ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכהשרפה לש םיניינעה ןכותל


24.11.00
,ד"וע ,אנהכ יתא

לע ךלש תולצנתהה תא לבקמ יניא
התאצמהב םימי העברא לש רוחיאה
.7752/00 פ"ערל ךתבוגת לש יל

תנמ לע ,הנווכב תאז תישע יתעדל
קפיסה יל היהי םרטב הטלחה ףוטחל
.ךתבוגתל סחייתהל

פ"נדב הנושארה םכתבוגתש ןכתי
התשענ ,הבש םירקשה םע ,ישקב ימר
ירקשה עדימה ךמס לע ,בל-םותב
לבא ,וב םכתא הטיעלה הרטשמהש
רחאל םירקשה תצפהב תכשמה רשאכ
,םהבש בוזיכה לע םכתא יתדמעהש
-העידיל התייה ךלש םייניעה-תמיצע
- תישיא - תא םג תפרטצה ךכבו ,שממ
.תעדמ-םינרקשה הנחמל

תא תומרל ןכומש ימו
,ןוילעה ש"מהיב 'בכ
-רבח םג תומרל לגוסמ
.עוצקמל

ד"וע ,רינ החמש


השרפה לש םיניינעה ןכותל


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח