ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


ןוגה טפוש ךל םולש
ףייע לבא -


:(א ,בי והימרי) איבנה רמא הכ

;ךילא בירא יכ ,הוהי התא קידצ
:ךתוא רבדא םיטפשמ ךא
,החלצ םיעשר ךרד עודמ
?דגב ידגוב-לכ ולש
לש תולצנתה"ב אוה ,'וגו ,"... התא קידצ" חיתפה יכ סרוג ןודרוג שוריפ
ךתגהנה לע ךילא בירלו רמרמתהל זיעאש ידמ רתוי התא קידצ :... הענכה
ותוא ,"ךתוא רבדא םיטפשמ ךא" רבידה לא עיגמ ,ןודרוג ,אוה ךכו ,"םלועב
."ךינפל עיצהל יל השרה תיטפשמ הלאש ךא"כ שרפמ אוה

רבד" ליגרה ןבומב יכ רמואו ןודרוג רזוח ,שוריפה ותואל תחתמ ,תורעהב
ןאכ לבא" ,(רוקמב השגדה) םשאנה דגנ םישאמה ירבד תעצה אוה "םיטפשמ
."תיטפשמ הלאש תעצה ונבומ

איבנה לע הקזחו - םימורמב-בשויהש םושמ ,הזה שוריפה יל הארנ ךכ לכ אל
,אדירג תוימדקא תולאשל תובושת תתל גהונ וניא - בטיה תאז עדוי אוהש
ונל עיצמ התוא ,"עיצהל" הלימה ,ללכבו .ונלצא ץרא-יטפוש ומכ שממ
אלא ,"הענכה לש תולצנתה" לש המינ לע קר אל הארמ ,"גיצהל" אלו ,ןודרוג
.יתבר תוספרתה לש המינ לע וליפא

הצרת םאש ידכ ."קוטס"ב ךל הייהתש ידכ תאז - הלאש ךל "עיצמ" ינא םא
.ןכומ ןויער ךל היהי ,ךלש רתאל והשמ בותכל םעפ

,השירד תאז .הילע יל הנעתש ידכ תאז - הלאש ךל "גיצמ" ינא םא לבא
.ל"ר ,תוספרתה וא ,"הענכה לש תולצנתה" הניא םלועל השירדו


עודמ :"ינשה יצחה" תא םג הבוחב תנמוט החלצ םיעשר ךרד עודמ הלאשה
- ותינורטו וארוב םע בקונ ןובשח היה איבנלש קפס ןיאו ,םיקידצה ןולבסי
.ןיטולחל תקדצומ התיה - הלאשב יוטיב ידיל האבה

ןמ ,ארובה היה ,וביל םע רשא תא ארובה ינפב חיטמ איבנה היה םאש אלא
ונחנא ."רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" :העודיה הסרתהב ותוא עסשמ ,םתסה
הרוצב ותינורט תא גיצהל איבנה ףידעה ךכיפל .בוט-בוט הז תא םיריכמ ירה
אוהש ירה ,ןודרוג לש ותנווכ התייה תאז םאו ,"תיללכ תיטפשמ" הלאש לש
.ותונשרפב קדצ

עמשמ-יתרת - תומלוה תובושת תונימזמ איבנה לש גבטיקה-תולאשש אלא
:(ךשמהב ,םש)

,ךואליו תצר םילגר תא יכ
?םיסוסה-תא הרחתת ךיאו
,חטוב התא םולש ץראבו
?ןדריה ןואגב השעת ךיאו
ךל ןיכמ דוע ינאש המ תמועל ,יביבח-אי ,םולכ אל דוע הז :ונא וננושלבו
.תרנצב

:ךשמהה דימ אב ,ןיטולחל רורב אל ןיידע הז םאו

,ךיבא-תיבו ךיחא םג יכ
,ךב ודגב המה-םג
:אלמ ךירחא וארק המה-םג
.תובוט ךילא ורבדי יכ ,םב ןמאת-לא
:ריפסקייש םאיליוו לש ונושלבו

There's daggers in men's smiles: the near in blood,
The nearer bloody (MACBETH, act II, scene III)
,ילאוטקלטניאה ורשיב ,אוהש קר אלו ,איבנה תא ועיתרה אל הלא לכ לבא
ויתובושת תא ונייהד ,חונ ךכ-לכ ול היה אלש המ תא םג ולש רתאב םסריפ
.םדא םגו םיהולא םג ,זיגרהל ךישמה דוע אוהש אלא - וארוב לש

:ףקתשמ חרכהב אל הז תיתומכ הניחבמש תורמל ,ויהולא תא רקיעב ילוא

;לכותו ינתקזח ,תפאו ,הוהי ,ינתיתפ
.יל געול הלכ ,םויה-לכ קוחשל יתייה
;ארקא דשו סמח ,קעזא רבדא ידמ-יכ
.םויה לכ סלקלו הפרחל יל הוהי-רבד היה-יכ

,ומשב דוע רבדא-אלו ,ונרכזא-אל :יתרמאו
;יתומצעב רצע ,תרעב שאכ יבלב היהו
.לכוא אלו ,לכלכ יתיאלנו


.(י - ז ,כ ,םש) ... ביבסמ רוגמ ,םיבר תבד יתעמש יכ
ידכ ,טיטה רוב לא והוכילשה ךשמהב רשא ,םדאה ינב תא םג זיגרה אוה לבא
!ם---ל---ו---ו---ו---כ תא .לכה תא זיגרה אוה ךכ ידכ דע .תוומל םש עבטיש


,ןורחאה ומויל דע ,ובבל םע רשא תא רמול ,תח אלל ,ךישמה איבנה והימרי
שממ - בוט תלחתה רשא לע ,טפושה דובכ ,םיטפשמ ךתיא רבדא ינא ןאכו
.ידמ רהמ ךל רמגנ סוסה לבא - בוט

,והימרי איבנה לקתנ הב היעבה התואב תלקתנ התאש ,טפושה דובכ ,ינששוח
.הארנכ ,ךל ודמע אל ךחור זועו ךשפנ תומוצעתש אלא

,ךתוניצרמ תיעוצקמה ךתשיגמ דואמ יתמשרתה ךדיקפתל תסנכנ רשאכ
,ןתוא לבקמ ךניא רשאכ םג ,ךיינפב תולעומה תונעטל דבוכמה סחיהמ
יתיכז אלו יתונעט תא תלביק אל רשאכ םג הז-אוהכ עגפנ אל ךב ילש ןומאהו
.יתיפיצ הל האצותל

לש הנותחתה הרושה יפל םיטפוש ןד יניא ,יעדוי לכ יתוא םיריכמש יפכ ,ינא
דבלבו - תועטל טפוש לש ותוכז לע ןגהל ןושארה היהא ינאו ,םהיקספ
.ילאוטקלטניא רשויבו תוניצרב ותדובעל סחייתיש
.םדא ינב לע ףצפצי אלש

,רוערע לביק - !םיימש ומוש - יזוחמה טפשמה תיב .והשמ ךל הרק ,הנהו
.ךילע ולפנ םיימשהו ,ךלש ןיד יקספ לע השולש וא םיינש

?הרק-המ-המל :ישניא ןנירמאדכ ,וא ,םייוג ושגר המ לע

תושעל סרטניא שי טפושל עודמ תחא אל יתרבסה תוטעמ אל םינש ינפל רבכ
תוביסנב" אוה ולוכ לכש ןיד קספ ןתונ התא רשאכ :היימרו 'ץאטרפ ותכאלמ
לוכי רבכ התא םיירהצב םייתש העשב - 'וכו ,'וכו "...שממ יתאצמ אל ןיינעה
אוה רוערעל ךניד קספ עיגהבו ,תרחמלש רקובל דע וב ךשכתשהלו םיל תכלל
ונשי רוערעה תאכרעב טפושל םגש םושמ - וז האכרע לש התרוקיבמ ןיסח יד
.הלק ותכאלמ תושעל :סרטניא ותוא

תוניצרבו דובכב סחייתמו ,וינפוא לע רובד ןיד קספ ןתונ התא רשאכ וליאו
לע ךופהלו ,םשו הפ תואיגש אוצמלו אובל רשפא דימת ,הדוקנו הדוקנ לכל
.תולילו םימי וילע תחרט ,םיל תכלל םוקמב ,התאש ןיד קספ וינפ

יתש ןנשי ךניד קספב תרחא וא וז האיגש אצומ יזוחמה טפשמה תיב רשאכ
.הגש יזוחמה טפשמה תיבש וא ,תיגש התאש וא :תויורשפא

ןיבמ הרוק הלטינו ,ךינפלמ לושכמ רסוהש ךכ לע ךרבל ךילע ,תיגש התא םא
:םוקמ לכמ .ךיניע תראהל וליעוה קר ,ךתוצירחו ,ךרשוי ,ךתוניגהו ,ךיניע
התאש תרמוא הניא ךלש רחא וא הז ד"ספ הכפה רוערעה תאכרעש הדבועה
.עורג טפוש

,ךתעדל ,הגש רשא הז אוה יזוחמה טפשמה תיב םא לבא
.ךתעד לע דומעל תורשפאה תא ךל קינעמ קוחה

תיב ידי לע תקספנה הכלהש ,עודיכ ,עבוק הטיפשה :דוסי קוחל (א)20 ףיעס
ידי לע תקספנה הכלהל דוגינב ,דבלב "החנמ" הכלה הניה יזוחמה טפשמה
טפשמה תיב תלוז טפשמה יתב לכ תא תבייחמ איהש ,ןוילעה טפשמה תיב
.(םש ,(ב)20 ףיעס) ומצע ןוילעה

סחייתהלו ,הילא סחייתהלמ רוטפ התא ןיא ,וניתוברמ ונינש ,"החנמ" הכלה
,תעבוקה איה ךתעד - הנוש ךתעד םא םלוא ,שאר דבוכבו דובכב הילא
םינופלטל רתס תנזאה ךרע ןייע) ,רתוי הכומנ האכרעב בשוי התאש תורמל
ךכב ןיאש עבק א"תב יזוחמה טפשמה תיב :םדוקה ןידה יפל ,םייראלולס
ךכב שיש םיקסופו ,תאז םילבקמ םניא םולשה טפשמ יתב לבא ,הריבע
.(הריבע

קר אלא ,תבייחמ הניא יזוחמה טפשמה תיב ידי לע הקספנש הכלה עודמ
ידי לע "תיטופיש הקיקח" הייהת אלש קקוחמה הצר ךכש םושמ ?"החנמ"
םישת אלש ,קקוחמה לש ונוצר תא דבכל ,טפושכ ,ךילעו ,טפשמה יתב לכ
ןכש לכ אלו ,וינפב לטבתת אלש יאדובו ,יזוחמה טפשמה תיב לומ ןטק ךמצע
.יזוחמה טפשמה תיב לש ותקיספמ גורחל ךמסומ ינא ןיא רמאת אלש

בושחל תלדח ,םלוכ ומכ ,התאו ,דבכמ ךניא קקוחמה לש הז ונוצר תא לבא
.קספש המ קספ דחא יזוחמ טפושש עגרב


.תפייעתה .רבעבמ דבכמ תוחפ התא ךינפב םינעוטה תא םגו

תלחתהש ,ךלש הקיספה ךרדב יוניש לחש ,טפושה דובכ ,הנורחאל יתיאר
םישפחמש .םהינפב ןעוטה תא םידבכמ םניא רשא ,םירחא םיטפושכ גוהנל
.עיגהל םיצור םה הילא תיפוסה האצותה לא הלקהו הרצקה ךרדה תא
היניעמו ,שמשה רואמ םייתימאה םהילוקיש תא ריתסהל ידכ לכה םישועש
.רוערעה תאכרע לש

תאכרע ידי לע םהינפ לע וכפהנ רשא ךלש ןיד יקספ יתיאר ,רומאכ ,ליבקמב
התא וב םוחתב ךממ רתוי ןיבמ וניא - יל ןימאת - רשא טפוש ידי לע ,רוערעה
.הברהב תוחפ .ךממ תוחפ ףא יתעדלו ,קסוע

רחא וא הז ןיד-קספש הדבועה ןיב .םיינשה ןיב רשק שי םא איה הלאשהו
,ץרמה ותוא תא דוע שידקמ ךניאש הדבועה ןיבל רוערעב ךפהנ ךלש
ער וא בוט הז םא איה תיוולנ הלאש .תיטופישה ךתדובעל ,המשנה התוא תא
.הלאל הלא ןיב רשק (ןיא וא) שיש

יקספ תורשע לשו ,ךילע רוערעב ןיד יקספ תורשע לש ףיקמ םגדמ יל ןיא ,ןכא
- רפתה וק תא הכותב תרצואה הפוקתב ,הליבקמ הפוקתב ךמצע ךלש ןיד
ידכ וב יד ,יל שיש טעמה לבא - רבשה וק תא רמול רתוי ןוכנ הז אהי ילואו
אל "טלק"ה דצב םאו ,רבש לח ךלש "טלפ"ה דצבש רורב .תודשח ררועל
תא תללוש הניא וז יתועט לבא ,יתיעט זא - םיינשה ןיב רשוקה רבד הרק
.והשמ ךל הרקש איהו ,תיפוסה יתנקסמ

דובכ ,ךממו ,רתוי םישרוד תרחבומ הדיחיב םילייחמ יכ םעפ אל יתרמא
םשורה ללגב ?עודמ .םירחא םיבר םיטפושמ רשאמ רתויל הפצמ ינא ,טפושה
.בייחמ הזו - ירבחמ םיבר לע םג אלא ,ילע קר אל - תישעש ינושארה

תונוכתה ראשו ,חור ךרוא ,בל ץמוא םתואל ,אופיא ,ךממ הפצמ ינא
.הנתשת אלש .טופישה סכ לע ןושארה ךמוימ תיליגש יפכ לכה - תויבויחה
.תפלוחו תינמז הדובע תנואת וז התייה ,הדובעל ךתשיגב יוניש לח םאש

.הנשארבכ ךיטפש הבישאו :רמאנש ומכו

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח