ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ

השרפה לש םיניינעה ןכותל

ריהצתב - םעפהו  ,הנידמה לש םיפולבה לע
(םילשורי תייריע ןיינעב רערעל תושרה תשקבל הכימתב שגוה)ריהצת

תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,ד"וע ,רינ החמש ,מ"חה ינא
:ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנעה יל םייופצ ויהי יכו


,9263/99 פ"נדב הנידמה לש הירקש לע .א
ישקב ימר 'נ לארשי תנידמ

תא יתגציי ינא ,ישקב ימר 'נ לארשי תנידמ ,9263/99 פ"נד קיתב .1
.בישמה

םיכמסומ םיעבות םניאש םירטוש םא הלאשה הררועתה וז התריתעב .2
הרובעת תוריבעב םושיא יבתכ לש םתנכהב ןיינעו-רבד-לכל-םיעבותכ שמשל
.הל םידע ויה אל םהש

םיעבות םניאש םירטושש התייה ,םייללכ םיווקב ,הנידמה לש התנעט .3
.בוט רתוי וליפאו ,םיעבותמ בוט תוחפ אל הכאלמה תא םישוע

איבמ ינאו) יתרמא ,הנידמה לש התריתעל יתשגהש הבוגתה תרגסמב .4
,יטפשמה דצל השילג ןאכ הנשי םאו ,יתדבועה דצל תוסחייתהה תא קר ןאכ
:(םירבדה-רשקה לע רומשל ידכ אלא איה ןיא
רבד חתפ

- - - - - - - - -

תודבועב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלמ ,ףעפע דינ אלל ,הנידמה .4
.ןלהל טרופיש יפכ לכה ,תמא-יאצחבו תובזוכ

ןיינעב הקינאפל ש"מהיב 'בכ תא סינכהל הסנמ םג הנידמה .5
:וכופיהו-רבד תנעוט איה ןאכ םג לבא ,"םייטמוטוא"ה תוח"ודה
וניא הריתעה אושנ ,2558/99 פ"ערב ןידה-קספש תנעוט איה דחמ
תא קזחל תשקבמ איה ךדיאמ לבא ,םייטמוטואה תוח"ודה לע לח
.תוח"ודה םתואב אקווד ףסונ ןוידל התריתע

אושנ ,2558/99 פ"ערב ןידה-קספ לש ותלוחת-יא ןיינע .6
לע םכסומה דיחיה רבדה אוה םייטמוטואה תוח"ודה לע הריתעה
י"ע םימותח םניא םהש םושמ - בישמה תנעטל :םידדצה ינש
איה המ לע רורב אל - תרתועה תנעטלו ,םיעבות-םניאש-םירטוש
.תכמתסמ

.ףסונ ןוידל םוקמ ןיא תקולחמ רדעהב - םוקמ לכמ

רשא ןידה-קספ ןיבל הנידמה לש היתונעט ןיב רשק לכ ןיא .7
.תופסונ וב ןודל תשקבמ איה

- - - - - - - - -

אובמ .א

םהש לע ,תוטילקרפהמ םידמולמה וירבח לע מ"חהל ול רצ .1
רשא םילהנ ןעמל רדגה לע בכשל - הנושארה םעפב אלו - םיצלאנ
,הארנה לככ ,םנמא - טפשמה תיבל ריבעהלו ,הנגהל םייואר םניא
םירסמ - תמאה-רקחל תמזגומ תולדתשה אלל לבא ,בל-םותב
םיעדוי םירסמה תא םהל וקפיסש ימ רשא ,רחש-ירסח םייתדבוע
!ש"מהיב 'בכ תא םיעטמ םהיחלוש .םינוכנ םניא םהש םיעדוי םג

לש רקיה ונמז תא תזבזבמ הנידמהש ךכ לע מ"חהל ול רצ .2
םריכי אל םמוקמ רשא םייתדבוע "םיעקר" לע ש"מהיב 'בכ
תועיבקב אלו ,תומרונ תעיבקב םניינע רשא םיכילה ,נ"ד יכילהב
.תויתדבוע

- - - - - - - - -

הנידמה לש תויתדבועה היתונעטל .ג
הריתעה אושנ ד"הספ תוכלשהל רשאב

םיאשונ תולעהל הנידמה הסנמ ףסונ ןוידל וז הריתעב .1
השוע איהו ,נ"ד יכילהב םריכי אל םמוקמ םה םג רשא םייתדבוע
וליפא איהו ,תרחא הייאר וא ריהצת אלל ,סומלוק-לבהב תאז
.ןכ תושעל ש"מהיב 'בכ לש ותושר תא תשקבמ הניא

מ"חה םג ,תודבועל ןועטל המצעל השרמ הנידמהש ןוויכ
םיטילקרפהש אוהו ,דחא לדבהב ,ןכ תושעל ומצעל השרמ
לע ססבתמ מ"חה וליאו ,ינש ילכמ תודבוע ונל םיאיבמ םידמולמה
.תישיאה ותעידי

,יתדבוע רוריבל ןכומ אוה יכ ריהצמ מ"חה - םוקמ לכמ
,(םידעה לש תידגנ הריקח ללוכ) תויודעב אלא סומלוק-לבהב אל
איה ןהל תודבועל תועגונ ןהש לככ ,הנידמה לש היתונעט לכ לש
םיכילהב ררבתהל תורומא ויה רשא תודבועל אל לבא) תנעוט
םא הטלחהל קר עגונ וז הקסיפב רומאה לכ .(ןנד השרפב םימדוקה
.ומצע ףסונה ןוידל אלו ,ףסונ ןויד םייקל

ןיא ןכש ,ונניינעמ וניא (7/תע) ימינפה יתרטשמה להונה .2
הכישמ י"ע םמצע תא םירהל םילוכי םייקוח יתלב םיימינפ םילהנ
תידמיכרא הדוקנ אלל ,םהילענ יכורשב וא םשאר תורעשב
.המיאתמ

"םייטמוטוא" תוח"ודכ תרתועה י"ע םירדגומה תוח"ודה .3
לש הנויסנו ,םיעבות םניאש םירטוש י"ע םימתחנ םניא םלועל
ןויסנ אלא םניא הריתעה אושנ ןידה קספל םתוא רושקל הנידמה
.ש"מהיב 'בכ לש ויניע תא זחאל

אלש הקינאפל ש"מהיב 'בכ תא סינכהל הסנמ םג הנידמה .4
.המוקמב

- - - - - - - - -


:"ןידה קספ תוכלשה" לע .ו
DON'T PANIC US!

םג אהת ןידה קספלו "ןכתיי" יכ הנידמה תרמוא 10 'עסב .1
לע לבא .םירחא םיניינעב ןיד ירדס רבדב תונשרפ לע העפשה
.ףסונ ןויד םימייקמ אל "ןכתיי"

םרוקמ "םירזחושמ"ה תוח"ודה יכ הנידמה תרמוא .2
."םייטמוטוא" תוח"ודבו "םיימינפ" תוח"ודב "רקיעב"

,םימדוקה םיכילהב ונדמע "םיימינפ"ה תוח"ודה לע .3
.ומצע דעב רבדמ הריתעה אושנ ד"הספו

םוש ,ליעל ונרמאש יפכ :"םייטמוטוא"ה תוח"ודה לע .4
ןויסנהו ,עבות וניאש רטוש ידי לע םותח וניא יטמוטוא תוח"וד
.ןיטולחל ירקש אוה "םיימינפ"ה ןיבל םהיניב רושקל

,ןיינעל םיכייש םניא "םייטמוטוא"ה תוח"ודהש ןוויכ .5
."םיימינפ"ה תוח"ודה וראשנ

בורק ואצוה תפלוחה הנשב ,הנידמה לש "ךורעיש"ה יפל
אלא ,"םייטמוטוא" םניאש "םירזחושמ" תוח"וד -200,000ל
."םיימינפ"

לש ונמזמ תוקד 5 ךירצמ יוצמ "ימינפ" ח"ודש החנה ךותמ
םיעבות הרשע קר םיצוחנ יכ הארי טושפ בושיח ,ןמוימ עבות
.לארשי תרטשמ לכב םיכמסומ

הלאשה ,תרוכשמ םילבקמ "םירזחשמ"ה םגש החנה ךותמ .6
"םירוזחש"ב תוזבתהל לארשי תרטשמל הל ינויח תמאב םא איה
:רוערעב ונינפה םהילא רשא הלא ןוגכ
.(http://www.quimka.com/flagship_drowning.htm)

793 ,(5)חמ ד"פ ,י"מ 'נ ןדעל ליג ,3583/94 פ"ע :דוע הארו
."םילפטמ"ו "םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" י"ע קיתה ןכוה םש םג -


"םילפטמ" ,"םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" .ז
!ףולב לכה -

םירטוש"ל הרטשמה י"ע "וקבדוה" הלאה םיראתה .1
."הרובעתה םוחתב םינמוימו םירשכומ

הלא "םילפטמ"ו "םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" - דובכה לכ םע .2
הנכומ לארשי תרטשמש המ תא קוידב קית לכב עיקשהל ופלוא
םגש יאדווב לבא - חוטב אל הז וליפא - תוחפ אל ילוא :עיקשהל
.רתוי אל

,"ןיקת להונ הז ןיא" - קיתה תנכהב תכסוח הרטשמהש הז .3
7 'עס ,797 'מעב ,ןדעל תשרפב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ותרדגהכ
.םיעדוי רבכ ונחנא - ד"הספל

,דחא "רזחשמ" ונשי םא הז םיעדוי אל ונחנאש המ לבא .4
םילהנב דורמל ןכומ היהי רשא דחא "לפטמ" וא דחא "חנעפמ"
ילב ,7/תע תמגודכ "ן"תמ/ן"תא ילהנ"מ ,הלעמלמ ול םיבתכומה
-תמוצ לא חונהו דפורמה םירזחשמה-אסיכמ רבעויש ךכמ שושחל
.םיטרופאר םושרלו ,םשגבו חורב ,שמשב םש דומעל ,ינולפ תובוחר

.תורקל רומא אל הז ךמסומ עבות לצא .5

חפט וליפא הלגמ אלו ,םיחפט ףלא הסכמ 7/תע יכ ןייוצי .6
.דחא

"לפטמ"ה לש וירושיכ םהמ םיעדוי אל ונחנא ,לשמל ,ךכ
אל וליפאו , "חנעפמ"ה לש וא "רזחשמ"ה לש ,(7/תע-ל .ד.3 'עס)
."יבחרמ ן"תא ןיצק" לש םייטפשמה וירושיכ םהמ

לש בוהצה קתועה םע םישוע המ םיעדוי אל םג ונחנא
'עס) "רוזחשו לופיטל" א"נעמל ראודב חלשנ רשא ימינפה ח"ודה
.(7/תע-ל .2.ח

תוח"ודה םע םישוע המ םיעדוי ונא תוחפ דועו
,דחמ ,םייטנאוולר אל םהש תנעוט הנידמהש - "םייטמוטוא"ה
-תורעה לש ךרדב פמרט םרובע סופתל הסנמ איה ,ךדיאמ ,לבא
.ןיינעל ןניא םגו ,ש"מהיב 'בכ לש ותוכמסב ןניא רשא בגא
וכמתנ אל ל"נה 9263/99 פ"נדמ תואבומ ןהש יפכ ,ליעלד תונעטה לכ .5
.ןאכ ןהילע דיעמו ןתוא תמאמ ינאו ,ריהצתב זא


המ לעו ,הנידמה לש םירקשה לע דוע .ב
ל"נה 9263/99 פ"נדב ןוידב שחרתהש

תוח"ודה ןיב "רושקל אלו רושקל" התסינ הנידמה ,יתיארהש יפכ .1
."םייטמוטוא"ה תוח"ודה ןיבל "םירזחושמ"ה

תואמגוד יתש תוארהל ,ןוידה תעב ,יתשקיב ינא רשאכ ?יאמ אלא .2
,דחא גיצהל ישוקב יל ןתינ ,םייטמוטואה תוח"ודה לש ףולבה עצבתמ דציכ
"םייטמוטוא"ה תוח"ודה ןיינע יכ רמא ןידה תיב בא 'בכו ,ויבגל ןועטל ילב
םיסחייתמ רבכ םאש הנעטה יל הרזע אלו ,"המגודכ קר" הנידמה י"ע אבוה
.ןוידל הזה אשונה תא םג חותפל ךירצ ,אעייסמד-אנתכ הלאה תוח"ודה לא

.'ב-ו 'א םיחפסנכ ןאכ תופרוצמ תואמגודה יתש .3

םהיפ לע רשא םימולצתה-דמצו ,רוזמר-תריבע לע ח"וד וניה 'א חפסנ .4
.ךרענ אוה

לש ותליחת רחאל תוינש שמחו םיעבש "וחקלנ" הלאה םימולצתה ינש
.תמוצה ותואבש "ישאר"ה העיסנה ןוויכב ,םודאה רואה

י"ע השענ ,ישקב פ"נדב הנידמה לש היתונעטל ןימאנ םא ,הזה ח"ודה
םירטוש" ,הירבדל ,םהש ,"םילפטמ" ,"םיחנעפמ" ,"םירזחשמ" רתואמ דחא
."הרובעתה םוחתב םינמוימו םירשכומ

,"הרובעתה םוחתב ןמוימו רשכומ רטוש" וניאש ימ וליפא לבא
רוזמרב קלד םודאה רואה םאו ,הזכ רבד ןיאש עדוי ,ללכב רטוש וניא וליפאו
העיסנה ןוויכב ,םודאה רואה לש ותליחת רחאל תוינש שמחו םיעבש ךשמב
י"ע אצוה ח"ודהשו ,לקלוקמ היה רוזמרהש ןמיס - תמוצה ותואבש "ישאר"ה
ליעפה אל רטושה ותואש וא/ו ,הרובעתה םוחתב ןמוימ אלו רשכומ אל רטוש
.ח"ודה תא וכרעב תעד-לוקיש לכ

דע רבע רשא םילוגלגה לכו ,םשאנל חלשנ רשא ח"וד וניה 'ב חפסנ .5
.םשאנה לש ויוכיזל

בתכ :םשאנה לא חלשנ המ םיאור ונחנא חספנ ותואל ןושארה ףדב
לש םימרגוליקה ירפסמ רשאכ ,רתי-סמוע לש הריבע לע ירסוב םושיא
,("...") תודוקנ שולשב דחא לכ ונמוס לעופב-לקשמה לשו רתומה לקשמה
.םישורדה םירפסמב םוקמב

תבישי תארקל ,טפשמה תיבל שגוה המ םיאור ונחנא ינשה ףדב
תא ,די-בתכב ,הפיסוה המלענ די לבא ,"טסקט"ה ותוא :"הארקה"ה
.ל"נה תודוקנה לע םירסחה םירפסמה

-הצקימ - םושיאה בתכב םיפסונ םינוקית םיאור ונחנא ישילשה ףדב
רחאל ,די-בתכב ,המלענ די ידי לע ושענ םה םג - םידעה תמישרב םירופיש
.תוחכוהה תבישי תארקלו - "הארקה"ה תבישי

לש ותושר תא שקבל ילבו ,םשאנה תא עדייל ילב ושענ םינוקיתה לכ
.טפשמה תיב

תא גצייש עבותה יכ םידמל ונחנא ,םש ,ךשמהב ,ןוידה לוקוטורפמ
.וליבשב ולשיב המ עדי אל ללכ ומצע ןוידב הנידמה

יקלח ןפואב קר הילע יתדמע רשא הדוקנל רוזחל יוארה ןמ ןאכו .6
.ל"נה ישקב פ"נדב הבוגתב

:יתרמא םוקמ ותואב
"םייטמוטוא" תוח"ודכ תרתועה י"ע םירדגומה תוח"ודה .3
לש הנויסנו ,םיעבות םניאש םירטוש י"ע םימתחנ םניא םלועל
ןויסנ אלא םניא הריתעה אושנ ןידה קספל םתוא רושקל הנידמה
.ש"מהיב 'בכ לש ויניע תא זחאל
הלאה תוח"ודה :ףסונ רבד תולגל םוקמה ןאכ לבא ,זא יל קיפסה הז
אל ,"הרובעתה םוחתב ןמוימו רשכומ" רטוש י"ע אל ,םימתחנ םניא םלועל
!דחא ףא י"ע אלו - רטוש וניאש ימ י"ע אל ,םתס-רטוש י"ע

דיקפת תא אלממש ימ םגש אלא ,דבלב וז אלו
.ימינונא ראשנ םלועל "לפטמ/חנעפמ/רזחשמ"ה

ןיאש איה "םילפטמ/םיחנעפמ/םירזחשמ"ה תא החנמה היפוסוליפה .7
תיבל השגהל יוארה םושיא-בתכ ןיכהל ךרוצ ןיאו ,תעד-לוקיש ליעפהל ךרוצ
- ךומסל רשפאש םושמ לכהו ,טפשמה
- וא/ו ,המשאב הדויש ,יוצמה םשאנה לע .א

,רסחה תא םילשיש םושיאה בתכ תא שיגמה עבותה לע .ב
- וא/ו ,(הריפכה יפל ונייהד) ךרוצה יפל

קקזנ ןורחאה הזש תמיא לכ ,עבותל רתעייש טפושה לע .ג
.םירופיש-הצקימל
םושיאה בתכ לע םימתוחה םיעבותה תא החנמה היפוסוליפה וליאו
-בתכ תא שיגהל רשפאו ,תעד-לוקיש ליעפהל ךרוצ ןיאש איה ותוא םישיגמו
- ךומסל רשפאש םושמ לכהו ,"AS IS" םושיאה
,"םילהנה יפ לע" לעופ רשא "חנעפמ/לפטמ/רזחשמ"ה לע .א
- וא/ו

- וא/ו ,המשאב הדויש ,יוצמה םשאנה לע .ב

קקזנ ןורחאה הזש תמיא לכ ,עבותל רתעייש טפושה לע .ג
.םירופיש-הצקימל
לוקיש תא ליעפמ וניא דחא ףא םושיאה בתכ תנכהבש איה האצותהו
לע םוקמב ,םירחא לע ךמוס דחא לכו ,קוחה יפ לע בייוחמ אוה וב תעדה
.ומצע

םושיאה-בתכ לע ,השגהה םע ,םתוחה עבותהש אלא ,דבלב וז אלו
המ עדוי וניא "חנעפמ/לפטמ/רזחשמ" י"ע - םתחנ אל לבא - קפוה רשא
םושיא-בתכ ךכב תרצוי איה םא הלאשנ רשא ,תחא תעבות .רבדה תועמשמ
,םירחא י"ע ךרענ רשא םושיא-בתכ "תצמאמ" קר איהש וא ,ירוקמ ,שדח
..."הלאשה תא הניבמ אל" איהש התנע

קפוה רשא "ינדי" ח"וד ונייהד ,"ליגר רזחושמ" ח"וד אוה 'ג חפסנ .8
.הריבעל דע היה אל רשא רטוש י"ע ,"ימינפ" ח"וד י"פע

רתואמ דחא אוה ,הנידמה לש התטישל ,רשא ,קיפמה-רטושה
םירשכומ םירטוש" ,הירבדל ,םהש ,"םילפטמ" ,"םיחנעפמ" ,"םירזחשמ"
רטושה לש ומש תא םידעה תמישרב ןייצ אל ,"הרובעתה םוחתב םינמוימו
םנמא תמוצב וא ןבל וק לע הפיקעש ךכל רע היה אל םגו ,הריבעל דע היהש
.per-se "תוריהז רסוח" תרצוי הניא ןיידע לבא ,הריבע הווהמ

םא קפס יתכרעה יפלו ,ומויב-םוי לש םיניינע ןה הלאה תואמגודה .9
.םותמ וב שי רשא "יטמוטוא" ח"וד וא "רזחושמ" ח"וד םעפ-יא אצוה

םתנכה היפל ,ל"נה 9263/99 פ"נדב ד"הספמ הלועה תיללכה המינה .10
תעגופ הניאו ,רתוי הליעי הניה - "םייטמוטוא" וא "םיינדי" - תוח"ודה לש
תיב םא :ךומסתש המ לע הל ןיא תיחכונה תואיצמב - םשאנה תויוכזב
לש תינשנו-תרזוח החרטהב ךורכ רבדה ,תונלשרה לע העיבתל לחומ טפשמה
יוכיזב ךורכ רבדה ,תונלשרה לע העיבתל לחומ וניא טפשמה תיב םאו ,םשאנה
.עשרומ תויהל היה לוכי ןכ אלמלא רשא םשאנ לש ינכט

תומכ העיבתל םינתונ םיטפושה :"ןיבל-ןיב" אוה בצמה לעופב
,תקספנ תאזה תונוכנה - לובגה תא תרבוע איה םאו ,"תוחנה" לש תמייוסמ
,םניחל רטרוטמ םשאנה םג :םיגדהו ידוהיה לע עודיה לשמה םייקתמ זאו
.העשרהל יוכיסה תא הדיספמ העיבתה םגו

םיניכמ םיעבות םניאש םירטוש ויפל להונה היפל ,הנידמה לש הנעטה .11
,לגרו די ,אופיא ,הל ןיא ,םיכילהה לש "טושיפ" םושמ וב שי םושיא-יבתכ
.יפוס-ןיא ךוביס ונל שי טושיפ םוקמבו

- ישקב פ"נדב עבוה רשא ששחה .12
הליחת לפטל רחבי ,יניינע תויופידע רדס יפל לעופה עבותש ..."
ןרקל קחדי הרובעתה תוריבעב לופיטהו רתוי תורומח תוריבעב
.(ד"הספל 17 'עס) "...תיווז
תוריבע"ב םג םילפטמ רשא םיעבות הרטשמב ןיא :דוסי לכ ול ןיא
םיכייש הרובעתה-יעבותש םושמ ,"רתוי תורומח תוריבע"ב םגו "הרובעתה
.הרובעתב קר תוקסוע רשא תודיחיל

םיגוסמ םושיא-יבתכב לופיטה תומכ ןיב סחיהש אלא ,דבלב וז אלו
י"ע ,העונתה תרטשמ לש םייעוצקמה דוקיפה יגרד י"ע תוסיול ןתינ םינוש
לפטי אל "תוליגר" הרובעת תוריבעב קסועה עבותש ךכ םדאה חכ תוסיו
םיקיתב לפטי אל תונואת יקיתב לפטמה עבות וליאו ,תונואת יקיתב
."םיליגר"ד"וע ,רינ החמש


רושיא

,םויה יכ רשאמ ,ד"וע ,........................................... ,מ"חה ינא
תועצמאב/יתעד תחנהל ומצע ההיזש ,ד"וע ,רינ החמש ינפב עיפוה ,29.10.2000
וילע יכ ויתרהזהש רחאלו ,תישיא יל רכומה/............................ 'סמ ז"ת
ןכ השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנעה ול םייופצ ויהי יכו תמאה תא רמול
.ינפב הילע םתחו ,ותרהצה תונוכנ תא רשיאד"וע ,.....................

םילשורי תייריע ןיינעב רערעל תושרה תשקב

השרפה לש םיניינעה ןכותל


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח