ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


הרדסה לש םיניינעה ןכותל

לע
רזיילה חדקא
?"התוא תלכא" ךייחל עודמ

ןורשב הגיהנה ירומ ןוגרא ר"ויל הבושת


הז ןומוקמב .עובשל תחא רואל אצויה יאבס-רפכ ןומוקמ אוה רפכב קורי
ר"וי ,בייט הדוהי אוה ולש רבחמה-לעבה רשא ("הגהה ירוחאמ") רוט ונשי
תורישכ שגומ" אוה יכ רמאנ רוטה ילושבו ,ןורשב הגיהנה ירומ ןוגרא
."ןורשב הגיהנה ירומ ןוגרא ידי לע רוביצל

הזב םיאצויכ ראשו ,גהנה לש הייארה-הדשב קסוע הזה רוטה דוע לכ
לבא ,דואמ האנ ,רוביצל האנ תוריש הז ירה ,ךכב םתכאלמש יממ םיאבה
עיצהל ןורשב הגיהנה ירומ ןוגראל שי "רוביצל תוריש" המ ינא ההות
ידי לע ספתנה גהנל םיצילממ םהש ךכב (14.7.00 ,רפכב קורי) הגהב םיזחואל
."התוא תלכא" לש ךויחב דועו ,טפושל םראווצ טישוהל רזיילה חדקא

:הלא שלש לע דומעל ינוצרב םירבד לש םפוגל סנכאש ינפל

- תישאר

יננה ,הרובעתה יניד לע ןומאה ןטפשמכ ,יחכונה יקוסיעמ דבל
הנש 40 -ל בורק לש קתו לעב ,ןוישר םע ךמסומ הגיהנ הרומ םג
.הגיהנה תארוהב - וטנ הנש 20 -מ הלעמלו - וטורב
- תינש

תמשורש ח"וד לכ לע ,רוהרהו רוערע אלל ,"םודל הציפק"
רשאכ :םיכרדב תוחיטבל רבד תמרות הניא הרטשמה
תא הרובעתל טפשמה תיבל חיכוהל תשרדנ הניא הרטשמה
תושעל התפתת איהש םירבדה עבטמ ,םימשאנה לש םתמשא
וניה תוריפכ-ספא לש בצמו ,היימר תכאלמ וליפאו ,הלק הכאלמ
,ןושארה בלשב תיעוצקמ-אל הרטשמ לש התריציל קודב ןוכתמ
.ינשה בלשב תתחשומו

ובשיש ךכ לשב רסאמל וטפשנ רשא םירטוש וניאר רבכ ירה
חרזאהש החנה ךותמ ,םייארקא תוחוד וקרביפו בשחמה לומ
ףידעי ח"ש 70 וא 40 לע סנק םולשת תעדוה ותיבל לבקמה
דיספהל םוקמב ,סנקה תא םלשלו ,ךומסה ראודה ףינסל תשגל
תויחל רושקה והשמ רטושלו הרטשמל תוארהלו הדובע ימי
.םימ

יארקא-תפיכאל ונתוא האיבמ הרטשמה לש וזכ לוע-תקירפ
אלא ,יתימאה ןיירבעה חרכהב וניא שנענש ימ רשאכ ,תנמדזמ
.תיתרטשמה הכחב (עמשמ יתרת) לרוגב הלעש ימ
- תישילשו

אב םיטפשמה לש ןיקתה םלוהינ רבדב קוחה תוארוהל תויצ
אל יתימאה םשאהשו שנעיי אל עשפמ ףח םדא יכ חיטבהל
רתוי ףא השעמלו תוחפ אל בושח הלא םיקוחל תויצה .הקני
.הרובעתה ינידל תויצהמ
הכאלמה תיפיפח המכ דע עדוי הרובעתל טפשמה תיבב השענב יוצמה לכ
יפוד םהב ליטהל ידכ ןבומכ ךכב ןיא .םייתרטשמה םיעבותה ידי-לע תישענה
םויה תיתרטשמה העיבתל תוצקהל הנכומ הנידמהש םיבאשמה םלוא ,ישיא
קוביחב תבשל ,םשאנה ,ךל ףידע םירקמה בורבש ,ךכ ידכ דע םילבגומ
.לשב ירפכ ךיידיל לופיי יוכיזהו ,םיידי

אוה .םיעשרומ תואמ םנשי יאכז אצויש גהנ לכ לע יכ רמוא דמולמה בתוכה
לע םג לח רבדה לבא ,ז"לממה תועצמאב תוספתנה תוריהמ תוריבעל סחייתמ
יתייה וליפא ינא .תורחא תוריבע ןיב תוריהמ תורבע ןיב תוריבעה ראש
.תובבר וליפאו תועשרה יפלא םנשי יוכיז לכ לעש רמואו תכל קיחרמ

םימשאנה בור רשאכו ,הייארל המוד - עמשמ-יתרת - ןודנה ןיאש אקע אד
אלש דבלבו ,םמצע לע ןגהל ןויסינ לש ץמש ילב המשאב תודוהל םינכומ
םשכ ,תועמשמ לכ ןיא תאזה הקיטסיטטסלש ירה ,הדובע םוי דוע דיספהל
האצותכ השק הלחממ םיאירבמה ןיבש ירפסמה סחיל תועמשמ לכ ןיאש
אל ופידעהש םושמ - הלחמהמ םימילחמ םניא רשא הלא ןיבל יאופר לופיטמ
.יאופרה לופיטל קקדזהל

,אבה גהנה לש ויוכיס תא תיחפמ קר יאכז אצויה גהנ לכ יכ בתוכה דוע רמוא
דמולמה בתוכה םא ינא ההות ."םיחקל קיפמ ףוג" איה הרטשמהש ןוויכ
םשאנה לש וייוכיס תא לידגהל ידכ קר ,תואכזה-תדועת לע רתוול ןכומ היה
.תינשמ הרעה וז ךא ,אבה

הרטשמה .תאזה החנהה ומכ תמאה ןמ קוחרה רבד ןיא לבא דואמ יל רצ
יצראה הטמהמ םיאצויה "חקל" וא הארוה לכו ,לברוסמו דבכ ףוג איה
ןורחא לא עיגהל ידכ ,םינשל ףא םימעפלו ,םיכורא םישדוחל םיקקזנ
- ללכב םא - חטשה לא םיעיגמ םיחקלהו תוארוההש דעו ,חטשב םירטושה
המ עדוי דימת אל חטשב-רטושהו ,ךרדב ןיטולחל תוסמסמתמ בורל םה
.וילגרו וידי םע תושעל

יארקא תמיגד ונל איבמ בתוכה ,ז"לממה לש הדובעה ילהונל רשאבו
,ןכ לעו ,"םימעפ דואמ טעמ" תלשפמ הרטשמהש רמוא םגו הלא םילהונמ
תכלל ,"התוא תלכא" לש ךויחב םיטרופארה תא לבקל אוה ץילממ ,רומאכ
המשאב תודוהלו ,טפשמה תיבל ץורל וא - סנקה תא םלשלו ראודל
םלשל הרירבה שארמ הנתינ אל םהב םירקמה םתואב ,שנועה לע ןייכבתהלו
.ראודב סנקה תא

תוארוהמ תמלעתמ הניהו ,ידמל תיחטש הניה תאזה םירבדה תגצהש אלא
הקיספב ועבקנ רשא תורחא תויחנהמו המצע הרטשמה תוארוהמ ,ןרציה
קורי"ב דומע עבר :טפשמ להנמש ימ לכ תעדל ךירצ םתוא םירבד ראשמו
תיטפשמ הצע לכ ,ללכב .אשונה תא תוצמל ידכ ויד בחרנ רכ וניא "רפכב
ליעוהל רשאמ רתוי עבותה תא ךירדהל היושע ןותיעה יפד לעמ תנתינה
לש תוארשרשהמ תחאב הנורחא הילוח וניה עבותה םג יכ םא) םימשאנל
םירבדה תא ארוק וניא בורל אוה םגו ,ליעל ונרביד הילע ,םיחקלה תקפה
.(הלאה

תא אוצמל יושע ,יטפשמ ץועיי בתוכה לש וירבדב האריש ימ ,םוקמ לכמ
אוה זאו ,דוקינה תטיש יפל הליספה םע וילא ועיגי רשאכ לודג רייארפ ומצע
.לתוכב ושאר תא חיטהל תלוז ,הברה תושעל דוע לכוי אל

ימצע תא האור ןיידע ינא ,רומאכ ,רשא ,הגיהנה ירומ רוביצ לא יל הלימ דוע
.ונממ קלחכ

דבלבו ,המשאב תודוהל אוה םג ףידעי יוצמה הגיהנה הרומש השגרה יל שי
:הגיהנ ירומל ינייפוא ח"וד לשמל לוט .םיינש וא דחא רועיש דיספי אלש
השולש םיינש ,ךומסה קסויקב המ רבד תונקל בכרהמ הרומל ול אצוי
ללגב - דבוע עונמה תא ריאשמ אוהו ,בכרה לש ותדימע םוקממ םירטמ
.בכרה לע חיגשהל דימלתה תאו - גוזימה

,החגשה אלל דבוע ועונמ םע בכר תראשה לש הריבע וז הרטשמה לש התעדל
יכ רמאנ אל םוקמ םושב ירהש ,רחש תרסח המשא וז היינעה יתעדל ךא
ןוישר ול שיש ימ ידי-לע עצבתהל הכירצ דבוע ועונמש בכרה לע החגשהה
.הגיהנ

הדוהי לש ותמישרו ,ןייכבתהלו ראווצ טישוהל םיכישממ הגיהנה ירומ לבא
.תינייפוא אמגוד הניה בייט


הלעמל רוזח

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח