ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


הרדסה לש םיניינעה ןכותל
ןידה יתב
לש
- ןידה יכרוע תכשל
!התייבה


םייתעמשמה ןידה יתבב תלהנתמ ךיא
ןידה-יכרוע תכשל לש
םשאנ לש תישאר הריקח
דיעהל רחב רשא


ד"היבב ךילה ראתמה ,סורק הירוטקיו הזחמל הארשהה תא
הלימ) םתולהנתה ןפואמ ,ראשה ןיב ,יתבאש ,םיטפושל יתעמשמה
.הכשלה לש םייתעמשמה ד"היתבב םינוידה לש (הנורחאל ,תיתנפוא
וניה ,ןאכ איבא רשא לוקוטורפה קלח לבא ,עורפ ןוימד רמול רשפא
"תומאתה" דואמ טעמ םע ,קייודמ לבא ,יקלח) יטנתוא לילמת
.הזכ ןויד ךותמ (תוינויח

:השרפה תיצמת

תוכחל ,טפשמל בצייתהל אלש םשאנל ול יאדכ םימעפל ילילפ טפשמב
וז םימעפל .יזוחמה טפשמה תיבל וילע רערעלו ,עישרמה ןידה-קספל
לוקיש הכירצמ רשא ,"תילובג" איה םימעפלו ,אל םימעפל ,הנוכנה ךרדה
המ הארנ דיימש ,טפשמל הכילה) דחאה ןוכיסה ןיב הריחבל רשאב בר
.רומאכ ,ןידה-קספל הנתמהו תיבב הבישי ןיבל (הב ןוכיסה

.הריבע הלגמ אל םושיאה בתכ וב הרקמ ,לשמל ,לוט

,הריבע הלגמ וניא םושיאה בתכ יכ ןעוטו ,טפשמל בצייתמ התא םא
,ונורגב חכחכי ,ותבינע תא רשיי קר אוה :ךתא חכוותי אל ללכ עבותה
בור) םושיאה בתכ תא ןקתל שקבי...ו ,"קדוצ דמולמה ירבח" דיגי
עבותהש ועבקי וליפא םהמ קלחו ,הרגישבש רבדכ ,תאז ול ונתי םיטפושה
.(הז ךרוצל תושרל קוקז וניא

!לגרב ךמצעל תירי ?תישע המ

םושיאה בתכש הנעטב וילע רערעמו ,ןידה קספל הכחמ התא םא לבא
,םושיאה בתכ תא ןקתל עבותל ול רחואמ היהי רבכ הז ,הריבע הלגמ וניא
רוזחל ךל רחואמ היהי רבכ זאו ,לבקתת אל הנעטהש אוה ןוכיסה לבא
.ופוגל טפשמה לוהינל

הלבנ ןיב טילחיו לוקשי רשא ,ןיד-ךרוע ךל שי הז ליבשב ?םישוע המ
.ותעדל ,תוחפה ןוכיסה תא לוטייו ,הפירטו

היה רומא יתעמשמה ךילהב םשאנה ןידה-ךרוע ,הנולתה אושנ הרקמב
רשאכו ,ךכל חכ-יופיי לביק םרט לבא ,ילילפה טפשמב ןנולתמה תא גצייל
עדיי אל אוה ,טפשמה תמדקה לע העדוה טפשמה תיבמ לביק ןנולתמה
לביק אוהש ירחא לבא ,(ומצעב דיעהש יפכ ,"חכש" אוה) ןידה-ךרוע תא
לע ,ןידה-ךרוע דגנכ הנולתב ןידה-יכרוע תכשלל אב אוה ,ןידה-קספ תא
.טפשמל בצייתהל חכש ,לוכיבכ ,רשא הז היה ןידה-ךרוע רשא

רחאלו ,הקיתשה תוכז תא לצינ אל ,יתעמשמה ךילהב םשאנה ,ןידה-ךרוע
לכ תא ריבסהל שקיב הב ,ותודע ןתמב לחה אוה ,העיבתה תויודע םות
ךלהמב םימעפ םייתשו םיעשת וירבד ךותל וסנכנ ד"היב ירבח ךא ,ןיינעה
,לוקוטורפ-תורוש םיעשתמ תוחפ ינפ לע הערתשה רשא - תישארה ותודע
- םשאנה לש תישארה ותודעב הרוש לכל תחא תוצרפתהמ רתוי :"וטנ"
רשא - תילטורב וליפא רמול רשפא ,תיביסרגא תידגנ-הריקח ודגנ ולהינו
.ומצעב עצבל זעמ היה אל לבוקה חכ-אב


דע לש ותריקח יבלש לע

:םיבלש המכל תקלחנ דע לש ותודע :עדוי אלש ימל

רשא דצה תולאשל הנוע דעה הזה בלשב :תישארה הריקחה - ןושאר בלש
.תוחנמ תולאש ולש דעל גיצהל יאשר וניא ןימזמהו ,דיעהל ותוא ןימזה

,דגנכש-דצה י"ע רקחנ דעה הזה בלשב :תידגנה הריקחה - ינש בלש
עדוי אל דעהש תוארהל ,תישארה ותודע תא טטומל התרטמ וז הריקחו
הריקחבש ןבומכ .רקשמ ללכב אוהשו ,וב דגוב ונורכזש ,רבדמ אוה המ לע
לע ,רוחס-רוחס תכלל רתומו ,תוכירדמ תולאש דעל גיצהל רתומ תידגנה
תולאש ,תידגנה הריקחה ךשמהב ,ול גיצהלו ,הניפל דעה תאה קוחדל תנמ
.תמאה תא רמא אל אוהש תודוהל ותוא וצלאי רשא תועיתפמ

לבא ,ונימזהש ימ ידיל דעה רזוח ןאכ :תרזוחה הריקחה - ישילש בלש
.תידגנה הריקחהמ תועבונה תולאש קר ותוא לואשל רתומ

דעל גיצהל ומצעב טפשמה תיב לוכי םיליגרה הריקחה יבלש ירחא
טפשמה תיב דריי אלש ,הבר תוריהז תובייחמ הלא תולאש םלוא ,תולאש
המ השעמל .םידדצהמ דחא לש ותכאלמ תא השעי אלשו ,הכרעמה הדשל
ןיידע םא ,הרהבה תולאש דעה תא לואשל אוה ,טפשמה תיבל ,ול רתומש
.ותודעב םותס והשמ ראשנ

םידדצה םיאשר - תולאש דעה תא לואשל ותוכמסב טפשמה תיב שמתשה
תיב ול גיצהש תולאשהמ תועבונה תולאש דעה תא לואשלו רוזחל
.תולאשה ןתואל ןתנש תובושתהמ וא ,טפשמה

תישארה הריקחה לש ןכלהמב תולאש דעל גיצהל טפשמה תיב יאשר םאה
?תידגנה הריקחה וא

בייח אוה ,ןכ השוע אוה םא לבא ,אלש תויהל לוכיו ,ןכש תויהל לוכי
לבלו ,םירבדה רדס תא דחא דצל שבשי לבל ,תלפוכמו הלופכ תוריהזב
.טישוהל ול רוסאש הרזע רחאה דצל טישוי

םיעדוי אל ונחנא ןיידע הב ,תישארה הריקחב םירבדה םירומא דחוימב
ותריקחב רבודמ רשאכ אוה ןכש לכ אלו ,ותחתמאב דעה ונל איבי המ
-ףח לש ותעשרהל איבהל יושע הלש שוביש לכ רשא ,םשאנ לש תישארה
.עשפמ


לוקוטורפה עטק

לש תולאש (!) ששו םישולש ,לוקוטורפהמ דחא עטק קר גיצנ ונחנא ןאכ
.ותודעב ,םשאנה לש תישארה ותריקח ךלהמב ,ןידה תיב

-יא םאה :"תדוכלמ" םשאנל ביצהל "םיטפוש"ה וסינ רבדנ וב עטקב
?אל וא ,שארמ תננכותמ התייה תובצייתהה

יתננכתש המ הז ,ןכ"ב הנוע היה םשאנה םא :"שובמא תלאש" התיה תאז
ותחכיש לע תופחל הדעונ רשא הנעט" וז יכ רמוא ןידה תיב היה ,"שארמ
היה ,הלילשב הנוע היה םשאנה ,ךדיאמ ,םא לבא ..."בצייתהל םשאנה לש
הריתסב תדמוע רשא ,םשאנה לש תירקש הנעט" וז יכ רמוא ןידה תיב
...ולש הלועפה ךרד לכל

,בוט היהי אל - השעת אלש המו ,דיגת אלש המ :רמאנ רבכ אלה ךכ לעו
!ךתבוחל ףקזיי לכהו

,ןידה-ךרוע תא עדיי אל ,ןנולתמה ,חוקלהש ןוויכ ,תושעל המ ,לבא
,(ןוידה תמדקה רבדב העדוהה) טפשמה תיבמ לביקש העדוהה לע ,םשאנה
וזו - טפשמה תא להנל דציכ הלאשל קקזנ םרט (ןאכ ,םשאנה) ןידה ךרוע
הדמע ונשביג אל דוע :תתל היה לוכי אוהש הדיחיה הבושתה התייה
.תאזה הלאשב

,םשאנה תא לישכהל ודעונ ,ןידה תיב לש ,הלאה תולאשה המכ דע
:ןידה-תערכהב ,ומצע ןידה תיב רמאש הממ דומלל רשפא ,ותודעב
,הז אשונב תמא תרימאמ קמחתה םשאנה :ךכ ןיבו ךכ ןיב"
רשאב וזכ היגטרטסא ןנכת םשאנה ןכאש עבקנ םא ןיבו
לכב ,השעמ רחאל ןנולתמה תא עיגרה קר םא ןיבו קיתל
."ןנולתמה לש ותודע תא קזחל ידכ ךכב שי הרקמ
האצותה התואל ,"הרקמ לכב" איבת ןהילע הבושת לכ רשא תולאש
תאזה הלאשה םא הלאשה תלאשנו ,תויטנאוולר-אל תולאש תוארקנ
םתא עודמו המל - !!!םכלש-םכיניעב ,ןכ - םכיניעב תיטנאוולר הניא
!?םימעפ ששו-םישולש הילע םירזוח

הזה ןיינעל" יכ תיעמשמ-דח הנוע םשאנהש ירחא :הלאשה םג תלאשנו
ןיינע המ לבא ,רקשמ אוהש וא ,תמא רבוד אוהש וא - "ונסנכנ אל דוע
?ןאכל "תוקמחתה"ה

לכב" םא תאז עבקיש המל - רקשמ םשאנהש עבק אל ןידה תיב םאו
םג לבא .תמאה תא רמא אוהש ירה - ?האצותה התואל איבמ הז "הרקמ
.ןאכ ןיאש יאדווב "תוקמחתה" - השוחנ חצמב רקיש םא

.ומצע דעב רבדל לוקוטורפל ,אופיא ,ןתינ

:ארקמ
;ןידה תיב בא ,ןוביד ודיע ד"וע - ןוביד
;ןידה תיב תרבח ,דנרב הנרוא ד"וע - דנרב
.ןידה תיב רבח ,תנק םייח ד"וע - תנק

םיטפושה לש תויוברעתהה לש ירודיסה ןרפסמ תא םינייצמ םירפסמה
.םשאנה לש תישארה ותריקחב

יקספ לבקל הז היגטרטסאהמ קלחש יתוניבה ינא :48] ןוביד
.םיעישרמ ןיד
.םירקמ שי :םשאנה
.הזה הרקמב רבדמ ינא ,םירקמ אל ,אל ,אל :49] ןוביד
.היגטרטסאהמ קלחש תרמא
.ילא אב אל אוה :םשאנה
... תרמא התא םאה ךתוא לאוש ינא :50] ןוביד
.לוקוטורפה לע... :םשאנה
תא לאוש ינא ,ינודא םא חכוותמ אל ינא ,החילס :51] ןוביד
ברסמ אוהש דיגהל לוכי ינודא ,יל תונעל לוכי ינודאו ינודא
רמא הוקת חתפב ינודא םאה ,ינודא תא לאוש ינא .תונעל
,בישקת ,בישקת ,עיפוהל אל התיה היגטרטסאהמ קלחש
.רוערע שיגנ ךכ רחאו ,ןיד קספ ןתנייש תוחכוהה תובישיב
.םימייוסמ םירקמב ילש תללוכה היגטרטסאה :םשאנה
.הזה הרקמב יתלאש ינא :52] ןוביד
.ילא רזח אל אוה יכ הזל ונעגה אל הזה הרקמב :םשאנה
תינושארה היגטרטסאה םאה ךתוא לאוש ינא :53] ןוביד
שיגהלו הנושאר האכרעב העשרה לבקל התיה הזה קיתב ךלש
?רוערע
עגרב עבוק קית לכל תיפוסה היגטרטסאה :םשאנה
רואל םימעפל שי ... ןיינעה יפל ,קיתה יפל ירשפאה ןורחאה
רמוא ינא יללכ ןפואב לבא ,הז תא תונשל ךירצש הקידב
ינאו ,תיעוצקמ הניחבמ יל ויהש רתויב םיפיה םיגשיההש
.םימוכיסב ... גיצא
.תעפוה אלשכ םה :54] דנרב
.העשרה התיהו יתעפוה אלשכ :םשאנה
תרמא הז תאו ,םג תרמא הז תאו ,תרמא הז תאו :55] ןוביד
הייהתש יוארה ןמש הככ ול תרמא ,ןנולתמל תרמא הז תאו
.העשרה
.ינא :םשאנה
?ול תרמא אל וא ול תרמא ,ינא דיגת לא :56] ןוביד
םושמ ,היגטרטסא ונעבק אל דוע הזה קיתב :םשאנה
.ילא אב אל אוהש
?ול תרמא אל וא תרמא ,ינודא :57] ןוביד
.היגטרטסא ונעבק אל :םשאנה
לאוש ינאש המ ול תרמא ,תישילש הלאש ,ינא זא :58] ןוביד
ךלש היגטרטסאהש ול תרמא םאה ,אל וא ןכ יל הנעת ,ךתוא
תאז .רערעלו הנושאר האכרעב העשרה לבקלש איה
.היגטרטסאה
?יתמ :םשאנה
הזיאב ,יתמ יתלאש אל ,ול תרמא םא לאוש ינא :59] ןוביד
?ול תרמא בלש אוהש
.הצור ינא זא :םשאנה
.יתלאש אל ,יל הנעת :60] ןוביד
.ריבסהל הצור ינא ,ןכ ,ןכ :םשאנה
בלש אוהש הזיאב םאה ינודא תא לאוש ינא :61] ןוביד
.ינא קמחתי ינודא םאו תרמא
.האלמ הבושת ןתא ינא :םשאנה
.הצור ינאש המ הז ?אל וא ןכ יל הנעת זא :62] ןוביד
.רשפא יא , הבושת אל הז ,אל הז :םשאנה
.יל הנעי ינודאו לאוש ינא :63] ןוביד
ירחא ,הילע רבדמ אוהש החיש ותואב ,ינא :םשאנה
שיגדהל יתיסינ ינא ,ןנולתמה ןיבל יניב תקולחמה הררועתהש
,עומשל הצר אל אוה ,היגטרטסא שיו תאזכ היגטרטסא שיש
יתוא רוצעל חילצה אל אוהש עגרבו ,ןמזה לכ יתוא קיספה
הפ שיש האר ויחאו ול ריבסהל יתחלצה אל ינאו יל ריבסהלו
םיצור ונחנא יל רמאו תרפופשה תא לטנ ,םישרח לש חיש וד
.ףסכה תא
.רחאל רבדמ אל ינא ,ןכל םדוק :64] ןוביד
.והז :םשאנה
.ינפל םאה רבדמ ינא :65] ןוביד
.יתשקיב :םשאנה
.בישקמ אלו הנוע התא ,בישקי ינודא :66] ןוביד
.שקבמ ינא :םשאנה
.יתלאש ינא ,בישקמ אל התא :67] ןוביד
.בישקמ אל התא :םשאנה
לכוא אל ינא ,ףצחתיו ףצחתמ וישכע ינודא זא :68] ןוביד
לכוא ינא לבא ,ינודא לש ותוכז וז ,ףצחתהל ינודא תא עונמל
דצמ הפצוח וז .וללה תויופצחתהה לע יתעד תא קר עיבהל
התא ,ךל בישקהל בייח אל ינא .בישקמ אל ינאש דיגהל ינודא
רזוח הז ,ינודא תא לאוש ינאש המ ,וישכע .יל בישקהל בייח
םאה ,העשרהה ינפל ,העשרהה רחאל םאה ,ילש הלאשה לע
,ומעטמ ימל וא ולש אבאל וא ןנולתמל רמא םעפ יא ינודא
העשרה הייהתש הב טוקנתש ןכתייש היגטרטסא תאזכ שיש
רבד ול תרמא םאה .רוערעב היהי תויארהו ,הנושאר האכרעב
?הזכ
.ילש םירבסההמ קלח :םשאנה
?ןכ איה הבושתה ,ןכ :69] דנרב
?ןכ איה הבושתה :70] ןוביד
לכ לש הטלקה םשור אל ינא ,רכזהל לוכי אל ינא :םשאנה
,ול ריבסמ ינא ןורקעכ לבא .הנושאר החיש ,חוקל םע החיש
.םימייוסמ םירקמבש ,םהל
?םהל תרבסה אל וא תרבסה התא ,ןורקעב אל :71] תנק
?רכוז אל התאש וא :72] ןוביד
.החיש לכ לש הטלקה תלהינ אלש ךל יתרמא :םשאנה
.הפי :73] ןוביד
.ןורקעכ לבא :םשאנה
.הרק ךכ הז הזה הרקמב םגש חינמ התא רמולכ :74] ןוביד
לפונ ינאש םירקמ שיש רמוא ינא ,שיש ,ןכ ,ןכ :םשאנה
דוקרל םהל ןתונ ינאש םירקמ שי ,תוחכוהה בלשב םהילע
.רשאכ רוערע שיגמו ,ףוסה דע םמצעמ וגנט
ןכתיי םאה ,ןיבהל הצור ינאש המ וישכע :75] ןוביד
תובישיל ןאכ רבד לש ופוסב עיפוה אל ינודאש תוביסנהש
ינאש המ הז ?ינודא לש היגטרטסאהמ קלח היה הז ,תוחכוהה
.לאוש
השוע יתייה המ .הז לע בישהל ימצעב יתיסינ ינא :םשאנה
.ילא אב היה אוה םא
יתלאש ינא .תיטטופיא הלאש לאוש אל ינא ,אל :76] ןוביד
,תוחכוהה תובישיל עיפוה אל ינודאש הדבועהש ןכתיי םאה
.העבנ
?תוחכוהה הפיא :םשאנה
אל שיאש תוחפל תחא תוחכוה תבישי התיה :77] ןוביד
?עיפוה
.תוחכוה תבישי אל הז ,אל :םשאנה
.ןיבמ ינאו תוחכוהל העבקנש הבישי התיה ,אל :78] ןוביד
?רבדמ התא קית הזיא לע ,עגר :םשאנה
קלחכ התיה םש העפוהה יאש ןכתיי םאה ... :79] ןוביד
.ךלש היגטרטסאהמ
.אל :םשאנה
.תויהל :80] ןוביד
.אל שוריפב :םשאנה
(...)
הארקהה תבישיבש הרק הז ךיאו .הדות ,הדות :83] ןוביד
?םויב וב ןיד קספ ןתינ
ינא ,תויעב ןיא ריבסא ינאש הצור התא םא :םשאנה
.ריבסא
.ךתוא לאוש ינא :84] ןוביד
,עיפוהל ול תרמא אל ,עיפוהל ול תרמא ,אל :85] דנרב
?םש הרק המ ,עיפוהל התא תיצר
דחי שבגל לבקל ילא אובל רומא היה אוה :םשאנה
.היגטרטסא

"סקמיילק"הו

היה רומאש המ לש "איש"ה ,ילוא ,וניה הזה "רופיס"ה לכב קתרמה
הנוע םשאנה ,רומאכ ,הב ,םשאנה לש "תישאר"ה הריקחה תויהל
תיב אלו ,רוגינסה אוה תאזה הריקחה תא להנמש ימו ,ורוגינס תולאשל
.טפשמה

:לוקוטורפה ךכ

השקבב .לבוקה כ"ב ,לאפר ןיד ךרועל תידגנ הריקח ,הדות :ןוביד
.ינודא

תא רוקחל ונרמג ,םיטפושה ,ונחנאש ירחאש רמוא הז ?רמוא הז המו
ןיא םשאנלו ,םישאמה ידיל רבוע הריקחה טיברש ,ברעו-יתש םשאנה
.שממ ולש שרגמב - רוביד תוכז ללכב

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
הלעמל רוזח