ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ


2001 ינוי 02

םויראניפלודב עוגיפה יחקל

ןייטשלימ ירוא

אוה ,2001 ינויב 1 ,הלילב ישיש םויב ביבא לתב םוירניפלודב עוגיפה
,תיטנוולר הנניא םהלש תוגיהנמש םילארשיל ףסונ רסמ ,הנושארו שארב
תדיגב" תעפותשו תואיצמה ןמ תוקתונמ םהלש תוטילאהש
הב ןיא השעמלש דע ,הרומח ךכ לכ איה לארשיב "םילאוטקלטניאה
םינכומ םגו ונלש תימויקה תואיצמה תא םיניבמ םגש םישנא לש חיש
.םהיתועד םוסרפ דעב ישיא ריחמ םלשל

תנמ לעש וניבא םהרבא ןיבה הנש תואמ הנומשו םיפלא תשולש ינפל
ןופצה יכלמ תא סיבהל וילע (ו"ט תישארב) םירתבה ןיב תירבב תוכזל
לע יכ ונבר השמ ןיבה הנש םייתאמו םיפלא תשולש ינפל .(ד"י תישארב)
.ירצמה ילאירפמיאה אבצה תא סיבהל וילע הרותה תא לבקל תנמ
העונתה יגשומל דוסיה תא חינהש סוטילקרה לודגה ינוויה ףוסוליפה
יכ הריפסה ינפל תישישה האמב דוע עבק ,תישוניאה הבישחב יונישהו
:םימגתפ ינשב תאצמתמ תימורה תוברתה לכ ."לכה בא איה המחלמה"
תא ."תוברק להנל עמשמ תויחל"ו ,"המחלמל ןוכיה םולשב ךנוצר"
האמה לש םישולשה תונשב לי'צר'צ ןוטסניו ןיבה הלאה תותימאה
.יטילופה רבדמל ותוא וקחדו ול עומשל וברס םיטירבה .םירשעה
.האושהו היינשה םלועה תמחלמ :האצותה

םדוק ןה המחלמל תונכה ,"הליחת הבשחמב השעמ ףוס" רמאמה יפ לע
םייתימא םינותנ םוסרפו ףוסיא :רבדה תועמשמ .הילע הבישח לכ
הילע תוירואית חותיפ ,הילע היולת יתלבו תישפוח הביתכ ,הילע
,תואטיסרבינואב ישילש ראות ידומיל דעו ןגה ליגמ המחלמה תארוהו
המחלמה רקח ןכו ,ימואל ןוחטיבל הללכמה דעו תונוריטה ןמו
.םייולת יתלב רקחמ תודסומבו תואטיסרבינואב

,םויה דעו תונויצה תישארמ ,םהיגיהנמש םושמ תאז ושע אל םילארשיה
,םנוטלש תא חיטבהל תיטילופ תנעשמ לאכ ןוחטיבה תכרעמל וסחייתה
תואטיסרבינואה ישאר .םהינמאנל רודיס וב אוצמל הדובע םוקמ לאכו
רקחמ ואיצוהו ,הנידמה ביצקת יניטעמ תויחונב קוניל ךישמהל וצר
רקחמלו הארוהל .םהיתודסומב םוחתל ץוחמ המחלמה לש יולת יתלב
ברקה תשרומ" אורקל רתוי יואר לארשיב תואטיסרבינואב תומחלמה לע
"ל"הצ לש תיגולותימה

םניא ,המחלמהו אבצה תייווה תא םיניבמ םניא םילארשיה :האצותה
םניאו םיינוחטיב םיבצמ לש תויצזילאוטקלטניא תושעל םילגוסמ
הבישחה .ןוחטיבה םוחתב תוילמיטפוא תוטלחה לבקל םילגוסמ
,ישיאה ןויסינה לעו רשיה לכשה לע תססובמ תילארשיה תינוחטיבה
.תיביטימירפ איה – ונייהד

ןיבמ וניא ילארשי ןוחטיב רש םושו ילארשי הלשממ שאר םושש קר אל
םייושעש םיצעוי אצמנב ןיא םג אלא ,המחלמהו אבצה תייווה תא
םיריכב אבצ ישנא םה םייגטרטסאה םיצעויה בור ,ךכיפל .םדיב עייסל
תוצע םיקיסעמל םינתונ םה ךכ ליעפה תורשב ולשכנ םהש ומכו ,רבעשל
.לפותיחא

חטש תריסמש ןימאמ דוע והשימ ןכ םא אלא ןורתפ ןיא יחכונה בצמל
םע םולשב תויחל תאפרע תא ענכשת תיניטסלפה תושרל רחא הז
תא ענכשת ,לארשי םע םולש םכסה לע םותחל דסא תא ענכשת ,לארשי
הלא לכ .לארשי םע יבויח גולאיד םיקל םיירצמה םילאוטקלטניאה
לומ אל המחלמ היופצ בורקה דיתעב .םימיה תירחאב ילוא ושחרתי
ןיא םילארשיל .םירידס םיברע תואבצ לומ םג אלא תיניטסלפה תושרה
הלוע הליעי יתלב המחלמ .תוליעיב תאזכ המחלמ להנל םילכ םויה
םג םיתעו םייגטרטסא םיסכנב ,בר ףסכב ,דואמ םיבר םדא תונברקב
.ינידמה םויקה םצעב

ןוחטיבה תכרעמב המרופר םויה תושעל םילגוסמ םניא םג םילארשיה
םתוא וכפה חומ תפיטש לש םינש תורשע .םהלש ןוחטיבה תוברתבו
ןוקיתהו יונישה לש ךוראה ךילהתב ןושאר דעצ .הזה םוחתב םילולח
.םילגוסמ םילארשיה הזל םג םא קפסו בצמה תא ןיבהל אוה


הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח