ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


הרדסה לש םיניינעה ןכותל
ןידה יתב
לש
- ןידה יכרוע תכשל
!התייבה


?ונייה תיטסינילאטסה היסורכה :אובמ

םישולשל בורק רבכ ריכמ ינא ןידה-יכרוע תכשל לש "קדצ"ה תכרעמ תא
.הנש

תכשל לש יתעמשמה טופישל ףופכ ,קוחה יפל ,רשא) ןיד-תכירעב החמתמ
לש התולעבב רשא מ"עב הרבח םע דחי ,ץ"גבל הריתע שיגה (ןידה-יכרוע
.2 'סמ רתועה - החמתמה וליאו ,1 'סמ תרתועה התייה הרבחה .ותשא

תלהנמכ ,החמתמה לש ותשא המתח הרבחה םעטמ בתכב-םימוכיסה לע
:האבה הרעהה תא ,םימוכיס םתוא ילושב ,ףיסוה החמתמה וליאו ,הרבחה

,םנכות תניחבמ ,1 'סמ תרתועה םעטמ םימוכיסב רמאנה לכל םיכסמ ינא
.הדמע לכ טקונ יניא - םנונגסל רשאבו

ינפב ןנולתהל וזרדזה םהו ,ץ"גבה יטפוש תא סיעכה ,םתסה ןמ ,ןונגסה
.הכשלה לש תעמשמה תודסומ

?החמתמה דגנכ תושעל םינורחאה הלא ולכי המ

אוהש וא ,הבתכ איהש המ תא בותכל ותשאל ץעיי אוהש ותוא םישאהל
םושמ ןה ,ןועטל ולכי אל םה תאז תא - םימוכיסה תא הרובע בתכ ומצעב
תעדה לע הלעי אלש םושמ ןהו ,רבדה תא חיכוהל םילוכי ויה אל םהש
תוצעה לע םדא ומישאיו ,תלוזה לש תוטימה-רדחל וסנכיי הכשלה תודסומש
הלו ,ןידה-יכרוע תכשלל הפופכ הניא המצע השאה רשאכ ,ותשאל ןתונ אוהש
.הצעה יפ לע לועפל רתומ

איה תעמשמה תודסומ לש ןטבה-תשוחת רשאכ םישוע המ לבא
םתוא "רדסל" הסנמ אוהו ,םימוכיסה תא "לשיב" רשא הז אוה החמתמהש
?"יניינעמ אל" רמואו ,ותשא תא םהילע םיתחמ אוהש ךכב

:ורוש-ורוש

תעמתשמ הניאש הרוצב ותשא לש הירבדמ גייתסהל היה בייח םשאנה"
."םינפ יתשל

הניאש הרוצב ותשא לש הירבדמ גייתסהל" ?ךורב ,הז תא תנבה התא
!!!"םינפ יתשל תעמתשמ

היסורב וא ,תיטרקומדה לארשי תנידמב ונחנא םא הלאשה תלאשנו
.תיטסינילאטסה

הכשלה לש "םירבח"ה טפשמ תא רידגהל ךיא איה הבושח רתויה הלאשהו
.םהלש עודיה "!רבדמ ינודא ןונגס הזיא"ב יב וחלתשי הלאה םינודאהש ילב


טפשמ היה תיטסינילאטסה היסורב טפשמה :ךכ רבדה תא רידגהל הסנא
עיבהל יל רוסאש ודיגת קרו ,ןבומכ ,יתעדל חלאנו בעותמ .חלאנו בעותמ
,ללכב ינקתה ןונגסהמ קלח םניא "חלאנ"ו "בעותמ" םייוטיבהש וא ,העיד
.טרפב יטסינילאטסה טפשמה יבגלו

?הכשלה לש "םירבח"ה טפשמ םע המו

לש הירבדמ גייתסהל" הל ףופכהמ תשרודה תיטפשמ תכרעמש איה יתעד
טפשמה ןיבל הניב לדבהה - "םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב ותשא
.דבלב הגרד לש לדבה קר אלא ,יתוהמ-יתוכיא לדבה וניא יטסינילאטסה

הרדסה ךלהמב ,םכמצעב טופשל ,םיארוקה ,םתא וכרטצת תאז תא לבא
לע ,רשפאש המ לכ םילשנ הגרדהבו ,התוא םיחתופ ונחנא ןאכ רשא ,תאזה
ץירמש המ לע ,הכשלה לש םייתעמשמה ד"היתב ירבח לש הריחבה יכרד
.ודעומב רבד לכ - םימשאנל סחיה לעו ,םתוא


הרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
הלעמל רוזח