ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


"יטופיש גזמ" ומשו ףולב

בוט ךגזמ אהיש איה הנווכהו ,(בי ,ג תובא) תרוחשתל חונו שארל לק הווה :ונינש
.דחי םג םינטקו םילודגל

.שארל םה םילק תוירבה בור .םימייק דימת אל םירבדה תואיצמבש אקע אד
חתופ התא רשאכ .םיספרתמ וליפא םה .םהמ םילודגל דואמ םידמחנ םה
התאש םושמ חרכהב אל הז ,יתלשממ דיקפ הזיאל ךבתכמ תא "דבכנ ןודא"ב
ךתדיק םאש ששוח התאו ,ודיב איה הררשהש םושמ אלא ,ותוא דבכמ תמאב
.ךילא לכנתהל יושע דוע אוה ,היד הקומע אהת אל וינפל

אל ,"ודובכ"ב וא ,"טפושה דובכ"ב טפושה לא הנופ התא רשאכ רבדה אוהו
,התאש םיטפוש ירה םנשי .ול שחור התאש ברה דובכה םושמ השענ רבדה דימת
םהילא הנופ התא תאז לכב לבא ,קומע זוב םהל שחור ,ךבבל-רתסב
-ינקת "ןונגס"ב וליפא - ךבבל-תונופצ תא םהל הלגת םאש םושמ ,"ודובכ"ב
ךמוי תא ללקל יושע התא - "התא" ןושלב וילא היינפב םתס וליפאו ,ןירדהמל
.ןידה קספ םוי אובב

וניא רשא ,"תרוחשתל חונ" לש ןוויכב ,ךופהה ןוויכב תילכתב רבדה הנוש
,םיהובגה תונולחב םילאדנקס ושעי רשא הלא םה םיטעמו ,"שארל לק" חרכהב
.ללכב תלוזה ןעמל וא ,םהיפיפכ ןעמל

דמחנ יתלשממה דיקפה היהי המ םשל ?ונממ םינטקל חונ םדא אהי המ םשל
?םעפ דועו םעפ דוע וילא אובתש ידכ ?ךנעמל חרטי ףאו ,ךילא

תחורא רשאכ ,הבר תונלבסב ךירבדל ןיזאהל טפושה לש סרטניאה והמו
ךילע ץחלי אל טפושה עודמו ?ותיבב ןחלושה לע תררקתמ רבכ םירהצה
עודמ לבה-ירבסה ךל רוכמל הסני ,ךילע םייאי ,'וכו המשאב תודוהל ,רשפתהל
דע הדובע סמוע שוריפ םיניידתמל בשקבו תונלבסב הנזאה םא ,הנגה לכ ךל ןיא
,היפ לע הרעקה תכיפהל הובג ןוכיס םע ,תרחמלש-רקובה לש תונטקה תועשל
?רוערעה תאכרעב

תונפל םיליחתמו ,("רבח") "שיראבאט"ב ךילא תונפל םיקיספמ רשאכ ,היסורב
םאו ,דובכ רתוי ךל שוחרל םיליחתמש םושמ אל הז ,("ןודא") "ןידופסוג"ב ךילא
.רומח ךבצמ ,ןידופסוג רבכ התא

תיינפכ ךילא הנופ וניא אוה ,"ינודא"ב ךילא הנופ דיקפה םא ,ונלצא םג אוה ךכו
קהבומ ןמיס הז ,"יתעמש ,ינודא" ךל רמוא אוה םא .אל שממ .ונודא לא דבע
,ונממ הצור התא המ עדוי אל םג אוהש ,ךל בישקה אל וליפא אוהש ידמל
.ירשפאה םדקהב וילעמ "ףפחתת"ש איה הדיחיה ושפנ-תאשמשו

לא דבע גהנמכ תאז השוע וניא אוה ,"ינודא"ב ךילא הנופ טפושה רשאכ םגו
,דובכ לע הדיעמ הניא בורל רשא ,הדמולמ-םיטפוש-תווצמכ קר אלא ,ונודא
הטיפשה יללכל (5)א11 ללכל אפיסב ךכל ןוארקי "טפשמ ינוניג" .ךפיהל ףא ילואו
ךירצמ רבדהו ,1984-ד"משתה ,(םיטפוש תריחבל הדעוה לש הדובעה ירדס)
.תדרפנ תוסחייתה

סחייתמ ןורחאה הז לאו ,דוחל "יטופיש גזמ"ו ,דוחל "טפשמ ינוניג"ש אלא
תוקדבנה תוירקיעה תונוכתה" ןיב ,הנומה ,ל"נה (5)א11 ללכל אשירה
,רתיה ןיב ,אטבתמה טופיש גזמ" םג ,הטיפשל דמעומ לכ יבגל "תולקשנהו
."ביצי יפואו תוחיתפב ,תונלבוסב ,תונלבסב

"יטופיש גזמ" שי הטיפשל-דמעומל םא םיטפוש תריחבל הדעווה תעדוי דציכ
בצייתמ דמעומהש ,םירבח השולש תב הנשמ תדעו הכותמ הנממ איה ?יואר
.םאה-הדעוול הימשר תא הריבעמו ונממ תמשרתמ איהו ,הינפל

הילע תושעל גאדיש אוה יעבט ךא ,הנשמה תדעו ינפב בצייתמה הטיפשל דמעומ
ול רופתי הזש ידכ רתויב יתרקויה טייחה לא הנפי אוה .רתויב בוטה םשורה תא
תראופמה הבינעה תא רויד ןאיטסירכמ ןימזי אוה .תויפלתל-תטייוחמ הפילח
,גלשכ הרוחצ הטחממ ןרוטקמה סיכב עקתי אוה .קוטסב םהל שיש רתויב
,םיבהזומה םיתפחה תא חכשי אל םגו ,ןורחאה הנפואה-וצ יפל הציצמו-תלפוקמ
עברו-'ץניא םיטלובה ,ותצלוח ילוורשל ,םיצצונה קיטסאלפה-ימולהי םע
.ןרוטקמה ילוורשמ

,ודובכ ,ןכ :גלשכ חצ רבדמ-םעונ ןיגפי םג דמעומה ,תצהוגמה תעפוהל המלשהכו
.יטופיש גזמ שממ .תוקלקלח-ןושלבו םייתפש-קתמב לכהו ,ינודא ,ןכ

טפושל היהי םא ,הזה דמעומה גהנתי דציכ איה רלוד 64,000 -ה תלאש לבא
דצמ רשאכ גהני דציכ .גצוימ-יתלבה ולגזוב ,םשאנכ ,וינפל עיפוי רשאכ ,לארשיב
שי ,ש"מק 237 לש תוריהמב גהנ םשאנה ,ודובכ" זרכמה עבותה בצינ ולש ןימי
וניא םגו ,ותופח לע דמוע רשא ,ולגזוב ותוא בצינ ולש לאמש דצמו ,"!םולצת
םולצתה ךמס לע" שגוה םושיאהש :םיעדוי עבותה םגו אוה םגש המ תא עדוי
םולצתה"שו ,(ןוילעה טפשמה תיב עבקש יפכ) ןיקת אל אוהש רבד ,"דבלב
.בותכ אוה וילעש ריינה תא הווש וניא "דבלב

היצאוטיסב הלומ הדמע רשא תגצוימ-אל תמשאנב תושק הללעתה תחא תטפוש
םגו ,'וכו ,הנגה הל ןיא עודמ לבה-ירבסה הל רוכמל התסינ ,הילע הגעל ,תאזכ
הפע תטפושהש התייה האצותה .טפשמ-תואצוהבו תותימצל הליספב הילע המייא
.תוכושמה לכ תא רבע הלש "גזמ"ה ךיא איה הלאשה לבא ,התייבה

תויהל תולוכי אל םגו ,תובושת ןיא םיטפוש תריחבל הדעוול הלאכ תולאשלו
.שיא תוניינעמ ןניא הלאה תולאשהש הארנכ .תובושתהלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח