ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל


!לודגה ןחבמה
יוטיבה שפוחו קרב ןרהא


א

יוטיבה שפוח תא ביצמש ימכ עודי ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
.חרזאה תויוריח םלוסב רתויב הובג םוקמב

.תויהל ךירצ ךכ .רומג רדסב הזו

םיזיגרמ" םירבד םג רמול שפוחה אוה רובידה שפוח יכ סרוג קרב ןרהא
."םיממוקמו

וא וז תינוטלש תושר לע תרוקיב חותמל ידכ יכ ,רומג רדסב הז םגו
ינפ לע הז לוקיש הפידעמ ,התוכמסמ תגרוח ,העוט איהש הנעטב ,תרחא
םניא רבכ הלא יכ ,"רוביד שפוח"ב ךרוצ ןיא הלא לכל - רחא לוקיש
.םויה תקולחמב-םייונש

ךרוצ ןיא ("טפושה דובכ העט") העוט אוהש טפשמ תיב לע רמול ידכ םג
-קספ חתנמה רמאמ לכו ,ןיד-קספ לע רוערע לכש םושמ ,רוביד-שפוחב
תונותיעב ןיב ,תיעוצקמה תורפסב ןיב - תרוקיב וילע חתומו ןיד
אוהו ,ןמזה לכ הזה רבדה תא םישוע - תיללכה תונותיעב ןיב ,תיעוצקמה
.וילאמ ןבומ ךא


ב

לש שפנה-רופיצב תעגל םיליחתמ רשאכ "םמחתהל" הליחתמ הלאשה
ראשבו ,םתוניגהב ,םתנובתב קפקפל םיליחתמ רשאכ .םיטפושה
.תובוטה םהיתולעמ

אל םג איה .םייפנכ-ירוחצ תרש-יכאלמ לש הקהל הניא טפשמה תכרעמ
םיטובישכ הזל הז םימודה ,דחא רועמ םלוכ רשא םישנא לש רוביצ
.אתה ותואמ םייטנג

םנשי .תוחפ םימכחו ,רתוי םימכח םיטפוש םנשי טפשמה תכרעמב
.םירטוז אל םישפט םג ,הליחמב ,םנשיו ,םינואג

םיטפוש ,םינלצע םיטפושו םיצורח םיטפוש טפשמה תכרעמב םנשי םג ךכ
.רוחשמ-םיעשר םיטפושו ,רוד-יקידצ

,ןלצעכ ,שפיטכ בשחייש ידכ תולגל טפוש ךירצ המ הלאשהש ןבומכ
:םינוירטירק לש הלאשו ,תיכרע הלאש הניה ,תחשומ וליפא וא באוסמכ
אוצמל רשפא" תמייוסמ תיטופיש הטלחה יכ רמולו אובל אוהד-ןאמ לוכי
,לבא ,"הנובת-רסוחב הקול איהש רמוא אל הז לבא ,הנממ תוחלצומ
,תישפיט הטלחה וז יכ רמולו ,רחא אוהד-ןאמ אובל לוכי ,ךדיאמ
.'וכו תיליווא ,תמטמוטמ

הליחתמ ,רומאכ ,ןאכ קוידבו ,"תועידב רוחסל" שפוחה ,קוידב ,והז
.הייעבה

תולובג תא םיעבוקה םה םמצע םיטפושהש םושמ הליחתמ היעבהו
ןיא םלועל רשא ,"תוליזה ףיעס" איה תקהבומ המגוד .םהילע תרוקיבה
.שרפתי אוה דציכ םיעדוי ונא

.ןידה-יכרועל םינתונ ותוא "רובידה שפוח" תמועל םולכ דוע הזו


ג

לבא ,"טפשמה תיב ןיצק"כ - תקולחמ ןיא ךכ לעו - בשחנ ןידה-ךרוע
רומא אוה םאה :"ןיצק"ה ותוא לש ויתובוחו ויתויוכז ןהמ איה הלאשה
- תוירורעשכ ויניעב בשחנש המ וא - תוירורעש לע חייטלו תופחל
?רעשב-םיעירתמהו םיקעוזה שאר תויהל וילעש וא ,טפשמה תכרעמב

ןיד-תיב ינפב ןידל דמעומ הפה תא ול םותסל םיצור רשא ןיד-ךרוע
רשא ,םירחא ןיד-יכרוע םה "םיטפוש"הו ,ןידה-יכרוע תכשל לש יתעמשמ
אוצמל רשפא) םתעד לע םתוא הריבעמ בורל איהו ,םדיב הררשה הנתינ
אוה םתושרל דמועה ילכהו ,(ףוגה-ילזונ םוחתמ ,יסיסע רתוי יוטיב םג
."עוצקמה דובכ"ב העיגפה ףיעס

(תוחפל ,ויניעב) תורומח תועפות לע עירתמ רשא ןיד-ךרוע םאה
םע תושתכתהב ןכתסמ אוהש ךות ,טפשמה תכרעמב תושחרתמה
-תכירע לש עוצקמה דובכב עגופ ,ותסנרפ הייולת םהב רשא ,םיטפושה
?הזה עוצקמה לש ונרק תא הלעמ אקווד אוהש וא ,ןידה


ד

ןותיעב בתכש רוטבש ךכ לע יתעמשמ ןידל דמעוה רינ החמש ןידה-ךרוע
יטפוש ןיבש הינונקהמ קלח ,עודיכ ,וניה "תוחכוהל החדנ"הש רמא ינולפ
םשאנהמ איצוהל התרטמ רשא תיתרטשמה העיבתה ןיבל הרובעתה
,טפושה דובכ" הרימאב תאטבתמה ,"תולפקתה"ה תא ותמשאב-רפוכה
."!ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא

ד"היבו ,רינ ד"הוע תא עישרה הכשלה לש יזוחמה יתעמשמה ד"היב
טפשמה תיב םג ךלה ויתובקעבו ,ורוערע תא החד הכשלה לש יצראה
.רוערעה תא החד אוה םג רשא ,ןוילעה

,תוחפל ,וא - רשויב םמחל תא וחיוורה הלאה תואכרעה לכ םא הלאשה
.תרחא םעפב ,רחא ןוידל אשונ הניה - ילאוטקלטניא רשויב

רתוי בחרומ בכרה ינפב ,ףסונ ןוידל הריתעה אוה תעכ ןוידל דמועש המ
.ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש

לכ יכ םא) ןוילעה טפשמה תיב אישנ ינפב בורל תונודינ הלאכ תוריתע
ןוידה תא םייקל הטלחה תלבקתמ םאו ,(ןהב ןודל ךמסומ רחא טפוש
לודג יגוז-יתלב רפסמ וא השימח) םיטפוש המכ אישנה טילחמ ,ףסונה
.םיטפושה םתוא ויהי ימו ,ןידל ובשי (רתוי

ןרהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנ לש ויתורהצה ןחבמל הנדומעת וז הריתעב
םג ןחבמל דומעיו ,"םיממוקמו םיזיגרמ םירבד" םג רמול תוריחה לע ,קרב
.ילאוטקלטניאה ורשוי

.םיטפושה םתא ויה

-יכרוע תכשל ,ביבא-לת זוחמ דעו דגנ ,ד"וע ,רינ החמש ,28/02 פ"נד
.ןידה


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח