העיבתה עידות הזה ךילהב .םניחל וחירטהל םיצור
.טפשמב הכישמ איהש וא

-תניפס תא טישהל הכישממ ןכא איהש העדוה םע "תרוכזת"ל האב העיבתהו
.הרדסב ןושאר ,םירופיש-הצקימל השקב םעו ,לגדה

דועו ,םירופיש-הצקימ דועו ,הריקח בושו ,םשאנה ןמוז בוש האבה הבישיל
.הבישי

התייה ןתוא ,היתויאר תא העיבתה האיבה תיעיברה וא תישילשה הבישיבו
.(תאז השוע הניא םלועל ,עודיכ ,איהו) הנושארה הבישיב רבכ איבהל הכירצ

אלא וניא ,םירופישה-יצקימ ומת תוחכוהה בלש תחיתפ םעש בשוחש ימ לבא
דוע ,לבקלו ,שקבל הכישמה תויודעה תעימש ךלהמ ךות םגש םושמ ,העוט
.הנגהה לש היתויודגנתה ףא לע ,םירופיש-יצקימ דועו

םג םייוסמ לשבו ,תונלבסל לובג שי רתויב לודגה העיבתה דידיל וליפאש אלא
:העקפ ותונלבס ונלש טפושה

הז קיתב םיכילהה .ןידה ירדס תחיתמל לובג שי ,המוקמב תודגנתהה"
דמעוי רמוחה לכש אדוול היה העיבתה לעו ןמז קיפסמ םיכשמנ
."תלבקתמ תודגנתהה .הנגהה תושרל

איה לבא ,תיטירק הייעב הל שיש ןיבהל הכירצ העיבתה התייה הזה בלשב רבכ
הבישיה לש המויסבו ,עדוי ימ ,"הפוקז תומל" השקיבש וא ,הניבה אל ןיידע
ועבקנו ,םידע איבת אלש העידוה הנגהה ,"ידע הלא" זירכהל העיבתה הצלאנ
.ןידה-תערכה ןתמל ךיראת םגו ,בתכב-םימוכיס שיגהל םידדצה ינשל םידעומ

.םושיאהמ הב תרזוח איה יכ העיבתה העידוה הלאה םירבדה לכ רחאו

הכזי אל תועיבתה תכשל שארו ,סול-לאטוטכ הזרכוהו העבט לגדה תניפס
.ותבכרמ ילגלג תא םייובש-יקיזאב רטעל


תולאשהו

.רתויב תובקונ תולאש ריאשמ הזה רופיסה לכ

םיקהל העיבתל רוזעל טפושה היה ךירצ עודמ איה תחאה הלאשה
ודיקפת יתמיאמ .ןולשכל שארמ ןודנ רשא ,לשוכ קית ויתוסירהמ
?העיבתה לש הנימיל דומעל אוה טפושה לש

רשא םיטינרבק ידיב םלש יצ םידיקפמ דציכ איה היינשה הלאשה
.רומשל םילגוסמ אל םה םהלש לגדה-תניפס לע וליפא

וגהני םה דציכ ,םילזלזמ םה םיבושח םיקיתב םא :תורחא םילמבו
?(הרטשמה לש הדובעה רקיע םהש) םיבושח-תוחפה םיקיתב

הוולמה ,תיתרטשמה הפיכאה לכל ךרע המ איה תישילשה הלאשהו
תא יוארכ חיכוהל םילגוסמ אל םה םא ,עודיה "ונשפנב"ב רידת
?םחליהל םיסנמ םה ןהב תוריבעה

הלעמל הרזח
    

רתאה תפמ     רעשה ףד