ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
השרפה לש םיניינעה ןכותל

:ישקב ימר תשרפ
היינזה
לש
ןידה-תכירע
ןוילעה טפשמה תיב עודמו
םייניינע תופידע ירדס ללוש
?(ותרדגהכ)


לשמה .א

יכ דחא םוי הטילחמ ,יפסכ ןוכסיח ימעטמ ,הנידמהש םכמצעל וראת
םוקמב ,תויחאו םיחא י"ע ועצבתי םייתלשממה םילוחה יתבב םיחותינה
.םיכמסומ םייגרוריכ םיאפור י"ע

םיכירצמ םניא רשא ,םיטושפ םיחותינ םנשיש אוה ימשרה ץוריתה
,םשו-הפ ךותחל םילוכי םיכמסומ תוחא/חא לכו ,תדחוימ תויחמומ
.ללפתהלו - חותינה םוקמ תא שובחל ,החשמ חורמל ,רופתל

םיישעמ תוחא/חאל שי םהב םירקמבש הטילחמ הנידמהש םכמצעל וראת
ןיאש תורמל ,ועצבל םיאשר םה ,חותינב ךרוצ שיש "חינהל ריבס דוסי"
.םיכמסומ םיחא םה

לא היצמרופניאה תרבעהב רתוימ לובריס ונשיש אוה ןאכ ימשרה ץוריתה
רשא תוחא/חאהש אוה טושפ רתוי הברהו ,חותינה לע םיטילחמה םיגרדה
-זגרא לא ונפי אלא ,םיבאשמו ןמז וזבזבי אל ,רומאכ "דוסי" םהל שי
...ו ,'וכו רייאלפ ,ןזרג ,םיחתנמ-למזא םשמ ולטיי ,רתויב בורקה םילכה
!הדובעל ,בורדוא

חנומה תא תושרפמ םייתלשממה םילוחה יתב תולהנהש םכמצעל וראת
,םיראטינסה לע םג ותוא הליחמו ,"ךמסומ חא וניאש ימ"כ "ישעמ חא"
.םתס-םידיקפ לע םג רבד לש ופוסבו

הכאלמה תא ועצבי םתס-םידיקפו םיראטינסש אוה ךכל ימשרה ץוריתה
,M.D. ראות ילעב ,םיגרוריכ םיאפורמ "בוט רתוי וליפאו ,בוט תוחפ אל"
.היגרוריכב תדחוימ תוחמתה ורבע םג םיאפורכ םתכמסהל ףסונב רשא

וא םיראטינסש ךכ שוריפה תא ונל םיביחרמש דוע םכמצעל וראתו
היצמרופניא ךמס לע ,ועצבל םגו ,חותינ לע טילחהל םיאשר םתס-םידיקפ
םוחתב םייעוצקמ אקווד-ואל ,םירחא תורוקממ םהילא העיגה רשא
.םישרפמה ורמאי ,"חינהל דוסי" הז םג .האופרה

עיגה רשא עדימהש ךכב רתוימ לוברס שיש ,ןבומכ ,אוה ימשרה ץוריתה
,םייאופרה םיגרדה ךרד רובעל ךרטצי דיקפה לא וא ראטינסה תא
וניה ,דיקפ/חאה לא העיגהש היצמרופניא לע ססבתמה ,טנטסניא-חותינו
,תופיקמ תויאופר תוקידב ךירצמה חותינ רשאמ רתוי "ליעיו בוט"
.םייאופרה םיגרדה לש תכמסומ הטלחהו


,ץ"גבל הריתע הזה אשונב תשגומש םכמצעל וראת לכל לעמו
לש הנימיל תבצייתמ ,הריתעל ףרטצתש םוקמב ,תיאופרה תורדתסההו
.הלאה םידספנה םילהנה לע הניגמו ,הלשממה

םידמועלו ,תיאופרה תורדתסהל ,הל שי סרטניא המ הלאשה תלאשנ
,ורדנ רשא םירדנה לכ תאו ,ועבשנ רשא תועובשה לכ תא רפהל ,השארב
ךוסחל ידכ קר ,וייחו רוביצה תואירב תא םינכסמה םילהנ לע ןגהלו
ןה הרוקתה-תואצוהש החנה ךותמ) חותינ לכ לע תוריל המכ הנידמהמ
ורכש ןיבל אפורה לש ורכש ןיב שרפההשו ,חותינה תולעב ירקיעה ביכרמה
.דחוימב לודג וניא ,םיחותינה רפסמל קלוחמ ,דיקפ/ראטינסה לש

,םמצע םיאפורב םג אלא ,רוביצב קר אל םיעגופ ,ןייצל שי ,הלאה םילהנה
חוקימה-רשוכ תחופ ,םיחותינ עצבל לוכי םטוח-בזו ערוצמ לכ םא ירהש
.םתדובע יאנת ראש לעו םרכש לע םיאפורה רוביצ לש

-אל םיסרטניאל תוששח תררועמ םיאפורה יגיצנ לש תאזכ תוגהנתה
היגיהנמ םיפצמ םהל - תורחאו תוירמוח - האנה-תובוט ינימ לכל .םירשכ
םאשע רשא רוביצה לש ותעידי אלל םתסה ןמ ,תיאופרה תורדתסהה לש
.ויחילש

יתעדי אל ,האופרה עוצקמ לש - היצוטיטסורפ - היינזה הניא וז םאו
.יהמ היינזה


לשמנה .ב

ןיד-ךרוע .םשאנ גצייל ךמסומ ןיד-ךרוע קר ילילפה ןידה רדס קוח יפל
לש הכמסהה-תוניחב תא רבע ,םיטפשמה ידומיל קוח תא םייסש ימ אוה
.ןידה-יכרוע סקנפב קוחכ םשרנו ,ןידה-יכרוע תכשל

וליבשב הז המו ,םיסכנו-ןוה-ריתע םדא ,עודיכ ,אוהש ,םשאנל רשאב הז
לע םימעפל ,ילילפ םושיא ינפמ ומצע לע ןגהל ידכ םיפל'תו תואמ איצוהל
-אל תונוישר םע הגיהנ) הרובעתה תונקתל (ג)9 הנקת לע ןוגכ ,הלק הריבע
.(סנק ח"ש 40 ,'א הגרד סנק-תריבע - םייקנ

רדס קוחב ,העבק איה ןכ לעו ,הדורמ היינע ,עודיכ ,איה הנידמה לבא
ךמסוה אלש יאדוובו ,תיטפשמ הלכשה רסחה רטוש םג יכ ,ילילפה ןידה
.םימייוסמ תורישכ יאנת וב ומייקתה םא ,עבות שמשל לכוי ,ןיד-ךרועכ

רטושל ול יד .רתויב םיילמינימ ןכא םה םיילמינימה תורישכה יאנת
וליפא וא ,הרטשמה לש םירקוח סרוק וא םילמס סרוק רגוב היהיש
ןוויכו ,(סרוקה תא רבעש ילב םג) הרטשמה לש םירקוח תניחבב דמעש
העיבתל-םידמעומה תא ריבעהל םיביצקת שי ימל - ידמ רתוי הז םגש
לש םינוריט סרוק רגוב היהיש עבותל ול יד - תוניחב וא םיסרוק
.תוריבע תריקחב דיקפת תוחפל םינש 3 אלימ רשא ,הרטשמה

לכוי אוהש ידכ רטושמ שרדנה רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה ,אופיא ,והז
."ל"כפמ יונימ חכמ עבות" תויהל

לכ ןהיפל רשא תונקת הניקתה איהו ,הנידמל ,הל קיפסה אל הז לבא
םג איהש ,ןידל הנמזה רוסמל לוכי - עבותכ ךמסומ וניא םא םג - רטוש
.יוצמה "טרופאר"ה והז .םושיא-בתכ

וניה רטושה לש ויניע-הארמ םאש ךכב אוה תאזה הרודצורפה לש ןויגהה
הרודצורפה תא םייקל הקדצה לכ ןיא ,דחי-םג המויסו הריקחה תליחת
.הליגרה

המויסב ,תיתרטשמ הריקח תלהנתמ רשאכ ?"הליגר"ה הרודצורפה יהמ
תיעוצקמ הכשל לכ וא ,העונתה תכשל ,תוריקחה תכשל לא רמוחה רבעומ
לשב רמוחהש ,הכשלה התואל ,הל הארנ םאו ,הרטשמה לש תרחא
.תועיבתה תכשל לא רמוחה לכ תא הריבעמ איה ,םושיא-בתכ לש ותנכהל
יד ןנשי םא טילחמ רשא הז אוהו ,עבות לש וידיל רמוחה רבעומ וז הכשלב
קיתה תא רוגסי - תויאר יד ןיאש טילחה .םושיא-בתכ לש ותשגהל תויאר
-תמלשהל ,תיעוצקמה הכשלל רמוחה תא ריזחיש וא ,םושיא-בתכ אלל
.הריקחה

חיטבהל ידכ הצוחנ תועיבתה תכשל ןיבל תיעוצקמה הכשלה ןיב הדרפהה
תויהל רומא וניא רקוחהש םג המ ,ומצעל םינויצ ןתונ רקוחה אהי אלש
םגו ,הנה תוליבק וידיבש תויארהמ וליא תעדל רומא אוה ןיאו ,ןטפשמ
רקוחה לש ותויחמומ .םושיאה תשגהל תוקיפסמ ןה םא - תוליבק ןה םא
,םושיא-יבתכ תנכהב איה עבותה לש ותויחמומ וליאו ,תוריקחב איה
.טפשמה תיבב העיבתה לוהינבו ,טפשמה תיבל םתשגהב

,וילע םתוח ,םושיא-בתכ ןיכמ אוה ,םושיאה תא שיגהל עבות טילחה םא
טפשמה תיב .םשאנה רובע קתעה םע דחי ,טפשמה תיבל רוקמה תא שיגמ
ספוט םע דחי ,קתעהה תא םשאנל חלושו ,רוקמה תא קיתב ריאשמ
ןכיא ,תושעל אוה יאשר המ ,תושעל םשאנה ךירצ המ טרופי וב ,"הנמזה"
היילת :לשמל) בצייתי אל םא ול השעיי המו - בצייתהל וילע יתמו
.(תמייוסמ הפוקתל וא תותימצל

לצא התליחת רשא הכורא ךרד ךלוה םושיאה בתכ :תואורה וניניע
חולשמ - ןורחא-ןורחאו ,טפשמה תיבל םשמ ,עבותה לצא הכשמה ,רקוחה
."הנמזה"ה םע דחי ,םשאנה לא םושיאה בתכמ קתעה

.קקוחמה הצר ךכ - החוטבו הכורא ךרד


םא :ליעל וילע ונדמע רבכ רשא ,גירח ונשי תאזה הרודצורפלש אלא
לכ ןיא ,דחי-םג המויסו הריקחה תליחת וניה רטושה לש ויניע-הארמ
.קקוחמה לש ותטישל ,הליגרה הרודצורפה תא םייקל הקדצה

האור ךתוא רצועש רטושה םא :ל"נה (ג)9 הנקת לע הריבע ,לשמל ,לוט
ךל ןיאש וינפב הדומ התאש וא ,אירק וניא וא יקנ וניא ךלש ןוישרהש
תא חירטהל הקדצה לכ ןיא ,הזכ ןוישר ךל היה אל םלועמו ,הגיהנ-ןוישר
.לארשי תרטשמ לכ

לוכי רטושהש תונקתב עבקנ ןכ לעו ,רוקחל המ דוע ןיא הלאכ םירקמב
הזה "ח"וד"ה .הריבעה תא רבע יכ ול הארנש ימל "ח"וד"ה תא רוסמל
ונרביד הילע ,"הנמזה" התוא םגו םושיא-בתכ םג :תויצקנופ יתש ול שי
.ליעל

טפשמה תיבל שגומ "ליגר" םושיא-בתכ לש הרודצורפב יכ ליעל וניאר
.ולש קתעהה תא םיחלוש םשאנל וליאו ,םושיאה בתכ לש רוקמה

םשאנל ח"ודה תא רסומ רטושה םא ,טפשמה תיבל רוקמה שגוי דציכ
?"שיבכב"

-ןידל-הנמזה לש ספוט םשאנל רוסמי רטושה יכ ועבקו תונקתה ואב
- ונממ קתעה שגוי טפשמה תיבל וליאו ,ודי לע םותחה םושיא-בתכו
תאו ,ירוקמ םושיא בתכ היה וליאכ קתעהה תא םיאור ,השענ ךכ רשאכו
."רוקמ" ותואמ קתעה היה וליאכ - רוקמה

.רוקמ=קתעה ,קתעה=רוקמ :ןכ יכ הנה

ול שי רשאכ םושיא-בתכ איצוהל ךמסומ עבות וניאש רטוש יכ וניאר
ןכ תושעל ךמסומ אוה םא איה הלאשהו ,הריבע הרבענש חינהל "דוסי"
.הריבע לכ יבגל

."תולק" תוריבע יבגל קר ןכ תושעל יאשר אוה :תילילש איה הבושתה

?"תולק תוריבע" ןהמ

,היפל תונקתה וא הרובעתה תדוקפ יפל תוריבע" ,ראשה ןיב ,ןה הלא
,"-1970ל"שתה ,(שדח חסונ) יעונמ בכר חוטיב תדוקפו תויריעה תדוקפ
.ןאכ ןהב ןודנ אל רשא תוריבע דועו

,"הלק" הריבע הניא וז - םדא לש ותומל תמרגו ,תוריהז רסוחב תגהנ
קוח יפל הריבע םג ןאכ שי הרובעתה תדוקפ יפל תוריבעל ףסונבש םושמ
.ןישנועה

,בכר ןוישר אלל ,הגיהנ ןוישר אלל סובוטוא גהונ התא ,לשמל ,םא לבא
200 תוריהמב עסונ ,רתיה ילב רכשב םיעסונ עיסמ ,הבוח-חוטיב אלל
הלבח םרוגו ,םירחא בכר ילכ המכו המכב שגנתמ ,תינוריע ךרדב ש"מק
תוריבעה תרדגהל תוסנכנ וידחי הלא לכ - םדא ינב תורשעל שממ לש
."תולק"ה

!!!"תולק" תוריבע !?ךורב ,הז תא תנבה התא

- לאשתל ,תודידמ עצבל ,רוקחל רטושה לוכי ,רומאכ ,"תולק" תוריבעב
.ןירדהמל-רשכ "טרופאר" ךל רוסמלו

עבות וניאש רטוש לכ יכ הטילחהו ,ךכב הקפתסה אל הרטשמה לבא
תכשלב תרשמ אוה ןיא וליפאו םתס-דיקפ אוה םא וליפא - ךמסומ
םידע ןייארל ,הריקחה-ימרוג לכמ הריקח-רמוח לבקל לוכי - תועיבתה
.ןיינעו רבד לכל עבות היה ולללללליאכ - םושיא-יבתכ איצוהלו ,ומצעב

אל וליפאו ,ןיד-ךרוע תויהל ךירצ אל עבות - ןושאר בלש :תואורה וניניע
;ןיד-ךרוע וניאש תיטפשמ הלכשה לעב

דוסי" היה ומצע ול םא ,ללכב עבות תויהל ךירצ אל עבות - ינש בלש
;הריבע העצבתנש "חינהל

,תונואת-ןחוב ,רקוח שמשל לוכי הרטשמב דיקפ לכ - ישילש בלשו
.דחי-םג עבותו לאשתמ


תונורסחה

הייאר לבא ,םימייוסמ םידיקפת עצבל ופלאל רשפא ןטפשמ וניאש ימ
,ןייצנ תאזה הלאשל סנכינש ינפל דועו ,רחא והשמ ללכב הז - רתוי הבחר
תולוק םיעמשנ רבכ המינפ הרטשמה ךותב םג יכ ,רגסומ רמאמב
.ןיד-יכרוע םניאש םיעבות לש םתקסעה תא קיספהל םיארוקה

תולאש ינימ לכ הנררועתת יכ תופצל ךירצ אוה ,טפשמ להנמ עבות רשאכ
בגא ,לשמל ,ךכ .קסוע אוה וב אשונהמ םיקוחר םימוחתמ םג ,תויטפשמ
המ .ילהנימה טפשמה םוחמ תולאש ץוצל תולוכי הרובעת יניינעב ןויד
!?סופ דיגי ?עבותה השעי

:עבותל ןחבמ-תולאש המכ ,לשמל ,לוט
?(םתס "הנקת" םויכ) "יתקיחת לעופ תב הנקת" יהמ .א

תוריבעב הלח תאזה הנגהה םאהו ,"םירבד-יטוז" םהמ .ב
?הרובעת

:טפשמ לוקוטורפ .ג

תא יתלאשו ,ןולייא ן"תאל יתאב :העיבתה-דע
ןופלכ ידע ק"פר
יונימ חכמ תעבות איה הלומ הנח מ"סר םא
.ל"כפמ
?ךל התנע המו :עבותה
.העימש תודע וז .דגנתמ :רוגינסה

?אל וא ,קדצ רוגינסה םאה

םינוע םויכ םישגומה יושירה דרשממ תולעבה יצ"עת םאה .ד
?תויארה תדוקפ לש היתושירד לע

פ"דסחל (4)(א)9 'עס תארוה :תרבוג תונשייתה-תארוה וזיא .ה
?פ"דסחל 'א225 'עס תארוה וא

לש תופיפצב - ןושאר םשג רחאל וטבנ רשא בשע-יגיספ .ו
(א)113 הנקת ןיינעל "היחמצ" רדגב םה םאה - ר"מ-לכל-דחא
הריציה יתמ - אל םאו ?1961-א"כשת ,הרובעתה תונקתל
?ןיינע ותואל "היחמצ" ידכ - ללכב םא - תעגמ תאזה תינאטובה

תונקתל 166 הנקת תא ןיקתהל ךמסומ הרובחתה רש םאה .ז
?ל"נה

-לטנ ןיינעב תונקת ןיקתהל ךמסומ הרובחתה רש םאה .ח
?הייארה

תנחתל וילא תוולתהל חרזא גהנל הרומ םידמב יאבצ רטוש .ט
(1)(א)23 הנקת יפל הריבע וז םאה :ברסמ חרזאהו ,הרטשמ
ןוקיתה ונל ןתונ המ - אל םאו ,עודמ - ןכ םא ?ל"נה תונקתל
?תאזה הנקתל יאבצה רטושה תא ףיסוה רשא

יפל בכר גהונ לש ויתובוח תובשייתמ הדימ וזיאבו םאה .י
?ומצע תא לילפהל אלש תוכזה םע ל"נה תונקתל יעיברה קרפה

לע חקפמה תא ךימסהל הרובחתה רש ךמסומ םאה .אי
?םהיתויועמשמו םירורמתה תואמגוד תא עובקל הרובעתה

לע עיפשהל ידכ הרובעתה תונקתב שי ,הדימ וזיאבו ,םאה .בי
?תיחרזאה וא/ו תילילפה תונלשרה יניד

תדוקפל 'א27 'עס יפל תונקת תולוכי ,הדימ וזיאבו ,םאה .גי
:לישכמ זמר) פ"דסחל 239 'עס יפל תונקתכ בשחיהל הרובעתה

?חוטיבה תדועת לע םג הלח (א)9 הנקת םאה .די

תטיש יפל הליספ לע העדוה יושירה תושרמ לביק גהנ .וט
דיקפה אל לבא ,הליספה תפוקת ךשמב גוהנלמ ענמנו ,דוקינה
רוזחל ,הליספה תפוקת רחאל ,יאשר אוה םאה .ןוישרה תא
?גוהנלו

הליספ ינפל עומישל הרטשמ ןיצק ינפל בצייתמ גהנ .זט
ןיצק .תונוש תונעטמ תונעטב ,ולספל אלש שקבמ אוהו ,תילהנימ
ול שיש ןוויכ יכ רמוא לבא ,ויתונעטל הבר הנבה הלגמ הרטשמה
בייח אוהו ,תעד-לוקיש לכ ,ןיצקל ,ול ןיא ,יאנת-לע הליספ
?הליספה לש הניד המ - אל םא ?ןידכ לעפ ןיצקה םאה .לוספל

הליספ ינפל עומישל הרטשמ ןיצק ינפל בצייתמ גהנ .זי
הפוקתל ולספל - ןיפולחו ,ולספל אלש שקבמ אוהו ,תילהנימ
תא גייסל וא/ו הרובעתה תדוקפל 47 'עסב העבקנש וזמ הרצקה
בכר יגוס לע וא םייוסמ בכר לע לוחת אלש ךכ הליספה
.םימייוסמ
וצ איצומו ,תיפולחה השקבל רתענ הרטשמה ןיצק .א
םאה .ףיעסב העבקנ רשא וזמ התוחפה הפוקתל הליספ
הליספה םאה - אל םא ?ןכ תושעל ךמסומ ןיצקה היה
אולמל הלטוה וליאכ תבשחנ איהש וא ,הלוכ הלטב
תשולש לכל סחייתהל אנ ?קוחב העבקנש הפוקתה
.הליספה תומר

וצ איצומו ,תיפולחה השקבל רתענ הרטשמה ןיצק .ב
גוסמ בכרב קר גוהנל לכוי לספנהש ךכ גייוסמ הליספ
- אל םא ?ןכ תושעל ךמסומ ןיצקה היה םאה .םייוסמ
?לטב גויסהש וא ,הלטב הליספה םאה

רשאבו ,גהנה לש ויתונעט תא החוד הרטשמה ןיצק .ג
תעד-לוקיש לכ ול ןיא יכ רמוא אוה תויפולחה תושקבל
.בכרה יגוס לכ לעו ,הפוקתה אולמל גהנה תא לסופו
?הליספה לש הניד המ - אל םא ?ןידכ לעפ םאה
,תילהנימ הליספ וצ לע םתוח דקפ-בר תגרדב הרטשמ ןיצק .חי
?תיקוח הליספה םאה .ותגרד תא ןייצמ וניא לבא

?(ג)9 'קת לע ?(א)9 'קת לע םירבדה יטוז תנגה הלח םאה .טי

בתכמ רזחש ךכ לע יתעמשמ ןידל דמעומ יתרטשמ עבות .כ
.ר"אטמ תוארוהל דוגינב ,הכשלה שארמ ךכל רושיא ילב םושיא
אל ?רבע .הריבע לכ רבע אלש ןעוט לבא ,תודבועב הדומ עבותה
?רבע

דרשמ ל"כנמו ,השפוחל אצוי הלשממל יטפשמה ץעויה .אכ
הז ודיקפת ףקותבו ,לעופב יטפשמה ץעויכ הנמתמ םיטפשמה
תחתמ לבא ,ילילפ טפשמב םיכילהה בוכיעל וצ לע םתוח אוה
- ("דרשמה ל"כנמ") עובקה וראתו ומש קר םיעיפומ ותמיתחל
ץעויה") יטנאוולרה וראותל רכז לכ ךמסמה ותואב ןיאו
קקזיהל רתומ םאה ?ףקת וצה םאה .("לעופב יטפשמה
?וז הלאשל הבושתה ךרוצל וצל םיינוציח תורוקמל
ןויערה לאונ המכ דע תוארהל תולוכי רשא ,יארקא-תומיגד קר ןה הלאו
םיקדוצ המכ דעו ,תיטפשמ הלכשה לעב וניאש ימל עבות לש דיקפת תתל
םלועה ןמ ריבעהל שי יכ םיסרוג רשא ,הרטשמה ךותב םימרוגה םתוא
.הזה דסומה תא

הברי טפושהש אוה ןטפשמ-וניאש-עבותה דסומ לש רתויב לודגה ןורסיחה
רזוע טפושהש ךכב יד אל וליאכ .תנקתמ היילפא ול קינעיש ,ול רוזעל
,ןטפשמ אל אוה רשאכ רתוי דוע ול רוזעי אוה ,ןטפשמ אוהשכ םג עבותל
.ובירב רדהת אל לדו לע הריבע


תא וליפאש דבלב וז אל :ףסונ ןורסח שי םיטרופאר םשורה רטושל
אוה ,לבקמ אוה ןיא "ל"כפמ יונימ חכמ עבות"ל םינקמש הלדה הרשכהה
רשאכ דחוימבו ,ולש םיטרופארה לע ןגהל ןיינע ול שי ."טנסרטניא" םג
-תויחב רושקה והשמ ול תוארהל שקבמו ,חרזאה םע "שאלק"ל סנכנ אוה
,תויושרה-תדרפה לש הליצ-לצ וליפא םייק אל הלאכ םירקמב .םימ
.תיתרטשמה העיבתה לש תואנה הדוקפיתל ךכ לכ הבושחה-דוגינ ןיא ןיינעו רבד לכל עבות לש דיקפת אלממה דיקפה-רטושל
"םחפ ריינ" שמשמ אוה :תרחא הייעב ול שי לבא ,רומאכ ,םיסרטניאה
ול שי רשא - רחא רטוש השעש "ימינפ חוד" קיתעמה ,תעד-לוקיש רסח
לבא ,"רזחשמ" ול םיארוק הרטשמב .תוח"וד-סקנפ ול ןיא לבא ,סרטניא
תוח"ודל "םיימינפ" תו"חוד רזחממ ."רזחממ" קר אוה השעמל
לש ויברק לא ,ימינפה ח"ודה לש וימגול תא קיתעמ-הרעמ ,"םיליגר"
."ליגר"ה ח"ודה

לכ ליעפמ וניאו ,תינכט הקתעה-תלועפ עצבמ רשא רלבל :תורחא םילמבו
.תעד-לוקיש


וטועימב-ערה תא םצמצל ,םיקזנה תא רעזמל

לכל םושיא-יבתכ םהש םיטרופאר םשור עבות-וניאש-רטוש ויפל רדסהה
תא עבוק םג רטושהש ךכל טרפ ,יקוח אוהו ,תונקתב רדסומ ןיינעו רבד
םג ,ורקיעמ לוספ אוהש רבד - טפושה היהי ימו ,טפשמה תליחת דעומ
.תיקוח הניחבהמ

הניחבמ םג עורג הזה רדסהה ,ליעל ונדמע םהילע תונורסחל רבעמ ,לבא
תופידע ירדסו תויומידק-רדס עובקל םילכ ןיא חטשב-רטושל :תפסונ
.םייללכה הפיכאה יכרצ לש - רתוי בחרה - יללכה טביהב

-המ לש םיניינע לע תוח"וד םושרל וברי םירטושהמ קלח םא ,לשמל ,ךכ
ירהש ,המידק הנש םייפלאל תכרעמה תא ,עובש ךות ,ומתסי םה ,ךכב
."תוחוקלל םיכחמ"ו ,השעמ-ספאב םיבשוי םניא הרובעתל טפשמה יתב

ףוסל וקחדיי רתוי םיבושח םיניינעש היהת ,רבד לש ופוסב ,האצותה
תפוקתל רבעמ לא וקחדיי םהמ רתוי דוע םיבושח םיניינעו ,רותה
.תונשייתהה

חטשב-רטושה לש ותוכמסב שומישה תא םצמצל ,אופיא ,יוארה ןמ
םש ,תועיבתה תכשלל רשפאש המ לכ תא ריבעהלו ,תוח"וד םושרל
םינוממה לש תיעוצקמה םתסיפת יפל ,םינוכנה תומידקה-ירדס םיעבקנ
.הרקמה-דיל חתפ לכ ריאשמ וניא רשא רבד ,תופידעה ירדס תעיבק לע

.בשחמה תועצמאב תאזה הדובעה תא לעייל יתעצה ונמזב

בשחמה תכרעמל םידלקומ תוח"ודה לכ אליממש ןוויכ יכ יתרמא
לכ ,תופידע-ירדסל םינוירטירק תאזה תכרעמל תתל רשפא ,תיתרטשמה
תומידק ולבקי םירומחה הלא :םושיאה-יבתכ תא ןיימל לכות איהש
ורמוי תוחפ דוע םירומחה ,התוחפ תומידק - תוחפ םירומחה ,הנושאר
וא ,תוריינה לסל דובכ רחא וכלשוי המה - דחוימב ךרעה-ילקו ,הרהזאב
.םיאדוד רתאל ועיגי רבד לש ופוסבו ,הסרגמל

.ורגס רבכ היריח תאש םושמ ?םיאדוד רתאל עודמו

.1987 תנשמ ,תירוקמה יתעצה


ןמ עבות לש ודי עגמ אלל םיטרופאר איצוהל תוכמסב שומישה תא םאו
םידיקפל התוא קינעהלו ,הביחרהל יואר אלש יאדווב - םצמצל יוארה
דחא לכ רשא - תועיבתה םוחתב אלו ,העונתה םוחתב אל - םייעוצקמ-אל
.דחי םג תועיבת תכשלכ ןהו העונת-תכשלכ ןה - ודבל - שמשמ םהמ


ןידה-תכירע לש היינזהה לע

תא תונזהל רשפא דציכ וניאר ,ןאכ ,םירבדה לש החיתפה-לשמב
םיאצוי םיאפורה רוביצ לש םירחבנה ויגיהנמ םא ,האופרה עוצקמ
יתורישל םיקקזנה רוביצב קר אל םיעגופ רשא םילהנ לש םתנגהל
לוכי םטוח-בזו ערוצמ לכ םא ירהש ,םמצע םיאפורב םג אלא ,האופרה
לעו םרכש לע םיאפורה רוביצ לש חוקימה-רשוכ תחופ ,םיחותינ עצבל
.תושק עגפנ רוביצה ברקב םדמעמ םגו ,םתדובע יאנת ראש

דוגינב - עבותכ שמשל םטוח-בזו ערוצמ לכל םירשפאמה םירדסהה
סרטניאב קר אל םיעגופ - יעוצקמ ןיד-ךרוע היהי עבות יכ בייחמה ןויגהל
-תוחיטבל ןה ינויח אוהש רבד - םיטפשמה לש ןוכנ לוהינל ירוביצה
.ותוללכב ןידה-יכרוע רוביצב םג אלא - קדצה-תיישעל ןהו ,םיכרדב

לש םתדובע יאנת ראשו םרכשב ןה ,םיאפורה לשמב ומכ ,איה העיגפה
םירושיכו הלכשה ירסח םידיקפ לש םדצמ תורחתל םינותנה - ןידה-יכרוע
ערוצמ לכ םא ירהש ,רוביצה יניעב יעוצקמה םדמעמב ןהו - םייטפשמ
,םידיקפ-תכאלמ ישוע ,וציוושת יכ םכל המ ,עבותכ שמשל לוכי םטוח-בזו
.סחנפכ רכש ישקבמו

לע ןגהל םינכומ הנידמה תוטילקרפ לש ןידה-יכרוע עודמ איה הלאשהו
-תונזל דבוכמ עוצקמ םיכפוהו ,םהב םג םיעגופ רשא ,הלאה םירבדה
.בוחר


רצחב ,הדימעב םירמוג

הז - יתרטשמה עבותהש ךכל םיאיבמ םייתרטשמה 'צאטראפה-ירדסה
תיפוס-ןיא הרוש םושיאה-בתכב עצבל ץלאנ - ומצע קיתה תא להני רשא
לש ומלואל םושיאה-בתכ תא סינכמ אוהש ינפל ,םירופיש-יצקמ לש
,ומצע טפושה לש ומלואב ,ןכמ רחאל םגו ,(רצחב-הדימעב) טפושה
.(רדחב-הדימעב) טפשמה ךלהמב

אלו ,המצע הפיכאה לש סרטניאב תעגופ קר אל תאזכ הדובע-תרוצ
עבותהש תמיא לכ ,טפשמה תיבל םימעפ רופס-ןיא רטרוטמה םשאנב קר
תא תכפוה םג אלא ,הזה 'צאטראפב םרוקמ רשא םירופיש-יצקימל קוקז
.תיתרטשמה העיבתה לש הרבד-השוע דיקפל טפושה

םא ,םימי עובש ךות הרבדהל תנתינ התייה רשא ,השיבמ העפות תאז
.םיעבותה םע הזה דספנה הלועפה-ףותיש תא םיקיספמ ויה םיטפושה
.'צאטראפל ריבע-יתלבו רורב רכס ביצמ היה םייוכיז לש עובש


,הרטשמה לש םיפולבה לע
ןוילעה טפשמה תיב לש ותמורת לעו
םיכרדב-לטקל

ראש תאו "רוזחיש"ה תכאלמ תא םישועה םירטושה יכ תנעוט הרטשמה
,"םינמוימ העונת ירטוש" םניה ,רסוב-ימושיא תובינמ רשא תויודיקפה
.הפיכאה תא "תלעיימ" ךא םתדובעו

,ישקב ימר תשרפב ,ףסונ ןוידל הריתעל הבוגתב ונדמע הזה ףולבה לע
.ןוילעה ש"מהיבב תעכ הייולתה ,רוערע תושרל השקבב םג ךשמהבו

ד"הספב הומת רבד לע ןאכ דומענ אל םא המלש ונתכאלמ אהת אל לבא
ושקבתנש ילב ,םתמזיב םיטפושה וסינכה ותוא ,ףסונ ןויד ותואב
.הז תא תושעל ללכב
לפטל רחבי ,יניינע תויופידע רדס יפל לעופה עבותש ,ףא ןכתי"
קחדי הרובעתה תוריבעב לופיטהו רתוי תורומח תוריבעב הליחת
."...תיווז ןרקל
!םיימש ומוש :רמוא ינאו

:ךכ רמול רשפא ,םיאפורה לשמל ותוא אציינ םא ,הזה ןויגהה יפל
רחבי ,יניינע תויופידע רדס יפל לעופה אפורש ,ףא ןכתי"
םיחותינב לופיטהו רתוי םיפוחד םיחותינב הליחת לפטל
."...תיווז ןרקל קחדי 'וכו תויחטש תוטירש ,םילקנורפ ,םילק
תונעטה תחא ,ץ"גבכ ותבשב ,ןוילעה טפשמה תיבל םינופ ונחנא רשאכ
תיב ותוא ,הנהו ,םייניינע םילוקיש יפל אלש הלעפ תושרהש איה תויוצמה
!םייניינעה םילוקישה תא אקווד תיוז-ןרקל קחודו אב ןוילעה טפשמה

םושרל ,חטשהמ-םיחוויד ךמס לע ,לוכי ףוקמ-רטוש רשאכ לבא
לוכי ןוילעה טפשמה תיב םג ,תוינלטק-טעמכ תונואת לע םיטרופאר
.הלאכ םירבד ודי תחתמ איצוהל

"יניינעה תופידעה רדס" ןיינעל

השרפה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח