רתאה תפמ     רעשה ףד


:קרב ןרהא ןוילעה טפשמה תיב אישנל בתכמ
םירוק - !ךתטישל - םיימיטיגל-יתלב םירבד
המינפ-ךתיבב10.10.1999

דובכל
קרב ןרהא 'פורפה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םילשורי

,ידבכנ ,ירומ

קספ לע ךתעד המ ךיתלאש ,םינש רשעכ ינפל ,םיטפוש תומלתשהל ןוכמה תרגסמב האצרהב
לועפל ךירצ קפסה הרובעת תוריבעב יכ רמואה ,1975 תנשמ ןוילעה טפשמה תיב לש וניד
.תיאר התאש דיחיה הנושמה רבדה אל הז :ךתבושת .םשאנה תערל

תוימיטיגלה תא דבאל טפשמ תכרעמ הלוכי דציכ הארמ התא יטופיש תעד לוקיש ךרפסב
טפשמ תיב ידי לע ןתינ אוה םא םג ,ךנושלכ ,"יקוח יתלב" תויהל לוכי ןיד-קספ דציכו ,הלש
.ךמסומ

.ךכל יתנוטק םג יכונאו ,תפסונ תונשרפ ילב םג םה םירורב םירבדה ירהש ,ךתוא ןשרפל יל אל

"הנושמ"ה ןיב - האלמ אל םא - הבר תוהז אצומ ינא ,םירבדה ינש תא שיגפמ ינא רשאכ
ןיד קספ לע רמאי לארשיב טפושש תעדה לע הלעי אל ירהש ,"יקוח יתלב"ה ןיבל ,הקיספבש
רבודמ דוע לכ הב שמתשהל רשפא רשא הרימא - יקוח יתלב אוה יכ ןוילעה טפשמה תיב לש
תא ןדעל ןיגהונה שי םייטרקנוקה םירקמל םיעיגמ רשאכ לבא ,"יטתופיה" והשמב
.'וכו ,"הומת" ,"הנושמ" ןוגכ םירואיתב קפתסהלו ,תואטבתהה

.העוט ינא םא יתוא ןקת

תויהל ,הגרדהב ,םילדח ךרפסב בתוכ התא םהילע םימיענ-אלה םירבדה יכ ינששוח
-תוינוימדה וא ,תוינוימדה םיה תונידמב קר שחרתהל םילוכי רשא הלאכ וא ,"םייטרואית"
אל ןמזה ינש רשא ,תופלאמה םכיתואצרהב ונל םיאיבמ םתייה ךירבחו התא רשא ,הצחמל
.לשמל ,וטקבמיט .ןהב וסגנ

.ךרצבמ לע .ךלש-ךתיב לע םימייאמ רבכ םה

ןמז-תדוקנ לכ לא ,הווהה ךרד ,רבעה ןמ וק חתמנ םא ונל יד ,םימייאמ םה המכ דע תעדל ידכו
!ליהבמ .תידיתע

םינותנמ םינותנ החסונה ךותב ביצהל :םיאקיטמיתמה ידי לע הגוהנה איהו ,ךרד דוע הנשיו
.תגהנתמ איה דציכ תוארלו ,םינוש

ךילוהל יושע אוה המלו ,ותוא חותמל רשפא המכ דע תוארלו ,ןיד-קספ תחקל :ונלש רשקהבו
.ונתוא:תיטיתופיה המגוד ,לשמל ,לוט

העשה התואבו םויה ותואב ,ןכמ רחאל םימי השולש ,בצייתהל ןמזומ התא דחא ריהב םוי
.םייזוחמה טפשמה יתב תשמח לכבו ,הרובעתל טפשמ יתב םירשעב ,שממ

,רדעיהב טפשית התא בצייתת אל םאו ,םשאנכ ןמזומ התא הרובעתל טפשמה יתבמ דחא לכב
- הלאב הפיפח ןיא הרובעתה תדוקפ יפל - םירבטצמ ,לעופב-הליספ ישנע םירשע ךל םייופצו
םילוכיה ,םירידא םימוכסב תוסנקו ,יאנת-לע תוליספ םג םיפסונ הלאה םישנועה לכל רשאכ
.םידלישטורה ילודג תא םג טטומל

ךילע ליטהש ןיד-קספ לע ,ךלש רוערע דמועו יולת םייזוחמה טפשמה יתבמ דחא לכב וליאו
דע ,רסאמה לש עוציב-בוכיע םייק הזה בלשבו ,רחא רסאמ לכל רבטצמה ,לעופב-רסאמ שנוע
.תשגהש רוערעב ד"הספ ןתמל

תוליספו תוסנק ךילע ולטויו ,הרובעתל טפשמה יתב לכב עשרות ,טפשמל בצייתת אל םא
,עוציבה-יבוכיע לכ ועקפי אליממו ,וחדיי םייזוחמה ש"מהיתבב ךירוערע םגו ,תורבטצמ
.בטיה הלולס ,תובר םינשל , אלכה לא ךכרדו

לש םתייחד תא שקבלו ,ךונימזהש טפשמה יתב לכל סקפ דיימ חולשל ?תושעל התא לוכי המ
.(בצייתת וב ןוידה תא םמצעב ורחבי םהש ןכומ וליפא התא) דחא טעמל ,םינוידה לכ

,העשה התואב ,םויה ותואב עיפוהל ךתוא ונימזה םינוש טפשמ יתב השימחו םירשע םא לבא
- תיביטקלוק תולכנתהו תנווכמ די ןאכ התייהש רורב ,דבלב םימי השולש לש הערתה ךותו
.ךתשקבל רתעיי םהמ ימש יוכיס לכ ךל ןיאש ךכ - ודעונ םא יתלב וידחי ה"כ וכלייה תניחבב

יתש תב הטלחה דחא לכבו ,םיסקפ השימחו םירשע לבקמ התא תרחמה-םוי ירהצל דע ,ןכאו
."תיחדנ השקבה" :םילמ

םיטפשמב םא ?רוערע תושר תושקב שמחו םירשע שיגהל ?השעת המ .םיימוי ךל ורתונ
וניא ללכ רבדה ילילפה טפשמב וליאו ,יטקארפ אל לבא ,ירשפא הז ,רבודמה היה םייחרזא
.תושרב אלו תוכזב אל ,םילילפב םייניב-תטלחה לע רוערע ןיא ירהש ,ירשפא

בצייתת התאו ,םהיניב ובירי םהש תנמ לע ,םיברועמה טפשמה יתב לכ דגנכ רותעל :ץ"גבה תייצפוא קר ךל הרתונ
.ץ"גבה עירכי "ותבוטל" רשא טפשמ תיב ותואב

אוה - היהת רשא בלה-תורירש הייהתו הנייהת רשא תובסנה הנייהת ?ץ"גבה קוספי המ לבא
.4044/99 ץ"גב האר :ברעתי אל םלועליתב ינשב קר היה רבודמ םש .ךתקעצכ ויה אל םש תוביסנה ,תמאב ,ונ דיגהל לוכי התא
.הער הנווכ ךותמו םואיתב ולעפ םה יכ ןעטנ אלו ,טפשמ

םוקמ ונאצמ אל ןיינעה תוביסנב" ילב .תפרוג יכה הרוצב חסונ ןידה קספ :איה אל לבא
דמוע קדוצה חרזאה וב בצמ עונמל שארמ שקיב ןוילעה טפשמה תיב :'וכו ,'וכו ,"ברעתהל
הרקמל דיתעב תורשפא לכ עונמל .םהיניב בירל םיקדוצ-אלה טפשמה יתבל ןתונו ,דצהמ
.ברעתהל ןכ אקווד ,"םעפה" ,יוארה ןמו ,ןה תונוש "ןיינעה תוביסנ" יכ ןעטיי וב ,רחא

םירקמב היפל הרעה םג ץ"גבה ףיסוה הריתעה ךרוצל שורדל רבעמש אלא ,תאז קר אלו
.העושי ךל היהת אל ליגרה רוערעהמ םג הלאכ

.עישומ ןיאו - םדא ינבב ללעתהל טפשמה יתבל רתומ :תורחא םילמבו

!?קרב רוספורפה ,ךתטישל ,ימיטיגל הז םאה
:הזכ ןיד-קספ לע ,קרב רוספורפה ,ךתעד המו


ןיד קספ

.םשאנה תא הכזמ ינא

הב תינוריע ךרדב ש"מק 70 לש תוריהמב הגיהנ לע ןידל דמעוה ינפלש םשאנה
.ש"מק 50 תוריהמב העיסנ תרתומ

.ןידב התועמשמכ ,תינוריע ךרד הניה ךרדה יכ תקולחמ ןיא

תולועפה לע ןכו ,ותונמוימ לע דיעה ינורטקלאה תוריהמה דמ ליעפמ רטושה
.יפוד אללו ,תואלמ ויה ןהו ,עוריאה דעומב עציב רשא

.ןיקת היה רישכמה יכ הדבעמה שיא לש ותודעב חכוה

.רישכמה לש ותונימא לע הקלח אל הנגהה

בתכב ,העיבתה םלוא ,םשאנה תא עישרהל יתייה ךירצ רומאה לכ רואל
גהנ וב בכרה לש תינכטה ותלוכיל רשאב רבד יצחו רבד הנעט אל ,םושיאה
.ול תסחוימה תוריהמל עיגהל םשאנה

.םשאנה תא הכזמ ינא ,רומאכ ,ךכיפל

.רוגינסהו םשאנה ,עבותה דמעמב ,................... ,םויה עדוהו ןתינ

( - )

טפוש

!?קרב רוספורפה ,ךתטישל ,אל וא ימיטיגללש הייוהיז יגולותפה ןוכמהמ הדועתה יפל ,רשאכ ,הגירהב םדא עישרמה ןיד-קספ ,לשמל ,וא
הקדבנ רשא הפוגהש ךכל תרחא הייאר לכ האבוה אלו ,"הרטשמה תוירחאב" השענ הפוגה
תרחא הייאר לכ התייה אל םגו ,םושיאה בתכב ןייוצ ומש רשא "חונמ"ה לש התייה ןכא ןוכמב
.תמ ןכא אוהש

!?קרב רוספורפה ,ךתטישל ,אל וא ימיטיגל


,בר דובכב

.ךדימלת ,רינ החמש


קרפה תליחתל הרזחרתאה תפמ     רעשה ףד