ונילא ובתכ  רעשה ףד


טפושה תמר

רודמה לש םיניינעה ןכותל


הקיספה בגא

לע
"םיביבה ןושל"
לש
ןוילעה ש"מהיב יטפוש

*רינ החמש


ןד ופי-ביבא-לתב ןידה-יכרוע תכשל לש יזוחמה יתעמשמה ןידה תיב
.תיתעמשמ הנלבוקב

,ד"וע ,רקורוס 'א ,ןידה-תיב-בא ,ד"וע ,גרבניו 'מ ר"ד :היה ןידה תיב בכרה
.ןידה תיב רבח ,ד"וע ,ומירפ 'שו ,ןידה תיב תרבח

תועיבקב ןיינע ונל ןאכ םלוא ,תרחא םעפב ןודנ ומצע הרקמה יטרפ לע
.דבלב תויביטמרונה

- !אל ךיא - ןיינעב ןידה תיב לש תומייוסמ תועיבק לע דומענ ונא ןאכ
לש וזכרמב דמע הז ןונגס ."םיביב ןושל"כ ןידה תיב רידגה ותוא ,"ןונגס"ה
הנכנ ,ךשמהב ,ותואו ,ןידה-קספ זכרמב הדמע ונונגס תורשכ רשא ךמסמ
.עישרמה טסקטה

,ןידה יפ לע לעופה ירוביצ-יטופיש ףוג לש תיטופיש העיבקב רבודמש ןוויכ
ונחנא םא םג ויתועיבק תא דבכל ונא םיבייח ,סרטניא לכ ול ןיא רשאו
.הצקה לא הצקה ןמ ןהילע ןיקלוח וליפאו ,ןהילע ןיקלוח

ףא ילואו - לארשיב הנושארה םעפבש ךכב אוה ןידה-קספבש דחוימה
לש ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יכ תיטופיש האכרע תעבוק - ולוכ םלועב
רשא תכרעמב דחוימב רומח רבד ,םיביב-ןושלב םישמתשמ הנידמה התוא
יכ ןיסרוגה שיו ,הקוח-םחל הניה "!רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" הסרתהה
רשויה ,תוניגהה ,תוצירחה לע הלצא תרבוג "ןונגס"ה ןיינעל הלש תואנקה
.ןהב דיפקהל םירומא םיטפוש רשא תודימה ראשו ,ילאוטקלטניאה

עישרמה טסקטה ךותמ תואמגוד רפסמ ןיד-תיב ותוא איבמ וניד קספב
.תושפכה הלאב אצויכו" תפסותב ,"םיביב ןושל"כ רידגמ אוהש המל
ךכ לע דומעל יוארה ןמ ,םיטרפל סנכינש ינפל לבא ,"...הלא םיפודיג
םישמתשמ הב ןושלה לש רתויב הכומנה המרה איה "םיביב ןושל"ש
.תוירבה

ןושל :הלאה תומרה תואצמנ - "םיביבה ןושל" תמר - המרה התוא לעמ
- "תקפואמו תנסורמ" םיטילקרפ ןושלו םעה ןושל ,בוחרה ןושל ,קושה
דחוימבו ,תוברת-ןב ףואשל - ךירצו - לוכי הילא רתויב ההובגה המרה איהש
רדגוה רשא עוצקמ ותוא - ןידה-תכירעב עירפמ-ןיאב קוסעל אוה ץפח םא
עוצקמ"כ ותוא ןירידגמה שי לבא ,"יטסיטילא עוצקמ"כ ויריקימ ימ י"ע
."יטסיבונס

לע הרדגוהש יפכ ,"תרשה-יכאלמ ןושל" תאצמנ הלאה תומרה לכל לעמו
המרה :ןולא םחנמ רוספורפה ,ותעשב ,ןוילעה ש"מהיב אישנל הנשמה ידי
עיגהל ולכוי אל םלועל - ןיד-יכרוע תוברל - התומת ינב רשא ,תילאידיאה
.הילא עיגהלו תוסנל םיכירצ אל םג םה אליממו ,הילא

,רתויב הכומנה תינושלה המרה איה םיביבה ןושל :התעמ רומא
.רדרדיהל התומת-ןב לוכי הילא רתויב הסגה ,רתויב תיראגלווה

רשא דבכנה יטופישה דסומה לש ותטישל ,ורדרדיה תאזה ביבה תמר לאו
םג םתסה ןמו ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,ןאכ םינוזינ ונא ותקיספמ
עיבהלמ ,ןווכמב ,ענמנ הלא תורוש בתוכו) ,רתוי תוכומנה תואכרעה יטפוש
.(ןודנב אוה-ותעד תא

יפכ ,לבא ,םיביב ןושל םיטקונ ןוילעה ש"מהיב יטפושש ,אופיא ,דואמ לבח
תאכרע לש הניד-קפסמ תעבונה תרעצמה הנקסמה וז ,ןלהל הארנש
.לארשי תנידמב תכמסומ תיטופיש

תושגדהה) עישרמה טסקטה ךותמ תאזה האבומה תא ,המגודל ,חקינ הבה
:(רוקמב

(ןמסוז) אישנה 'בכ לש ונונגסכ ,"היימר ותכאלמ השע" אוה"
."ל"ז

(ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה) ןוילעה ש"מהיב אישנ ןכא אמק ד"היב לש ותטישל
ונחנא םא םג ,ותקיספ תא דבכל םיבייח ונחנאו ,"םיביב ןושל" טקנ
.הילע םיקלוח

,י"מ 'נ 'חאו דרא ,531 + 609/98 פ"שבב ,גרבדלוג ףסוי טפושה םג וז חורבו
:(רוקמב אל תושגדהה) 425 ,(1) ב"נ

... ןידה תערכהב םיטרופמ םיררועה לש היימרה ישעמ"
."םידומע 132 ינפ לע תערתשמה

-50כב ןידקתב עיפומ "היימר" יוטיבה :תובר ינמ המגוד קר איה תאזו
.עבותה לש ויתונעט ץומיאב בורלו ,ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ןיד-יקספ

,"היימר תכאלמ" לע הקיספב רבודמ םידעו םימשאנל רשקהב קר אל לבא
.םיטפושל רשקהב םג אלא

:רמא רשא ,ל"ז (ןמסוז) אישנה תא ונרכזה

א"ע) "ךכ גהני אל םא הימר ותכאלמ השעי טפושהו ..."
,(781 ,(2)וכ ד"פ ,.ק.ב.ק תא ןמסורג ,726/71

אוה המוד חורב יכ ,תירקמ "הדובע תנואת" רדגב ולצא היה אל הז לבא
הנורחאה ,תיעיברה הרודהמה) יחרזאה ןידה ירדס ורפסב םג אטבתה
- "הריבע רבדל םיפתוש"כ טפשמה יתב לע רבדמ אוה םש ,(וייחב איצוהש
לעופב-םיפתושכ םעפו ,(31 'מעב) יביטמרונ-יטתופיה "יאנת טפשמ"כ םעפ
.(333 'מעב) הריבע רבדל

."םיביב ןושל"ב אטבתמ ל"ז ןמסוז םג זא

:עישרמה טסקטה ךותמ ,הזה יוטיבה ,לשמל ,וא

:"וב םכתא הטיעלה הרטשמהש ירקישה עדימה"

ןושל" התואב לבא ,"םיביב ןושל" ,יתעמשמה ןידה תיב לש ותטישל ,וז
המ ד"פ ,י"מ 'נ לאיומ ,352/89 פ"עב ,ץלמ בקעי טפושה שמתשה "םיביב
רמאנ םש ,(והינתנ הנשושו ,ןיול המלש םיטפושה לש םתמכסהב ,710 ,(1)
:(רוקמב אל השגדהה)

... םינדא ינש לע תססובמ ... רערעמה לש ותעשרה"

איהשכ תויתביסנה תויארה תכרעמ אוה רחאה ןדאה"
ןה טיעלהל הסינ םהבש םירקש לש רכינ רפסמבו ... תקזוחמ
."ש"מהיב תא ןהו וירקוח תא

:עישרמה טסקטה ךותמ אוה םג ,הזה יוטיבה המישרה תא רגוסו

:"השוחנ חצמב רקשמ"

ןוילעה ש"מהיב לש ןיד-יקספ -40כב ןידקתב עיפומ "השוחנ חצמב" יוטיבה
תולוספ תויוגהנתהל רשקהב םג לבא ,בזכו םירקש לש רשקהב בורל - דבלב
,ןוילעה ש"מהיב יטפוש לכ יכ חינהל ריבס תינטרפ הקידב ילב םגו ,תורחא
ןידה תיב י"ע הרדגוהש יפכ ,וז "םיביב ןושל"ב ואטח ןכא ,םהיתורודל
.יתעמשמה

,טפשמה תכרעמ לש התרמצב השופ ,םיביבה ןושל לש עגנה ,הזה עגנה רשאכ
.תויעב המכ ונל תוררועתמ

.תבהלשה הלפנ םיזראב םא ,ריקה יבוזא ודיגי המ איה תחאה הייעבה

ןונגס הזיאב" תלוזה ינפב סירתהל התא לוכי דציכ איה היינשה היעבה
.םיביב-ןושל טקונ ךמצע-התא רשאכ ,רבדמ ינודא

םא טפשמה תכרעמב ןומא לע רבדל רשפא דציכ איה תישילשה הייעבהו
.הישאר םיגהונ הככ

---------------------------
.ןיד-ךרוע אוה בתוכה *
בתוכה לש ותעד תא אלו ,ןידה-קספ תא תחתנמ המישרה

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  רעשה ףד

הלעמל רוזח