ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

םיניינעה ןכות :ישקב ימר תשרפ
אובמ
ןוילעה ש"מהיבל רוערעב ד"הספ
ףסונ ןוידל הריתעל בישמה תבוגת
ןוילעה טפשמה תיב תא תזרזמ הנידמה
ףסונ ןוידל הריתעב ד"הספ
ומצע תא לוספל בכרההמ השקבה
ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה
תאזה הטלחהה לע רוערעה תעדוה
רוערעה תעדוה תא ונל הריזחמ ןוילעה ש"מהיבמ יעלקלא הימ ד"וע
םיבישמ םגו םיביגמ ונחנא       
רוערעה תא תמשורו ,הב תרזוח יעלקלא הימ ד"וע :הנשמה-תשרפ ףוס
עומשל הצור אל קרב ןרהא :ומצע רוערעה

היבתכ תא איצמהל הנידמה תא םינימזמ ונחנא

םילשורי תיריע דגנ רינ החמש :ליבקמ ברק ,שדח חיפס :ישקב ימר תשרפ
ריהצתב םעפהו - הנידמה לש םיפולבה לע :ישקב ימר תשרפ
"לארשי תנידמ" המצעל תארוקה םינרקשה תדע לע:ישקב ימר תשרפ
קפסב-לטומה הביל-םותו ,הנידמה תוטילקרפמ אנהכ יתא ד"וע :ישקב ימר תשרפאובי דוע - םירקשה ןוחצנ עודמ :ישקב ימר תשרפ
אובי דוע - תועיבצ עודמ :ישקב ימר תשרפ
אובי דוע - חצמ-תוזעו הפצוח עודמ :ישקב ימר תשרפ
אובי דוע - 'צאטרפל סרפ עודמ :ישקב ימר תשרפ
ןידה-תכירע עוצקמ לש היינזה עודמ :ישקב ימר תשרפ

אובי ךשמה

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח