ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

ד"וע ,בגשמ םייח ר"ד

קרב ןרהא אישנה לש ותומדב ןיד קספ

,'חאו 5167/00 ץ"גבב ד"הספ לע
'חאו הלשממה שאר 'נ 'חאו ,ד"וע ,סייו ללה 'פורפ

תא רוצעל ושקיבש הלא םע ןיעב ןיע האר אל ןוילעה טפשמה תיב אישנ
:ירק) פ"שא ישאר םע רטפתמה הלשממה שאר לש ויגיצנ ולהינש מ"ומה
םחתמ" לע רבידו ןוסירלו קופיאל ארק אוה .(ןיתשלפ רורחישל ןוגריאה
להנל תוריחב ינפב תדמועש הלשממ ,ןיידע ,תיאשר ותרגסימבש ,"תוריבסה
דעומש לככ רתוי רצ השענ הז "םחתמ"ש ,םנמוא ,עבק אוה .ןתמו אשמ
קיחרהל ןכומ קרב ןורהא היה אל יטלחה וצ ללכל לבא ,ברקתמ תוריחבה
ןוכנל האר לקריט בקעי טפושה קרו ותעדל ופרטצה םיטפוש השימח .תכל
לודחל קרב דוהאל הרומה וצ אצומ היה ,תעמשנ התייה ותעד וליאש ,עובקל
תויוביוחמ רוציתש היצאוטיס רצווית אלש תנמ לע ,ינידמ עגמ לוהינ לכמ
.תוריחבב ורחבייש הלשממה לשו הלשממה שאר תא לובכל תולולעה

,רבעב םעפ יאמ רתוי ,םעפה לבא .ןידה קספ לש השביה ונושל ןאכ דע
תומא יפ לע רופה לפונ ,קהבומ חרואב תויטפשמ ןניאש תולאשבש ררבתה
,םא .טפושה לש תישיאה םלועה תפקשהמ ,הבר הדימב ,תורזגנש הדימ
תוריחבבש הדבועל ,תטלחומ תואדווב טעמכ ,סחייתה לקריט בקעי ,אמגודל
אל וליפא קרב ןורהאש ירה ,רחא הלשממ שאר רחביי הבוטל ונילע תואבה
הפוקתב אצויה הלשממה שאר לש ינוטלישה וחוכ תא ליבגהל ןכומ היה
אוה .רחבנש הלשממה שאר לש דיקפתל ותסינכ םויל דעו תוריחבה םוימש
.ךכמ רתוי לע אל .ןוסיר לעו קופיא לע רבדל ןכומ היה קר

האיצוהש ינמזה וצל ,לשמל ,ותוא םיוושמו ,הזה ןידה קספ לע םיננובתמ םא
ןויסינה ןיגב , והינתנ ןימינב דגנכ , תומדוקה תוריחבה ברע ,רנרוד הילד
לקנב רשפא זא ,"סואה טניירוא"ב תיטילופה תוליעפה תא קיספהל ולש
םהש העשב םיטפושה תא העינמ תדחוימ דואמ םלוע תפקשהש קיסהל
הדבועה ,רנרוד הילדל ,הל עירפה אל .םייטילופ-םיינידמ םיאשונב םיעגונ
ודמע תוריחבהשו ,הרקיעב תיטילופ התייה ינמז העינמ וצל השקבהש
עובשל קוידב היה ופקותש , ינמז וצ האיצוה איה .םימי המכ ךותב םייקתהל
לעופב תברעתמ איהש ךות ,השרפה תא ,השעמל ,העירכה איה ךכבו ,םימי
ללגב הריתעה תא תוחדל עגרל וליפא הבשח אל איה .תוריחבה ךילהב
ןהכמ הלשממ שארל שי ובש םוחתב תעגונ איהש ללגב וא ,תיטילופ איהש
.(קרב ןורהא לש ורמאמכ ) "ןוסירבו קופיאב" לועפל תוכמסה תא

הנידמה לש םצעל תוקישמה תולאש ודמע אל רנרוד הילד ינפב :קודו
לוקישב ברעתהל םוקמ שי םא אוה עובקל הילע היהש המ לכ .תידוהיה
הנבימ לש תינמז הריגס לע טילחמ אוהש העשב ,הלשממה שאר לש ותעד
עוגפל הלולעה ,תיפ"שא תוליעפ תמייקתמ ,וכותבו ,וכותמש ,םילשוריב
רבוג חרואב זאמ ,בגא ,הרוקש רבד )םילשוריב לארשי תנידמ לש התונובירב
(ךלוהו

ןנובתמש ימ לכ תא רתויו רתוי הדירטמש הלאש הלועו הצצ ןאכמ
הבש ךרדה םאה :תונורחאה םינשב ןוילעה טפשמה תיב לש ויתוכילהב
הבוטה הטישה תמאב איה ,"רבח איבמ רבח" לש הטישב ,ויטפוש םירחבנ
בכרומ היהיש ,הקוחל טפשמ תיב לש ותמקהל תעכ לועפל שיש וא ,רתויב
םידמעומה ,תירבה תוצראב .הייסולכואה ללכ תא גציימ רתוי הברה ןפואב
תיב לש הדעו ינפב יבמופ עומיש ךילה םירבוע ןוילעה טפשמה תיבל
.תונוש תולאשמ תושק תולאש םתוא לואשל רשפא םשו ,םירחבנה

היכרע תא םישרפמ םה דציכ םידמעומה תא לאוש יתייה ,לשמל ,לארשיב
עיפומש גשומ , "תיטרקומדו תידוהי הנידמכ " לארשי תנידמ לש
,שי ."תיטרקומד" ךרעל םדוק "תידוהי" ךרעה םתעדל םאהו ,דוסיה יקוחב
יבמופב ןה ,רבעב םהיתויואטבתהל סחיב םידמעומה תא לואשל ףא ,ןבומכ
תוילילפ תוריקחב םתוברועמ תדימ תא םמיע ררבלו ,םייטרפ םידמעמב ןהו
:אמגודל .העשרהל וא יוכיזלו - םושיא בתכ ידכל ולישבה םימילש תונוש
,לשמל ,ררבתמ רזוח טפשמל השקבב תפפור האירקמ .יערד הירא אשונב
עומישב .הנידמה דע לש וביט לע ועדי םג ועדי הנידמה תוטילקרפבש
ףאו , הלוע התייה רבדב םיעגונה לש העידיה הלאשש ,חינמ ינא ,יבמופ
תולאש .תורחא םיכרדב םג ררבל ךכ רחא היה ןתינ ותואש הנעמל הכוז
תוטילקרפב םויכ תרשמש ימ לכל דיתעב תונפהל ,ןבומכ ,םוקמ היהי תומוד
בקעי דגנ דוסיה ןמ םיכרפומ םושיא יבתכ תשגהב די ול היהשו , הנידמה
לאפר דגנו , והינתנ ןימינב לש ותלשממב םיטפשמה רשל הנומש ימ ,ןמאנ
תואמגוד יתש קר ,ןבומכ ,הלא .םינפ ןוחטיבל רשה תויהל דעוימה ,ןתיא
המדנ ןכלו ,םפכב לווע אל לע ןידל ודמעוהש םישיא לש הכורא הרוש ךותמ
אל וליפא ,תסנכה לש הדעווב ,יהשלכ ךרדב ,עומיש םייקל העצהה םאש ,יל
.םיטעמ אל םיכמות הל ויהי ,םימיה ןמ םויב הלעת ,יבמופ חרואב

םירחבנ הבש ךרדב יוניש לכל תוצרחנ דגנתמ םירבדה עבטמ , קרב ןורהא
הטילשה תא טומשל ,ןבומכ ,לולעש יוניש ,ןוילעה טפשמה תיב לש ויטפוש
תיב לש ותמקהל דגנתמ יאדווב אוהו - יונימו יונימ לכ לע םויכ ול שיש
.וטנ םייטפשמ םיניינעב קוסעיש טפשמ תיב שארב ותראשהלו הקוחל טפשמ
םיחיטבמ דציכו ,רוביצל בוט רתוי המ :איה הבושח רתויה הלאשה לבא
,ראשה ןיב ,תרבדמה ,לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהב ועבקנש תונורקעהש
.ומייוקי ,לארשי ץראב ידוהיה םעה לש תירוטסיההו תיעבטה ותוכז לע

דוהא לש "רבעמה תלשממ" לש התוכמס אשונב הנתינש הטלחההש המוד
ויה ובש םיינטלרשה םיביכרמהש ,הבאטב שיבמה ךילהתב ךישמהל קרב
הלא לכ תא הקזיח קר ,םיאנותיעה תביסמ ינפל דוע לכ ןיעל םיטלוב
הלטלט רובעל ךירצ תידוהיה הנידמה לש ןוילעה טפשמה תיבש םירבוסש
.וירעשמ םהילגר תא ורידי רתויו רתוי םיברש ינפל - תיניצר

1 'סמ רתועה תא גציי ,בגשמ םייח ר"ד ד"וע ,בתוכה)
.(וז המישר אושנ הריתעב

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח