ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

רחש ול ןיא
רשא טפוש-דובכ לע
תכרעמל דובכ ףיסומ אל
תכרעמה לבא
הרוצב המוחכ ,וביבס תדכלתמ

רחש ול ןיא
םיניינעה ןכות

אובמ
תרבודה דובכ


ךשמהל

ףדה שארל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח