ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


"תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות"
ןליא םחנמ :ןמלטנ'גו טפוש
םלוכמ לודגה ש"לצה לע


םחנמ טפושה ,ופי - ביבא-לתב יזוחמה ש"מהיב אישנל יתחלש 23.10.96 םויב
:הזה בתכמה תא ,ןליא


,ידבכנ

הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה :ןודנה

-קית ולו להינ אל םלועמ רשא טפוש םיסמ יניינעב ןודל םיבישומ ויהש חיננ
תבשל הזכ טפוש לע םיליטמ ויהש חיננ .ללכב אלו ןיד-ךרועכ אל ,דחא סמ
.(יחרזא וא ילילפ) םיסמ-ירוערעב דיחי-ןדכ

ומצע-ולש םיסימה יניינע תא וליפא רשא - ןמאנה ךדבע תא םינממ ויהש חיננ
ולש ןיטינומה ךמס לע ,יזוחמה ש"מהיבב טפושכ - להנל לגוסמ אל אוה
- דחאכ הנמתמה לשו םינממה לש - תרהצומ הנווכ ךותמו ,הרובעתה םוחתב
אלמתמ היה ולש ןמויהש דע לבא ,לארשיב הרובעתה טפשמ תא םדקל
?הזב אצמתמ אל .םיסמ-ירוערעב ןודת אוב ול םירמוא ויה הרובעת יקיתב
.יחרכה אל םדוק ןויסינ .רבד ןיא

.שחנל השק אל ?ךכ לע רמוא תייה המ


דיחי-ןד יבכרה שויאב ךתוינידמ תא שדחמ קודבל השקבב ךילא הנופ ינא
לכל ,הז בלשב - שקבמ ינא ןיא יכ שארמ שיגדמ ינא .הרובעת יניינעב םינדה
.יתעד-לוקישב ךתעד-לוקיש תא רימהלו ,ימעטל ךמעט תא ףיפכהל - תוחפה
טרופמכ ,םינוכנה םינוירטירקה ךיניע דגנל ודמעי יכ אוה שקבמ ינא רשא לכ
.הז יבתכמ ףוסב

רמול אלא ךילע ןיא ,ןאכ שקובמכ ,םילוקישה לכ תא תלקש רבכ םאש ןבומכ
ליטמה אוה ינא אל ירהש ,והשלכ הפ-ןוחתפ יל אהי אל ,הארנכ ,זאו ,תאז
.םאישנ אלא ,םיטפוש לע םידיקפת

רשא הרובעתה ירוערע לכ יכ - רתלאל - תורוהל שקבמ ינא ןושארה בלשב
.טילחתש יפכ טילחתש ינפל ועמשיי אל הלחה םרט םתעימש

:הלאה םירבדה תא

...תויחמומב ךורכו ידוחיי אשונ הניה הרובעתה תריבע תטיפש"

ונל הארנ הרובעתה תוריבע תטיפש לש דוחייה לשב ,וזמ הרתי"
םייזוחמה טפשמה יתבב רוערעה יטפוש תא דדועל םוקמ שי יכ
."... הרובעת יניינעב תויומלתשה רובעל
טפשמה יתבב םיכילהה רופישל הדעווה םתוא הרמא .רמא רינ החמש אל
רשל השיגה רשא ח"ודב ,אמק ארזע טפושה 'בכ לש ותושארב ,הרובעתל
.(םינש שולשמ הלעמל ינפל) 1993 לירפא שדוחב םיטפשמה

לש גרדב היה הלש ליבומה תווצה רשא הדעו הרמא הלאה םירבדה תא םאו
אוה יאשר רשא תרוקיבב והשמב-לבגומ םירבדה עבטמ רשא) םולש-יטפוש
איה הלאה םירבדל דיחיה שוריפה - (ונממ םיריכב םיטפוש לע עימשהל
.רתויב הכומנ איה םייזוחמה ש"מהיתבב הרובעת ירוערעב טופישה תמרש

יתב קוחל 9 'סמ ןוקיתה זאמ דואמ הרימחה תאזה העפותה יכ ןייצל שי
השולש לש בכרה ינפב ועמשיי אל הרובעת ירוערע יכ עבק רשא ,טפשמה
תא דיקפהל לחוה זאמ םייתעבש הרימחה איהו ,דיחי ןד ינפב אלא ,םיטפוש
הלאה םירוערעב םינד רשא ,"םיינרות" םיטפוש ידיב הרובעתה ירוערע
תועידיה קר אל - !םמצע יניעב םג - םהל ןיא רשאו ,תלבגומ הפוקת ךשמב
.הזה םוחתב יהשלכ המרל עיגהל ןיינעה םג אלא ,הזה םוחתב תושורדה

היהי םיניינע לש םייוסמ גוסב ןודל טפוש תבשוהל ןוירטירקה יכ ןכתיי אל
ונמוי םהב םירקמל שוריפב סחייתמ ינאו ,טפושה לש ונמויב "תונולח"ה לדוג
.אלמתה םרט ונמוי רשא ,ינומלא טפוש לש וא ,ןקורתהו ךלה ינולפ טפוש לש

,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ אלממ םינפל ,ןהכ םייח סומידב-טפושה 'בכ
,47 'מע ,ןידה יכרוע תכשלל םינש 25 דובכל דחוימ ןויליג) טילקרפהב בתוכ
:(49
םושמ םיאלפ תדרוי טופישה תמרש םירמוא םיטפוש יתעמש"
וא ךרוצה יד םידמולמ םניא וא יוארכ םינכומ םניא ןיד-יכרועש
םיטפוש לע םיננולתמ ןיד-יכרוע יתעמשו ;םרשוי תניחבמ םיקול
ןיאש ,םייתלצעב םהיניד םיקסופו תולצעב םתכאלמ םישועש
תואשנתהבו תונלדגב םיגהונשו ,תונלבס אלו ןיסומינ אל םהל
:אילת אהב אה ,רמוא ינאו .שדוקה חור םהילע החנ וליאכ
הביט ,ןיד-ךרועמ הל תופצל יאשרו לוכי טפוש רשא הרזעה
ןתונ טפושה רשא תורישה לש היצקנופ אלא הניא ,התדימו
."ותוריהמו ותוליעי ,ותוכיאו ותמר ,ןיד-יכרועל
:(םש) ןהכ טפושה 'בכ ךישממו
ןתחלצהל תוכירצה ןה תוכאלמ ןידה תכירע םגו הטיפשה םג"
;טפשמל ,עוצקמל הבהא :הדמתהו תובהלתה ,הבר הבהא
תיאלנ יתלב הדמתהו ;ללכהו תלוזה תורישל ,קדצל תובהלתה
,הדמתהה וליפאו תובהלתהה םג ,הבהאה םג .השק הדובעב
הארשהה ןמ ליעומו בוט יוביל ךל ןיאו .הניבכת ןפ יוביל תוכירצ
ןעוט רשא רגתאה ןמו ,וינפל םינעוטה לע קדצ טפוש הרשמש
."וטפוש ינפל ביצמ ןנוחמ
יזוחמה טפשמה תיבל אב ינאש םעפ לכב טעמכ הלאה םירבדב רכזנ ינא
-יבכרה ינפב םיעיפומ ונייהש םימיה הפיא :הרובעת-רוערעב ןויד ךרוצל
םהב םימיה הפיא .(לשמל) ותיע-ןב ,ימדק ,ןייטשנלו םיטפושה םע ,השולש
אל םא םג) םהמ םיצור ונחנא המ םיניבמ רשא םיטפוש ינפב םינעוט ונייה
.(ונתדמע תא םילבקמ

:םייזוחמה טפשמה יתב םע דעצב-דעצ םימדקתמ ונייה םהב םימיה הפיא
,הרובעתל טפשמה יתב לש םדוקפתב הלקת לע טפשמה תיב תא םידימעמ
-ןוידל םירזחומ םיקיתהו ,םילטבתמ םהלש ןידה יקספש ךכל םיכוז הליחתבו
,תונשנו-תורזוח הלאה תולקתה יכ םיארמ ונחנא רשאכ ,ךכ רחא .שדוחמ
:תויצקנאסה תא הפירחמ רוערעה-תאכרעש ךכל ,הגרדהב ,םיכוז ונחנא
ןוידה תרזחה אלל םירערעמה יוכיז ,תואצוהב הנידמה בויח םע ןוידה תרזחה
.תואצוהל םגו יוכיזל םג - םימייוסמ םירקמבו ,הרובעתל טפשמה תיבל

"רבדל ימ םע" היה דימת לבא ,ונתוואת-אולמל םיכוז ונייה דימת אלש ןוכנ
םמצע לע םירמוא רשא ,"םיינרות" םיטפוש לומ םידמוע ונחנא תעכו -
קר הלאה םירוערעב ןד ינא ;הרובעת יניינעב החמומ אל ינא" ןוגכ םירבד
םיניינעב םכח רתוי היהא ינא תאזה תונרותה תא םייסא ינא רשאכ ;עובשה
."הלאה


תא חפסל" התרטמ רשא דיחי-תמחלמ להנמ ינא הנש םירשעמ הלעמל
.תולקב יל אב אל רבד םושו ,"לארשי תנידמ טפשמל הרובעתה טפשמ
,שולש ךשמב ,םינפ-תשובב ,"תוגרדמה לכמ בושו-בוש קרזנ" ינא םימעפל
:ןוילעה טפשמה תיבב ישקובמ תא גישהל הכוז ינאש דע ,רתויו - םינש שמח
.הנוילעה האכרעב םג שיתמ ברק רחאל םימעפלו ,הנידמה תמכסהב םימעפל
'מה) הראמק תשרפמ תומדקתהה ךרוצל יתקקזנ (!) םינש הרשע הנומשל
הלהונ העיבתה יכ ל"ז ןמסוז אישנה 'בכ רמא םש ,(69 ,(2)אל ד"פ ,28/77
תואצוהב הנידמה בויחל השקבה תא החד לבא ,"ןפוד תאצוי תונלשרב"
יתיכז הב ,(793 ,(5)חמ ד"פ ,3583/94 פ"ע) ןדעל תשרפל דעו ,טפשמה
ידכ םינשה הרשע הנומש תא הלצינ העיבתהש םושמ ראשה ןיב - "לודגב"
ןכאש הנקסמל עיגה ןוילעה טפשמה תיבו ,"רידאהלו תונלשר לידגהל"
.האסה השדגוה

הקיספה םע הלאה "םישדח"ה םיטפושה לא אב ינא רשאכ ,םויה הרוק המו
םיידע םה ?םיאלנ-יתלב םיצמאמב הגשוה רשא ,ןוילעה טפשמה תיב לש
הנשיש הנעטל בישקהל םילגוסמ אל םהו ,תונשיה תומרונה ידיב םייובש
!ךפיהה תא תרמוא רשא השדח הקיספ

ךשמב הכלהה תוחפתה תא וינפב גיצמ ינא רשאכ ,הזכ טפוש יל רמוא המו
ןכיא לאוש ינאו !ךכ ."ירטנצוגא ינודא" יל רמוא אוה ?הלאה תוברה םינשה
לבא - !ירטנצוגא אוה יתריצי םדא לכ - ירטנצוגא ינאש ןוכנ .הפצוחה לובג
רשאכ ,ןויד לש וכלהמב דועו ,הזה רבדה תא יל רמול תוכזה ןיא טפוש םושל
שייובמ ,םלוא לבק ותוא עומשל ךירצ ינא וליאו ,ולש תוניסחהמ הנהנ אוה
.עבטמה ותואב ול תונעל תוכזה אללו

;טפושכ קסוע אוה וב םוחתב ןעוצקמ תויהל בייח טפוש יכ גילפד ןאמ תיל
-ןעוצקמ - דיחי-ןדכ םירוערעב ןדה טפושו ,ןכש לכ אל - םירוערעב ןדה טפוש
בייח אוה הרובעת ירוערעב ןד אוה םאו .תויהל אוה בייח םינעוצקמבש
יניינעב אצמתמ ,לשמל ,ריפוא-רב טפושהש ומכ הזה םוחתב אצמתהל
ומכ ;יאבצ טפשמב אצמתמ ,לשמל ,בונשרטס טפושהש ומכ ;לעופל-האצוה
.םיסמ ינידב וא ירחסמ טפשמב אצמתמ ,לשמל ,דרגוניו טפושהש

םתוא םיטפושה םאה :ךמצעב דיגתו ,ךיניע ביבס אש ,אישנה דובכ ,לבא
?(ימעטל אל ,ךמעטל) םינעוצקמ תמאב םה הרובעת ירוערעב ןודל תינימ
היצאוטיסל עיגמ תייה ול ,ךלש ישיא רוערעב םה ונודיש תייה ןכומ םאה
!?תאזכ

ותנוהכ תא ליחתה רשא הרובעת טפוש לש וניד-קספ לע רערעמ ינא רשאכ
רוערעה טפושש הפצמ ינא ,(!הלאכ םנשיו) הרובעת יניינעב ןויסינ-ספא םע
התיכ אצמנ טפושה תחא אל לבא ,"םהילעמ תחא התיכ" - תוחפל - היהי
המו ."ןינמואבש-תוחפה" הרובעתה טפושל תחתמ - רתוי אל םא - תחא
םאה ?"תונרותה ףוס" לא תואושנ רבכ ויניע רשא ,הזכ םירוערע-טפוש השעי
!?אשונה תא דומלל תנמ לע ,ןידה-קספ ןתמ תא החדי

םאו ,דירחהל-יחטש ןיד-קספ ,רתא-לע ,ןתונ אוה :תילילש איה הבושתה
הילפא" תניחבב - ול םג רשפאל ידכ ,ןוידה תא קימעהל שקבמ התא
ךתוא קיספמ טושפ אוה ,תיעוצקמ הרוצב היגוסה תא ןיבהל - "תנקתמ
!ןידה קספ תא ביתכהל ליחתמו ,ךירבד עצמאב

:בייח - רחא וא הז םוחתב ןדה טפוש לככ - הרובעת-ירוערעב ןדה טפוש
תא וילע ליטמש ימ יניעב םוחתה ותואב ןעוצקמ תויהל .א
;(ולש טפשמה תיב אישנ ונייהד) תאזה הדובעה

;ומצע יניעב םג םוחתה ותואב ןעוצקמ תויהל .ב

רמול ןכומ תויהל - אל םאו) וב תוצרלו ,אשונה תא בוהאל .ג
.(יליבשב אל הז ואישנל
- הרובעתה טפשמ תא םדקמו - םדקתמ ינא םהב הנש םירשעמ הלעמל ירחא
לבקמ ןוילעה ש"מהיב 'בכ םגש ךכל רבד-לש-ופוסב עיגמו ,דעצ-רחא-דעצ
ןוינח לש ויתומוח תא ץורפל השק המכ דע ןיעדוי לכה אלהו - יתדמע תא
םיכירצ ונחנאש םויכ אוה בצמה - ןוילעה ש"מהיבב רוערעל עיגהלו הפיח
םושמ - הקוספ הכלה תמייק רשאכ םג - שדחמ םעפ לכ "רופיס" לכ ליחתהל
.הקוספה הכלהל סחייתהל וליפא דחפמ אשונב הרועמ אל רשא טפושש

תשולש לכ לע םינועה םיטפוש יד אוצמל ישוק רצוויש חינמ ינא
טפושה 'בכ רשאכ .המרה תא דירוהל הביס הניא וז לבא ,םינוירטירקה
ןוילעה טפשמה תיב טפנ יביתנ ןיינעב הריקחה תדעו שארב בשי ל"ז ןוקתיו
םיניינעה ןכותב תאז קודבל רשפא) םיסמ ירוערעב - ןד אל טעמכ וא - ןד אל
עיצה אל שיאו ,(םנוקיתכ-םימיל האוושהב ,הפוקתה התואמ ד"פה יכרכ לש
יפיצפסה םוחתב ונממ החמומ תוחפ טפושב ופילחהלו ,המרה תא דירוהל
.הזה

,הרובעת-ירוערע לש םייוסמה דיקפתל םימיאתמה םיטפוש םירסח םא
,םיטפוש תריחבל הדעווה לא תונפל אוה ישוקה לע רבגתהל ןוכנה ךרדה
."תבכרה תא רוצעל" םייתניבו - 'וגו ,ךידבעל ןתינ ןיא ןבת םהל רמולו

.הז יבתכמ תישארב רומאכ שקבמו רזוח ינא

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש


םכח םג - קדוצ קר אל :הבושתה

ליגר התא ,ירוביצה להנימב הרשמ אשונל הזכ בתכמ חלוש התא רשאכ
תינצחש הבושת ,תינקמח הבושת ,הרומג תומלעתה :הלאה תובוגתהמ תחאל
התא וילא ירוביצה להנימה רשאכ .'וכו ,הדובעב יל ברעתי אל ינודא" גוסמ
:הבושת לש ףסונ גוסל םג ליגר התא ,יטפשמה דסמימהמ קלח םג אוה הנופ
."!?רבדמ ינודא ןונגס הזיאב"

ילאידיא לכה אלש תודוהל םינכומה הררש-ילעב םנשיש רבתסמ ,לבא
:(!םימי 4 ךות) אישנה דובכ יל הנע המ ואר .המינפ-םתיבב

.תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות"

ךבתכמב םירכזנה םילוקישה תא ןובשחב תחקל לדתשא"
.אבהל םיבתומה תעיבקב

םיצוליא ךותמ םילעופ ונא םיתיעלש ןייצל ינוצרב תאז םע דחי"
.תוחמתה ילוקיש ןובשחב תחקל םירשפאמ אלש

."אישנ ,ןליא םחנמ ,הכרבב"
ותדמע םא וליפא םושמ ,םכח םג הזו .םכח םג - קדוצ קר אל :רמאיי ךכ לעו
הניא וכרדש ודגנ ןועטל לכוי אל שיא ןיידע - לשמל ,ץ"גבה י"ע - לבקתת אל
וז .הארנ הזש הממ םכח רתוי וליפא הזש רמוא ,יתוא ולאשת םאו .תימיטיגל
אוה םא וליפאש םושמ ,הנממ חיוורהל לוכי קר ןימזמה רשא ץ"גבל הנמזה
דע ,"ק'גה לע" הרובעתה ירוערע לכ תא דימעהל ץלאייו ,ץ"גבב "דיספי"
קר ירהש ,"םיקית תורבטצה" לע ודגנ ןנולתהל לכוי אל שיא - חישמה אוב
.םייק אוה ץ"גבה תווצמ תא

- השרפה ךשמה לעו ,הז ןיינעב ץ"גבל הריתעה לע
.תרחא תונמדזהב


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח