ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


רודמה לש םיניינעה ןכותל

"תותיחשה תוחורא" לע
ןידה-יכרוע תכשלב

.יערו יחא ןעמל ,הפל תויהל יל אנ ושרה

.לכואב םג אלא םירובידב קר אל רבודמש םושמ ,עמשמ-יתרת - הפ

לש תיחכונה היצנדקה תליחת זאמ ,ןידה יכרוע תכשל הל התשע גהנמ
הכשלה תודעוו לש ןהינוידב םיפתתשמה הירבחמ שקבל ,היתודסומ
,ןעטנה יפל ,רשאכ ,ח"ש 25) םהיתוחורא תולעב ,התנעטל ,תיקלח ,ףתתשהל
.(ח"ש 40 הלוע הז הכשלל

,רוביצב םיעמשנה םינונירל לוק-תב הניה יחכונה הכשלה שאר לש וז המזוי
.הכשלה תודסומב "תותיחשה תוחורא" לע ,םינש הז

םילעופ חבטמ :אלמ הפבו ,דימ רמוא ,תודעו המכב עבק ךרד ףתתשמש ימכ
.אלו אל - תותיחש תוחורא ;ןכ - דבוכמ

אלו ,םיימש םשל םתכאלמ םישוע תודעווה ינוידב םיפתתשמה הכשלה ירבח
םירקמה בורב .רוטסינימ ןודנולב החורא לש הריחמ תא םמצעל ךוסחל ידכ
טפשמה תיבב ןויד ןיבש רצה חוורב ,םיירהצה תעשב םייקתמ הדעווב ןוידה
,לוכאל םדוק תכלל הדעו-רבח ךירצ םאו ,דרשמב תוחוקל םע השיגפ ןיבל
הביק לע הבישיל אובל וא ,הבישיה ןובשח לע םיירהצה תקספהמ יצח גורהלו
-ומורב רשא םיאשונה לע םוקמב רבה רוש לע בושחל הדעווה תבישיבו הקיר
.הפירטל הלבנה ןיב רוחבל ומצע תא אצומ אוה ירה ,םלוע-לש

ודרשמ ,ביבא לתב טפשמה תיבב עיפומש ימ יבגל םירומא הלאה םירבדה
וא ,רתוי הלוז החורא "חיוורמ" ילוא אוהו ,שירפ לאינד תוביבסב ןכוש
.תמדוקה היצפסנוקה יפל ,"םניח תחורא"

-רפכב טפשמה תיבב רקובב עיפומש ימ לש וניד המ הלאשה תלאשנ לבא
חיננ .ןיבל ןיב םש יא רג אוהו - הפיחב טפשמה תיבב םיירהצה רחא ,אבס
המכ איצוהל ,תיבב רובעל - תחאה :תורירב יתש וינפל תודמוע .הינתנב
- הינשהו .ןנערו ןשד הפיחל ךישמהלו ,הלק המונת ףוטחל ,ררקמהמ תוקרי
ןממל םגו ,הכשל-לש-הלהאב ומצע תא גורהל ,ביבא לתל ומצע חירטהל
םג ,הלא לכל ףסונב ,אוה ךירצ םאה .םינוויכה ינשב רלוסה תא וסיכמ
?"תיבהמ םיציוודנס איבהל"

הניא ולש "תותיחש"ה תחורא לש הכשלל התולעו ,ינוחמצ ללכב אוה םא המו
?תדסבוסמה החוראה לש דסבוסמה ריחמה תיצחמל וליפא העיגמ

לש ןתולע יכ םינעוט תוחוראה ןומימב םירבחה תופתתשהב םידדצמה
.הכשלה לש ללוכה הביצקתמ %10 ידכל העיגמ הכשלה תודעוב תוחוראה

לש תורחאה היתויוליעפ לכ תא לטבל עיצמ יתייה , רבדה אוה ךכ ןכא םא
רבדה ,יתעדל ,איהש ,הכשלה תודעו לש ןתוליעפ תא 10 יפ ליפכהלו ,הכשלה
.לאוג ןויצל איבמ רשא ןידה יכרוע תכשלב דיחיה

תא סירקי רשא שקה ןניה הלאה תוחוראה ,ליעל רומאה לכ תורמל ,םאו
,תויבלח וא תוינוחמצ תוחוראב קפתסהל טלחהב רשפא ,היתחת הכשלה
ינמז ןפואב תוחפל ,בלה תאו ןטבה תא אלמל ידכ ןהב שיו ,הכומנ ןתולע רשא
.םויל תחא תירשב החורא ילב תויחל לוכי וניאש ימל םג -


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח