ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

רודמה לש םיניינעה ןכותל

- "תיטופישה תכרעמה לש התואמצע"
הנא דע ,המכ דע


:תשעוגו תשגור תכרעמהו ,ןילייב יסוי םיטפשמה רש ,שדח רוחב הנוכשל אב
אוהש לע ,"ןילייב לע תרוקיב םיחתומ יזוחמהו םולשה טפשמ יתבב םיטפוש"
.(5.1.2000 ,ץראה) תיטופישה תכרעמה לש התואמצעב ,ל"ר ,"םסרכמ"
אוהשכ טפשמה יתבב רקבמ ןילייב רשהש ךכ לע םיממוקתמ םג םיטפושה
רשל יואר וניאש סדנוק השעמ והז" :דישאר-לא-ןוראה הל-א ,שפוחמ
לוהינמ םשרתהל לכות םיטפשמה םלואב העש לש רוקיבב םאה .םיטפשמה
.(19.1.2000 ,ץראה) "יניצר אל הז ?םיטפושה ידי לע םינוידה

ןיא םאה :ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םע המ הלאשה תררועתמ ךישמנש ינפל
- ןייכבתהל ץמואה םהל ןיאש וא ,תוכומנה תואכרעב םהירבח תעדכ םתעד
?רדגה לע םנעמל בכשל םהירבח תא םיחלוש םה ןכ לעו - לשכיהל ןוכיס םע
.ןינורתפה טפשמה תכרעמ רבודל

רש לארשיב הנושארה םעפב :ןייכבתהל הליע םיטפושל םהל שי ,ןכא
רשא - םיטפושה - םיקפסה לש אלו ,םינכרצה לש םגיצנ אוה םיטפשמה
םויכ ,רימז קחצי 'פורפה לש ונושלב שמתשנ םא ,"תיעוצקמ הדליגכ םיגהונ"
.רוביצה-יתרשמ לש רחא רזגימל סחיב ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש

הלאשה לבא ,ילע םג - שדוקמ ךרע איה "תיטופישה תכרעמה לש התואמצע"
השוריפ תאזה "תואמצע"ה םאה .תאזה תואצמעל ,הל הרוצ המ איה
ןיא ,םייתלצעב םהיניד םיקסופו תולצעב םתכאלמ םישוע" ויהי םיטפושש
החנ וליאכ תואשנתהבו תונלדגב םיגהונו ,תונלבס אלו ןיסומינ אל םהל
אלממ םינפל ,ןהכ םייח סומידב-טפושה לש ונושלכ - "שדוקה חור םהילע
?ףצפציו הפ הצפי אל שיאו - ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ

ןפואב םלעתהל םיאשר ויהי םיטפושש השוריפ תאזה "תואמצע"ה םאה
ר"דה לש ונושלכ ,"םדא ינב לע ףצפצל") ןידה-ילעב לש םהיתונעטמ יתטיש
?(ןוילעה טפשמה תיב טפוש םויכ ,ןישח לאשימ

"הדליג"ה ןיבל - קדצה-ינכרצ - רוביצה ןיב םיסרטניאה תושגנתהל יוטיב
תא יביסאמ ןפואב לידגהל עצוה רשאכ הנורחאל וניאר - םיטפושה - ל"נה
תיב דעו הרובעתל טפשמה יתבמ - תונושה תואכרעב םיטפושה רפסמ
תא ןמממ םג רשא - רוביצה לש וניינע אוה םיטפושה יוביר .ןוילעה טפשמה
תחפיו ,קדצה לא ךרדה רצקת ןכ םיטפושה ובריש לככ רשאב - תאזה תולעה
םיטפשמה דרשמ תרבוד ,דשא יתא לש הנושלכ ,"ישונא יתלב"ה - ץחלה
תושעל לכוי אוהש ךכ ,טפושו טפוש לכ לע - התעשב טפשמה יתב תלהנהו
.רתוי הבוט ותכאלמ

תיטילופ הלאש אוהש אלא ,רוביצה לש וניינע אוהש קר אל םיטפושה יוביר
,תאזה תכרעמל תוצקהל םיבאשמ המכ הלאשהש םושמ ,הנושאר הגרדממ
תיטילופ הלאש - 'וכו תד ,תואירב ,ךוניח ,ןוחטב) תורחא תוכרעמל האוושהב
םג ירהש ,םיטפוש לש תויטילופ תויואטבתה םע הייעב לכ יל ןיא .איה
ינפ לע ןורתי לכ םהל היהי אלש דבלבו ,תויוכז-יווש םיחרזא םה םיטפוש
וא הלא םיסרטניאמ תועפשומ םהיתועיד םאו ,םירחא תויוכז-יווש םיחרזא
.ןובשחב אבוי רבדהש - םירחא

,תואמ שולשמ דחא תויהל .לדגי אל םרפסמש סרטניא שי םיטפושל ,ןכאו
איה הלאשה .ףלאמ-דחא תויהל רשאמ "יתרקוי" רתוי הברהב הז ,םתטישל
-חכב רוסחמהמ אצוי לעופ - םיטפושה לש םתדובע תוכיאב העיגפה םא קר
.תאזה תכרעמל רתוי הבר הרקוי הפיסומ - יטופיש םדא

?םיטפושה לש םשפנ היכוב המ לע

הלאשה .רוא תדעו תוצלמה תא םשייל "שש אל" םיטפשמה רשש ךכ לע -
תא "התיכ דירוהל" איה ןתרטמ לכ רשא ,הלאה תוצלמהב השודק המ איה
לוטיב השוריפ טפשמה תכרעמ לש "תואמצע"ה םאה ?טפשמה תכרעמ לכ
תקקזנו טפשמה תכרעמ תא תנמממ רשא תירוביצה תכרעמה לש תואמצעה
?היתורישל

אישנ תבצה ןוגכ ,ימדק תדעו תוצלמה תא םשייל "שש אל" רשהש ךכ לע -
- םיטפוש תריחבל הדעווה ר"ויכ םיטפשמה רש םוקמב ןוילעה טפשמה תיב
רש דציכ רוכז ירה ?ץ"גבה חוקיפמ וטקאפ-הד תוניסח הל קינעי רשא רבד
תריחבל הדעווה סוניכ תא בכעל הצר ,ונמזב ,רירש םהרבא םיטפשמה
,ץ"גב ושיגת קר" חורב ,טפשמה תכרעממ םיזמר ועיגה דיימו ,םיטפוש
םא - קדצ אל וא זאד םיטפשמה רש קדצ ."ומוקמב ותוא םידימעמ ונחנאו
,שממ רבדה ותוא תא השוע היה אוהו ,ןוילעה ש"מהיב אישנ היה הדעווה ר"וי
םע תיחדנ התייה ודגנ ץ"גבל הריתעש יאדווב .ףצפצמו הפ הצופ היה אל שיא
ש"מהיב אישנ דגנ רותעל ןויסנ לכ םימלועל קיתשמ היה רשא תואצוהב-בויח
יכ הז רשקהב רוכזל ךירצ .םיטפוש תריחבל הדעווה ר"ויכ ודיקפתב ,ןוילעה
יבגל ןהו הריחבה ןפוא יבגל ןה ,דרפנ ןויד ךירצמה ןיינע - םיטפוש תריחב
ןילייב רשה םאו ,יטפשמ ןיינעמ תוחפ אל ירוביצ ןיינע איה - הדעווה בכרה
.הבר תועמשמ ךכל שי ,ץ"מדכ ומצע רידגה

וירושיכ יפל רחביי ןוילעה טפשמה תיב אישנש עיצמ ןילייב רשהש ךכ לע -
,תאזה הטישהמ ןמזמ ונלמגנ רבכ תוכומנה תואכרעב ?קתווה יפל אלו
עיגה ,לקריט בקעי ןוילעה טפשמה תיב טפוש םג .אל שממ .ולפנ אל םיימשהו
.ונממ םיקיתו לע גלדמ אוהשכ עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב אישנ דיקפתל
?התנתשה ותעד וישכע םאה

עודמ :וייח לכל טפוש םינמש ינפל ןויסנ תפוקת גיהנהל עיצמ רשהש ךכ לע -
יטפוש יבגל תמייק שממ הטישה התואש ךכ לע סמח םיקעוז אל םיטפושה
?הרובעתה

ךכל המ :םימשאנה םע ןועיטה תוקסיע דגנ לועפל ןווכתמ רשהש ךכ לע -
םתויחונל וא ,תואמצעל םיגאוד םיטפושה םאה ?תיטופישה "תואמצע"לו
?תישיאה

טפשמה תיב אישנ םע ןודי רשהש ןויערה תא ןילייב רשה לש ותייחד לע -
ןידל ותדמעה לע טילחיש ינפל םיטפושה תוגיצנ תדמע תא עמשיו ןוילעה
וליפא ילואו) ןוגי-לא דוע ,עבש ראבב םולשה ש"מיב אישנ לש יתעמשמ
תושרה יתמיאמ .(עבק-לש-דסומל הזה "יתוגיצנ"ה עומישה תא ךופהל
רשא - הזה ןויערה ?ןידל-הדמעה ינפל תטפושה תושרה םע תצעייתמ תעבותה
תכרעמ לש התואמצעב עגופ - הדליגה לש םיסרטניאה לע ןגהל ותרטמ
אל רשה רבד-לש-ופוסבש םכמצעל וראת :רחא רבד לכמ רתוי טפשמה
הארית ,דבעידבש-הייארב ,דציכ ?יתעמשמ ןידל טפושה תא דימעמו ,ענכתשמ
?הירבח ןעמל טפשמה תכרעמ לש תלשוכה תונלדתשה זא

והזש הנעטה :טפשמה יתבב םיטפשמה רש לש םישפוחמה וירוקיב לע -
םלואב העש לש רוקיבבשו ,"םיטפשמה רשל יואר וניאש סדנוק השעמ"
הניא ,םיטפושה ידי לע םינוידה לוהינמ םשרתהל רשפא יא םיטפשמה
לש ומלואב בשוי היה ,שפוחמ ,רשהש חיננ .הטעמה-ןושל טוקננ םא ,תענכשמ
תאז תלוז ,תשופחתה ןיבל רוקיבה ךשמ ןיב רשקה המ :תועש רשע טפוש
?םתוגהנתה לש תמא-תקידב עונמל םיצור םיטפושהש

דכליהל יושע ומצע אוה םגש ןיבהל בייח ןהינימל "תונומכמ"מ סנרפתמש ימ
ךשמב אלא ,העש ךשמב אל תעצבתמ ,לשמל ,תוריהמ-תדידמ .ןהמ תחאב
ותכאלמ השוע אוהש וא ,הווסומו שפוחמ בורל רטושהו ,היינשה-רירבש
טפשמה תכרעמ ביגת דציכ ראתל השק אל .וב ןיחבי גהנה םרטב ,ךוחרמ
-רירבשבשו ,"יואר וניאש סדנוק השעמ והז" איה רטושה לש ותדובעש הנעטל
תולעהל ןנוכתמ ינא .םשאנה לש ותגיהנמ יוארכ "םשרתהל רשפא-יא" היינש
ךכ לע ישאר תא תתל ןכומ ינאו ,רתויב הבורקה תונמדזהב תאזה הנעטה תא
.רקיעו ללכ הילא הנסחייתת אלו ,תאזה הנעטהמ הנמלעתת תואכרעה לכש

:וכרדכ גהנתי טפושהשו ,יולגב ,טפוש לש ומלואב רקבי םיטפשמה רשש חיננ
,ןועיטב םהל ברעתהל ,וכרדכ ,ךישמי ;םיניידתמה תא בילעהל ,וכרדכ ,ךישמי
,אוה ךירצ םאה :תרדוסמ הרוצב דחא טפשמ םילשהל ןעוטל רשפאל ילב
אוה הלאכ םירוקיב המכו ?"םשרתהל" ידכ םימת םוי םלואב תבשל ,רשה
ידמ תרחא הדובע םג ול שיש החנה ךותמ אצנ םא ,היצנדקה לכב םייקל לכוי
טושפ ןובשח ?רוביצ-שיאכ ןהו תסנכה-רבחכ ןה ,םיטפשמה רשכ ןה - םעפ
םירוקיבב וליאו ,רשה לש ונמז תיצחמ תא תוחפל ךירצי רבדה יכ הארי
,עיגהל רשפא ,עדימ-תורוקמ ראשו תונולת לע םיססובמה ,שארמ-םיננכותמ
.ןמזה תירישעבו ,םינוכנה תומוקמה לא קוידב ,רתוימ ןמז זבזבל ילב

םיטפושהו ,תיבה-לעב אוה רוביצה דוע לכ ,ןכ תיטופיש תואמצע :םוכיסלו
.וינודא אלו ,ויתרשמ םה

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח