ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


?תוליטק המכ וא ,תחא הליטק
?"םיחצר" המכ וא ,דחא חצר
,םדא-ייח תשודק לע
שנועה תוליז לעו


וידחי ובשי םהינש רשאכ ,הבהאמ תאו ותשא תא לטק סולאוזא סירומ
.בהאמה לש ותינוכמב

,ןוילעה טפשמה תיב לבא ,םתחיצרב ותוא עישרה יזוחמה טפשמה תיב
תרעס" רואל ,דבלב הגירהב העשרהל חצרב העשרהה תא רימה ,רוערעב
סנכא אל תאזה הדוקנלו תובר רבוד רבכ ךכ לע .ןותנ היה הב "תושגרה
.ןאכ

תא אוה ריזחה ,הגירהל חצרמ העשרהה תא ןוילעה טפשמה תיב רימהשמ
טפשמה תיב .שדח ןיד רזגלו שנועב ןוידל ,יזוחמה טפשמה תיבל קיתה
שיאה לע רזגו ,םידרפנ הגירה ישעמ ינש ןאכ ויה יכ עבק ,ודיצמ ,יזוחמה
ורזגנ לעופבש ךכ ,םינש 5 לש הפיפח םע ,םהמ דחא לכ לע רסאמ תונש 15
.רסאמ תונש שמחו םירשע וילע

,העצבתנ בהאמהו השיאה לש םתגירה יכ הזה םוקמב רבכ ןייצל שי
עוריאהש ךכ ,בהאמה לש ותינוכמב וידחי ובשי םהינש רשאכ ,רומאכ
השעמ ןאכ היה םא התייה תיטפשמה הלאשה לבא ,דחא עוריא היה ומצע
.תחא "תונמדזה"ב ועצוב רשא הגירה ישעמ ינש וא ,דחא הגירה

קר תוצרל וילע יכ ןעטו ,ןוילעה טפשמה תיבל תפסונ םעפ שיאה רערעשמ
בכרהב ,ףסונה ןוידב םלוא ,ורוערע החדנ ,רסאמ תונש 15 לש דחא שנוע
השעמב רבודמ ןכאש םיטפוש 3 דגנכ 4 לש בורב עבקנ ,םיטפוש 7 לש
.דחא הגירה

ןוילעה טפשמה תיבש ךכ לע תיללכ הקעז המקו ,תוחורה ושגר ךכ לע םג
וניד קספ לע ןכ ינפל המק רשא הקעזל דואמ המוד) "םדא ייחב לזלזמ"
,חצר ןאכ היה אל יכ עבק רשא ,םדוקה לוגלגב ןוילעה טפשמה תיב לש
.(הגירה קר אלא

וא ,רחא והשמב וא םדא ייחב לזלזמ ןוילעה טפשמה תיב םא הלאשה לע
רצ ,םייוסמה הרקמל עגונה לכב םלוא ,םעפה סנכא אל ,ללכ לזלזמ וניאש
,בורה תעדכ יתעד םעפהש םושמ ,יתודסמתהל םיששוחה תא בזכאל יל
.ילובג אל וליפא הזו


טועימה תעדל םיקומינ 'ג

םתעיבקל טועימה יטפוש לש םיירקיעה םיקומינה ישאר המה השולש
.םידרפנ הגירה השעמ ינשב רבודמש

.הגירהה השעמ תא תע לכב קיספהל היה ןתינש אוה דחאה קומינה

אוה ןכ לעו ,אוה-וייחל "ולשמ סרטניא" שי םדא לכלש אוה ינשה קומינה
םושמ קר וז ותוכז תא חפקל ןיאו ,וייח לע הנגהל "יאמצע" ןפואב יאכז
.ףסונ םדא לטקנ ותיא דחיש

.םדא ייח תשודק :ישילשה קומינהו

עיגהל דואמ לק םיענכשמ אלו םישלח םיקומינה רשאכש אקע אד
ןיא תונטפשמה ןיבל םהיניב רשא םייגוגמד םינועיטלו תוימינפ תוריתסל
.רבד יצחו רבד


תורשפאה לש "הצמחה" היפל ,ןושארה קומינה לע תססובמה הזיתה תא
,"הצמחה" לכב השדח הריבע תרצוי הגירהה השעמ תא תע לכב קיספהל
םילעופה קנבב תופסכה דוש ןיינעב ןידה קספ לע םיטפושה וססיב
רפסמכ הבינג ישעמ רפסמב םימשאנה ועשרוה ןיד קספ ותואב .םילשוריב
לכ ירחא דושה תא קיספהל היה ןתינש היה יזכרמה קומינהו ,תופסכה
.תדרפנ הריבע התייה תפסכ לכ לש התדידש ןכ לעו ,תפסכו תפסכ

יכ רמול רשפא תאזה הטישה יפל ירהש ,ענכשמ אלו עלוצ וניה הז קומינ
האמ ויה םאו ,תוריבע ףלא רבע תחא תפסכמ ףסכ ירטש ףלא בנוגה
לכ לע יברימה שנועה םאו ,תורבע ףלא האמ רבע אוהש ירה הלאכ תופסכ
רסאמ שנוע ןיירבעה לע רוזגל ןתינש ירה ,םינש ךכו-ךכ אוה תאזכ הריבע
.םינש יפלא תואמו תובבר לש רבטצמ

וייח לע הנגהל םדא לכ לש תיאמצעה ותוכז וניינעש הז ,ינשה קומינה
.רתוי דוע הומת

לע םיניירבע שינעהל אלא ,תויוכז לע ןגהל אב אל ילילפה טפשמה
.םהישעמ

ןיא לבא ,תוכזה התואב "העיגפ" וניה ףפוח שנוע םג תאזה הירואיתה יפל
לע ןיב ,הגירה לע ןיב חצר לע ןיב ,םישנוע תפיפחב לוספ שי יכ ןעוטה שיא
.תרחא הריבע לכ

ןודנש ימ לש ושנוע תא בצוק הנידמה אישנ םא ,תאזה הירואיתה יפל
םלועה-רסאמ תא הציר אוהש ינפל דוע ,םירבטצמ םלוע-ירסאמ המכל
םלועה-ירסאמב "וכז" רשא תונברוקה יכ ןועטלו אובל רשפא ,ןושארה
.ןושארה "הכוז"ל סחיב "םילפומ"ו "םיחפוקמ" ואצי םיאבה

לכב העיגפ ןיבל םדא ייחב העיגפ ןיב לדבה ןיא םג תאזה הירואיתה יפל
רפסמ ,תוינוכמ רפסמ תיצמ תחא הרעבת קובקבבש ימו ,רחא ךרע
םילעבל תוכייש תוינוכמ ןתוא םא הנוש היהי ותבוחל ופקזיש תוריבעה
.הריבס יתלב ,ןבומכ ,הניה תאזכ האצות .םילעב רפסמל וא דחא

.םדא ייח תשודק ,רומאכ ,אוה ישילשה קומינה

ייח .יניס רהל הטימש ןיב רשקה לש וקמועל תדרל יתחלצה אל ירעצל
הז רחא הזב םילטקנ םה רשאכ םג הדימה התואב םישודק םה םדא
,םדא ינב לש להק ךותל ןומיר תכלשהב םילטקנ םה רשאכ םגו ,תויריב
השעמה תא קיספהל תורשפאה רדעה ,תנתונה איה םייחה תשודק םאו
.דירומ וניאו הלעמ וניא

תונשרפ תא רימהל םיליחתמש עגרב םלוא ,םדא ייח םה םישודק ןכא
ונא דציכ אל לבא םיליחתמ ונא דציכ םיעדוי ונחנא שגרבש םיניינעב ןידה
םתשודק רשא םירבד םנשי םדא ייח לש םתשודק דצבש םושמ ,םירמוג
.לשמל ,הנידמה ןוחטב .הנממ הבר ףא ילואו ,םדאה ייח תשודקל הבורק

לש הצובקל ינוחטיב דוס הלגמש ימ :הנידמ-תודוס יוליג לשמל לוט
רפסמכ תוריבע וא תחא הריבע רבע אוה םאה ,תונמדזהה התואב םישנא
- "הדשה ץע םדאה יכ" ןנירמא ךכ לעו - רעי תיצמש ימ ?דוסה ילבקמ
?תיצה רשא םיצעה רפסמכ תותצה רפסמ וא תחא התצה עציב םאה


רפופ תשרפ :ףסונ ישוק
תונשרפה קוחל 5 ףיעסו

לש דחא הליטק-השעמב רבודמ ןכאש הרבסש םגה ,רנרוד הילד תטפושה
הנתנ איה םש ,רפופ ימע תשרפ לא סחייתהל אלש הלכי אל ,םדא ינב ינש
.ירקיעה ד"הספ תא

,םיחטשהמ םייברע םילעופ תצובק לא יביסאמ ירי עציב ,רוכזכ ,הז רפופ
ישעמ העבשב ועישרה טפשמה תיב .םיפסונ הרשע עצפ ו םהמ העבש גרה
ירסאמ העבשל ןודינו ,םיפסונ םישנא הרשע לש חצרל ןויסנבו םידרפנ חצר
.רבטצמ ןפואב לכהו ,חצרל ןויסנה לע הנש 20 דועו םלוע

רגסומ רמאמב .רתונ ישוקה לבא ,ורוערע תא החד ןוילעה טפשמה תיב
רדגוה אל םישנא הרשע חוצרל ןויסנה עודמ לואשלו דוע תושקהל רשפא
עשרוהו םשאוה אל אוה עודמ - רתוי דועו ,םידרפנ תונויסינ הרשעכ
.םהב עוגפל חילצה אל ללכ אוהש הלא תא חוצרל ןויסנב

המכמ ,אוהש - רפופ עציבש חצרל יל שיש בועיתהו הדילסה לכ םע
ינששוח - ןלהל וריכזנ דוע רשא ,ןיבר קחצי חצרמ רתוי בעותמ ףא ,תוניחב
ןיינעב ,םויה השקתמ רנרוד תטפושה םאו ,םימ קיזחמ וניא אוה םגש
.ףוסה דע זא הבשח אל איהש ןמיס הז ,סולאוזא

תודרפנ תוירי יתשב םדא ינב ינש חצורש ימ ןיב לדבה םוש האור אל ינא
:דחא ססר-ןומירב םלטוק וא ,תחא הייריב םתוא "ליחשמ"ש ימ ןיבל
.םהינשל דחא ןיד לבא ,םיינש רמול רשפא ,דחא חצר רמול רשפא

עובקל הצלאנ איה ןכ לעו ,יתעדל ,הכבתסה רנרוד תטפושה ןאכ לבא
תא ךפה רשא רוטניקה ותוא - תוגירהה יתשל ףתושמה "רוטניק"הש
ישעמ ינש ןיב ,"יוחיא" ,רמול יצמת םא ,וא ,דוחיא רצי - הגירהל חצרה
,העוציבל רבוע רטנוקש ילבמ הריבעה תא עצבמ היה םאש דועב ,הגירהה
ךותו חור רוקב" ועצוב רשא םידרפנ חצר-ישעמ ינשב עשרומ היה אוה
."תימצע הטילש

- דחא רודכב םתוא "ליחשהל" ידכ ,הרושב םדא ינב רפסמ לש םתדמעהו
הניא - דרפנ חצרל הליטק לכ ךפוה "חורה רוק" תירואית יפל רשא רבד
!?"תימצע הטילש ךותו חור רוקב" עצובמה רבד

.ההמתא

דע ואלכב קמנ ותוארל ןוצרה לכ םעו ,רפופ לש והשעממ בועיתה לכ םע
ףיעס םג .םישנא העבש לש דחא חצר התייה רפופ לש הריבעה ,וימי ןורחא
ףא - דיחי ןושלב רומאה" יכ רמואה ,1981-א"משתה ,תונשרפה קוחל 5
רשא "חצר" תרדגה ויפלו ,ךכב ךמות ,"ךפיהל ןכו ,עמשמב םיבר ןושל
שרופת ("םדא לש ותומל הליחת הנווכב םרוג") ןישנועה קוחל 300 ףיעסב
."םדא ינב לש םתומל הליחת הנווכב םרוג"כ םג


?חצרל-ןויסנה םע המו

תשרפב ,המייקתה רשא ,חצרל-ןויסנה תריבע םע המ הלאשה לאשיתו
.םיעגפנה ראש יבגל ,רפופ

םדא וב הרקמ חקינ הלאשה תא דדחל ידכו ,ישוק םוש ןאכ ןיא ידיד יבגל
.ימשורבא הנוי תשרפב היהש יפכ ,םדא ינב להק ךותל הצצפ קרוז
לש חצרל ןויסנבו ,ל"ז גיווצנירג לימא חצרב עשרוה הז ימשורבא
.הנגפהה התואב םירחא םיפתתשמ

ימשורבאש םושמ ןה ,השרפה התואב הנודנ אל ןאכ תררועתמה הייגוסה
םישנא חוצרל ןויסנה לע רבטצמ שנוע ילב ,םלוע רסאמל קר טפשנ
ןוידה רקיע - הנושארה האכרעב םג הארנכו - רוערעבש םושמ ןהו ,םיפסונ
.עוריאב ותוברועמ םצע תחכוה לעו ,ויתואדוה תורשכ לע בסנ

?הז ןיינעב ישוק לכ יל ןיא עודמו

יפל םג ,ןומירה ותואמ םדא ינב רפסמ םילטקנ ויה םאש םושמ - תישאר
היה ןכ םא אלא) דחא חצרב קר עשרומ היה אוה סולאוזא ןיינעב ד"הספ
.(יהשלכ תיטפשמ הקיטבורקא עצבמ ןוילעה ש"מהיב

ךירצ םאה ,ועגפנ קר ראשהו ,דחא םדא קר לטקנ ,סנב ,םא - תינשו
דחא חצרב העשרה םוקמבש ונייהד ,רתוי רומח םשאנה לש ובצמ תויהל
עשרוי אוה (דחא םלוע-רסאמ לש יברימ שנוע םע ,םישנא רפסמ לש)
20 דועו םלוע-רסאמ לש יברימ שנוע םע) חצרל-ןויסנ תריבע דועו חצרב
?(רבטצמ ,הנש

חוצרל ןווכתה םשאנהש הלאמ קלח לש םתולצניהש ינויגה אל דואמ הז
.ובצמ תא רימחת אקווד


,םישנא רפסמ לש חצרל ןויסנ .המלשה הריבעה תא רצוי ,חילצהש ןויסנ
,האור אל ינא .המלשה הריבעה תא רצוי אוה םג ,וקלחב קר חילצמה
לש ותעשרהב ,ירסומ-יתרהצהה דצל טרפ ,אתובר םוש ,הלאכ תוביסנב
םדא חצרש ימ םג ,תאזה הטישה יפל .חצרל-ןויסנב םגו חצרב םג םשאנ
ןויסנב םדא עישרהל ידכ ירהש ,ול םדקש ןויסנב םג ועישרהל רשפא ,דחא
.לשכנ ןויסנהש חיכוהל ךרוצ ןיא הריבע רובעל

,חצרל-ןויסנב העשרהב םג ןידה קספ תא "רטעל" םיקקותשמ ךכ לכ םא
חילצה אלש ימ םע רימחהל םיצור םא לבא ,הז םע תויחל לוכי ינא
הריבעה תא םילשהל חילצה אל אוהש םושמ אקווד ,הריבעה תא םילשהל
-תריבע תא ורצי רשא ,ןישנועה תרות לש דוסיה-תולכשומ לכל דגונמ הז -
.תילילפה ותרטמב קבד וניאש ימל "הירכוס"כ ןויסנה


שנועה תוליז לע

יתב תא הריבעה םדאה ייח תשודק לע םיניגמכ רייטצהל ןוצרה יכ ינששוח
םלועה ירסאמ אשונב דרוסבא ידכל עיגה רבדהו ,םתעד לע טפשמה
."םירבטצמ"ה

,הבוח-שנוע הז ןיא ךא ,םלוע רסאמ אוה הילע יברימה שנועהש הריבע לע
קוחה רשאכ ךדיאמ .הנש 20 לע הלעי אל רסאמה שנוע יכ קוחה רמוא
.וטושפכ םלוע רסאמ הז ירה ,םלוע רסאמ לש הבוח שנוע עבוק

,רבטצמ ןפואב םלוע רסאמ ישנוע עצבל רשפא דציכ הלאשה תלאשנו
רבכ תמ םדאו ,ןודנה לש ותומ םע םייתסמ ןושארה םלועה רסאמ רשאכ
אצוה רבכש םדא גרוהל איצוהל רשפא יאש םשכ ,דוע ורסאל רשפא יא
."רבטצמ" ןפואב ,גרוהל

ךכל תירסומ תובישח שיש ךכב איה תאזה הלאשל תילאוטריוה הבושתה
.דרפנ שנוע עבקי םידרפנ חצר ישעמ לעש

םלוע ירסאמ יתרגיש ןפואב ליטנ םא ירהש ,הב ץוק - וז הילאש אקע אד
םוי לש רבדל תילמס תועמשמ לעב טקא ונכפה ,םלוע רסאמל םירבטצמ
.שנועה תוליז תא הררג םייחה תשודק לע ןגהל הפיאשהו ומויב

חצר לע םלוע רסאמל ןודינ רשא ,רימע לאגי לש והרקמ תא לשמל לוט
העיגפה לע תורבטצמ רסאמ תונש 6 דועו ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר
.םיחטבאמה דחאב

,ןורחאה ומוי דע שמשה רוא תא הארי אל רימע לאגיש חינהל דואמ ריבס
6 םא הנימ אקפנ ןיא הז ןיינעלו ,ושנוע תא בוצקי אל הנידמ אישנ םושו
.ואל םא ,םלועה רסאמל תופפוח ויה תופסונה םינשה

הביס לכ וא תינפוס הלחמ ללגב םעפ-יא ררחושי אוהש תורשפאה םג
ןניא תופסונה תינשה תשש םא הלאשהמ תעפשומ היהת אל איה םג ,המוד
ורורחש לע םידקפומה יכ תעדה לע הלעי אל ירה .תופפוח וא תורבטצמ
םלוע רסאממ ךתוא םיררחשמ ונחנא ול ורמאי תואירב ימעטמ ריסא לש
תא תוצרל ליחתת וישכע ,עגר-עגר לבא ךלש רמייהצלאה תלחמ ללגב
הצור תאז לכב התא םאו ,רבטצמב ךילע ורזגנש רסאמה תונש תשש
."רבטצמ" ןפואב ףסונ רמייהצלאב תולחל ךילע ררחתשהל

תא יתבתכ ינא רשאכ קוחצמ יתלגלגתה ינא ףאו ,קיחצמ עמשנ הז ןכא
קוחצ" וניתומוקמב ןיארוקש המ קוידב הז לבא ,הלאה םירבדה
."הדובעהמ

םלוע רסאמ ישנוע ליטהל תורשפאה תא ןיטולחל לולשל ןיא ןכא
הב שמתשהל שי ,תאזה השינעה לש הדוח לע רומשל ידכ ךא ,םירבטצמ
ישעמ עציב םדא רשאכ :םה םידחוימה םירקמהו ,םידחוימ םירקמב קר
.םידרפנ םיעוריאב םידרפנ חצר


בגא-תרעה

אל ,ןבומכ ,ךמות ינא הב ,סולאוזא תשרפב בורה תעד אקוודש יל רצ
.הזה הרקמב ענכשמ גוצייל התכז

ינפ לע תסרפתמה ,(ןיול המלש) אישנל-הנשמה לש ותעד תווחב ליחתנ
לע הרזח אלא וניאש טעמכ םלוכ-לכ רשא ,םימימת םידומע העשת
ימו ,םדוקה לוגלגב ןוילעה טפשמה תיבב עבקנש יפכ ,השרפה תולשלתשה
.םדוקה ד"הספ תא אורקל לוכי ,םש היה קוידב המ תעדל הצורש

המ לכ ?ומצע אישנל-הנשמה י"ע ,ףסונה ןוידל הדמעוה רשא הלאשב המו
,תאז םע" :תורמואה םילמה רשע אלא היה אל הזה ןיינעב רמול ול היהש
םינוע ,תיטמויסקא ,ךכ ."םדא ינב ינש וגרהנ ויטעבש דחא השעמב רבודמ
תרשפאמ רשא קוח-תארוה יפל ףסונ ןוידל הדמעוה רשא הלאש לע
?ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ,יפוס ד"ספ ןתינ וב ןיינעב ןודלו קימעהל

רבד ףיסוהל ילב ,אצמ והילא טפושה ףרטצמ אישנל-הנשמה לש ותעדל
,תורוש עברא םרות לקריט בקעי טפושה וליאו ,("םיכסמ ינא") ולשמ
:םידומעה תעשת לכב אישנל-הנשמה רמאש המ לכמ רתוי ןהב שי רשא

דחא םלעהב השענ תונברקה ינש לש םתומל םרגש השעמה"
דחא השעמכ ותוארל שי ךכיפלו ('נ 'ש - ילש השגדהה)
שנוע רתועה לע רוזגל שי וניגבש ('נ 'ש - רוקמב השגדהה)
.('נ 'ש - רוקמב השגדהה) "דחא

עבוקה אוה ןידה קספ ךרוא אלש ךדמלל ,האלמ הקמנה ,יתעדל ,רבכ הזו
.ותוכיא תא

.ישניא ןנירמאדכ ,עבוקה אוה לדוגה אלש

- רפופ ןיינעב ד"הספ םע ,לשמל ,בשייתמ הז ךיא הלאשה ,ןבומכ ,תראשנ
ושענ ,ראשה לכ תא חוצרל ןויסנהו ,תונברקה תעבש לש חצרה םש םג
.דרפנ ןיינע הז לבא ,"דחא םלעהב"

,הנוכנ האצות :ליעל ונדמע רבכ רנרוד הילד תטפושה לש התעד תווח לעו
.תיתייעב - הקמנהה לבא

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח