חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד

ד"וע ,ןורוא ןוליאקפסה תמחמ םשא

קר ןכתית חצרב העשרה היפל - ןייטשניבור ןונמא כ"ח םזיש - קוחה תעצה
.יטפשמ לווע ןקתל האבה תקדוצ המזוי הניה ,דחא הפ ןתינ ןידה קספש םוקמ

תקדוצ אל המכ דע הטוב הרוצב חיכוה
דיבע-לא ןאמילוס ןיינעב ןידה קספ
תיבב חצרב דיבע-לא עשרוה הליחת ,רוכזכ .ץראב תגהונה טפשמה תטיש
,תושדח תויאר ולגתהש רחאלו ,תועד בורב עבש ראבב יזוחמה טפשמה
ןוילעל רערע דיבע-לא .תועד בורב חצרב עשרוה בושו רזוח טפשמ םייקתה
עשרוה דיבע-לאו ףסונ ןויד םייקתה ,יוכיזה תובקעב .תועד בורב חצרמ הכוזו
םידקת רסח וניה תובר הכ תוכופהת רבעש עישרמ ןיד קספ .תועד בורב חצרב
.ינרדומה ילילפה טפשמה תודלותב

הטישה יפ לע ןכאש רתויב הריהבהו תיטסלפה הרוצב חיכוה ןידה קספ
תורמלש ךכ םילילפב םשאנ תוכזל ידכב ריבס קפסב יד ןיא לארשיב תמייקה
יכ ורבס ןוילעה טפשמה תיבב םידבכנ םיטפוש השולשו יזוחמב דבכנ טפושש
.םלוע רסאמ הצרמ ומצע אצמי הזכ םשאנ - וררחשל שיו יאכז םשאנה

לש ולרוג רשאב תיסור הטלור קחשמל ילילפה טפשמה תא תכפוה הטישה
.וניינעב ןודל הנומש ירקימ בכרה יפ לע ץרחנ דסחל וא טבשל םשאנ

תורשפאה חכונ תממוקתמ םדא לכ לש ובלב תמעפמה ימינפה קדצה תשוחת
אצוי שיאה היה רחא בכרה ינפב ןודנ היה םשאנה לש וניינע ולש תילאירה
.המשא לכמ ףחו יאכז

רשאב תוכזל רחובה טועימה טפושל ןובלע תניחבב איה תגהונה הטישה
ריבס קפס רוציל םהב יד ןיא ויהיש לככ םיקימעמו םיטרופמ ,ויקומינ
.יוכיז ,תגהונה הטישה יפ לע םג ,קידצמה

ךותמ "בוחרה ןמ" דחא עבשומב יד םיעבשומה רבח תטיש יפ לע ,דמלו אצ
ןתינ אלש ידכב םשאנ לש ותמשאב ענכושמ אל רשא םיעבשומה רשע םיינש
אוהש דמולמו דבכנ טפוש לש תקמונמ העדב יד ןיא ונלצא וליאו .ועישרהל
.תוכזל ידכב בכרה ךותמ שילש

ןתינ אלש עובקלו קוחה תא ןקתל ןיישטניבור ןונמא כ"ח עימשמש האירקה
!הב יד ןיא (טפשמה יתב קוחל 80 'ס האר) דחא הפ אלא חצר תריבעב עישרהל
סנוא תריבעב רבודמה רשאכ קפסה תמחמ העשרה םע םילשהל ןתינ ,םולכ
ןולק תוא תעבטה תויהל הלולע התאצותש םילילפב העשרה לכ - !?אמגודל
תטלוב איהו תנקותמ הנידמ לש םייסיסב םיכרע תדגונ עשפמ ףח לש וחצמב
קוחו ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח תקיקח רחאל םויה דחוימב הבש תוויעב
.שדחה םירצעמה

םהיניעל דומעתש הכירצ תתוועמה האצותה בקע תיטפשמה המדאה תדיער
לכש ,ןקותי קוחהש ילבמ םג ,יתעדל יוארו אבהלו וישכעמ בכרה יטפוש לש
בורה יטפוש םמצעל וארי יוכיזלו העשרהל הדיחא העד היהת אלש תמיא
טפושה יקומינב קימעמ ןויע ןייעל ,העשרה לע רוערע תוחדל וא עישרהל םירחובה
טועימה טפוש לש תקמונמה העדה םנמוא םא ןידה קספל אפיסב ןייצלו הכיזש
וא יוכיז היהת האצותה זאו בורה טפוש לש ובלב קפס ררועל ידכב הב היה
טועימה טפושל דובכה לכ םעש הנטקה ךתב לחרבו שרופמב טפושה ןייצי ןיפוליחל
קספ לש וזכ המלשה - בורה טפוש לש ובלב ריבס קפס רוציל ידכ ויקומינב ןיא
העשרהה םא היה ,קדצה רסוח תשוחת תא המ תדימב תוהקהל הב היהי ןידה
.יוכיזל םשאנ לש וניד יכ תרבוסה טועימה תעד תורמל תאזו לטובת אל

תוכלה ירקיע הרובעת רפסה רבחמ ,ד"וע אוה בתוכה
ד"הוע תכשל לש הרובעת תדעו רבחו
בתוכה לש תיטרפה ותעד תא תגציימ המישרה
בירעמב רוא התאר המישרה

קרפה תליחתל הרזח


חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד