ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השרפה לש םיניינעה ןכותל
:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

:השרפה תיצמתו אובמ

ידי לע אלא ,גצוימ תויהל לוכי םשאנ ןיא ילילפה ןידה רדס קוח יפל
.ןיד-ךרוע

יונימ חכמ עבות" ידי לע םג תגצוימ תויהל הלוכי ,תאז תמועל ,העיבתה
סרוק ורבע רשא םירטוש םה הלא םיעבות .ןיד-ךרוע וניא רשא ,"ל"כפמ
רשפא ללכב םא) תיטפשמה םתרשכה לבא ,"םיעבות"כ וכמסוה ,זרוזמ
תורטמל וליפא הקיפסמ דימת אלו ,רתויב תלבגומ ,ךכ הל אורקל
.ודעונ םה ול יפיצפסה דיקפתה לש רתויב תומצמוצמה

םניאש םיעבות לש םתקסעה תקספה לע הרטשמב תעכ םירבדמ ידכב אל
.דעומל בר ןוזח דוע הארנה לככ לבא ,ןיד-יכרוע

:טלוב דחא ןורתי ונשי ןיד-יכרוע םניאש םיעבות לש םתקסעהל
(רתוי הכומנ תרוכשמ םילבקמ םה ונייהד) תוחפ םילכוא םה
.ןיד-יכרוע םניהש םיעבות רשאמ

לש התניחבמ ןורתי אוהש) טלוב דחא ןורסח םג ונשי הלאה םיעבותל לבא
יונימ חכמ עבות" רשא תיטפשמ הנעט הלעמ הנגהה רשאכ :(הנידמה
תא השוע טפשמה תיב ,הילע בישהל לגוסמ תויהל רומא וניא "ל"כפמ
תווצמ לע רבוע םגו תוילארטיינה תבוח תא רפמ אוה .עבותה לש ותכאלמ
עבותל קינעמ אוה םויה וננושלבו ,(ג ,גכ תומש) "ובירב רדהת אל לדו"
.תנקתמ היילפא ןכסמה

ןכיא םיעדוי אל םלועל ונחנא תנקתמ היילפא םע םיליחתמ ונחנא רשאכו
.הערל-היילפאב ומכ קוידב ,רמגיי הז

.דרפנ ןויד שידקהל יוארה ןמ םינטפשמ-םניאש-םיעבותה אשונל


התא רשאכ .הרטשמל ןתונ אוהש תאזה החנהב קפתסה אל קקוחמה לבא
.עבות וניא אוהש תורמל ,וילע םתוח הזה רטושה ,רטושמ ח"וד לבקמ

ואצוה רשא תונקתב רדסומ םתס-רטוש ידי לע םימותחה תוח"ודה אשונ
אוה - תונקתה ןיקתמ לש ותניחבמ - רבדבש ןויגההו ,ומצע קוחה חוכמ
תיתרטשמה הריקחה לש התליחת וניה רטושה לש ויניע הארמ םאש
לש הליגרה הרודצורפה תא םייקל רתוימ לוברס הז ירה ,דחי-םג ,המויסו
העונתה תכשל ,תוריקחה תכשל) המיאתמה תיעוצקמה תכשלב הריקח
ידי לע ותמיתחו םושיא-בתכ תנכה ,תועיבתה תכשלל קיתה תרבעה ,('וכו
.םשאנל ונממ קתעה חולשמו טפשמה תיבל ותשגה ,עבות

,ךכ לע דומענ דועו ,שדחמ-הניחב תוכירצמה תולבגמ ןנשי הזה רדסהל םג
.רשכ ןכא אוהש החנה ךותמ אצנ הזה בלשב םלוא

הלביק רשא החנה-לע-החנהב תקפתסמ הניא הרטשמהש אקע אד
"םילפטמ" ,"םירזחשמ" לש ,ףסונ דסומ המיקה איהו ,םיקקוחמהמ
םיבשוי םניא וליפאו ,םיעבות םניא רשא םידיקפ םה הלא ."םיחנעפמ"ו
םייעוצקמה הילוקישל ,תועיבתה תכשלל םיפופכ םניאו תועיבתה תכשלב
.הרטשמב םג רמשנ ללכ ךרדב רשא ,תויוכמסה תדרפה ןורקעלו

"םילפטמ" ,"םירזחשמ" לש םתרוכשמש חינהל םג דואמ ריבס
.ךמסומ עבות לש וזמ הכומנ איה "םיחנעפמ"ו

,םומינימבש-םומינימה תא תושעל :דבלב דחא רבדל ופלוא הלא םידיקפ
םלואל ותסינכ ינפל ,קיתה תא לבקמה עבותהש הרורב העידי ךותמ
היהי םאו) םישורדה םירופישה-יצקימ תא תחא לגר לע עצבי ,םיטפשמה
,םשאנה ןובשח לע) םיפסונ םירופיש-יצקימל הייחד שקבי אוה - ךרוצ
.(הדובעל םוי לכ אב אליממ ,עבותה ,אוהש םושמ ,ןבומכ

"court" הלימה יכ טילחהש ימו ,רצחב ,הדימעב רומגל ול ארוק ינאש המ הז
.השוע אוה המ עדי ילוא ,"רצח" םגו "טפשמ תיב" םג השוריפ

עבק ,לארשי תנידמ דגנ ישקב ימר ,2558/99 פ"ער קיתב
,םושיא בתכ לע םותחל לוכי וניא עבות וניאש רטוש יכ ןוילעה ש"מהיב
קיתה תא ריבעהל שי רחא הרקמ לכבו ,וינפב הרבענ הריבעה םא אלא
.ךמסומ עבותל

ומויקל הרתעו ,הזה ןידה קספ םע המילשה אל - הרטשמה ירק - הנידמה
.(ישקב ימר דגנ לארשי תנידמ ,9263/99 פ"נד) ףסונ ןויד לש

תיב ידי לע הקספנש הכלה שדחמ-ןוחבל ,עודיכ ,דעונ ףסונה ןוידה דסומ
ףסונה ןוידה יכילהב ןכ לעו ,םיטפוש השולש בכרהב ןוילעה טפשמה
.תודבועה לע םיחכוותמ ןיא םגו ,תויודע םיעמוש ןיא םלועל

תא הדפיר םתומכ ןיאש השוב רסוחו הפצוח ,תועיבצב ,הנידמה לבא
הרטשמל ןתיל השקבב ,םירקש לש רידא גראמב ףסונה ןוידל התריתע
.'צאטראפה לע סרפ

.המצע דעב תרבדמ הריתעל ,ישקב ימר ,בישמה תבוגת

,םיטפוש השימח לש בכרה ידי לע ןתינ רשא , ןידה קספ
םג רשא ,תוירקשה תודבועה לע ךמתסמ אוהשכ ,היפ לע הרעקה תא ךפה
.ןכירפהל בישמל ןתינ אל

יפכ - תודבועהמ םלעתהל וליכשה אל ןידל ובשי רשא םיטפושהש ןוויכ
ריזחהלו ,םתוא לוספל השקב בישמה שיגה - םייעוצקמ םיטפושמ שרדנש
.ותליחתמ ןוידה תא םייקי רשא ,שדח בכרה תעיבקל קיתה תא

.המצע דעב תרבדמ םיטפושה תליספל השקבה

.הרדסה ךשמהב רבדנ דוע ראשה לכ לעו

לא ונינפ תאזה הרדסב ףתתשהל הנגוה תונמדזה הנידמל תתל ידכ
.הנידמה תוטילקרפ

.םיכחמ ונחנא

השרפה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח