ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל


תלוויאו לבה לע
- םיטפוש תריחב
!?ךיפה יתלב טקא


םישמשמה םייטופיש-אל םימרוג יפמ לבה-ירבדל םיכוז ונא םעפל םעפמ
תנכוסמ תוריח םמצעל םילטונ רשאו ,טפשמה תכרעמב ילהנימ דיקפתב
.םאיקהל אלו ,םעלבל לכות אל טפשמה תכרעמ רשא תועיד תעבהב

ידי לע הרחבנ ,רוג-ינמ תיריא ד"וע ,הילצרהב םולשה טפשמ תיב תמשר
ימ ויהו ,םולשה טפשמ תיב תטפושכ יונימל םיטפוש תריחבל הדעווה
- תדרפנ הקידב הכירצמה הביסמ - םתיינפש אלא ,הזה יונימל ודגנתהש
הדעווה לש הנחלוש לע תחנומ התייה אל תודגנתההו ,דעומב הלפוט אל
.תטפושכ הנוהכל תמשרה לש התריחב תא הרשיאו הנד איה רשאכ

תטפושל התנומ תינמרגה היסנפה ןוגרא לש רבעשל תיטפשמ תצעוי האר)
.((17.9.00 ,ץראה) םולש

אישנל ריכב יטפשמ רזוע ,יטלוז רימא ד"וע הנופל הנוע ,"ירעצל"
יאדווש יפכ .רבמטפסל 6-ב קר ינויעל הז בתכמ אבוה" ,ןוילעה ש"מהיב
ידי לע השענ יונימה .םולש תטפושל ... תמשרה םייתניב התנומ ,ךל עודי
תורשפא האצמנ אל הלא תוביסנב .התאילמב םיטפוש יונימל הדעווה
."ךבתכמ ףוגבש תונעטל שרדיהל

.(די ,זט רבדמב) רקנת םהה םישנאה יניעה :רמאנ רבכ ךכ לעו

ךכ םושמו ,"תרחוב" קר אלא ,םיטפוש "הנממ" הניא הדעווה :תישאר
יונימל הדעווה אלו) םיטפוש תריחבל הדעווה אוה המש תובר םינש רבכ
אישנ אוה הנממש ימו ,(יטלוז ד"וע בתוכש יפכ ,םדוקה המש ,םיטפוש
.תיטופישה הנוהכל רחבנה תא תונמל אלש םג לוכי רשא ,הנידמה

הנמי לבל ושקבלו ,הנידמה אישנ לא תונפל חרזא לכ לוכיש םשכ :תינש
המצע הדעווה הלוכי ,רמוחו-לקמ ,םג ךכ ,הדעווה ידי לע רחבנש ימ תא
תא םילטבמ ונחנאו ,הלאו-הלא תודבוע ונעדי אל וא ,וניעט רמול
.דבלב הצלמה ,השעמל ,איהש ,הריחבה

דעומ ןיב - ןיבל-ןיבו ,ינולפ דמעומב תרחוב הדעווה וב הרקמ ,לשמל ,לוט
דמעומה דגנ תחתפנ - הנידמה אישנ לצא העבשהה םוימ ןיבל הריחבה
תילילפ הריבעב עשרומ וא ,ןידל דמעומ אוהש וא ,תילילפ הריקח רחבנש
התואב ןידל דמוע שיאהש ךכ לע העדי אלש וא הדעווה העדי .הרומח
יכ ןועטל הרומג תלוויא וז הייהת ,השדח הדבוע וז התייה ללכבש וא ,תעה
אוה ותושעל ןתינש דיחיה רבדה יכו ,ךיפה יתלב אוה הריחבה ךילה
.החדהה יכילהב חותפל ןכמ רחאל קרו - דמעומה תא עיבשהל

אוהש וא ,בתוכ אוהש המב ןימאה תמאב יטלוז ד"וע םא איה הלאשהו
.שקב "םיקינדונ" תוחדל ןימזו לק אצומ שפיח

.םירחא ןעמל ,רדגה לע בכשל בדנתה ,ילוא ,וא

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח