ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל


- ןוילעה ש"מהיב
אל טפשמ תיב
!יטנאוולר
:וא
?הז ,"םזיביטקא" הז


א

םהב רבוד רשא ןיד יקספ ינש ןוילעה ש"מהיב ןתנ 20.2.2002 םויב
.תובר

,םיהז הארנכ) דחא לכ םיטפוש 11 ינב םיבכרה לע ונתינ ןידה יקספ ינש
תיבב (13) ירשפאה רתויב בחרה טעמכ אוה הזכ בכרה .(ונקדב אל
.ןוילעה טפשמה

םיימרופר םידוהי לש םושירה תייגוסב ןתינ דחאה ןידה קספ
.ןיסולכואה םשרימב םייביטברסנוקו

הבישי ידימלתל ןתינה ,ל"הצל סויגמ רוטפה תשרפב ןד ינשה ד"הספ
."םתונמוא םתרות" רשא

ןיסולכואה םשרימ ידיקפ יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק ןושארה ד"הספב
תלאש יכו ,םייביטברסנוקו םיימרופר םידוהי םג םידוהיכ םושרל םיבייח
.םידיקפה לש םניינעמ הניא תודהיב רשא יתדה םרזל תוכייתשהה

.טילחהל אלש ... ןוילעה טפשמה תיב טילחה ינשה ד"הספב

ד"הספמ - אל ךיא - תחנ הברה הוור ,ץ"רמ אלמ ,דירש יסוי כ"הח
לבא ,ינשה ד"הספמ תחנ (הטעמה ןושל וזו) דואמ טעמו ,ןושארה
תיב לש ותקיספ תא דבכמ" אוה יכ רמא אוה תרושקתל תונויארב
."ונל החונ אל איה םא - רתוי דועו ,ונל החונ איה םא םג ,טפשמה

.הרירב לכ ול התייה אלש םושמ ,הזה ןיינעב דירש יסויב אנקמ אל ינא
םה ותקיספו טפשמה תיבל דובכהש ,בוט עמשנ אלו ,בוט הארנ אל הז
דבכא ינא ,ימעט יפל קוספת םא :עיגה אוה הילא האצותה לש היצקנופ
רופיס רבכ הז - הרוחסה תא יל קפסת אל םא לבא ,ךתקיספ תאו ךתוא
... רחא

תונעט שי ,יטילופה חוכיוב קלח לטונ אל רשא דצה ןמ ףיקשמכ ,יל לבא
ןתינה סויגמ רוטפה ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ דגנ
יפ לע עירכהל היה בייח אוהש איה ילש הנעטהו ,תובישיה ידימלתל
,תסנכה לש החתפל בושו-בוש רודכה תא לגלגל אלו ,םייקה ןידה
קקוחל התוא חירכהל רשפא יא םגו ,רבד םוש ול תבייח אל רשא
אקווד איהש חיננו ,"תוצרל" לוכי רשא ףוג איה תסנכהש חיננ) םיקוח
:קוח לש הסריג םושל בור סייגל החילצמ אל לבא ,קקוחל הצור דואמ
קקוחל אוה לוכי םאה ?בור סייגל הילע תופכל ץ"גבה לוכי םאה
.(?המוקמב


ב

ץורפ זאמ רוביצה תא הקיסעמ תובישיה ידימלתל רוטפה תייגוס
.הנידמה

,ןוירוג-ןב דוד ןיב תוינויצילאוק-תויטילופ תואקסעב אוה רוטפה רוקמ
תיראטנמלרפה ןתכימתל רשא ,תוידרחה תועיסה ןיבל ,ןוחטיבה רשכ
שאר םע ץעייתה אוה םא חוטב אל ללכש ונרמא רבכו ,קוקז היה איה
.הזה רוטפה תא דילוה אוה רשאכ ,הלשממה

ידוהיה םעהש אוה ,ןוכנ-לא ויתוניבה םא ,רוטפל יגולואידיאה סיסבה
תוכזב אלו ,םויה-השק ידוהיה לעופה תוכזב אל םינש יפלא ךשמב דרש
ןיגרהמ רשא ,הרותה ידמול לש םתוכזב אלא ,בלה-ץימא ירבעה לייחה
הרעסה חורב וא תחפוקה שמשב ,לילו םמוי ,הרות לש הלהואב םמצע
אל הז ,תמייוסמ הדימב ,תיניצ הרוצב םירבדה תא ןאכ גיצמ ינא םאו)
ומכו ,עודיה ברקעה ומכ ,ינאש םושמ אלא ,תיטילופ העיד לע זומרל ידכ
.("תונתשהל הצור אלו ,תונתשהל לוכי אל" ,54-ה ןב ןיבר קחצי


ג

רשאכ ,יקוח אוה הזה רדסהה םא איה תאזה הייגוסב תיטפשמה הלאשה
,"יתקוח" אוה םאו ,ןוחטבה רש י"ע עבקנה "ילהנימ" רוטפב רבודמ
יורקש המ יפלו ,תסנכה לש קוחב ןגועמה רדסהב רבודמ רשאכ
קוח םא ןוחבל טפשמה תיב יאשר ,קרב ןרהא לש "תיתקוחה הכפהמה"
םדאה דובכ :דוסי קוח ןוגכ ,הלש דוסיה-יקוח ןחבמב רמוע תסנכה לש
.ותוריחו


ד

תאו ,1970 תנשמ תוחפל ,ץ"גבה ינפב םעפ אל התלעוה תאזה היגוסה
רסוחב יתוא וספתת לאו) ךכ ךרעב תצמתל ןתינ השרפה לש הירוטסיהה
:(בושח אל הז יכ ,םיטרפב קויד

תחכוה אל יכ ,הדימע תוכז ךל ןיא :רתועל רמוא ץ"גבה היה הלחתהב
ימיל הז-אוהכ ףיסומו ,ךילא "לגלגתמ" תובישיה ידימלתל ןתינה רוטפהש
.ךלש םיאולימה

אוה ,הדימעה תוכז ןיינעב ותוינידמ תא ץ"גבה ךכיר רשאכ ,ןכ ירחא
,יטילופ אוה אשונה לבא ,הדימע תוכז םכל שי םנמא :םירתועל בישה
.טיפש יתלב אוה ןכלו

םג אוה אשונה ןוכנו ,הדימע תוכז םכל שי ,ןוכנ ץ"גבה רמא ןכ ירחא
ןוויכו ,ןוחטיבה רש לש ותוכמסב אוה אשונהש ןוויכ לבא ,טיפש
,םייתצלפמ םידממל העיגה אל הייעבהו ,תוירחסמ-אל תויומכב רבודמש
תא תבייחמ וא הקידצמה "תינוציק הדימב ריבס יתלב" וניא רוטפה רדסה
.ץ"גבה לש ותוברעתה

כ"הח ,1998-ו 1997 תנשב ,ואב תאזה "תידיתע"ה היצפואה רואל
ןכא רוטפה ידממש הנעטב ץ"גבל ורתעו ,םירחאו ןייטשניבור ןונמא
רדסהה יכ ץ"גבה קספ 1998 תנש ףוסב ןכאו ,ריבסה לובג תא ורבע
ידימלת לש יאבצה םתוריש ידעומ תא תוחדל ןוחטיבה רש הרומ וחוכמש
אשונב רדסה עובקל תוכמסה יכו ,ןידכ וניא ,"םתונמוא םתרות"ש תובישי
.תסנכה ידיב הנותנ הז

בצמה תא תונשל תישעמ תורשפא ןיא" יכ רבסש ךותמו ,תאז םע דחי
תועשהל ץ"גבה טילחה ,"רחמל םויהמ ,ךכ לכ בר ןמז ,הז ןיינעב םייקה
,ןידה קספ ןתמ םוימ םישדוח רשע-םינש ךשמל ותערכה תואצות תא
רדוסמו יניינע ןויד םייקל תסנכל וא ןוחטיבה רשל רשפאל" ידכ תאזו
בצמה יוניש לע טלחוי םנמא םא - ןכו ;"היתוכלשה לכ לע ,וז היגוסב
תושרדנה תורגסמה תא ןיכהל" רבדב תועגונה תויושרל רשפאל - םייקה
."ךכל


ה

העיבק לכ .המצע ינפב ההומת הניה ד"הספ תואצות לש "הייעשה"ה
ותונשרפב ,העבטו הביט םצעמ ,הכורכ תינוטלש הלועפ תויקוח רבדב
ותליחת םויל "תיביטקאורטר" תלעופ ןידה לש תונשרפ לכו ,ןידה לש
,לוכי .םתס-הככ ותועמשמ תא הנשי ןידהש ןכתיי אל יכ ,ןידה לש
םג לבא ,ןידה ותואל טפשמה תיב לש ותונשרפב יוניש תויהל ,םנמא
תא "תסמור" איה אליממו ,ותליחת םוימ קוחה לע הלח תאזה תונשרפה
הקוספ הכלה תלטבמ הקוספ הכלה לכש םשכ ,תמדוקה תונשרפה
.התא דחא הנקב הלוע הניא רשא ,תמדוק

תועמשמ ,םייקוח םניא סויגמ רוטפה ירדסהש רמוא ץ"גבה םא ךכיפל
,רחא ןיד םעפ היה ןכ םא אלא) םייקוח ויה אל םלועמ םהש איה רבדה
היה אל הזכ ןיד לבא - יקוח איה הזה רדסהה ויפל רשא ,רחא קוח
הזה רדסההש רמול לכוי ץ"גבהש ךכב ןויגה לכ ןיאש יאדווב .(םלועמ
.ותומכ ןיעמ דרוסבא הז יכ ,"הנש דועב יקוח יתלב היהי"

ןיא"ש םושמ איה ןידה קספ לש ותאצות תייעשה ויפל רבסהה םג
,ךכ לכ בר ןמז ,הז ןיינעב םייקה בצמה תא תונשל תישעמ תורשפא
ישוק תונוטלשל שי םאש םושמ ,םימ הקיזחמ הניא "רחמל םויהמ
ושרדיי רשאכו םא ,טפשמה תיב ינפב תאז ולעיו ודבכתי ,ןגראתהל
.טפשמה תיב ןויזב תדוקפ יפל ןידה תא ןתיל

ןוחטיבה רשל רשפאל" ידכ הדעונ הייעשהה ויפל רבסהב םג ןידה אוהו
רש :"היתוכלשה לכ לע ,וז היגוסב רדוסמו יניינע ןויד םייקל תסנכל וא
םהש יתמ "רדוסמו יניינע ןויד" םייקל םילוכי תסנכהו ןוחטיבה
.ךכ םשל טפשמה תיב ידסחל םיקוקז םניאו ,םיצור


ו

תויהל ושקיב ץ"גבה יטפוש יכ ששחה הלוע תאזה ההומתה "הייעשה"המ
רשא ,ינוליחה בורה לש ויתויפיצ לע תונעל םג :"םלועה לכל םידמחנ"
ךלכלתהל" אלש ןוצרה ןיבל ,תדלומה םולש לע םיגרהנ וינב
."הקיטילופב

לבא ,ןוחטיבה רש תשקבל ,תויעשה שולש דוע ופסונ תאזה הייעשהה לע
השולש קר תונוטלשל ונתינ ,תואבל-תותיא תניחבב ,תישילשה הייעשהב
השקבתנ רשאכו ,ושקבתנ רשא העבראה םוקמב ,הייעשה ישדח
בריס אוהו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותונלבס העקפ תיעיברה הייעשהה
.דחא-הפ אלו ,תועיד בורב יכ םא ,תשקובמה הייעשהה תא תתל


ז

רשאו ,רחא ינמז קוחב ףלחוה רשא ,ינמז קוח תסנכה הלביק ןיבל-ןיב
ימ :הנידמה ץורפ זאמ םייקה בצמה תא "תינמז חיצנהל" ודעונ םהינש
-ימעפש ןוויכו ,חישמה תומיל דע החדנ יאבצה ותוריש ,ותונמוא ותרותש
,רפסמ תועובש לש חווטב ונייהד ,בורקה קפואב םיארנ םניא חישמ
אל רבכ "החדנ" םתוריש רשא תובישיה ירוחב בורש חינהל דואמ ריבס
.ונקדצ חישמ אוב םע סויגה ליגב ויהי

ךרוצ אהי אל רבכ ללכב ל"נה צ"מ אוב םעש אוה יאדו טעמכ השעמל
.תרחא הרפוא רבכ וז לבא ,הכז - הכזש ימו ,יאבצ תורישב

לש) תונורחאה תוריתעהו ,ןיררוע ומק הזה ינמזה קוחה לע םגש ןבומכ
וניא אוה םגש ,ינמזה קוחה דגנכ תונפומ (םירחאו רלסר הדוהי ד"וע
.םתנעטל ,יתקוח

עבק ,קרב ןרהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנ ןכ לעו ,רתויב הבושח היגוס ,ןכא
.אוה-ותושארב ,םיטפוש 11 לש בכרהב ןודית איה יכ

והשלכ קיתב םעפ-יא ונד רשא םיבחרה םיבכרהה דחא היה הז בכרה
,םיטפוש 13 אוה ירשפאה רתויב בחרה בכרהה) ןוילעה טפשמה תיבב
לע דיעמ רבדהו ,(הזכ בכרה היה ןכא לעופב םא יל רוכז אל לבא
.אשונל סחיי ןוילעה ש"מהיב אישנ רשא הברה תובישחה


ח

לכ ,הכב הזו הכב הז םינעוט םידדצה ,תרבוע הנש ,םיפלוח םימיה הנהו
אל םינעוטהמ דחא ףאש חינהל ריבסו ,וילע הבוטה ןועיטה דיכ דחא
.ןבא לע ןבא ריאשה

?ומצעבו ודובכב אישנה תושארב ,הזה בחרה בכרהה השוע המו

ןודל םוקמ אצומ אל אוה קוחה לש תוינמזה ללגבש טילחמ
הקיספ לע ךמתסמ אוהשכ ,תוריתעה תא החודו ...ולש "תויתקוח"ב
.ןוילעה טפשמה תיב לש תמדוק

אלו ,תבחסב קבאנ ןוילעה ש"מהיב רשאכ ,םא איה הנושארה הלאשהו
הזש ידכ קר ,בחר הכ בכרה עובקל ינויח היה תמאב ,הל לוכי דימת
.טילחהל אל יוארה ןמש ,תמייק הקיספ לע ךמתסהב ,טילחי

תא קר תבייחמ ,עדוי אלש ימל ,ןוילעה ש"מהיב י"ע הקספנש הכלה
ןיא הז ןיינעלו ,ומצע ןוילעה ש"מהיב תא אל לבא ,םיכומנה ש"מהיתב
המכו ,הכלהה תא קספ רשא בכרהב ובשי םיטפוש המכ הנימ אקפנ
.הקוספה הכלהל סחייתהל שרדנ רשא בכרהב םיבשוי םיטפוש

י"ע הקספנש הכלהל לובכ וניא םיטפוש 3 לש בכרה םג יכ רורב אליממ
ןהינפ לע ךופהל שש וניא ןוילעה ש"מהיב בורל יכ םא ,םיטפוש 13
םיאתה תא ידמ רתוי ליעפהל אלש ץוריתכ תוחפל תאזו ,תומייק תוכלה
.םירופאה

תיב לש ,רתויב בחר טעמכה וא ,רתויב בחרה בכרהה תא םיעבוקשכ
,תמייק הכלה לכ שדחמ ןוחבל רשפא היהיש ידכ םג הז ,ןוילעה טפשמה
הז ימל ,םירופאה םיאתה תא ידמ רתוי ליעפהל אל דואמ םיצורשכ לבא
.תפכא


ט

תא ןוחבל אלש הליע איה קוח לש ותוינמזש העיבקה יל תיארנ אל שממ
איה תמייוסמ הנשמ-תקיקח םא הלאשל ץ"גבה שרדיי רחמ .ותויקוח
."ונליבשב אל הז" דיגי אוה ,הזה ןורקיעה יפל ,זא םגו ,תיקוח

יטפשמה בצמה יפל הנודנ איה ,ץ"גבב תמייוסמ הייגוס הנודנ רשאכ לבא
תא ךפוהו ,הנתשמ יטפשמה בצמה םא וליפאו) הריתעה לש התשגה תעב
יטפשמה בצמה תא ןוחבל ןודל שי ןיידע ,תילאוטקא-אלל הריתעה
.(תואצוהה-תקיספ ךרוצל תוחפל ,הזה "ירוטסיה"ה

ןכא הזה ינמזה קוחהו ,םירתועה םיקדוצ ןכא םאש ןובשחב איבהל ךירצ
ינמז קוחב רבודמ םא וליפא ,וב ןודל ךירצ ץ"גבה ,םדל םד ןיב הלפמ
אל ,עירכהל התלוכי רסוחב ,תסנכהש עקתי ונידיל ימ ירהש ,דחא םויל
?םלוע דע ,ירישע רוד דע ,ינמז קוח דועו ,ינמז קוח דוע קקוחתו ,ךישמת


י

עבוקו ,ינמזה קוחבש רדסהה לש ותויקוח תלאשב ןד ץ"גבה היה םא
-רדסה אוה םא ןיב ,ינמז רדסה אוה םא ןיב ,אוה יקוח הזה רדסההש
היה אוה ,לשמל ,םא אלא) וב עגונ יתייה אלש חינמ ינא ,עבק-לש
דבכמ ,ןורקעכ ,ינאש םושמ ,(םירתועה לש תומייוסמ תונעטמ םלעתמ
- תונעטה לכל תסחייתמ איהש יאנתב - יחורל הניא איה םא םג ,הקיספ
.וילא סחייתהל םיטפושל םהל חונש המל קר אלו

תא ךפוה אוה ,וינפל םיחינמש המב ןודל ברסמ טפשמ תיב רשאכ לבא
.יטנאוולר-יתלבל ומצע

םיידיה-יפופיכ תאו ,הזה אשונה תא בטיה םיריכמ ונחנא ירהו
קוספל תונלצע םושמ ןיב ,והשמב ןודל הצור אל אוה רשאכ ,ץ"גבה לש
ןיב ,תוריתעב ותפצה ינפמ ששחה םושמ ןיב ,רחא וא הז םייוסמ הרקמב
לש רחא וא הז קלח לע תלבוקמ היהת אל ותקיספש ששחה םושמ
םיטלחומה םיווצה רועיש רשא ,ץ"גבב ומויב-םוי לש םירבד - רוביצה
.ספאל ףאוש איצומ אוהש

-יאב ןכתסהל םגו ,השק דובעל :םיטפוש תויהל וכלה םה הז ליבשב לבא
תיב ,קרב ןורהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנ לש ותטישל ,ירהש ,תוירלופופ
גציימ וניא ,רוביצה י"ע רחבנ וניא - ןוילעה ש"מהיב דחוימבו - טפשמה
.דבלב ונופצמ יפל לעופ אלא ,רוביצה תא

יתעדי אל - "ןופצמה יפל" הניה תויטופיש תוערכהמ החירבה םאו
.והמ ןופצמ


אי

.ץ"גבב תרמגנ הניא ןוילעה טפשמה תיב לש תויטנאוולרה-יא

לע רוערע תושר ןתמב ולש תרהצומה דיה-תציפק תא ,לשמל ,ואר
לע רוערע-תאכרעכ םיבשוי םהשכ ,םייזוחמה ש"מהיתב לש ןיד יקספ
.םולשה טפשמ יתב לש םתקיספ

,תוכזב רוערעל םינתינ הנושאר האכרע לש ןיד יקספ ,עודיכ ,קוחה יפל
-תאכרע לש הניד קספ לע ןוילעה ש"מהיבל רערעל םיצור םא לבא
.רוערע תושר שקבל ךירצ ,הנושארה רוערעה

ךל חומצל תולוכי ,תאזכ תושר ןתונ ןוילעה טפשמה תיבש דע לבא
ש"מהיבו םולשה ש"מיב) הטמלד תואכרעהו ,םיידיה תופכ לע תורעש
.הערל הז תא תולצנמ םג יתעדלו ,תוגגוח (יזוחמה

תכרעמ :ןטבה-תושוחת יפ לע הטיפשה ןיינע תא ,לשמל ,ולט
םניאו ,"םייעוצקמ" םה ונלצא םיטפושהש ,ברעהו-םכשה תנעוט טפשמה
-םעפ ,ןוילעה ש"מהיבל םיאיבמ רשאכ לבא ,תויאר-רמוחמ אלא םינוזינ
ןיינע הזב האור אל אוה ,תאזכ הטיפשל ריבכמל תואמגוד ,םעפ-רחא
.וב ןודל ידכ בושח קיפסמ

.לארשי תנידמב הרובעתה טפשמ :בואכ תוחפ אלו ,בושח תוחפ אל ןיינעו
,הארנ אל םקדצ רשא טפשמ יתב .טפשמה תכרעמ לש תירוחאה רצחה
םניא םהב םיכילהה יכ לכל רורב םויהש .השענ אל םג םיתעלו
.טפשמ יתב ארקיהל םיכירצ םה םא קפס יחכונה םבצמבשו ,םיניקת

אל הזה אשונהש םושמ ,סנכיהל הצור אל ןוילעה טפשמה תיב ןאכ םג
.ללכ ותוא ןיינעמ

,ומצע תא לוספל ברסמ טפוש רשאכ .םיטפושה תולספ תגאס ,לשמל ,וא
,הטלחההמ החונ הניא ןיד-לעב לש ותעדו ,ומצע תא לסופ אוהשכ םג וא
ןד ינפב רוערעב ןודל לוכי רשא ,ןוילעה ש"מהיבל רשייה הילע רערעמ אוה
הלא םירוערעב ןד ,םלועל טעמכ וא ,םלועל לעופב .בכרה ינפב וא ,דיחי
.ומצעבו ודובכב אישנה

םג ,לבוקמ .יניצר והשמל םיבשחנ םניא רבכ ןמזמ הלאה םירוערעה לבא
בישמה תבוגת תא שקבמ רוערעב ןדה טפושהש ,"רוכמ" קחשמה רשאכ
םירוערעב לבא ,ןיעה-תיארמ םשל תוחפל ,ןידה-קספ תא ןתונ אוהש ינפל
ילב וליפא םיחדנ םהו ,תאזה "הגצה"ה תא וליפא םיאור אל רבכ הלאה
ךרוערע תא החודו ,ךתוא עמוש אישנה .וז ןיע-תיארמ לש "הגצה"ל ךרוצ
.הרגישבש-רבדכ

אל ,לבקתמ ןכא הזכ רוערע ,ףלא תונשל תחא ,םאש ךכ ידיל םירבד ועיגהו
."רידנ הרקמ" והזש ,חווידה תרגסמב ,ןייצל םינותיעה םיחכוש
ךותמ אל שגומ רשא - םיטפוש תולספ ןיינעב רוערע לש ,הזה ךילהה לכ
ןמזמ רבכ אוה םג - "ןופצמה םע םלש" תויהל ידכ קר אלא תואצותל היפיצ
םיניינעב ןודל ןכומ אל ןוילעה טפשמה תיבש םושמ ,יטנאוולר-אלל היה
.םהל הייוארה תוניצרב הלאה

הייוארה תוניצרב וינפל םיחנומה םיניינעב ןודל ןכומ וניא רשא טפשמ תיבו
.םיניינעה םתוא יבגל תוחפל ,יטנאוולר יתלב אוה


בי

םיניינעהמ קלחל יטנאוולר יתלב השענ ןוילעה טפשמה תיב רשאכ לבא
קרשו ,םירחא םימוחתל םג לחלחת תויטנאוולרה-יאש אוה יעבט ךא -
.ןיינעו רבד לכל יטנאוולר-יתלבל היהי אוהש דע איה ןמז לש הלאש

,"הטיש"ה תא וצמאי רתוי םיכומנה טפשמה יתב םגש אוה יעבט ךאו
.ללכב ןיב ,םימייוסמ םיניינעל ןיב ,םייטנאוולר תויהל וקיספיו

אלו ,דבלב ומצע תא ררוגה רטקל ךופהת טפשמה תכרעמ ,הגרדהב ,ךכו
.םוקמ םושל - רבד םוש איבמ


גי

,םזיביטקאה ןכיא לאוש ינאו ,יטופיש "םזיביטקא" קרב ןרהאל םיסחיימ
תוחפ ברעתמ (גיהנהל רומא וא) גיהנמ אוה ותוא ןוילעה ש"מהיב רשאכ
.ברעתהל - ךירצו - רומא אוהש םירבדב תוחפו

קרב םא ,הכפהמה ןכיא לבא ,"תיתקוח הכפהמ" םג קרב ןרהאל םיסחיימ
ינש קר ולטיב םה םויה דעש הנעטב ןנוגתמ ,וימישאמל הבוגתב ,ומצע
.תסנכה לש םיקוח

דגנ רותעל םויה רשפאמו ,הדימעה תוכז תא דואמ ביחרה ץ"גבה ,ןוכנ
.ישיא ןפואב עגפנ אל אוה םא םג ,ול תפכאש ימ לכל תונוטלשה

ךותב לבא ,ןיינבל סנכיהל ךל םינתונ ,בחר רעש ךל םיחתופ .המ זא
.ףתרמל דע ,תוגרדמה לכמ ךתוא םיקרוז ןיינבה

תויושרה תא דמלמ אקווד הז .םולכ אל ?בחרה רוביצה ,ונל ןתונ הז המו
םהל ברעתי ץ"גבהש יוכיסהש םושמ ,חרזאב רמעתהל םהל יאדכש
רתויל ומצע ךפוה ןוילעה טפשמה תיבש םושמ .ספאל ףאוש הדובעב
.יטנאוולר-יתלב רתויו

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח