ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

:ז"לממה לש ותונימא לע
!!!רערעל תושר שי


!הז תא ונישע ,יתובר

ותונימאב ןודלמ קמחתמ ןוילעה טפשמה תיבש םינש שמח ירחא
תוחודה תוטלחה לש הרוש וידי תחתמ איצומו ,ז"לממה לש
.רערעל תושר ףוס-ףוס ונלביק ,רערעל תושר תושקב

-קספ תרגסמב ,בונשרטס ןונמא טפושה ןתנ רערעל תושרה תא
.הז ןיינעב וניד

תיבב ןודנ ךכ לעו - ומצע ןידה קספ לע ונל שיש תקולחמה לכ םע
.םיציב ול שיש הליג אוהש ותוכזל ןייצל שי - ןוילעה טפשמה

אל ןוילעה טפשמה תיבש םושמ ?םיציב ול שי יכ רמאנ עודמו
הליבקמה תוכמסב םישמתשמ םייזוחמה טפשמה יתבש בהוא
:םעפ אל םהל רמוא ןוילעה טפשמה תיב .רערעל תושר תתל םהלש
!!!הב םיצור אל ונחנאש הדובע ונילע וסימעת לא !ונל הז תא ובזע

תתל תוכמס יזוחמה טפשמה תיבל ןתנ קקוחמה ,תושעל המ ,לבא
בשוי ומצע אוהשכ וניד-קספ לע ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר
- הליבקמ וז ותוכמסו ,םולשה טפשמ תיב לע רוערע תאכרעכ
. ןוילעה טפשמה תיב לש וזל - ההזו

הז - תאזה תוכמסה תא יזוחמה טפשמה תיבל ןתנ קקוחמה עודמ
םיטפושהש איה תפסונ הדבועו ,הדבוע תאז לבא ,דרפנ ןויעל אשונ
טפשמה תיב לש "תופיזנ"המ םיששוח םייזוחמה טפשמה יתבב
םישקבתמ םהש תמיא לכ תורק םיילגר םילבקמ םהו ,ןוילעה
.רוערע תושר תתל

- ישארה קקוחמה םהל ןתנש ןומאבו תוכמסב םילעומ םה
.תסנכה

.דובכה לכ .ץמוא לעב טפוש םק הנהו

.בזכאל אל לדתשנ ונחנאו

רערעל-תושרה יפ לע השגוה רשא רוערעה תעדוהל

הלעמל רוזח


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח