ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

הרדסה לש םיניינעה ןכותל


9263/99 פ"נד

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

לארשי תנידמ :תרתועה

ד ג נ

,ישקב ימר :בישמה
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע
44281 אבס רפכ ,'ג-1 ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,051-520000 'לט


ףסונ ןוידל הריתעל הבוגת

רבד חתפ

רשא ,תאזה הללמואה השרפב ףסונ ןויד לש ומויקל דגנתמ בישמה .1
והשמ בישמל תוארהל הצר רשא הרטשמ ןיצק לש רהמנ תעד-לוקישב הלחה
- "תרזחשמ" הדיקפ לש רסח תעד-לוקישב הכישמה ,םימ-תויחב רושקה
,קדצה השעיש ידכ ,ןוילעה טפשמה תיבל דע םימימת םיבוביס ינש ךירצהו
.הליספה תפוקת אולמ תא םות דע הציר בישמהש ירחא

המל תוכופה תונעט ,הכרדכ ,תנעוט ,השוב אללו הפצוחב ,הנידמה .2
.םירחא םירקמב תנעוט איהש

(2558/99 פ"ער) תאזה הבואכה השרפה לש רתוי םדקומה בלשב .3
תושרל וליפא תויואר ןניא הז קיתב תוררועתמה תולאשה יכ הנידמה הנעט
שממ תולאש ןתוא יכ תנעוטו איה האב ,היתונעט וחדנשמ ,תעכ הנהו ,רוערע
...!ףסונ ןוידל תויואר ןהו ,"תותיכ 4 וצפק" רבכ

תובזוכ תודבועב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלמ ,ףעפע דינ אלל ,הנידמה .4
.ןלהל טרופיש יפכ לכה ,תמא-יאצחבו

תוח"ודה ןיינעב הקינאפל ש"מהיב 'בכ תא סינכהל הסנמ םג הנידמה .5
תנעוט איה דחמ :וכופיהו-רבד תנעוט איה ןאכ םג לבא ,"םייטמוטוא"ה
תוח"ודה לע לח וניא הריתעה אושנ ,2558/99 פ"ערב ןידה-קספש
אקווד ףסונ ןוידל התריתע תא קזחל תשקבמ איה ךדיאמ לבא ,םייטמוטואה
.תוח"ודה םתואב

לע הריתעה אושנ ,2558/99 פ"ערב ןידה-קספ לש ותלוחת-יא ןיינע .6
תנעטל :םידדצה ינש לע םכסומה דיחיה רבדה אוה םייטמוטואה תוח"ודה
תנעטלו ,םיעבות-םניאש-םירטוש י"ע םימותח םניא םהש םושמ - בישמה
.תכמתסמ איה המ לע רורב אל - תרתועה

.ףסונ ןוידל םוקמ ןיא תקולחמ רדעהב - םוקמ לכמ

איה רשא ןידה-קספ ןיבל הנידמה לש היתונעט ןיב רשק לכ ןיא .7
.תופסונ וב ןודל תשקבמ

.תובישח לכו תוישק לכ ,שודיח לכ ןיא הקספנש הכלהב .8

אלו ,הב ןיא ,ףסונ ןוידל הנידמה לש התריתע לע לכתסנש ןוויכ לכמ .9
.םולכ

,הלש קרסה-תריתע לע זבזבל תשקבמ הנידמהש יטופישה ןמזה תא .10
הנידמה םלועל רשא ,םיפסונ תושרב-םירוערע המכל שידקהל היה יוארה ןמ
.הרושמב םינתינ םה םלועלו ,םמויקל תדגנתמ


אובמ .א

- םיצלאנ םהש לע ,תוטילקרפהמ םידמולמה וירבח לע מ"חהל ול רצ .1
,הנגהל םייואר םניא רשא םילהנ ןעמל רדגה לע בכשל - הנושארה םעפב אלו
תולדתשה אלל לבא ,בל-םותב ,הארנה לככ ,םנמא - טפשמה תיבל ריבעהלו
םהל וקפיסש ימ רשא ,רחש-ירסח םייתדבוע םירסמ - תמאה-רקחל תמזגומ
'בכ תא םיעטמ םהיחלוש .םינוכנ םניא םהש םיעדוי םג םיעדוי םירסמה תא
!ש"מהיב

'בכ לש רקיה ונמז תא תזבזבמ הנידמהש ךכ לע מ"חהל ול רצ .2
םיכילה ,נ"ד יכילהב םריכי אל םמוקמ רשא םייתדבוע "םיעקר" לע ש"מהיב
.תויתדבוע תועיבקב אלו ,תומרונ תעיבקב םניינע רשא

אלא ,ש"מהיב 'בכ לש ונמזל סופורטופא ומצע השוע מ"חהש אלו .3
המכו-המכל שידקהל ןתינ הזה דיחיה פ"נדל שידקהל ןתינ רשא ןמזה תאש
'בכ תושרל דמועה יטופישה ןמזה תקוצמ ללגב ,רשא ,תושרב-םירוערע
.הרושמבש-הרושמב םינתינ ,ןוילעה ש"מהיב

.שרה-תשבכ תא לוזגל ,אופיא ,תשקבמ הנידמה .4


הנידמה לש תועיבצה לעו הפצוחה לע .ב

,חצמ-תוזע ,הפצוח לש תלבסנ יתלב תומכ וז הריתעב התליג הנידמה .1
.אל המו תועיבצ

ןיינעה יכ הנידמה הנעט (2558/99 פ"ער) וז השרפב פ"ערל התבוגתב .2
איה האב ,היתונעט וחדנשמ ,תעכ הנהו ,רוערע תושרל וליפא יואר וניא הזה
...!ףסונ ןוידל יואר רבכ הזה ןיינעה יכ תנעוטו

ןויד םייקל רתעיי וא ,רערעל תושר ןתיי ש"מהיב 'בכ םא הלאשה .3
תובושתהמ אלו ,וינפל תולעומה תויטפשמה תולאשהמ ,עודיכ ,תרזגנ ,ףסונ
ןוידל-הדמעהה םצעמ ,תיטפשמ הלאש ןוידל םידימעמ רשאכ ירהש ,תויופצה
.תועודי אל ןיידע תובושתהש הלוע

תויטפשמה תולאשה ןתוא תולוכי דציכ הלאשה ,אופיא ,תלאשנ .4
ןניא הז דבכנ טפשמ תיב ןתנש תובושתהש םושמ קר "תותיכ 4 ץופקל"
.המעטל

תכושמב שמתשהל ,הנושארה םעפב אלו ,הנידמה לש היתונויסנ .5
לועפל רומא םלועל רשא ינוויכ-דח םותסשכ ,ףסונה ןוידה וא ,רערעל-תושרה
.וחלציש רוסא - התבוטל קר

השרפה לש ןושארה לוגלגב ד"הספ רחאל ,אמק ש"מהיבב הלגתנשמ .6
לע המיתחה לש התולטב תמחמ ד"הספ תא לטבל בישמה שקיבשמו ,(2/תע)
בתכ שיגהלו ,ד"הספ לוטיבל םיכסהל הנידמה התייה הכירצ ,םושיאה-בתכ
לע ןגהל םגו רקפהה ןמ תונהיל םג השקיב ,התושפטב ,איה לבא ,שדח םושיא
.תנייכבתמו האב איה תעכו ,םילוספ םילהנ

רשאכ שומיש בורמ קחשנ רבכ "ומצע לע אלא ןילהל ול ןיא" יוטיבה .7
לש ינשה דצב םג שומיש תושעל ןמזה עיגה .םימשאנה דגנכ הנפומ אוה
.המצע לע אלא ןילהל הל ןיא הנידמה םג יכ תוארהלו ,עבטמה


הנידמה לש תויתדבועה היתונעטל .ג
הריתעה אושנ ד"הספ תוכלשהל רשאב

רשא םייתדבוע םיאשונ תולעהל הנידמה הסנמ ףסונ ןוידל וז הריתעב .1
אלל ,סומלוק-לבהב תאז השוע איהו ,נ"ד יכילהב םריכי אל םמוקמ םה םג
'בכ לש ותושר תא תשקבמ הניא וליפא איהו ,תרחא הייאר וא ריהצת
.ןכ תושעל ש"מהיב

ומצעל השרמ מ"חה םג ,תודבועל ןועטל המצעל השרמ הנידמהש ןוויכ
תודבוע ונל םיאיבמ םידמולמה םיטילקרפהש אוהו ,דחא לדבהב ,ןכ תושעל
.תישיאה ותעידי לע ססבתמ מ"חה וליאו ,ינש ילכמ

-לבהב אל ,יתדבוע רוריבל ןכומ אוה יכ ריהצמ מ"חה - םוקמ לכמ
לש היתונעט לכ לש ,(םידעה לש תידגנ הריקח ללוכ) תויודעב אלא סומלוק
רשא תודבועל אל לבא) תנעוט איה ןהל תודבועל תועגונ ןהש לככ ,הנידמה
וז הקסיפב רומאה לכ .(ןנד השרפב םימדוקה םיכילהב ררבתהל תורומא ויה
.ומצע ףסונה ןוידל אלו ,ףסונ ןויד םייקל םא הטלחהל קר עגונ

םילהנ ןיא ןכש ,ונניינעמ וניא (7/תע) ימינפה יתרטשמה להונה .2
םשאר תורעשב הכישמ י"ע םמצע תא םירהל םילוכי םייקוח יתלב םיימינפ
.המיאתמ תידמיכרא הדוקנ אלל ,םהילענ יכורשב וא

םלועל "םייטמוטוא" תוח"ודכ תרתועה י"ע םירדגומה תוח"ודה .3
םתוא רושקל הנידמה לש הנויסנו ,םיעבות םניאש םירטוש י"ע םימתחנ םניא
.ש"מהיב 'בכ לש ויניע תא זחאל ןויסנ אלא םניא הריתעה אושנ ןידה קספל

.המוקמב אלש הקינאפל ש"מהיב 'בכ תא סינכהל הסנמ םג הנידמה .4


38 הנקת לש התונשרפל .ד

:הרובעת-תריבעב םושיא-בתכ השענ םיכרד םיינשב .1

'עסב עובקה ,"ליגר"ה ילילפה ןידה רדס יפל - ןושארה
1982 -ב"משת ,[בלושמ חסונ] ילילפה ןידה רדס קוחל 96-ו 95
,ילילפה ןידה רדס תונקתל 35 הנקת םע דחי (פ"דסח - ןלהל)
.(פ"דסקת - ןלהל) 1974 -ד"לשת

י"ע קר םותח תויהל לוכי םושיא בתכ הזה ןידה רדס יפל
.פ"דסחב ותרדגהכ עבותכ ךמסומש ימ

הרובעת תוריבעל דחוימה ןידה רדס יפל - ינשהו
וא 7 םיספטה םע דחי ,פ"דסקתל 38 הנקתב עובקה ,(היתומודו)
חוכמ עבקנ רשא יפ"דסח-סקא רדסה) פ"דסקתל תפסותבש א7
יבגל ,םיטפשמה רש תא ךימסמה ,ומצע פ"דסחל 239 'עס
ירדס תונקתב עובקל (הרובעתה תוריבע ללוכ) תומייוסמ תוריבע
.("הז קוח תוארוהמ הייטסב ףא" םיכמסמ תאצמהו םושיא

רסומ רטושה :הכופה איה הרודצורפה הזה ןידה רדס יפל
וליאו ,(פ"דסקתל (א)38 'קת) "הנמזה"ה לש רוקמה תא םשאנל
שגוהשמו ,(פ"דסקתל 'ב44 'קת) קתעה םישיגמ טפשמה תיבל
-בתכ אוה היה וליאכ ותוא םיאור הנמזהה קתעה טפשמה תיבל
.(פ"דסקתל 'ג44 'קת) "ליגר" םושיא

לכ י"ע םותח תויהל לוכי םושיא בתכ הזה ןידה רדס יפל
.(םימייוסמ םיאנת ומייקתהש יאנתב) רטוש

:תורודצורפה יתש ןיב םיפסונ םיישרוש םילדבה ינש םנשי .2

ךרד יתרטשמה קיתה רבוע ,ליגר יפ"דסח" םושיא בתכ שגומש דע
תכשלל הרבעה ,הריקח ,הנולת :תודחא םינש תכשמנ םימעפל רשא ,הכורא
הצקבו ,טפשמה תיבל השגה ,עבות לש ותמיתחב םושיא בתכ תנכה ,תועיבתה
.טפשמל הנמזה םע דחי ,םשאנל םושיאה בתכמ קתעה חולשמ - ךרדה

רטושה :תרצוקמו הכופה הניה פ"דסקתה יפלש הרודצורפה וליאו
טפשמה תיבל שגומ ןכמ רחאלו ,ותמיתחב תירוקמ הנמזה םשאנל רסומ
תא םגו םושיאה בתכ תא םג הכותב תדחאמ איהש) תאזה הנמזההמ קתעה
,348/96 ם-י פ"ע) עבות לש ותמיתחב ךרוצ ןיא הזה ךילהבו ,(טפשמל הנמזהה
.(פ"ערל 'ד חפסנ ,יבוגרס 'נ י"מ


?תאזה הכופהו-תרצוקמה הרודצורפה הנקתה המלו המ םוש לע .3

הריקחה לש התליחת וניה רטושה לש ויניע הארמש םוש לע
.דחי-םג ,המויסו תיתרטשמה

תיתרטשמה הריקחה לש התליחת וניה רטושה לש ויניע הארמ םאו
.הליגרה הרודצורפה תא םייקל רתוימ לוברס הז ירה ,דחי-םג ,המויסו

,תאזה הרודצורפב טוקנל רטושל רשפאמה יאנתה םייקתיש ידכ לבא .4
ונא תאז תאו ,הריקחה לש המויס תויהל תמאב רטושה לש ויניע הארמ ךירצ
:הנושל הז רשא ,פ"דסקתל (א)38 הנקת לש הנושלמ םידמל

רוסמל רטוש יאשר ... הילע לח קוחל 239 ףיעסש הריבעב"
רבע אוה יכ חינהל ריבס דוסי ול היה םא טפשמל הנמזה םדאל
."רומאכ הריבע

שי ,גירח רבד איה עבות וניאש רטוש ידי לע םושיא תנכהש ןוויכ .5
א"ת פ"ע ,649/95 'יח פ"ע ,1414/87 א"ת פ"ע :תוריהזבו םוצמצב השרפל
.(פ"ערל 'ג דע 'א םיחפסנ) 888/90

רטוש לכ לוכי ןהיתומודו הרובעת תוריבעב ,תרתועה לש התטישל .6
אוה - קקוחמה תנווכ התייה תאז םא לבא ,המלש תועיבת-תכשלכ שמשל
תכשלב רטוז דיקפ לכ וב בצמ רצוי אלו ,תשרופמ הרוצב תאז השוע היה
.םושיא יבתכ לש םתשגה לע טילחהלו ,הריקח-רמוח ףוסאל לוכי תועיבתה

ותושבגתה"בו רצעמ רבודמ םש :ןנד ןיינעל ינגד תשרפמ שיקהל ןיא .7
תדרפה" ןיא םגו ,(ינמזו) ףוחד ךילהבו ,"רטושה לש ובלב ריבס דשח לש
.רצועה רטושה ןיבל רקוחה רטושה ןיב "תויושר

תדוקפ ןיבל ילילפה ןידה רדס תונקת ןיב יתקיקח רשק לכ ןיא םג .8
-הארמב ךרוצ שי הרובעתה תדוקפבש םייוסמ ןיינעל יכ הדבועהו ,הרובעתה
םא ,לארשי תנידמ לש הקיקחה ירבדב רחא םוקמ לכב יכ תרמוא הניא םייניע
.וב ךרוצ ןיא םייניע-הארמ שרדנ אל

.ןיינעל וניא פ"דסחל 'א239 'עס םג .9

לש "האצמה" לע רבודמ רשאכ לבא ,"האצמה" לע רבדמ הזה ףיעסה
רבודמ הילע ,"הריסמ"ה לא בותכה ונתוא ריזחמ ,"38 הנקת יפל הנמזה"
תרתוכה תחת ,ע"רבל 'ה קלח לא בוש ונא םינפמ הז ןיינעלו ,38 'קתב
:(ד) שדחה רוערעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש וניד קספ לע תוגשהה"
חנומכ (service) "האצמה" ןיב לדבהה לאו ,"דציכ - 38 הנקת יפל "הריסמ"ה
.(םש ,2 'עס) רתוי םצמוצמ ,יפיצפס חנומכ ,(delivery) "הריסמ" ןיבל יללכ

תונשייתה לש תרגסמ דוע תרצוי רשא ,תרחואמ הקיקח אוה הז ףיעס
יכ ןכתייש אוה ,ונניינעל ,הב שיש דיחיה רבדהו ,תורחא תורגסמל ףסונב
רחואמ דעומב םג םשאנל הנמזהה תא רוסמל יאשר אשונב ברועמה רטושה
.תירשפא ןכא תרחואמ "הריסמ"ו ןכתיי יכ ליעל ןייוצ רבכ לבא - רתוי

,38 הנקת לש התונשרפב העט קקוחמהש ענמנה ןמ אל :תאזמ הריתי
- תישאר הקיקח ןיב ,הנשמ תקיקח ןיב - ןידה תא שרפל ךמסומה דיחיה לבא
העט אוה םאו ,ישארה קקוחמה אל םג ,קקוחמה אלו טפשמה תיב אוה
תא איטחה" אוה - םייק וניא רשא םייוסמ םירבד-בצמ לש ומויקב ןימאהל
.רבד השע אלו ,"ושיא


?"ךרוצל אלש הדבכה" םנמאה .ה

ד"הספב ןתינש תונשרפב יכ ,התריתעל .4.א.ג 'עסב ,הנידמה תרמוא .1
."ךרוצל אלש הדבכה" הנשי התריתע אושנ

הברמה לכו ,"ךרוצל אלש הלקה" איה המצע 38 הנקת ,דובכה לכ םע .2
.חבושמ הז ירה ,הב ץצקל

םוחתב םיאשונ תקידבל הדעווה תוצלמהו םייניב ח"ודל 5 'עסב .3
רש 'בכל שגוה רשא ,הרובעתל םולשה טפשמ תיב יבגל טפשמה-יתב להנימ
תדעו ח"וד - ןלהל) 28.8.1988 ,ח"משתה לולא שדוחל ו"ט םויב םיטפשמה
:רמאנ (רורד-ןב

תיבב ןודנה םיקיתה רפסמש ךכב םגפ שיש הדעוול הארנ .א"
לע ומשרנש תוח"וד רפסמ לש אצוי לעופ אוה הרובעתל טפשמה
םייק םויה בצמה יפ לע .םייוסמ דעומב (םירטוש וא) רטוש ידי
וא) לדג ונממ האצותכש ל"נכ םשרנה תוח"ודה רפסמ ןיב רשק
הרובעתל םולשה טפשמ תיב טפוש לעש םיקיתה רפסמ (ןטק
.הז רשק קתנל העיצמ הדעוה .םיוסמ דעומב םהב ןודל

תעדל םוגפ אוה ףאו ,רחא אשונב רושק ל"נה אשונה .ב"
,תעדל ידכ ח"ודה תא םשורה רטושה ידיב שיש ,רומאל ,הדעווה
האצותכ חתפנה קיתב ןודיש טפושה ימ ,ןיפיקעב וא ןירשימב
."ח"ודה םושירמ
סקא" רדסה אוהש - 38 הנקתבש רדסהה יפל םיאצומה תוח"ודל .4
קלחב איהו ,תמייוסמ הייעב הנשי - ומצע (239 'עס) פ"דסחה חוכמ "יפ"דסח
:םשאנל רמאנ וב

לע טפשהל ידכ ל"נה טפשמה תיב ינפל בצייתהל ןמזומ התא"
םושיאה בתכל 'ג קלח) "... העשב ... םויב ,ל"נה (תו)המשאה
.(ןנד השרפב
ירדס תונקתב עובקל" הניה 239 'עס יפל תוכמסהש איה הייעבהו
,וניה הז קוחו ,"הז קוח תוארוהמ היטסב ףא םיכמסמ תאצמהו םושיא
םג המיעו ,טפשמה תליחתל םידעומה תעיבק וליאו ,דבלב פ"דסחה ,ןבומכ
ונייהד - טפשמה יתב קוחל 48 'עסב תרדסומ - קיתב ןודי רשא טפושה תעיבק
יקוח-יתלב אוה ח"ודבש קלחה ותואש ךכ - רחא קוחב אלא "הז קוחב" אל
!רורד-ןב תדעו לש תוצלמהה ילב םג

:םהבו ,םיפסונ תונורסח םג םנשי 38 הנקתבש רדסהל .5

לע ןגהל ןיינע לעב" אוה ח"ודה תא םשורה רטושה .א
ןיבל רטושה ןיב חוכיו חתפתמ רשאכ דחוימבו ,"ולש הזיתה
;ח"ודה לבקמ

"תילבולג הייאר" - תויהל הלוכי אלו - ןיא חטשב רטושל
וב בצמ תויהל לוכי ךכמ האצותכו ,םינוכנה תופידעה ירדס לש
תוריבע לע םיקית תובברב טפשמה יתב ופצוי תחא הפוקתב
אל רתוי תורומח תוריבע םג תרחא הפוקתב וליאו ,ךרע-תולק
,"םילק" תוח"וד םושרל הברי דחא רטושש וא) ןוידל הנעגת
םהינשש םוקמב ,"םידבכ" תוח"וד אלא םושרי אל רחא רטושו
.ןהמ הנופצו תוינוניבה תוריבעהמ "וליחתי"
תא גורהל אוה ,רורד-ןב תדעו תוצלמהמ הלועה ירוביצה סרטניאה .6
זירכהל ,םייתניב ,רשפא םאו ,ידוסי רתויש המכ ,רהמ רתויש המכ ,38 הנקת
.הרקיעמ-הלטב - ךכ לשבו ,ינוציק ןפואב הריבס-יתלב לעכ הילע

ותיתב ,הנידמה לש התריתע אושנ ד"הספב ,ש"מהיב 'בכ ,אופיא ,קדצ .7
תדקפומה תושרה ןיבל תפכואהו תרקוחה תושרה ןיב הדרפה"ל אלמ לקשמ
."ןידל הדמעה לע


:"ןידה קספ תוכלשה" לע .ו
DON'T PANIC US!

לע העפשה םג אהת ןידה קספלו "ןכתיי" יכ הנידמה תרמוא 10 'עסב .1
ןויד םימייקמ אל "ןכתיי" לע לבא .םירחא םיניינעב ןיד ירדס רבדב תונשרפ
.ףסונ

"רקיעב" םרוקמ "םירזחושמ"ה תוח"ודה יכ הנידמה תרמוא .2
."םייטמוטוא" תוח"ודבו "םיימינפ" תוח"ודב

אושנ ד"הספו ,םימדוקה םיכילהב ונדמע "םיימינפ"ה תוח"ודה לע .3
.ומצע דעב רבדמ הריתעה

תוח"וד םוש ,ליעל ונרמאש יפכ :"םייטמוטוא"ה תוח"ודה לע .4
ןיבל םהיניב רושקל ןויסנהו ,עבות וניאש רטוש ידי לע םותח וניא יטמוטוא
.ןיטולחל ירקש אוה "םיימינפ"ה

תוח"ודה וראשנ ,ןיינעל םיכייש םניא "םייטמוטוא"ה תוח"ודהש ןוויכ .5
."םיימינפ"ה

-200,000ל בורק ואצוה תפלוחה הנשב ,הנידמה לש "ךורעיש"ה יפל
."םיימינפ" אלא ,"םייטמוטוא" םניאש "םירזחושמ" תוח"וד

עבות לש ונמזמ תוקד 5 ךירצמ יוצמ "ימינפ" ח"ודש החנה ךותמ
לכב םיכמסומ םיעבות הרשע קר םיצוחנ יכ הארי טושפ בושיח ,ןמוימ
.לארשי תרטשמ

םא איה הלאשה ,תרוכשמ םילבקמ "םירזחשמ"ה םגש החנה ךותמ .6
רשא הלא ןוגכ "םירוזחש"ב תוזבתהל לארשי תרטשמל הל ינויח תמאב
:רוערעב ונינפה םהילא
.(http://www.quimka.com/flagship_drowning.htm)

םש םג - 793 ,(5)חמ ד"פ ,י"מ 'נ ןדעל ליג ,3583/94 פ"ע :דוע הארו
."םילפטמ"ו "םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" י"ע קיתה ןכוה


!ףולב לכה - "םילפטמ" ,"םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" .ז

םירשכומ םירטוש"ל הרטשמה י"ע "וקבדוה" הלאה םיראתה .1
."הרובעתה םוחתב םינמוימו

ופלוא הלא "םילפטמ"ו "םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" - דובכה לכ םע .2
אל ילוא :עיקשהל הנכומ לארשי תרטשמש המ תא קוידב קית לכב עיקשהל
.רתוי אל םגש יאדווב לבא - חוטב אל הז וליפא - תוחפ

ותרדגהכ ,"ןיקת להונ הז ןיא" - קיתה תנכהב תכסוח הרטשמהש הז .3
רבכ ונחנא - ד"הספל 7 'עס ,797 'מעב ,ןדעל תשרפב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש
.םיעדוי

"חנעפמ" ,דחא "רזחשמ" ונשי םא הז םיעדוי אל ונחנאש המ לבא .4
ול םיבתכומה םילהנב דורמל ןכומ היהי רשא דחא "לפטמ" וא דחא
רבעויש ךכמ שושחל ילב ,7/תע תמגודכ "ן"תמ/ן"תא ילהנ"מ ,הלעמלמ
,שמשב םש דומעל ,ינולפ תובוחר-תמוצ לא חונהו דפורמה םירזחשמה-אסיכמ
.םיטרופאר םושרלו ,םשגבו חורב

.תורקל רומא אל הז ךמסומ עבות לצא .5

.דחא חפט וליפא הלגמ אלו ,םיחפט ףלא הסכמ 7/תע יכ ןייוצי .6

-ל .ד.3 'עס) "לפטמ"ה לש וירושיכ םהמ םיעדוי אל ונחנא ,לשמל ,ךכ
וירושיכ םהמ אל וליפאו , "חנעפמ"ה לש וא "רזחשמ"ה לש ,(7/תע
."יבחרמ ן"תא ןיצק" לש םייטפשמה

ימינפה ח"ודה לש בוהצה קתועה םע םישוע המ םיעדוי אל םג ונחנא
.(7/תע-ל .2.ח 'עס) "רוזחשו לופיטל" א"נעמל ראודב חלשנ רשא

- "םייטמוטוא"ה תוח"ודה םע םישוע המ םיעדוי ונא תוחפ דועו
סופתל הסנמ איה ,ךדיאמ ,לבא ,דחמ ,םייטנאוולר אל םהש תנעוט הנידמהש
םגו ,ש"מהיב 'בכ לש ותוכמסב ןניא רשא בגא-תורעה לש ךרדב פמרט םרובע
.ןיינעל ןניא


"ןידה קספ תלוחת" לע .ח

.השעיי אל רשא רבד הנידמה השוע הריתעה יקומינ לש הז קלחב .1

םייטמוטואה תוח"ודל אל יטנאוולר וניא ןידה קספש תנעוט הנידמה .2
איהש ןוויכ לבא ,(.ג.17 'עס) טפשמ-תרירב גוסמ תוח"ודל אלו ,(.ב.17 'עס)
,םירומאה תוח"ודל םג ותלוחת תא וביחרי הטמלד טפשמה יתב יכ תששוח
קספ תלוחתל רשאב תורורב תויחנה" לבקל תנמ לע ףסונ ןויד תשקבמ איה
.(.ב .17 'עס) "ןידה

לכל "ךמסומ שוריפ" קפסל הניא ףסונה ןוידה דסומ ,דובכה לכ םע .3
.ןיפכד

ןוגכ) "תורורב תויחנה" ןתיל םישקבמ ונחנא רשאכ ,דובכה לכ םעו .4
3 'עס יפל רשא וז םגו העובטה וז םג - ותוכמסב טפשמה תיב שמתשי יתמ
הנידמה - ("רדסה רסוח" תקזחב ןניה רשא בתכב תוריפכ לבקל - פ"דסחל
.רוערע תושרל וליפא תויואר ןניא הלאה תולאשהש תנעוט

ותוא תא לבקל (.ה.17 'עסב) תשקבמו ,תושעל הלידגמ דוע הנידמה .5
...נ"דל הריתעה תא החדי אישנה 'בכ םא םג "ךמסומ שוריפ"

.תאזכ תוכמס אישנה 'בכל שי יתמיאמ הלאשה תלאשנו

,אישנה 'בכמ תשקבמ איהו ,תקפתסמ הניא הנידמה ךכב םג לבא .6
ןתמ םוימ קר" איה ותלוחת הריתעה אושנ ד"הספ יכ הרהצה ,ןיפולח-יפולחל
."אבהלו ד"הספ

אלא ,תאזכ תוכמס אישנה 'בכל ןיאש קר אל ,דובכה לכ םע :הנושמ
תיביטקאורטר איה םלועל ןידה לש ותונשרפש המימי-םימימ איה הכלהש
.ןידה לש ותליחת םויל


יוכיזה - ד"הספ תאצות לע .ט

,424/86 ע"רב םג :םיקחש העיקרמ הנידמה לש התפצוח ןאכ םג .1
הייואר הניא תאזה היגוסהש הנעט איה - ןנד פ"ערב ומכ - י"מ 'נ ראמע
יואר רבכ הזה ןיינעה יכ תנעוטו איה האב בוש תעכו ,רוערע תושרל וליפא
...!ףסונ ןוידל

תולאשה ןתוא תולוכי דציכ :ליעל ונגצה התוא הלאשה תלאשנ בושו
הז דבכנ טפשמ תיב ןתנש תובושתהש םושמ קר "תותיכ 4 ץופקל" תויטפשמה
.הנוילעה לע איה חרזאה לש ודי אקווד םעפהש םושמו ,המעטל ןניא

,איהה ן"יע-ש"ירה תא ריכזהל :םיהדמ הנידמה לש השובה-רסוח םג .2
?ךפיהה תא קוידב םינעוט םתא תעכו ,םתנעטש המ םתנעט זא רשאכ


תשקב החודה הטלחה איה 424/86 ע"רב הטלחהה ,דובכה לכ םע .2
ופוגל הנתינ איה םא ןיב ,רקיעו ללכ הקוספ הכלה הניא איהו ,רערעל תושר
,'חאו ןהיק 'נ בולדיש ,7152/94 א"ער) ןיינע לש ופוגל אלש םא ןיב ,ןיינע לש
ש"מהיב 'בכ תא תבייחמ הניא איהש יאדווב .(ג - 313 ,309 ,(5)טמ ד"פ
.ומצע ןוילעה

וניאש םושיא בתכ :הפוגל הנוכנ הניא םג 424/86 ע"רב הטלחהה .3
הפי וחוכ ןיא אליממו ,הטויט ,רתויה לכל ,אלא ,םושיא-בתכ וניא םותח
.((םסרופ אל) י"מ 'נ ץכ לאונמ ,939/98 פ"שבב ד"הספ ,לשמל ,הוושה) והשלכ

"ןוירה יצח" ןיא ,"רופא םוחת" ןיא םושיא בתכ לש ותופקת ןיינעב
פ"שב יפלו ,םושיא בתכ ןיאש וא ,םושיא בתכ שיש וא :"לק םיגורה" ןיאו
תונמדזהב אל - תאז ןועטל ךרוצ ןיאש קר אל המיתח רדעהב ל"נה 939/98
.ללכב אלו ,הנושארה

התייהש ,הנידמה וליאו ,גצוימ היה אל בישמה אמק ש"מהיבב ךילהב .4
תא התליג אל - ועוצקמב ןיד-ךרוע םג אוהש - יעוצקמ עבות י"ע תגצוימ
איה תעכו ,טפשמה תיבל אל ףאו םשאנה-בישמל אל ,המיתחה לע תמאה
!גצוימ-אל םדא םע ןובשח האב

,םושיאה בתכ לע המיתחה לש התולטב רבדב הנעטה התלעוהשמ .5
ךירצ בישמהש הנושארה תונמדזהב הנעט אלו ,ופוגל ךילהה לע הנגה הנידמה
.הנושארה תונמדזהב ותנעט תא ןועטל היה

לש ןושארה לוגלגב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ ריזחהשמ :תאזמ הריתיו
םיאצמימ עובקל ידכ אמק האכרעל ןוידה תא ,(1777/97 א"ת פ"ע) השרפה
רבע הזה ךילההש אלא ,רערעל תושר השקיב אלש קר אל הנידמהו ,םייתדבוע
ףצפצתו הפ הצפת הנידמהש ילב ןוילעה טפשמה תיבל דע םימלש םילוגלג ינש
פ"ערב הז דבכנ טפשמ תיבל העיגה השרפה ןושארה לוגלגב) הזה אשונב
תא םילשה אל יזוחמה ש"מהיב 'בכ יכ לע בישמה לבק םש ,2290/98
תויופצ ויה ויתואצות רשא ןוידל ,אמק-האכרעל קיתה תא ריזחהו ,ותכאלמ
יפכ לכה - תואכרעה לכ הלעמב קיתה לש ףסונה לוגלגה היה יופצ ןכו ,שארמ
.(הווה םנמאש

םושמ ?ךילהה לש םילוגלגה לכב ,הזה אשונב הנידמה הקתש עודמו
.םידספנה הילהנל תיטופיש היצמיטיגל גישהל התסינ ,םיינרופיצב ,איהש

םג יכ םא) המצע לע אלא ןילהל הל ןיא ,התלחות הבזכנשמ ,תעכ לבא
.(הדיב עייסל ידכ ךכב היה אל ,דעומב וז התנעט תא תנעוט התייה

146/51 פ"עב :21 'עסב םג גוגחל הכישממ הנידמה לש התועיבצ .6
יכ ןעט רשא רערעמה-םשאנה אקווד הז היה ,308 ,'ו ד"פ ,ש"מהויה 'נ רסאונ
ךילהב ןכ לעו ,ןיד תוויע לכ ול םרגנ אלו "ינכט" היה ןושארה ךילהב םגפה
םגפה יכ הנעט רשא הנידמה אקווד וז התיהו ,לופכ ןוכיסב דמע אוה ינשה
הדירומ הניאו הלעמ הניא ןיד תוויע םרגנ םא הלאשהו ,יופירל ןתינ וניא
.תקולחמב רשא ךילהה לש ותופקת ןיינעל

ילוא אוה םגפהש :רבד-לש-וכופיה תא הנידמה תנעוט ,ןאכ ,הנהו
.ונממ םלעתהל רשפא ,לווע בישמל םרגנ אלש ןוויכ לבא ,םגפ

.השובה ןכיא

:ונל ליעוהל הלוכי הניא ימדק ךותמ האבומה ,דובכה לכ םע .7

ריבס םגו - הקוספ הכלה אלו ,תישיאה ותעד וזש םושמ .א
ןימזה אל אוה םירבדה לש םתביתכל רבוע יכ חינהל דואמ
;ןועטל ןתינש המ לכ תא וינפל וחטשי רשא דגנו-דעב םינעוט

"יאדוול בורק" יכ רמוא ומצעב דמולמה רבחמהש םושמ .ב
,הגגשה "ןוקית" ריתי טפשמה תיבש - חוטב אל ירמגל ונייהד -
;"םושיאה לוטיב לע הרוי אלו

תיבל ןיא ןידכ שגוה רשא םושיא בתכ רדעהבש םושמ .ג
דיחיה רבדהו ,ריתהל ברסל אלו ,ריתהל אל ,תוכמס לכ טפשמה
ןידכ שיגהלו תוריכזמה לא רוזחל אוה תושעל העיבתה תיאשרש
.ןשייתה םרט םושיאה םא - רשכ םושיא-בתכ
התייה הכירצ ,םותח םושיא בתכ רדעהב תוכזל רשפא יאש הנעטה תא .8
.המצע לע אלא ןילהל הל ןיא ןכ התשע אלשמו ,ןמזב תולעהל הנידמה

בתכ לע המיתחב םגפ תמחמ רוערעה תאכרעב םשאנ לש יוכיזב .9
אל ,י"מ 'נ רינ םולש ,3553/90 פ"ע ,לשמל ,'ר) שודיח לכ ןיא םושיאה
.(םסרופ

םע הלש בירה תא שדחמ חותפל ?22 'עסב הנידמה תשקבמ המ יכו
היה אוהש רחאלו ,וקלח תנמ ויהש לבסה לכ רחאל ,ישילש לוגלגב ,בישמה
?םימימת םישדוח העברא ןוישר-לוספ

הבושתה ?בישמה םע ןובשח אובלו ךישמהל הנידמה תשקבמ המ לעו
:רערעל תושרה תשקב יקומינל אובמב תאצמנ ךכל

הילוגלג לע ,השרפה תיצמתו אובמ .א

וראותכ) טפושה 'בכ רידגה ךכ - "ובש 'םוטמטה' לכ לע" .1"
,595/73 פ"ע) י"מ 'נ ןארזע תשרפב םושיאה בתכ תא ןהכ 'ח (זא
;(ג - 135 'מעב ,128 ,(1)חכ ד"פ

-תיבל םושיא תשגה אלב קיתה תא רוגסל היה בטומ"
לשמ" ;(ב - 134 ,םש) יודנל (זא וראותכ) טפושה 'בכ - "טפשמה
;(ו - 129 ,םש - "רה דילוהש רבכעל

,היתובוחרב החווצו ץרפ ןיאש ,תג-תירק יבשוי ירשא"
העורז תחנ תוארהלו היצמאמ זכרל הלוכ הייונפ הרטשמהו
הצעומה ידיקפ לש םתרקויבו םדובכב םיעגופה לע ףא-ףעזב
טפושה 'בכ) "... הזכ דיקפ דובכב עגופש ימל ול יואו ... תימוקמה
.(ה - 135 ,םש ,ןהכ 'ח

ןארזע תשרפל ןנד הרקמה ןיב ףתושמה ןמ הברה ונשי .2"
תצמתל ,תאז לכב ,יוארה ןמ םלוא ,ןלהל הילע דומענ ונאו ,ל"נה
:םילמ המכב ןאכ התוא

םיכנו םישישק עיסה ,סובוטוא גהנ ,שקבמה .א
;םינוכילהבו םייבקב ורזענש

הדוקנב ובכר תא דימעה אוה םהילע לקהל תנמ לע .ב
;תדרל ויה םיכירצ וב םוקמל רתויב הבורקה

ךליאו ןאכמו - רטושה יניעב ןח אצמ אל רבדה .ג
תשרפב םיעוריאל המודב (וחפנתהו) םיניינעה וחתפתה
;ןארזע

."- - -
לבא ,העוצפה התוואג לע ןגהל תשקבמ הנידמה :תורחא םילמב
.וניתומוקמב םוקמ ןיא הלאכ םילוקישל

לע ןה הכלהכ תתשומ - הריתעה אושנ ןידה קספב השענש יפכ - יוכיזה .10
תיב גהני ,קוקיחב הארוה וילע ןיאש ןידה רדס לש ןינע לכב") פ"דסחל 3 'עס
העובטה ותוכמס לע ןהו ("קדצ תיישעל רתויב הבוט ול תיארנה ךרדב טפשמה
!ןאכ דע :תיללכה העיבתל רמול טפשמה תיב לש


םוכיס .י

המצעל התשע הרטשמה .תובישח לכ ןיא הערכוהו הנודנ רשא הלאשל .1
.תנייכבתמ איה תעכו ,הלשמ ןיד

תוח"וד 200,000-כל אלא עגונ ןיינעה ןיא הנידמה לש התטישל םג .2
10 לש םתרוכשמ איה ןידה קספ לש תולעה כ"ס ליעל וניארהש יפכו ,הנשב
."םירזחשמ" 10 לש םרכש יוכינב ,הנידמה לכב םיעבות

לכ לע ח"ש 1,000.- לש לדוג-רדסב תוסנק תפרוג הנידמה רשאכ .3
,היינש הקסיפ ,.1.ד 'עסב םגו) םיכרדב לטקה לע "ונשפנב" תקעוז םגו ,ח"וד
המכ דוע עיקשהל המצעל תושרהל הלוכי איה (ןכ תושעל הכישממ איה
.ח"וד לכל תורוגא

קספ איבי "העונתה יקוח תפיכאב הרטשמה-תכאלמ לוכיס" אל .4
.תאזה השודקה הכאלמה לש הרופיש אקווד אלא ,ןידה

-תדרוי הרטשמה המכ דע עדוי הרטשמה תדובע תא ריכמש ימ לכ
תחא אל רשא) תוטוזב תקסוע איה המכ דעו ,הלש תוח"ודה םע תונטקל
הזה תוטוזב-קוסיעהו ,(ןישנועה קוחב םתועמשמכ םירבד-יטוז"ב תולבוג
.רקיעה ןמ םתוא טיסמו ,הרטשמה לש היבאשמ תא ללדמ

תא הרידגמ הנידמהש יפכ ,"העונת רטוש"כ אל) ןמוימו יעוצקמ עבות
םגו ,רתוי בוט םיקיתה תא ןיכי ("תועיבת רטוש"כ אלא ,הלש "רזחשמ"ה
.רתוי םיבושחה תא ריאשהלו ,םילפטה תוח"ודה תא ןנסל עדיי

ןתונ רטושה רשאכ המה םיבוט "םיריהמו םיליעי"ה ןידה ירדס .5
הפקשהה תא לבקמ אלש ימל) יחרכה-ער הזו ,םוקמב-וב ח"ודה תא םשאנל
.(הרקיעמ-הלוספ הניה 38 'קתש

תרמגנ ,תיתרטשמה הכשלה לא עיגמ "ימינפ"ה ח"ודה רשאכ לבא
תיפ"דסחה הרודצורפה לעופב תטקננ אליממש םושמ ,הגירחל הקדצהה
הרשכהה ילב לבא ,ליגר עבות לש דיקפת לעופב אלממ רזחשמהש - הליגרה
."תוריהמ" אלו "תוליעי" אל דוע ןיא אליממו - עבותה לש

רשאמ רתוי "הריהמו הליעי" .ב הפי 'בגה המב :וניתובר ונודמלי
!?ךמסומ עבות

הכלהב תויהל ךירצ ףסונה ןוידה לש ומויק ךרוצל ישוקהש תאז דבלמ .6
אל :ישוק םוש "םולג" אל םג ןידה קספב ,ומצע ןידה קספב אלו הקספנש
תוכרעיה"ב ללכב םייוניש אלו "תכל-יקיחרמ" םייוניש אל םישורד
,ידט ןוידטציא תא םישדח ד"וע יפלא המכ םימייסמ הנש ידמ :"הרטשמה
שממ .םיעבות ידיקפתל ד"וע הרשע - ימעפ-דח ןפואב - סייגל הייעב לכ ןיאו
.ןיא

תא םיריבסמו םידמולמה ירבח םירזוח םוכיסה קרפל ךליאו 4 'עסב .7
.םהידעלב םישוע ונייה המ .תורודצורפה יתש ןיב לדבהה

רבכ התוא הלאשל הבושת ןיא הלאה םידמולמה םירבסהה לכב לבא
,ךמסומ עבות רשאמ רתוי "הריהמו הליעי" .ב הפי 'בגה המב :ליעל ונגצה
תעייסמה ... תיתימא הפיכא"ל ךמסומ עבות רשאמ רתוי הבוט איה המבו
!?"םיכרדה תונואת עגנ םע השקה תודדומתהל

,דובכה לכ םע ,תונואתה עגנ ןיבל לוספה להונה ןיב רשקל ןויסנה לכ .8
לש התוכזב הענמנ רשא תחא הנואת ונל וארת .רפורפ-היגוגמד אלא וניא
םא תענמנ התייה אל רשאו ,היתורבח/הירבחמ והשימ וא ,.ב הפי 'בגה
!ךמסומ עבות ידיב תישענ התייה תאזה הדובעה

לש התטישל ,רבודמה :קשה ןמ עצרמה אצוי םוכיסה קרפל 12 'עסב .9
הבוטה הרוצב" תגשומ התרטמ רשא "תיעוצקמ-תינכט הדובע"ב הנידמה
."םינמוימ העונת ירטוש" י"ע אקווד "רתויב

תלוכיבו היצנגילטניאב לוזלזה עיגהל לוכי המכ דע ,דובכה לכ םע
הרוצב השעית הדובעהש םינעוט םתא םא ,םכלש םיעבותה לש תיעוצקמה
?םיעבות םניאש "םירזחשמ"ה י"ע אקווד רתוי הבוט

לע תרזוח רשא (ל"נה 3583/94 פ"ע) ןדעל תשרפב םכל יד אל םאה
אל םאה ?םכלש "םינמוימ"ה "םירזחשמ"ה תוכזב העש-העשו םוי-םוי המצע
רפכה לכ לבק הפשחנ רשא ,ל"נה תעבוטה לגדה תניפס תשרפב םכל יד
איה םג רשאו ,(http://www.quimka.com/flagship_drowning.htm) ילבולגה
?"םירזחשמ" תדובע

!!!תושוב םירזחממ םה .תוח"וד םירזחשמ אל םה

רבדה יכ ,השעמל ,הנידמה תרשאמ ,םש ,12 'עסל היינשה הקסיפב .10
ןיא ןנד הרקמב ... השעמל ,םלוא ,תושעיהל לוכי" (םיעבותה רפסמ תלדגה)
."אקווד עבות רטושה לש ותויהל תובישח

-םידיקפהמ רתוי םיבוט םניא ונלש םיעבותה :תורחא םילמב
!םירזחשמה

ןובלעה לע גילבהל ידכ םירומג םירייארפ תויהל םיעבותה םיכירצו
.הזה

רתוי בוט ,תאז לכב ,ןכא ךמסומה עבותהש החנה ךותמ אצנ םאו .11
- ןטק ףסכ - ףסכ לש הלאש לכה-ךסב איה הלאשה ,רזחשמה-דיקפה רשאמ
- והשלכ יתועמשמ םוכסל עיגמ אוה יללכה לכה-ךסב םא םג רשא ,ח"וד לכל
הלאה תוח"ודה תועצמאב םיבגנה תוסנקה לכ-ךסל סחיב דמגתמ הז םוכס
תוח"ודה לע קר הנשל ח"ש ןוילימ םייתאמ דע האמ - הריהז הכרעהב)
.("םירזחושמ"ה

,רצואה רש לא תונפל הרטשמה הכירצ ,ףסונ ןויד שקבל םוקמב .12
!םלש ?תוסנקמ תוסנכה הצור ?םיכרדב תוחיטב הצור :ןחלושה לע ול קופדלו

רחשל םיכירצ ויה אל םה ל"ז יעדומ קחצי רצואה רש לש ונמזב
.ךפיהל אלא ,וחתפל

-לב סכנ - הרובעת-יטפוש האמ לש תפסות םהל עיצה ל"ז יעדומ
ודי תא וחד םה לבא ,םיכרדב תוחיטבל םגו הנידמה תוסנכהל םג רעושי
.הדות ,אל ורמאו ,תטשומה

םע הבוט םא ומכ - חותפה םיק'צה-סקנפ םע םהירחא ץר אוה
-הלרדניסכ וגהנתה םה לבא - לוכאל ןאממה הנב רחא הפולקה ה'לננבה
- ידמ תולודג הל תועצומה םיילענהש םושמ הפוחה ןמ תחרובה ,ךפוהמב
.היתודימל וא המעטל

!!!אל !אל !אל םהל רמול ךירצ .םינייכבתמ םה תעכו .13


ד"וע ,רינ החמש
בישמה כ"ב

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח