ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


יפש-רה תילגרמל הנינחה לע
םירוהרה טעמ -

אובמ
ג"לצה
ש"לצה
?רה לכ ןידכ יפש-רה ןיד ,שילשה יוכינ ןיינעל ,םאה
"טפשמה יתב לע רוערע-תאכרע וניא הנידמה אישנ"
?םיעוט טפשמה יתב עודמ
"תירוערע ןיעמ האכרע" שמשל לוכי םג לוכי הנידמה אישנ עודמ
?"םירורחשה תדעו לש התפיקע"
?שילשה ןיינעל ,תוריבע לש םינוש םיגוס
הזה םייוסמה הרקמב אישנה ילוקיש לע
תאזה הנינחל םיבוט םיקומינ אישנל איצמהל יתשקבתנ וליא
תילגרמה לש התמשא ןיינעל ילשמ דחא רוהרה
?הנינחב תוכזל ידכ אטח לע תוכהל יפש-רה הכירצ םאה
םע-בורב וגגחת לא


אובמ

רשא ,יפש-רה תילגרמ לש השנועב לקה ,בצק השמ ,הנידמה אישנ
םויב השענ רבדה .ל"ז ןיבר קחצי לש חצרה תעינמ-יאב העשרוה
םישילש ינש יוציר םות םע רסאמהמ ררחושת איהו ,18.7.2001
.הרסאממ

םושמ ?הנידמה אישנמ שילשה תתחפהל הריסאה התייה הקוקז עודמ
ןתינה ,שודק-טעמכה שילשה תא הל תתל הבריס םירורחשה תדעווש
אלכב ותוגהנתהו ,ןושאר רסאמ הצרמה ריסא לכל הרגישבש-רבדכ
.הבוט

ללגב הארנכ ?שילשה תא תיחפהל םירורחשה תדעו הבריס עודמ
.הזה םייוסמה חצרב הרושקה תימואלה המוארטה

םשל ,רשא) תיתואישנה שנועב-הלקהה תובקעב םירוהרה המכ הנה
לש התקיחמ השוריפ הנינחש תורמל ,הנינחה ןלהל ארקית ,תויחונה
לע רוביצב תובוגתה תובקעבו ,(םלועמ התייה אל וליאכ-הזכ ,העשרהה
.הנידמה אישנ לש ותלועפ


ג"לצה

לבא - קוידב הקלחנ תיטילופה תכרעמהש אוה יתוא םמוקמ יכה
רשא דחא וליפא ןימיב אצמנ אל .לאמש-ןימי הקולחה יפל - !קוידב
קידצי רשא דחא וליפא לאמשב אצמנ אלו ,הנינחה לע תרוקיב חתמי
תעשרומ התייה איה םאו ?תיטילופ הלאש וז ?הרק-המ-המל .התוא
יתיעט אלש הווקמ) ןאה-הד לארשי בקעי לש חצרה תעינמ יאב
!?םכיתורוברבח תא םיכפוה םתייה ,(תומשב

הב דחא ףא רשא ,תיטילופה תכרעמה לכל ,אופיא ,עיגמ יאנגל-ןויצה
.תיניינע בושחלו ,ולש תיטילופה תוכיישהמ ררחתשהל ליכשה אל


ש"לצה

וצר אל רשא ,לבכ ןתיא טעמל ,תסנכה ירבח רשע העשתו האמל
הנינחה דגנכ ץ"גבל הריתע שיגהל ,תרחמלש-רקובב דימ ,ץ"גבל
.תאזה

לוטיבל יוכיסהש םיעדוי ונחנא ירה !הזה לבכה ירוקמ-אל המכ
-תטלחה לטבל שקבמהש םושמ ,יספא אוה הנידמה אישנ לש ותטלחה
םתס אל איה יכ תוארהל ךירצ התוכמס תרגסמב הנתינ רשא תושר
המכ דע םיעדוי ונחנאו ."ינוציק ןפואב הריבס יתלב" אלא ,הריבס-יתלב
התעד לוקיש םוקמב ולש ותעד-לוקיש תא סינכהל אלש רהזנ ץ"גבה
..תכמסומה תושרה לש

תא יתעמשה ,יתריתע תא החדי ץ"גבה תא םג ?לבכ כ"הח רמוא המו
!יתקעז

אלא ,תוקעז תעמשהל המב שמשל דעונ אל ץ"גבה לבא ,דואמ רעטצמ
םרוג קר תורז תורטמל וב שמתשמש ימו ,יטפשמ דעסל ילכ שמשל
ךירצ אוה וב םוקמב םג - דעס טישוהל תוחפו תוחפ הטיי ץ"גבהש ךכל
.(ץמקמ יד אוה אליממ) ןכ תושעל

יטילופ שומיש תושעל הז - תונותיע-ימלצ תדע םע דועו - ץ"גבל ץורל
תיתואישנה הנינחה יכ ןועטל חצמ-תוזע םושמ ךכב שיו ,טפשמה תיבב
.הקיטילופ הזמ השוע ךמצעב התא רשאכ ,יטילופ טקא התייה

הדימב ,ופייעתה רבכ םירחאה םיכ"חה רשע העשתו האמש לזמ
ונייה הנא תרחא .גניטייר תורטמל ץ"גבל הכילההמ ,תוחפל תמייוסמ
.םיאב


יפש-רה ןיד ,שילשה יוכינ ןיינעל ,םאה
?רה לכ ןידכ

ותלחהל םידגנתמה ונעט ,"תרנצב" היה יערד קוח רשאכ
תיצחמ הכונתש םיעדוי ויה טפשמה יתב םא יכ תיביטקאורטרה
.שנועה-תריזגב ןובשחב תאז םיאיבמ ויה םה ,שילש אלו ,רסאמהמ
םא לבא ,
תרחא תונמדזהב ונסחייתה וילא ,הנושמ קומינ
שילשה תא ןובשחב איבה רבכ טפשמה תיבש ירה ,ןוכנ הזה קומינה
.שנועל ותוא "ףיסוה" רבכו ,הל הכוני רשא

,הל םיכנמ אל ףוסבו ,הזה יוכינה תא ןובשחב איבה טפשמה תיב םאו
דע הארמ הזו ,"טפשמה תיב לש ותכאלמב תוברעתה" תניחבב וז ירה
ותוכמס דגנכו ,תאזה תמייוסמה הנינחה דגנכ אבה קומינה ללמוא המכ
.םשנועב לקהלו םיניירבע ןוחל הנידמה אישנ לש תיללכה


רוערע-תאכרע וניא הנידמה אישנ"
"טפשמה יתב לע

רימחהל לוכי וניא אישנה .תינוויכ-דח איה תיתואישנה הנינחה תוכמס
ירהש ,ילילפה טפשמה ןבומב ,תועטל לוכי אוה ןיא אליממו ,שנועב
םושמ ,"תועט"כ םיבשחנ םניא שנועב תיעטומ הלקה וא ,העטומ יוכיז
-ףח רשאמ םיכוזמ םיניירבע הרשע בטומש ,עודיכ ,אוה ןורקיעהש
.ןידב עשרומה דחא המשאמ

םילוכי םג םילוכי טפשמה יתב ,תועטל לוכי וניא הנידמה אישנ םאו
, יחכונה ןוילעה טפשמה תיב אישנ םג .תקולחמ ןיא ךכ לעו ,תועטל
.אל ימ .ךכב הדומ ,קרב ןרהא


?םיעוט טפשמה יתב עודמ

והשמ תאז לכב לבא ,תאזה המישרה ךרוצל שורד וניא רבדה םנמא
ותכאלמ תושעל "הנבומ" סרטניא ונשי טפשמה תיבל .הזה םוחתהמ
םג ונשי .קמועל קית לכ קודבל חרטי המלו ,הדובע תוסומע וידי .ףיפח
םישי אוה ,תמאב-םימשא ידמ רתוי הכזי טפשמה תיב םאש ששחה
ךל עד הזכ םשאנל םירמוא םיטפושה ויה םעפ .סלקלו געלל ומצע
הלאו-הלא םיינכט םימעט ללגב לבא ,הריבעה תא תעצבש עדוי ינאש
טושפ םה םויה .םירופ םוי לכ אלש ךל עד לבא ,ךתוא הכזמ ינא
,םהלש ןטבה-תושוחת יפ לע ,תויאר רדעהב םג ,םיעישרמ
."םייעוצקמ" םיטפוש םמצעל אורקל םיזעמ דועו

"ופצוי" םה ,קדצ ידמ רתוי ושעי םה םאש ,םיטפושל אוה ףסונ ששח
.םירוערעבו תוריפכב

םימשאנהמ תיצחמ הכזמה הרובעת-טפוש ,לשמל ,םכמצעל וראת
םשאנ היהי אל עובש ךות :"תוחכוה יקית" םילהנמו ,םתמשאב םירפוכה
.המשאב ולצא הדוי רשא דחא

םיעמשנה םירוערעהמ תיצחמ לבקי רשא יזוחמ טפשמ תיב ,לשמל ,וא
רשא םולשה טפשמ תיב לש דחא ןיד-קספ היהי אל עובש ךות :וינפב
.וילע רערעי אל דיספמה

הרקמ לכב רערעל תושר ןתונ ןוילעה טפשמה תיב תא םכמצעל וראתו
,ולש תרהצומה דיה-תציפקל דוגינב הז :.קדצ השענ אל ,ותעדל ,וב
תובישח תלעב תיטפשמ הלאש תררועתמ םא קר רערעל תושר תתל
ן"ק אצומ םגו ,בר םוצמצב תאז שרפמ אוה זא םגו ,תיללכ-תירוביצ
לווע השענ ותעדל םגש תורמל ,רערעל תושר תתל אל עודמ םימעט
ומצע לע ןימזהל הצור אל ןוילעה טפשמה תיב םג .תומדוקה תואכרעב
לש םשור תוירבה לע תושעל הצור אל םג אוהש ןכתייו ,"תופצה"
."תולקב תרסמתמ"


לוכי םג לוכי הנידמה אישנ עודמ
"תירוערע ןיעמ האכרע" שמשל

אל הנידמה אישנ וליאו ,תועטל םילוכי טפשמה יתבש ,אופיא ,רורב
תשקב ותוחדב תועטל ,תיגול ,לוכי אוה .הנינח וקינעהב "תועטל" לוכי
הרקמ יל רוכז אל לבא ,תיטופיש תועט חיצנמ אוה ךכבש םושמ ,הנינח
ךכ ידכ דע םאה .הנינח ןתמ-יא לע תרוקיב הנידמה אישנ לע החתמנ וב
?ונא םד-יאמצ

דסומ לש ותוברעתהל ,תינויחו הייוצר ףאו ,תימיטיגל המגוד הנה
תאז לכב לבא ,תקהבומ "תירוערע" תוברעתה .יפוס ןיד-קספב הנינחה
.ןיטולחל תימיטיגל

יתש רשאכ ,החדנ יזוחמה טפשמה תיבל ורוערעו ,עשרומ םשאנ
תיב ינפלמ האצי רשא השדח הכלהל ןתעד תא תונתונ ןניא תואכרעה
םשאנה .יאכז תאצל היה ךירצ םשאנה היפל רשאו ,ןוילעה טפשמה
הנעטב ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רערעל תושר שקבמ
.תבייחמהו הקוספה הכלההמ םלעתה אוהש

ןכא השדחה הכלהה רואל יכ הדומ ןכא ,השקבל התבוגתב ,העיבתה
הנעטב ,רערעל תושר ןתמל תדגנתמ לבא ,הדוסי תועטב העשרהה
תיבו ,"המושיי ךרוצל אלו ,הכלה ןוביל ךרוצל" הדעונ רערעל תושרהש
תושרה תשקב תא החודו ,הנעטה תא לבקמ ןכא ןוילעה טפשמה
- השקבה תא םיחוד רשא םיטפושה ללוכ - םלוכ רשאכ ,רערעל
ותופח תורמל ,רהוסה תיבב םינש עבש תבשל דיתע שיאהש םיעדוי
.המשא לכמ

ימו ,הנינחה דסומ תועצמאב אוה הזכ ןיד-תוויע ןקתל דיחיה ךרדה
.םיעשרבש-עשר אוה ךכל דגנתייש

לע רוערע-תאכרעכ ומצע םישל הנידמה אישנל ול לאש הנעטה
הקדצה שפחמש ימ לבא ,םשור לכ ,אופיא ,ילע השוע הניא ,הקיספה
דסומ לש ותוהמ םצעב התוא אוצמל לוכי ךכל ,תירסומ וא ,"תידירוי"
אישנ : דוסי-קוח :ואר) "הנידמה שאר" אוה הנידמה אישנ :תואישנה
שאר"ו ,("אישנ דמוע הנידמה שארב" יכ עבוקה ,1 ףיעס ,הנידמה
.תטפושה תושרה שאר ללוכ ,"תויושרה לכ שאר" םג אוה "הנידמה


?"םירורחשה תדעו לש התפיקע"

תיצחמ תוכנל תילגרמה לש התשקב תא התחד םירורחשה תדעו
("יערד קוח" יפל ,תוכנל איה התייה תיאשר התוא) רסאמה תפוקתמ
העמשנו ,ןורחאה שילשה תא םג הל תוכנל הבריס רתוי רחואמו
.םירורחשה תדעו תא "ףקע" אישנה תאזה הנינחב יכ הנעטה

ןיתמהל הנידמה אישנ ךירצ תאזה הנעטה יפל .הנושמ הנעט
,ול רתומ ,שילשה תא הכנמ איה םא :םירורחשה תדעו לש התטלחהל
אל אישנה םג ,התכינ אל איה םא לבא ,ולשמ יוכינ ףיסוהל ,אישנל
.הכני

,הנינחה תוכמסמ אישנה תא רקעל הדעווה הלוכי הזה ןורקיעה יפל
,תלבקתמ שילשה תא תוכנל הטלחההש ןוויכ :לכה אל דוע הז לבא
םג ,הברה ראשיי אל אישנל ,רסאמהמ םישילש ינש םותל ךומס ,בורל
... שילשה תא הכנת הדעווה םא


,תוריבע לש םינוש םיגוס
?שילשה ןיינעל

הריסאל תוכנל ןיא הלשממה שאר חצרל רשקה ללגבש הנעטה
.ידמל תיתייעב הניה שילשה תא תאזה תמייוסמה

ןודנ רשא סייכל שילש .הלש תוינויוושב אוה תאזה הטישבש יפויה
עגרב לבא .בצקנ ושנוע רשא ,ותשא חצורל שילשו ,תחא רסאמ תנשל
אל לבא ,ליחתמ הז ןכיא עדוי התא ,"םינוחביא" תושעל םיליחתמש
.רמגנ הז ןכיא


הזה םייוסמה הרקמב אישנה ילוקיש לע

ןחבמב םידמוע םלוכ אל ,הנינחל םיקומינ רפסמ ןתנ בצק אישנה
איה ,עודיכ ,הנינחה ירהש ,ללכב םא ,הזה םייוסמה הרקמב
הרקמו הרקמ לכל םימיאתמה םיקומינ הכירצמו ,"תילאודיוידניא"
.ידוחיי ןפואב

קחרתמ יתייהש יאדוול בורק ,הנידמה אישנ לש וילענב יתייה ול
בייח הנידמה אישנש הרותב בותכ אל ירה .שאמ ומכ תאזה הנינחהמ
.הרקמו הרקמ לכב הנינח תתל

ןרמתל ,וינווג לכ לע ,םעה לכ תא גצייל רומאש ,אישנל ול המל ,ללכבו
-רחאו ,(דבלב קוה-דא וליפא) םעה תא גלפמ אוה וב בצמל ומצע תא
?םעה תא תגלפמה ,ודגנ תרוקיבה לע ןייכבתהל ךירצ ךכ

התייה תילגרמה ?הנינחה תא קינעמ היה אל אישנה םא הרוק היה המ
,הילע ורזגנ רשא העשתה תא המילשמ ,םישדוח השולש דוע תבשוי
,ילוא ,תלוז - ןוחל בוריסה תא בצק השמל ריכזמ היה אל שיאו
.הנודינה לא רתויב םיברוקמה

םינש הברה ,בצקל ,ול וריכזי דועש תויהל לוכי תאזה הנינחה תא לבא
.(חוטב אל) המידק


אישנל איצמהל יתשקבתנ וליא
תאזה הנינחל םיבוט םיקומינ

יתייה ,תאזה הנינחל הבוט הקמנה אוצמל ךירצ תייה םא ,תאז םע דחי
.םירחא םיקומינב זחאנ

יזוחמה טפשמה תיבב ןה ,טועימה תעדל יל שיש דובכב זחאנ יתייה
לע העדי יכ חכוה אלש ןוויכ ,תמשאנה תא תוכזל שי יכ הסרג רשא)
ןוילעה טפשמה תיבב ןהו ,(הלשממה שאר תא חוצרל רימע לש ותנווכ
רשא ,רסאמ ישדח השש לש שנועב הזה הרקמב יד יכ הסרג רשא)
.(תוריש תודובעב וצורי

םישוע אל (תונידמה ראשב םג הארנכו ,ונלש תיטפשמה הטישה יפל
םיטפושה בור תעדו ,העשרהה לש אל וליפאו ,שנועה לש "עצוממ"
םיטפוש השיש ,לשמל ,םא .ןידה-קספ תא תעבוקה איה ,בכרהבש
ורמאי העבשו ,יאכז רמאי ןוילעה טפשמה תיבב 13 לש בכרה ךותמ
.םלוע רסאמל ךליי שיאה - םלוע-רסאמ

קיפסמה ,ריבסה קפסה תא תרצוי הניא םיטפוש השיש לש םתעד םאה
ראשית הבושתה התואו ,אל ונלש הטישה יפל ?םשאנ לש ויוכיזל
דחא-הפ וטילחה יזוחמה טפשמה תיבב םיטפושה תשולש םא םג הניעב
והז םייתניב לבא ,הזה בצמה יוניש לע םירבדמ .הזה םשאנה תא תוכזל
.ןידה

,הנידמה אישנ יאשר ,יפש-רה תא בקונ ,עודיכ ,ןידהו ,ןידה הזש ןוויכו
.םילשהל ןכומ אל ינא הז םע רמול ,תסנכהמ תוחפ אל םעה תא גציימה

,ןכ תושעל שקבתמ יתייה ול ,אישנה תושרל דימעמ יתייה ףסונ קומינ
ותעד תא הוויח רשא ,ןולייא ימע ,םדוקה כ"בשה שאר לש ותדמע אוהו
הטלחהה הלבקתנ אל דוע רשאכו ודיקפתב היהשכ ,תמא-ןמזב דוע -
לש חצרה-תונווכ לע העדי אל איהש - ןידל יפש-רה תא דימעהל
- (20.7.2001 ,ץראה) וישכע קר הארנכ - ףיסוה רשאו ,רימע
."הנופצמ תא טיקשהל ידכ אלכה תיבל יפש-רה תא החלש הנידמה"ש

האכרע" הניא הנינחהו תויה יכ םינעוט םיטפשמה דרשמב "םימרוג"
הניא" ןולייא לש ותעד-תווח - ליעל ונדמע ךכ לעו - "תפסונ
הנומתב דיחיה אוה ןולייאש םושמ ,ןאכ םג דואמ יל רצ ."תיטנאוולר
ולש "הקופת"ה ,תוטילקרפב "םימרוג"ל דוגינבו ,סרטניא ול ןיאש תאזה
.ןידל-תודמעהה רפסמב תאטבתמ אל םג (כ"בשה שאר היהשכ םג)

יפמ ורמאנ רשא ,הלאה םירבדה ,תפסונ האכרע אל ,תפסונ האכרע ןכ
.הנינחה דעב דבכנ לוקיש םניה ,םרמאש ימ


התמשא ןיינעל ילשמ דחא רוהרה
תילגרמה לש

רימעש העדי ןכא יפש-רה םא התייה תואכרעה לכב תקולחמה רקיע
.הלשממה שאר תא חוצרל םמוז

יל הארנ ןוילעה טפשמה תיבב ןתינש ןידה-קספ לש תינושאר האירקמ
,ריבסה םדאה לש וילענל ,תרערעמה תא ,התוא וסינכה םה יכ
קילדהל ויה םיבייח היניע דגנל ויהש םינמיסה לכש התייה םתנקסמו
.םיירשפאה םימודאה תורואה לכ תא היניעב

התייה איהש :תעדה תא ונתנ אל םיטפושה תחאהדוקנל יכ ינמוד לבא
,ריקה לע ויה רשא תובותכה לכ תא הארק אלש ךכ ידכ דע השפיט
.שממ היניע דגנל

ךכ ,ןיידע לבא ,ןלוכ תא הארק איהו ,ריקה לע תובותכ הברה ויה ןכאו
.הנוכנ ןתוא השריפ אל ,התושפטב ,איה ,יל הארנ

.םילילפב םישינעמ תושפט לע םא איה הלאשהו


אטח לע תוכהל יפש-רה הכירצ םאה
?הנינחב תוכזל ידכ

םימרוג ."הטרח העיבה" יפש-רה תילגרמש רמוא הנידמה אישנ
איה םירורחשה תדעו לוקוטורפ יפל .העיבה אל איהש םירמוא םירחא
."תואיצמה תייארב התעטו הלשכנ"ש לע ןכה הרעצ תא העיבה

לאגיל הבבותסהש תורמל ,רשא לע אטח לע הכמ איה הזה חסונה יפל
.תורקל דיתע רשא תא תוזחל הליכשה אל איה ,"םיילגרה ןיב" רימע
הלאשה לבא ,תורסייתה תמאב וז ,הירבדל םינימאמ ונחנא םא ,יתעדל
איה הילע הריבעל רשאב םג אטח לע תוכהל הכירצ איה םא איה
.רסאמל הנודינו העשרוה

תא תוארל הליכשה אל יכ תנעוט ירה איה .תילילש איה הבושתהו
השיש .רימע לש תויתימאה ויתונווכ תא תוארמ היניע וחט יכ .דלונה
ולביק אל ,תואכרעה לכב ,הזה קיתב ונד רשא םיטפוש העבש ךותמ
םיפצמ םתא תעכ .קפסה תמחמ ,התוא הלביק תחא תטפוש .הנעטה תא
"יתדבע" רמאתו םוקת איהש
?ןיבר תא חוצרל ןווכתמ רימעש יתעדי ,טפשמה תיבב יתרקיש ,םכילע
?תוזבתהה דיזנ ריחמב תוריח ישדח השולש הנקתש


םע-בורב וגגחת לא

םירוגמ רבכ הירוגמ םוקמ יבשותו ,התחפשמ ,יפש-רה לש היברוקמ
םע ,תינומה הלפאח .אלכהמ הרורחש םע תינומה הלפאח הל ךורעל
.םייטילופ םינילבת הברה-הברה

םודא חיטשב אל לבא ,םוחב הלבקל םכילעו ,םכתב וז :םהל רמוא ינאו
התייה איהש םיכסהל הטונ ינא .חלמו םחלב אל וליפאו ,יביטקלוק
תימואל הרוביג םג לבא ,רדסב אל ירמגל הזו ,ימואלה לזאזעל-ריעשה
.אל איה

השריפ אל איה תמאב םאש אלא ,תימואל הרוביג אל איהש קר אלו
יפכ ,איהש ירה ,ריקה לע תובותכה תא ,העדי רשא תודבועה תא הנוכנ
.השפיט התייה טושפ ,ליעל רבסוהש

ןכ םג דחוימב בר דובכ - תילילפ הריבע הניא תושפיטה ,רומאכ ,םאו
.הב ןיא

.םע-בורב וגגחת לא התייבה הבוש תא ןכל


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח