ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
השרפה לש םיניינעה ןכותל
םעפה קוסענ הב רערעל תושרה תשקב
,רערעל תושרה תשקבב ךמותה ריהצתה
ישקב ימר תשרפב הנידמה לש םירקשה תא ךירפמו
        
בכרהה ןיינעב השקב
תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקב

ישקב ימר תשרפ לע
היינחה תקלחמ לעו
לש
םילשורי תיריע
המדקה

.(9263/99 פ"נד) ישקב ימר תשרפ םע בלתשמ הזה רופיסה

תקסעהמ תעבונה היימרהו 'צאטרפה תכאלמ אוה תושרפה יתשל ףתושמה
ירגוב ,תוחפל ,וא ,ןיד-יכרוע תויהל םיכירצ םהיאלממ רשא םידיקפתב םידיקפ
.םיטפשמל הטלוקפ

.דרפנב םידמוע ונחנא הז ןיינעב הרושקה
ןידה-תכירע לש היינזהה לע

,ישקב פ"נדב ןידה-קספ תא םיחקולש אוה השדחה השרפה תא ןייפאמה
המל רבעמ הברה-הברהו ,םשאנה תערל ,קפוא דע-קפואמ ותוא םיביחרמו
.וב רמאנש

.ילזונ קלדו קצומ קלד :םיגוס ינשמ אוה ןאכ םישמתשמ ונחנא וב קלדה

,הרטשמה - הנידמהש םיעדוי ונחנא .ךרדה תקדצב ונתנומא אוה קצומה קלדה
,הארנה לככ ,הזו ,ןוילעה טפשמה תיב לע "הדבע" - ןהיניבש המ לכו תוטילקרפה
.הצפח שפנב םירקשל רסמתה

הממ ךפיהה תא דחא םוקמב ןועטל הנידמה לש הנוגמה גהנמה אוה ילזונה קלדה
איהש המ .עגרה-תויחונו קיתה יכרצ יפל לכה - םירחא תומוקמב תנעוט איהש
.םירחא תומוקמבו ,ישקב פ"נדב הנעט איהש הממ ךופה היהי ןאכ ןעטתו הנעט

ירחא ,תושדח תודבוע םיאיבמ אל רערעל תושר תשקבבש ןעטת איה ,לשמל ,ךכ
ןוידה יכילהב תושדח תודבוע איבהל :רתוי דוע עורג רבד התשע המצע איהש
תודבוע םש םינבלמ אלש יאדוובו ,יתדבוע ןובילל םוקמ ןיא םלועל םש ,ףסונה
.ןכ ינפל ונעטנ אל רשא

דועב ,"תיטמוטוא הלועפ" הניה םושיאה-בתכ תנכה יכ הנידמה ןעטת דוע
םירשכומ העונת ירטוש" םיעצבמ תאזה הדובעה תאש הנעט איה ישקב פ"נדבש
.(!!!ךכ) םיכמסומ םיעבותמ רתוי בוט הדובעה תא םיעצבמ רשא ,םינמוימו

- הביבח אל דואמו - הנורחא-הנורחאש ירה ,ןיבל-ןיב והשמ ונחכש אל םאו
ול תוסחוימה תודבועה המ עדויכ קזחומ" טפשיהל השקב שיגמה םדאש העיבקה
רבדה ותוא תא םינעוט ונחנא רשאכש הדבועה םע תבשייתמ איה דציכ :"...
תודבועה המ עדויכ קזחומ" םשאנה טפשמ-תרירב יקיתב יכ ונייהד ,שממ
- "םשאנה ינזאב םושיאה בתכ תארקה"ב ךרוצ ןיא ןכ לעו ,"... ול תוסחוימה
.תוצונו תפזב ונתוא םילגלגמ


.רבדל םילמל ונת - ךליאו ןאכמו

המדקה
רערעל תושרה תשקב
,רערעל תושרה תשקבב ךמותה ריהצתה
ישקב ימר תשרפב הנידמה לש םירקשה תא ךירפמו
        
בכרהה ןיינעב השקב
תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקב
7752/00 פ"ער


םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג-1 ליג לועשמ

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


רערעל תושר תשקב

פ"עב ,6.9.00 םוימ םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב 'בכ לש וניד-קספ לע
002154/00

.14.9.0 םויב קר שקבמל אצמוהו ,רדעהב ןתינ ד"הספ


השקבה יקומינ

יחרכה אובמ .א

הניא" םימשאנה תבוטל הקיספ לכש ךכ לע בושו בוש עירתמ מ"חה .1
.קפוא-דע-קפואמ תבחרומ םתערל הקיספ וליאו ,"תמייק

רכזא שקבמה :שממ ד"הספ ותואב יוטיב ידיל אב רבדה םעפה .2
םיאתמ רשא ,284 ,'ו ד"פ ,דיברא 'נ ש"מהויה ,168/51 פ"ע תא יזוחמה ש"מהיבב
וליאו ,ד"ספ ותואמ םלעתה יזוחמה ש"מהיב 'בכ לבא ,"דיל הפפככ" ןנד הרקמל
הנידמהש תורמלו ,"םואתפ" - התשענ ,תינומלא "רדמס"ש ךכ בחרוה ישקב פ"נד
וכימסה תימוקמה תושרה שארש תימוקמ תושר דבוע"ל - תאז הנעט אל וליפא
."ךכל

.ךשמהב הארנש יפכ ,דועו ,דועו .3


:תיזכרמה הלאשה .ב
םושיאה שגוה הרודצורפ וזיא יפל

ש"מהיבב ךילההש התייה יזוחמה ש"מהיבל רוערעב הנושארה הנעטה .1
ד"הדס תונקת יפ לע ןידל-הנמזה לש הרודצורפה יפ לע אל ,ןידכ חתפנ אל אמק
.פ"דסחה יפל םושיא-בתכ לש הרודצורפה יפ לע אלו ,ילילפה

םייתשה ןמ הרודצורפ וזיא יפל טילחתש הבישמהמ שקיבו רזח שקבמה .2
.ךכ לע בישהל - הנכומ התייה אלש וא - העדי אל איהו ,ךילהה תא השיגה איה

םיפלקה תא רומשל הלוכי העיבתה ןיא תנקותמ הנידמב ילילפ טפשמב .3
ףלקה תא - םייוסמה קיתה יכרצו עגרה-תויחונ יפל - ףולשל תנמ לע ,הזחל ךומס
.הרובע תאז השעי טפשמה תיבש תופצל וא/ו ,הל חונה


?"תיטמוטוא הלועפ" םנמאה .ג

הנמזה חולשמ" יכ רמוא ,ד"הספל 3 'מע עצמאב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ .1
תיטמוטוא תינכט הלועפ השעמל אוה ('נ 'ש - טפשיהל שקיבש ימל) טפשמל
םולשת תעדוה) העדוהה תריסמב ותליחתש ךילהל ךשמה רשאמ רתוי הנניאש
'ש - םש ,תפסותבש 'א8 ספוט + פ"דסקתל 40 'קתו ,פ"דסחל 228 'עס יפל ,סנקה
."('נ

.'ב8 ספוט + 43 'קת יפל השענ טפשמל הנמזה חולשמ ,דובכה לכ םע .2
ליעפהל שי ,טפשיהל העדוהה-לבקמ שקיבשמו ,המיתחל םוקמ וב שי הז ספוט
לכל םושיא-בתכ לאכ ךרענה םושיאה בתכ לא סחייתהלו ,תעדה-לוקיש אולמ תא
הלק םימעפל ,סנק-תריבע לע טפשיהל םדא שקבמ םתס אל ירהש ,ןיינעו רבד
.ומצע סנקה ןמ המכ יפ ול הלוע בורל רשא רבד - רתויב

םא ,סנקה םולשת תעדוה לש התקידב :ול םינפ המכ הזה תעדה-לוקיש
םג הלא לכל רבעמו - ןה תוקיפסמ םאה ,תויארה לש ןתקידב ,"עשפ הדיגמ" איה
יתב לע סמועה רואלו הריבעה תוהמ רואל ,ירוביצה סרטניאה לש ותליקש
.טפשמה

תיפוס-ןיאה םייוכיזה תרשרש תא קודביש ,ול רורב וניא רבדהש ימו .3
ד"פ ,י"מ 'נ הראמק ןורהא ,28/77 'מה) הראמק תשרפב רחואמה לכל הלחה רשא
,(5)חמ ד"פ ,י"מ 'נ ןדעל ליג ,3583/94 פ"ע) ןדעל תשרפב הכישמה ,(69 ,(2)אל
.(797 'מעב ,םש) הז דבכנ טפשמ תיב רמאש המ לכ תורמל ,המת אל ןיידעו ,(793

םידעה תמישרב ןיא - הראמק תשרפב ומכ - ןנד הרקמב םגש הייאר אהו .4
.הריבעה ןיבל שקבמה ןיבש רשקה לע דיעהל לוכי רשא דע לכ

-הנמזה םשאנל רוסמל עבות וניא רשא רטוש יאשר םהב םיניינעה .5
:הנושל הז רשא ,פ"דסקתל 38 'קתב םירדסומ טפשמל
תולק תוריבעב טפשמל הנמזה .38

יאשר ,סנק תריבע טעמל ,הילע לח קוחל 239 ףיעסש הריבעב (א)
יכ חינהל ריבס דוסי ול היה םא טפשמל הנמזה םדאל רוסמל רטוש
.רומאכ הריבע רבע אוה
"סנק תרירב" לש הרקמב אוה הנמזה רוסמל רטוש ךמסומ וב ףסונ ןיינע .6
.(םש ,228 'עס יפל ,"טפשמ תרירב" לש הרקממ לידבהל ,פ"דסחל 222 'עס יפל)

התודפל רשפא רשא ,טפשמל הנמזה איה "הנמזה"ה ,הזכ הרקמב
.סנקה םולשתב

רשא ,"סנק םולשת תעדוה" תרסמנ ,"טפשמ תרירב" לש םירקמב וליאו .7
שקבל וא ,סנקה תא םלשל םשאומל רשפאמה ךמסמ אלא ,טפשמל-הנמזה הניא
.טפשיהל

ךפוה ,ירודיסה ורפסמ לע ,הזה ךמסמה - סנקה תא םשאומה םליש .8
ןעמל ,םשאומה רובעו ,ףסכה אב ןייאמ ועדי ןעמל ,תונוטלשה רובע "אתכמסא"ל
.סנקה תא אוה םליש ןכא יכ חיכוהל לכוי

לש ותאצוהל "אתכמסא"ל ךפוה הזה ךמסמה - טפשיהל םשאומה שקיב
.ומצע ינפב המיתח ךירצמה ,פ"דסקתל תפסותבש 'ב8 ספוט יפל ,םושיא בתכ

םע םייטפשמה הייח תא תמייסמ סנקה תעדוה - דחאכ םירקמה ינשבו
אוה "ףסונ שומיש"ל הב ראשנש םומיסקמהו ,טפשיהל-השקבה וא םולשתה
.דיעהל ךרטצי םא ,ןורכזה ןונעירל ותוא שמשת רשא ,רטושה לש תמושרתה

אל אוהש ןוויכו ,ומצע ינפב טקא הניה טפשמל הנמזהה :התעמ רומא .9
,ךמסומ עבות וניאש ימ ידי לע "הריסמ"ל וא המיתחל ןתינ רשא הזככ רדגוה
.עבות י"ע םותח תויהל בייח אוה


?בשייתמ הז ךיא - "... עדויכ קזחומ" .ד

השקב שיגמה םדא יכ (הטמל ,3 'מעב) יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא .1
."... ול תוסחוימה תודבועה המ עדויכ קזחומ" טפשיהל

טפשמ-תרירב יקיתב יכ ונייהד ,שממ רבדה ותוא תא םינעוט ונחנאשכ .2
ךרוצ ןיא ןכ לעו ,"... ול תוסחוימה תודבועה המ עדויכ קזחומ" םשאנה
.תוצונו תפזב ונתוא םילגלגמ - "םשאנה ינזאב םושיאה בתכ תארקה"ב

תשרדנה המיתחהמ רטופ הז דציכו ,בשייתמ הז ךיא איה הלאשהו .3
.'ב8 ספוטב


תימוקמ תושר דבוע לכ םאה .ה
?םושיא יבתכ לע םותחל ךמסומ

עמתשמ ,סנק-תוריבע לע הלח הניא ,רומאכ ,38 'קתש תאזמ דבל .1
תימוקמ תושר דבוע לכ יכ ,ד"הספל 2 'מע עצמאב הליחתמה הקסיפב רומאהמ
.םושיא יבתכ איצוהל ךמסומ

תרדגה תא הליחמ ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ ךמתסמ הילע ,(1)(ג)38 'קת לבא .2
,"םייוסמ ןינעל וא ללכ ךרד הנמזה רוסמל ןידכ ךמסוהש םדא" לע םג "רטוש"
.ללכב םא - ןידכ ךכל הכמסוה ןכא רדמס 'בגהש ךכל הייאר לכ ונל ןיא לבא

ףוגב עיפוהל ךירצ ,תוכמסה רוקמ וא ,ךימסמה ראותה ,תאזמ דבל .3
.םייקתה אל הז רבדו - (ל"נה דיברא תשרפ) המיתחה םע דחי ,ךמסמה


תונשייתהה לע .ו

-תארוה וזיא הלאשה הררועתה (7927/98 פ"ער) גרבדלוג ביבא תשרפב .1
.סנק-תריבע םגו אטח םג איהש הריבע תונשייתהב רבודמ רשאכ תרבוג קוח

הארוה"ל קר "ענכנ" ,רורבה וחסונ יפל ,פ"דסחל 9 'עס יכ םש ןעט מ"חה .2
לש ןתונשייתה ןיינעל ומצע פ"דסחה תוארוה לכ אליממו ,"רחא קוחב תרחא
.9 'עס תוארוהל ףופכב תולח סנק-תוריבע

,(4)(א)9 'עס לח הילעו) אטח איהש סנק-תריבעש איה רבדה תועמשמ .3
,'א225 'עס יפל תנשייתמ ןווע איהש סנק-תריבע וליאו ,הנש ירחא תנשייתמ
.התוא הכיראמ אלו ,תונשייתה תרצקמה קוח-תארוה איהש

הנושארה ,תונשייתה רבדב תוארוה יתש ןנשי רשאכ יכ מ"חה ןעט דוע .4
הלוכי תרחא הארוה ןיאו ,ךילהה תא תנשיימה איה ,הריבעה תא "תספות" רשא
.ותוא תויחהל

הזית הססיב ,התוא התחדו ,השקבב הנד רשא ,שיניב 'ד תטפושה 'בכ .5
.הנעטה תא החודה המלש

ןתיל ילב הכלה עובקל רשפא-יא יכ ןעטו ,שדחמ-ןויעל השקב מ"חה הנפ .6
אטישפ ,תאזה הנעטב ,השעמל ,ןד ןכא ש"מהיב 'בכש ןוויכו ,םדוק רוערע תושר
.ןויד קידצמה ןיינע הב האר אוהש

ןיינעהש השוריפ ןיינעל ש"מהיב 'בכ לש ותשיג םצע יכ מ"חה ןעט ךכיפל
.רוערע תושרל יוארל ש"מהיב 'בכ יניעב בשחנ

הניא ע"רב החודה הטלחהש םעטה ןמ ,התחדנ שדחמ-ןויעל השקבה .7
.הקוספ הכלה תרצוי

הטלחהב שמתשהל הססיה אל הנידמה ,תופצל היה ןתינש יפכ ,לבא .8
... הקוספ הכלה התייה וליאכ ל"נה פ"ערב

,מ"חה לדש ויתואחמ תורמל ,ןכ הנידמה התשע ןנד הרקמב םגו ...
.שרופמב הרכזוא אל ל"נה פ"ערב הטלחההש תורמל) חילצה רבדהש רבתסמו

.המצע ינפב ןוביל ,אופיא ,הכירצמ תאזה הייגוסה .9


ישקב ימר פ"נדב ד"הספ לע .ז

קספנ ויפ לע רשא ,יתדבוע רוריב םייקתנ ישקב פ"נדב ,לבוקמל דוגינב .1
.ןידה

ןניא ויבגל ועבקנ רשא תודבועהו ,אוהה ךילהל דצ היה אל ןנד שקבמה .2
.ויבגל תוספות

דרפנ יתלב קלחכ וז השקבל ףרוצמ
איהה השרפב עריאש המ לע ריהצת .3
.הנמיה

היזיוורב ךרוצ שי ,"תורודל הייכב" וניה ד":ספ ותוא ןיינע-לש-ופוגל םג .4
.אוה-וימידקתל ףופכ וניא הז דבכנ טפשמ תיבו

.דרפנב הז ד"ספ לע ויתוגשה תא שקבמה שיגי העשה רצוק תמחמ .5


יללכ .ח

.יזוחמה ש"מהיבב ויתונעט לכ לע רזוח שקבמה .1

קר אל - הלעמב הנושאר תובישח תולעב ןה וז השקבב תולעומה תולאשה .2
.ילילפה טפשמה ןיינע לכל םג אלא ,הזה קיתל רישי ןפואב

.רערעל תושרה הזב תשקובמ ןכ לע רשא .3


ד"וע ,רינ החמש
שקבמה

ריהצת :ףרוצמ


המדקה
רערעל תושרה תשקב
,רערעל תושרה תשקבב ךמותה ריהצתה
ישקב ימר תשרפב הנידמה לש םירקשה תא ךירפמו
        
בכרהה ןיינעב השקב
תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקב7752/00 פ"ער

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב
אישנה 'בכ ינפב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
-09 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
7424873

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


בכרהה ןיינעב השקב

ושארב רשא ,םיטפוש השימח לש בכרה ינפב ןודית השקבהש עובקל הזב שקובמ
.אישנה 'בכ בשיי

השקבה יקומינ

ימר 'נ י"מ) 9263/99 פ"נדב ד"הספ לע רגית תארוק תיחכונה השקבה .1
ריהצתהמ הלועכ ,המרימב אצוה הז ד"ספש איה תיזכרמה הנעטהו ,(ישקב
.ןנד תירקיעה השקבל ףרוצמה

פ"נדב ןוידהש איה - הנעטה התואב דרפה-ילבל הרוזשה - תפסונ הנעט .2
ונעטנ אל וליפא רשא תויתדבוע תולאש לע בסנו ,לבוקמה לכמ גרח ל"נה
אלו ,הכלה םינבלמ םש ,נ"ד יכילהב םריכי אל םמוקמו ,םימדוקה םיכילהב
.םייתדבוע םיאצמימ םיעבוק

אל אוהש םושמ ,יוקל היה יתדבועה ןובילה םג יכ הז ןיינעב ןעטנ דוע
תא ךירפהל ןתינ אל הנגהלשו ,סומלוק-לבהב תונעט לע אלא ,תויאר לע תתשוה
.תויתדבועה תונעטה ןתוא

ע"ר יכילהב יכ רמאיו אובי רחא בכרהש אוה שקבמה לש ירקיעה ששחה .3
פ"נדב הרקש המ םע בשייתמ אל הז לבא ,ימיטיגל הז :יתדבוע ןוידל םוקמ ןיא
תערל דימתו - תולוק ינשב ןגנמ ןוילעה ש"מהיב וב בצמ רשפאמ הזו ,ל"נה
.םשאנה

ןובילל יוביגה תא ןתנ אוהש םושמ תורקל לכוי אל הז אישנה 'בכ לצא
םוימ וניד קספב ןהו ,ל"נה פ"נדה תא םייקל ותטלחהב ןה ,הזה יתדבועה
.7199/00 פ"עב ,29.10.00

תוחפ בכרהב ונתניי רשא םינוש ד"ספ וא הטלחה לכש אוה ףסונ ששח .4
:"יתומכה לקשמה" ללגב ,ודבוכי אל ,ל"נה פ"נדב ד"הספ תא ןתנ רשא הזמ
,בחר בכרה י"ע ןתינ םדקומה ד"הספ םא :בטיה הז תא םיריכמ ירה ונחנא
ודיגי ,םימשאנה תבוטל היהי רחואמה ד"הספ םא ,רתוי רצ בכרה י"ע רחואמהו
,םימשאנה תערל היהי רחואמה ד"הספ םאו ,עבוקה אוה םיטפושה רפסמש ונל
.עבוקה אוה רחואמה ןכ לעו ,הכלהה תא הניש ןוילעה ש"מהיבשש ונל ודיגי

ןיבו הנידמה ןיבל חרזאה ןיבש תיטפשמה הירטמיסה ךרוצל ןה ,ךכיפל .5
.ליעל רומאכ שקובמ ,לקשמה ךרוצל ןהו ,יחכונה ךילהל םדוק ךילה

ד"וע ,רינ החמש
שקבמה

הנידמה תוטילקרפ :קתעה

המדקה
רערעל תושרה תשקב
,רערעל תושרה תשקבב ךמותה ריהצתה
ישקב ימר תשרפב הנידמה לש םירקשה תא ךירפמו
        
בכרהה ןיינעב השקב
תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקב7752/00 פ"ער


םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
-09 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
7424873

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


חפסנ תפסוהל השקב
השקבה יקומינל שדח
תירקיעה

ח"ודה מ"חה לש סקפה לע תחנ תירקיעה השקבה השגוה וב םויב וב .1
.(תירקיעה השקבל םיחפסנה תשולשל ךשמה) 'ד חפסנכ ףרוצמ וקתעה רשא

ןהיתונעטש :תירקיעה השקבב ןעטנש המ לכ תא אצמנ 'ד חפסנב .2
ויה (ישקב פ"נד - ןלהל) 9263/99 פ"נדב הרטשמה לשו הנידמה לש תויתדבועה
התוא "יטמוטואה ךשמהה" תסריגשו ,השוחנ חצמב רקשו ,לודג דחא ףולב ןניהו
הל ןיא - םושיאה בתכ ןיבל סנקה םולשת תעדוה ןיב יזוחמה ש"מהיב 'בכ רצי
.דוסי

,הנידמה לש התרדגהכ "יטמוטוא" םגו "רזחושמ" םג אוה 'ד חפסנ .3
.הלאה םיחנומה תא ,ישקב פ"נדב

הבושת הנשי הזה ח"ודב :דועו תאז

םירטושל .בדנתמ רטוש י"ע אצוה רשא ,"ימינפ" ח"ודב ותליחת 'ד חפסנ .4
םע םינמנ םה ןיאש ןוויכ לבא ,םירטוש לש תוכמס ,הארנה לככ ,הנשי הלאכ
.םיישיא םירפסמ םהל ןיא ,עובקה יתרטשמה םדאה-חוכ

יתלב וא םינמוימ) העונת ירטוש חרכהב םניא הלאה םירטושהש ןוויכ
אל םג םה ,הרטשמה לש העונתה תודיחיל םיכייתשמ םה חרכהב אלו ,(םינמוימ
.תוח"וד-יסקנפב םידייוצמ

להונה לש ותלעפהל הליעה קוידב איה הלאה םירטושה לש םתלועפ
.ישקב פ"נדב תירקיעה ד"הווחל 9 'עסב רבודמ וילע יתרטשמה

:ןאכ טרופמכ ,גוגחל ךישממ 'צאטראפה לעופבש אקע אד .5

-ד"לשת ,ילילפה ןידה רדס תונקתל תפסותבש 'א8 ספוט יפל .א
יטרפ" :תא ליכהל ספוטה לע ,סנקה םולשת תעדוה תכרענ ויפ לע ,1974
-- הגרד ----- ישיא רפסמ ----- יטרפ םש ----- החפשמ םש :ח"ודה ךרוע
----- החפשמ םש :(ח"ודה ךרועל ףסונב) םידעה תומש" תא ןכו ,"---
."----- ןעמ ----- ישיא רפסמ/ז"ת רפסמ ----- יטרפ םש

.םידעה יטרפ ןיאו ,ח"ודה ךרוע יטרפ ןיא 'ד חפסנב .ב

."111111 ישיא רפסמ" םה "ח"ודה ךרוע" לש "םיטרפ"ה לכ .ג

בשחמל םיניזמ יכ חינהל ריבסו ,םייק וניא הזכ "ישיא רפסמ"
ח"ודה תא טולפל אל תנכותמ אוהש םושמ ,הזה יביטקיפה רפסמה תא
.תורפס שש םייוסמ הדשב םידילקמ אל םא

:"ח"ודה ךרוע"כ הרטשמה יניעב בשחנ ימ רורב אל 'ד חפסנמ .ד
וא ,ימינפה ח"ודה תא םשרו הריבעה תא האר רשא רטושה
וימגול לא "ימינפ"ה ח"ודה לש ונכות תא הרעה רשא "לפטמ/רזחשמ"ה
."יטמוטוא-רזחושמ"ה ח"ודה לש

היה ינומלאה "לפטמ"ה וא "רזחשמ"הש תואדוו לכ ןיא ללכב
.הזכ ןלבק לש דבוע וא ,יטרפ ןלבק ,לשמל ,אלו ,רטוש

רטושה אלו ,"לפטמ"ה וא "רזחשמ"ה אוה "ח"ודה ךרוע" םא .ה
דוגינב ,הריבעל םידע לכ הזה ח"ודב ןיאש ירה ,הריבעה תא הארש
.ל"נה 'א8 ספוט י"פע שרדנל

טפשמל הנמזה חולשמ ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ונושלכ ,םא .ו
תיטמוטוא תינכט הלועפ" השעמל אוה ('נ 'ש - טפשיהל שקיבש ימל)
תעדוה) "העדוהה תריסמב ותליחתש ךילהל ךשמה רשאמ רתוי הנניאש
'א8 ספוט + פ"דסקתל 40 'קתו ,פ"דסחל 228 'עס יפל ,סנקה םולשת
הקול היהי אציי רשא םושיאה בתכש ירה ,('נ 'ש - םש ,תפסותבש
היפל הזיתה לכ תא ללוש הזו - העדוהה התקל םהב םימגפה םתואב
םוחתב םירשכומו םינמוימ םירטוש" י"ע םישענ "םירוזחיש"ה
אצומה םושיאה בתכל סחיב ןהו ,ומצע ח"ודל סחיב ןה - "הרובעתה
.טפשיהל שקבמש ימל

הקידבב הכורכ טפשמל הנמזהה לש התקפה םא ,ךדיאמ ,לבא
,"תיטמוטוא תינכט הלועפ" ןפואו םינפ םושב וז ןיאש ירה ,תפסונ
.יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ותטישכ
בשייתמ הזה 'צאטראפה דציכ ונל ריהבתו דבכתתו ,הנידמה אנ ליאותשו .6
םינמוימו םירשכומ םירטוש" לע - ישקב פ"נדב - תויגיגחה היתורהצה םע
."העונתה םוחתב

ד"וע ,רינ החמש
שקבמה

'ד חפסנ :ףרוצמ

הנידמה תוטילקרפ :קתעה

ונל בותכ ?'ד חפסנב ןיינועמ

המדקה
רערעל תושרה תשקב
,רערעל תושרה תשקבב ךמותה ריהצתה
ישקב ימר תשרפב הנידמה לש םירקשה תא ךירפמו
        
בכרהה ןיינעב השקב
תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקב

השרפה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח