ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ


לע דוע
םינרקשה תדע
המצעל תארוקה
"לארשי תנידמ"
השרפה לש םיניינעה ןכותל


7752/00 פ"ער

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
-09 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
7424873

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


תבוגתל הבוגת
הנידמה

.9.1.2001 םוימ תושרה יפ לע


םיניינעה ןכות

תינויח המדקה
" ... תועטל לוכי ןוילעה טפשמה תיב םג" .א
ישקב ימר פ"נדב הנידמה לש הירקש לע דוע .ב
תירקיעה השקבב תולעומה תולאשה לש ןתובישח לע .ג
'ב ישקב תשרפ - אנהכ יתא 'בגה לש תויתדבועה תונעטה לע .ד
יללכ - "הבישמה יקומינ"ל .ה
התבוגתב ,"הבישמה יקומינ"ל דוע .ו
םנמאה - םושיא-בתכ :הבוגתה יקומינל 16 'עסל תדחוימ הרעה .ז
?"תעד-לוקישב ךורכ וניא רשא ינכט יפוא לעב ןיינע"

"!תושפיט וז ... תועשרמ עורג הז" .ח
-לב חרכה םימעפל :הבוגתה יקומינל 17 'עסל תדחוימ הרעה .ט
?המ לע לבא - תוזבתהל אוה הנוגי

תונשייתהה לע .י
?םיחפסנה תפסוהל תדגנתמ הנידמה עודמ .אי
ישקב ימר פ"נדב ד"הספ לע דוע .ביתינויח המדקה

תבוגת" ארקתמה ךמסמה תא חלושל ריזחהל השקבב רמאנ רבכש יפכ .1
המותח תויהל הרומא הבוגתה ,(הבוגתה - ןלהל) "רוערע תושר תשקבל הבישמה
תוטילקרפב םיילילפ םיניינע לע הנוממ" ראותה תא תאשונה ,אנהכ יתא 'בגה י"ע
."הנידמה

ש"מיב לש אישנה 'בכ תוארוהל דוגינבו תויה - "המותח תויהל הרומא"
חוטב אל ללכ אליממו ,ללכ המותח הניא שקבמה ידיב הייוצמה הבוגתה הז דבכנ
.אוה םותח ןכא ש"מהיב קיתל שגוה רשא קתועהש

ךכב תוארל שקובמ ,םותח וניא אוה םג ש"מהיב קיתב רשא קתועה םא
.חלושה תיבל ותרזחהל תפסונ הליע

קתוע שקבמל אצמוי יכ תורוהל שקובמ ,אוה םותח קתוע ותוא םאו
תירקיעה השקבה תואצותל רשק ילבו ,תרחא הנעט לכמ עורגל ילבמ תאזו ,םותח
.ע"ר ןתמל

ןידה רדס וצב אלו ,פ"דסחל 12 'עסב אל ,הזכ ראות ןיא ,דובכה לכ םע .2
.(1981-א"משתה ,(הנידמה תוטילקרפמ םיטילקרפ לש םהיראת תעיבק) ילילפה

פ"ע) דיברא תשרפב הווהש יפכ קוידב ,הבוגת לכ ונינפל ןיא ךכיפל .3
םא הנימ אקפנ אהי אל םג הכלה התוא לע ךמתסהבו ,(284 ,'ו ד"פ ,168/51
תא גצייל תוכזה תא הל הנקמה ,ףסונ ראותב תאשונ אנהכ 'בגה יכ ררבתי
.הנידמה

.החלושל "הבוגת"ה תא ריזחהל שי ןכ לע רשא .4

םושמ הב ןיאו ,דבלב ןוחטב רתיל הניה ל"נה "הבוגת"ל תוסחייתה לכ .5
.הבוגתה התוא לש התופקתב הרכה


" ... תועטל לוכי ןוילעה טפשמה תיב םג" .א

ויאישנו ןוילעה ש"מהיב יטפוש םירמואו ורמא תאזה הרימאה תא .1
לש ותועטל איה הנווכהו ,ךשמהב הזה ןיינעב ביחרנ דועו ,םויה דעו אנד תמדקמ
פ"נדב ,הנידמה י"ע ללוש ךלוה אוהש לכמ העבנ רשא ,הז דבכנ טפשמ תיב
תעכו,('וכו ישקב תשרפ ,ישקב ימר פ"נד ןלהל ,ישקב ימר 'נ י"מ) 9263/99
.תאזה ללושה-תכלוהמ תונביהל הסנמ הנידמה

:(קרב) אישנה 'בכ רמא ,לשמל ,ךכ .2
תורחאה תויושרהמ רתוי תרוקיבל םיקוקזו םישקבמ ,םישפחמ ונחנא"
...
םג ונחנאו םיעוט ונחנא ... העוט ןוילעה טפשמה תיבש יאדווב ..."
.(17.11.99 ,ץראה) "ונלש תויועטב םידומ
ימב עגפת אלש ,הנוכנה הרוצב ,תויועטמ םיאצוי ךיא איה הלאשהו .3
.העטש

,הז פ"ער קיתב השגוה רשא ,בכרהה ןיינעב השקבה יקומינל 1 'עסב .4
:רמאנ
פ"נדב ד"הספ לע רגית תארוק תיחכונה השקבה .1
אצוה הז ד"ספש איה תיזכרמה הנעטהו ,(ישקב ימר 'נ י"מ) 9263/99
.ןנד תירקיעה השקבל ףרוצמה ריהצתהמ הלועכ ,המרימב
תועט התייה אל וליפא ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ותועט ישקב ימר פ"נדב .5
'בכ ,לשמל 'ר) השוב וא ןולק םושמ ןיא ךכב םגו ,הרוק הז םג - "תידירוי"
ונתוא בייחמ יעוצקמה ונרשוי ... תועטל יושע ונתאמ דחא לכ" :(קרב) אישנה
וניתועדב רצבתהל ונל לא ... 'ףידע תמא - ביציו תמא' ... ונתועטב תודוהל
תדעש ימ לש ותועט אלא - ((וניד-קספל 22 'עס ,7048/97 פ"נד) "... תומדוקה
.החילצהו - ללוש וכילוהל הרבח םינרקש

,םירקש לש ךימס ךכ-לכ גראמ הז היהש םושמ ?"םינרקש תדע" עודמו .6
לכ לש יוביג אללו ,דחא םדא לש הדובע תויהל לוכי אל ןפואו םינפ םושב רשא
ןויקנב ץוחרל - !ילוא - התייה הלוכי רשא ,הנידמה תוטילקרפל דע - תכרעמה
ריאה מ"חהש ירחא אל לבא ,ישקב פ"נדל הריתעה תא הניכה איה רשאכ היפכ
.הריתע התואל ותבוגתב היניע תא

,ישקב פ"נדב ,ךילוהל הכישמה תוטילקרפה םייניעה-תראה רחאל ,םאו
ימו ,תטלחומ םייניע-תמיצע התייה רבכ ןאכ ,ומצע ןוידב םג הלאה םירקשה תא
.ןיינעו רבד לכל אוה ןרקש - תמאל םייניע תמיצעב תמא-יא רבודש

תוטילקרפב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ותנומא דציכ ןיבהל ,אופיא ,רשפא .7
ירסח ,הרואכל ,םהש רוביצ-ידבוע ,הלא ומרי המל יכו - הרטשמבו הנידמה
תא לבקיש ךכל המרג - ?רצויב המרה תיטופישה האכרעה תא ,ישיא סרטניא
חצנל "רוביצה ידבוע" לש םתוטיהל יכ רבתסמ לבא ,הפורצ תמאכ "םירבסה"ה
ודיצמ יוארה ןמ םא איה הלאשהו ,ירוביצה רשויה לע תרבוג יטפשמה "ברק"ב
הנידמהש שמשכ רורב רבכש ירחא ,תאזה תועטב קובדל הז דבכנ טפשמ תיב לש
.ללוש ותוא הכילוה


ישקב ימר פ"נדב הנידמה לש הירקש לע דוע .ב

לכ לא טפשמה תיב דובכ תא שקבמה הנפמ וז תושרב - הבוגת תרגסמב .1
.וז הבוגתמ קלחב תעכ תוארל שי ןתוא ,הז קיתב שיגה רשא תושקבה

םיחפסנה תשולשל 'ה-ו 'ד םיחפסנה ףורצל תושקבב רבודמ דחוימב .2
.ןנד תירקיעה השקבב ךמותה ריהצתל ופרוצ רשא

'ו חפסנכ ןאכ ףרוצמ אוהו ,שדח רמוח שקבמה לצא רבטצה םייתניב .3
.(תואצוהה תלאשב ,רוערעב תעכ יולת אשונהש ןוויכ ,וקחמנ םיהזמה םיטרפה)

הנאובת רשא תורעהה ירפסמ די בתכב םינמוסמ הז חפסנ ילושב
.ךשמהב

:ןמקלדכ םה הרקמה יטרפ
ורוגינסכ ,מ"חהו לבוקמכ הארקה המייקתה רבודמ וב קיתב .1
תמישרב היה אל תעה התואב .המשאב הריפכ לע עידוה ,םשאנה לש
.רבד יצחו רבד םידעה

תא טרפל מ"חהמ טפשמה תיב 'בכ שרד תעבותה תשקבל .2
אליממו ,תיללכ איה הריפכהש ךכ לע דמע מ"חה ךא ,"הריפכה תוהמ"
.טרפל המ ןיא

,םושיאה בתכ תא ןקתל תושר תעבותה השקיב תאז רואל .3
הנומת" םשרנ םידעה תמישרבש ךכ ןקות םושיאה בתכו הנתינ תושרה
תא הפיסוהו תעבותה המתח הזה ןוקיתה לע ."םיוולנ םיצ"עת +
.ןוקיתה ךיראת
יפ לע וא הבישמה תשירד יפ לע שגוי ןלהלו ליעל רומאה תומיאל ריהצת
.ש"מהיב 'בכ תטלחה

:'ו חפסנל תורעהה הלא .4
רצענ וגהנש אלב בכרה לש םוליצ לע ססבתה םושיאה בתכ .1
תעבותה לש התשירד .תולעב תחכוהל הקקזנ העיבתהו ,ההוזו
האב ,"תידגנ הריקחב ורקוחל תנמ לע" ,םשאנה לש תישיאה ותוחכונל
לע םשאנה לש ותולעבל הייאר הל ןיאש ךכב החכונ תעבותה רשאכ
.בכרה

שקבמ עבותש ולש הריירקב היינשה םעפה מ"חל רוכזה לככ וז
םירבד חיכוהל תנמ לע ,העיבת דעכ םידעה ןכוד לע םשאנ תולעהל
.העיבתה קיתב תוירא םהל ןיא רשא

םידעה תמישרב ללכנ אל ל"נה ןוקיתה רחאל םג יכ ןייצל שי
.וזכ צ"עתל זמר אל וליפאו ,תולעב-צ"עת ךרוע לש םש לכ

"הנומת" ,"צ"עת" םילימה תא םידעה תמישרב םושרל גהונה .2
קלח אוהו ,הידע ויהי ימ קודבל ךרוצה תא העיבתהמ ךוסחל אב ,'וכו
ןוילעה ש"מהיב 'בכ תופירחב רקיב ותוא יתרטשמה 'צאטרפהמ
.(!גגוח ןיידע 'צאטרפהו - םינשמ הלעמל ינפל) ןדעל תשרפב

םהילע "םייטמוטוא"ה תוח"ודה םתואב ,םושיאה תשגה ןמזב .3
אלו עבותה ידיב ןיא םלועל ,ישקב ימר פ"נדב ןגהל הנידמה השקיב
תעב ,הזה הרקמב םג ןכאו ,דבלב םולצתה ,םימעפל ,תלוז ,םולכ
היאר יצחו היאר העיבתה קיתב היה אל םושיאה בתכ לש ותשגה
.8 הרעהב ,ןלהל הארנש יפכ ,םולצתה אל וליפא ,המשאה תחכוהל

םע םשאנה לש ונויעל דומעל תורומא העיבתה תויארש ףא לע .4
ויפל גהונ רצונ ,הארקהה בלש ינפלש יאדובו ,םושיאה בתכ לש ותשגה
ןייעל ידכ תועיבתה תכשל לא וילגר תא תתכלו רוזחל ךירצ םשאנה
בתכב עצוב רשא ןוקיתה יפ לע שיגהל העיבתה הרומא ןתוא תויארב
.הארקהה דמעמב םושיאה

תבשל" בייח אוה ןיאש ךכ לע בושו בוש מ"חה רזוח הז ןיינעב
לכ תא לואשלו ,הלילו םמוי ,תועיבתה תכשלל הסינכב תוגרדמה לע
ךא - "הזהו הזה קיתב תושדח תויאר ול שי הרקמב םא רעשב אבה
.העיבתה לש הילדחמ ללגב קוזינ אצמנ םשאנהו ,ליעוה אלל

םשאנה הנפ ןכא ,תמדוקה הרעהב רומאה רואל ,הזה הרקמב .5
אלש םושמ - רמוח םוש ונויעל לביק אל אוה לבא ,תועיבתה תכשל לא
.הזכ היה

לוכי הנגהה תושרל דימעהל םינכומ ויה אל ותוא ףסונה רמוחה .6
וב רשא ,העיבתה קיתב יוצמה םושיאה תבכ קתעה קרו ךא תויהל היה
,הריקח רמוח ןניא רשא ,תוימינפ תומושרת ינימ לכל םוקמ ונשי ןכא
ללכ ךרדב יכ םא) םשאנה לש ונויעל ןדימעהל תבייח הניא העיבתהו
.(ריתסהל המ םש ןיא בורל רשאב ,ךכ לע ןידיפקמ ןיא

םושמ םשאנה לש ונויעל םוליצה ןתינ אל תונמדזהה התואב .7
.האבה הרעהב ןלהל הארנש יפכ ,העיבתה לש הידיב אצמנ םרט אוהש

.עיגהל אל םג היה לוכי - "םויה עיגה םוליצה" .8

רומא רשא דחא ךמסמ ונייהד ,"צ"עת-בר" השעמל - צ"עתה .9
חלשנ - דרפנ ףרותב םהמ דחא לכ ,םידע המכ י"ע םותח תויהל
,םהינש ויה וליפאש ךכ ,םולצתה חלשנש ינפלו הארקהה רחאל העיבתל
החכוה לכ התייה אל ןיידע - תויארכ םירשכ ,ומצע ינפב דחא לכ
,וילע ומתח רשאכ ,צ"עת-ברה לש ויכרוע לש םהיניעל דמע םולצתהש
."ריוואב" היאר רדגב היה אוה אליממו

,םוליצ אלא היה אל עיגה םימיל רשא "רורב"ה צ"עתה םג .10
השענ רשא הז רשאמ רתוי ףא עורגה ,תודע לש "לופכיש" השעמלו
,(4)גמ ד"פ ,(656/86 א"ע) 329/89 א"שב) 'חאו ללב 'נ רפוה ןרק תשרפב
ותואבש רחא קיתמ ריהצת לש םוליצ ןוילעה ש"מהיבב שגוה םש ,(756
,("טפשמה תיב תייעטהב לבוגה ,לוספ השעמ" והז יכ עבקנו) ךילה
תנמ לע ,הלאה צ"עתה תא לפכשל עבק ךרד העיבתה תגהונ ןאכ וליאו
.םיירקיע םיקית לש בר רפסמב תודעה התוא תא שיגהל

,םיטפשמ לוהינל תמלוה ךרד הניא וז יכ מ"חה לש ויתונעט תא .11
זאמ ףרה אלל הלעמ אוה ,בושו בוש םמצע לע םירזוח םירבדה יכו
אלא היה אל םשאנל םעפה ליעוהש המו ,ליעוה אלל ךא ןדעל ד"ספ
תורמל - תועיבתה תכשל לא תפסונ םעפ ומצע תא חירטהל ותונוכנ
העיבתה תויארב ןויעל הנפ רשאכ ותבוח ידי אוה אצי קוחה תניחבמש
.םושיאה בתכ לש ותשגה םע

וב 'צאטרפה אטח לע הכת הנידמהש םוקמב ,ןלהל הארנש יפכו .12
תא הפיצה איה םהב םירקשה עשפ לעו ,ןדעל תשרפ זאמ הכישממ איה
לע התכיה אלש קר אל תעבותה ,ישקב ימר פ"נדב ןוילעה ש"מהיב 'בכ
יכ שקבלו לוספה להונה לע ןגהלו ךישמהל השקיב םג אלא אטח
.םילדחמה לע לחמי ש"מהיב

תאו צ"עתה תא הל איצמהל העיבתה השקיב וב ךיראתה .13
.הארקהה ירחא םיישדוחכ היה םולצתה

ןכא שיגהל השקיב איה ותוא תויארה רמוחש תרשאמ תעבותה .14
.תויארה רמוחב ןייעל שקיב םשאנה רשאכ העיבתה קיתב היה אל

רפסמ" םירוזמרה תדבעמ ינפב ןנחתהל הכירצ העיבתה םא .15
המכ דע דיעמ רבדה ,"רורב וניאש" תויאר רמוח לבקל ידכ "םימעפ
.ישקב ימר פ"נדב ןגהל הנידמה השקיב םהילע םילהנה םייוקל

קר "גישהל החילצה" איה םולצתה תאש בוש תרשאמ תעבותה .16
.טפשמה םויב

דרפנב הלביק איה צ"עתה תאש בוש תרשאמ תעבותה .17
.תוחכוהה תבישי תארקל קר ןכ םגו ,הנומתהמ

העיבתה תויארב ןויעה תוכז תא שממל רוגינסל העיצה תעבותה .18
לע הנתינ הזה "ןויער"ל הבושתהו םיטפשמה םלואב ,"תחא לגר לע"
.(הטמלמ תישילש הרוש ,5 'מעב) ומצע ש"מהיב 'בכ ידי

ןהש ,העיבת תויאר לש שדח גוס היפ לבהב תרצוי תעבותה
ןדימעהל ךרוצ ןיא רשא ,"תויטרדנטס רמול רשפאו טעמכ תוינכט"
.הנגהה לש הנויעל

דעכ םשאנה תא תולעהל השקיב ,רומאכ ,רשא וז - תעבותה .19
ידי לע הרכשנ אל רוגינסה לש ותויחמומש החכש - ומצע דגנכ העיבת
תתלו ,העיבתה תושרל התוא דימעהל ידכ ,ופסכ בטימב ,םשאנה
ימר פ"נדב ןגהל הנידמה השקיב הילע 'צאטרפה תכאלמל היצמיטיגל
.ישקב

טטומל הדעונ תידגנ הריקחש ךכמ תמלעתמ הדמולמה תעבותה .20
וא תלשוכ תישאר הריקח רפעמ םיקהל אלו ,תישארה הריקחה תא
,םשאנה דגנכ טפשמה תא להנל הנגהה לע יכ איה הרובס בושו ,הרסח
.ןגת הנגההו תאז השעת העיבתהש םוקמב

הילא תעבותה תנעטל ש"מהיב 'בכ לש החוכנה ותבושת תאז .21
.ליעל ,18 הרעהב ונסחייתה

תעבותה ידיב ויה אל ,ולבקתה אל צ"עתהו םולצתהש ןוויכ .22
.תויאר םוש

ןייעל ,היצארג-סקא ,תעבותהמ מ"חה שקיב טפשמה רחאל
תויאר םוש ויה אל צ"עתלו םולצתל דבלמ ןכאו ,תויארה רמוחב
םא םגש ךכ ,הריבעל םשאנה תא תורשוקה תויאר תוברל ,תופסונ
.ונידב יאכז אצוי היה םשאנה ,תושגומ ויה ןכא הלאה תויארה

בתכ" יכ תעבותה תנעוט ןיידע ,רומאה לכ תורמל ,הנהו .23
."דוסי אלב שגוה אל םושיאה

,סנק תריבע הניא רשא ,ההובג תוריהמ תריבעב היה םושיאה .24
"ונשפנב"ה תא קעוז היהש עבותה לע הקזח ,עשרומ היה םשאנה םאו
הגירחב רבודמש ןוויכ ,ודובכ ,םשאנה םע רימחהל" שקבמ םגו ,עודיה
."ודובכ ,רתומה לעמ זוחא -50כ לש

תיחצנה התרדגהכ - "ונשפנב" ןכא רבדה םא הלאשה תלאשנו
איה עודמו ,הזה "ונשפנב"ב ךכ-לכ תלזלזמ איה עודמ ,הנידמה לש
יפ לע תלעופ אל איהש ךכב ןה - ןוילעה טפשמה תיב דובכב םג תלזלזמ
ותוא הפיצמו ,ותוא המרמ דוע איהש ךכב ןהו ,הקוספה ותכלה
י"ע םישענ רשא "םירוזחיש"ה לע םירקשב
םינמוימ םירטוש" ,התרדגהכ ,םהש "םירזחשמ/םיחנעפמ/םילפטמ"
."הרובעתה םוחתב םירשכומו

זאמ םינש ששמ הלעמל ורבעש הדבועה רואל ,ןימאמה ירשא .25
תא החידקמ לבא ,"ונשפנב" תקעוז ןיידע הרטשמהו ,ןדעל ד"ספ
.ברעהו-םכשה הילישבת

תפרוצמ) דימ רבדנ הב ,לגדה תניפס לא ונתוא ריזחי הזו
םינושה םיבתכל ופרוצ רשא םיחפסנה תרושב 'ז חפסנכ וז הבוגתל
.(הז קיתב
וקתעה) ףרוצ ויז 'נ י"מ ,7883/98 ,(הלמר) הרובעת קית איה לגדה תניפס .5
- ל "ןמגוד"ה היה רשא ,('ז חפסנכ ןאכ ףרוצמ ,רומאכ ,אלמה

http://www.quimka.com/flagship_drowning.htm

בתכב תומלשהלו פ"עב הבישמה ימוכיסל הבושתל ,4 'עס ,'ח קלחב רשא
.יזוחמה ש"מהיבב רוערעה יכילה תרגסמב שקבמה לש הבישמה םעטמ

םתוא אצמי ,םיפסונ םירבסהל קוקזש ימו ,ומצע דעב רבדמ הזה קיתה
.ל"נה URL

קר ,ןבומכ ,תסחייתמ "13.12 'א םויב םלוצ" תמושרתה יכ קר ןייוצי
.ש"מהיב קיתב זא דע היהש רמוחלו ,םותח-אלה םושיאה בתכל

,םיחפסנב שקבמה איבהש תואמגודה יכ ןעטת הנידמה יכ חינהל ריבס .6
,הזה ךימסהו תובעה גראמב ףסונ רקש היהי הז לבא ,דבלב "םיגירח" ןניה ,ןאכ
ןוידל הנידמה הרתע םנעמל קר רשא - "םייטמוטוא"ה תוח"ודה לכבש םושמ
- השרפה התואל םייטנאוולר ויה אל ללכ םהש תורמל ,ישקב ימר תשרפב ףסונ
.האופרל דחא ןיקת ח"וד וליפא ןיא


תולעומה תולאשה לש ןתובישח לע .ג
תירקיעה השקבב

הנוע אל ע"רבה יכ תרמואו ,הפיח ןוינחב הטלחהה תא תרכזאמ הנידמה .1
.םש ועבקנ רשא תוליעה לע

.אל שממ .2

רשאכ לבא ,רבדה ותוא תא הרמא הנידמה ישקב ימר תשרפב םג לבא .3
תאפמ ,"תותיכ עברא וצפק" ןיינעל תוכירצה תולאשה םואתפ ,ךרב איה הלשכ
,רוערע תושרל וליפא היניעב יואר היה אלש המו ,תויללכ-תירוביצה ןתובישח
... נ"דל יואר השענ םואתפ

.השובה הפיא .4

תקיספלו ןוידל הייואר הניא רשא תחא הלאש וליפא ןיא ןנד השקבב .5
.ןוילעה ש"מהיב 'בכ אוה ,ימואלה הכלהה-קסופ י"ע הכלה

רשא הלאש ,םיאטח ןהש סנק-תוריבע לש תונשייתהה תלאש ,לשמל ,ךכ .6
הקסיפ ,8 'עס ,'ה קלח ,ןלהל 'ר) הב הטבחתה ןכא שיניב 'ד תטפושה 'בכ
רבכ ןוילעה ש"מהיב 'בכ רשא ,תאזכ הלאש יכ רמול רשפא ךיאו ,(תישילש
?האכרעה התוא ינפב ןוידל הייואר הניא ,הב טבלתה

,(רגמש) אישנה 'בכ רמוא הפיח ןוינח תשרפב הטלחהל 3 הקסיפ ףוסב .7
:רוערע תושר ןתמל תוליע רפסמ הנומ אוהש רחאל
תויהל הלוכי הנניא וז המישר יכ ,ריכזהלו רוזחל רתומל"
."תאזכ תויהל תרמייתמ הניא ףאו ,הצממ
תרכזואמ הניא םלועל המ-םושמ ,תאזה "לסה תליע" ,תאזה העיבקה
.ע"ר תושקבל הנידמה לש היתובוגתב


אנהכ יתא 'בגה לש תויתדבועה תונעטה לע .ד
'ב ישקב ימר תשרפ -

'בכ תא הפיצמ :ישקב ימר פ"נדב התשעש המ לע תרזוח אנהכ יתא 'בגה .1
אלל תאז השוע איהו ,אמק ש"מהיבב וחכוה אל רשא תויתדבוע תונעטב ש"מהיב
יפ לע ,ריהצת איצמהל תבייחתמ אל וליפא איה .ךמות ריהצת ילבו ,תושר תליטנ
.הטלחה וא השירד

םוש םיעדוי אל ונחנא ןהילעו ,אנהכ יתא 'בגה תנעוט ןהל תודבועה הלא .2
:רבד
לש המויק םצעו ,ורפסמו בכרה גוס ,םוקמה ,ךיראתה .א
;"הכרדמ"ה

;דימצמה לש ודמעמ והמו ,ימ י"ע ,בכרל דמצוה המ .ב

;"םימיל" הז יתמ .ג

;תמייק ללכה איה םאהו ,"מ"עב גניסיל ןוגלבא רלז" וז ימ .ד

ןכא איהש החנה ךותמ ףא ,תאזה מ"עב-ה לש רשקה המ .ה
;הזכ בכר םייק ןכא םא ,רבודמ וב בכרה לא ,תמייק

ןכא איהש החנה ךותמ ףא ,תאזה מ"עב-ה לש רשקה המ .ו
;שקבמה לא ,תמייק

;שקבמה לש ומש לע בסוה המו ,םושרה םילעבה ושקיב המ .ז

;הריבעה לע טפשיהל שקיב ןכא שקבמה םאה .ח

םילשוריב םיימוקמ םיניינעל ש"מהיבב יכ ,הז רשקהב ,ןייוצי)
ןיא רשא להונ הנידמה הגיהנה - הז קית אושנ ךילהה וכרדל אצי םש -
שגומה םושיאה-בתכל ףרצל :הנידמב ש"מיב םושב ערו-חא ול
."טפשיהל השקב"ה תא ,טפשמ-תרירב יקיתב ,ש"מהיבל

רתומ םתוא "םייראטנולוו" םיכמסמ ןיאש ןוויכ ,דובכה לכ םע
ןמ תחא טילחהל הנידמה הכירצ ,םושיאה בתכל ףרצל אל וא ףרצל
בתכ םע הז קיתב השגוה רשא "טפשיהל השקב"הש וא :םייתשה
וליפאו ,רבד הילע םיעדוי אל ,רומאכ ,ונחנאו ,השגוה ןכא םא) םושיאה
וא ,ללכ תמייק איה ןיא אליממו - ןידכ השגוה אל (התוא השע ימ אל
םהב טפשמה-תרירב יכילה לכ םה םייוקל זאו ,ןידכ השגוה איהש
.תשגומ אל "טפשיהל השקב"ה

!םש וכופיהו ,ןאכ רבד ןועטל וכישמת לאו ,השקבב ,וטילחת
תא קוחמל שקובמ ,ןידכ המותח הניא "הבוגת"הש הנעטהמ עורגל ילבמ .3
.הלאה תודבועה לכ


יללכ - "הבישמה יקומינ"ל .ה

ןמ ןוידה תא טיסהלו ,ש"מהיב 'בכ תא תועטהל הכישממ הנידמה .1
.רערעל תושרה השקבתנ םהב םיאשונה

רוערעה תא תנעוט המישנה התואב לבא ,רוערע תושרל תדגנתמ ,הנידמה
.ומצע

ןעט שקבמהש המ תא ,התבוגת יקומינל 14 'עסב ,תנעוט המצע הנידמה .2
.הז קיתב ןוידל תדמועה היגוסב קסע אל ישקב פ"נד יכ :יזוחמה ש"מהיבב
:םש ,תרמוא הנידמה
הייגוסב קסע אל ,ליעל רכזוהש ,ישקב פ"נדב ןידה קספ יכ ןייוצי"
וז הלאש ... 38 הנקת לש התונשרפב םא יכ ,הז קיתב ןוידל תדמועה
."ונניינעב תררועתמ הניא
ונתוא ענכשל - פ"נד ותוא ס"ע - תשקבמ איה ,ךשמהב הארנש יפכ ,לבא
הנקתה יפל םיאצומ םניאש םושיא-יבתכ לע םג עבות תמיתחב ךרוצ ןיא יכ
.תאזה

תירורעש תא רזחמל תשקעתמ הנידמה ,המישנה התואב ,תאז םע דחיו
איה - הז קיתב ושגוה רשא תושקבה לכבו ליעל רומאכ - םש ,ישקב ימר פ"נד
ריהצתהמ הלועכ לכה ,םירקש לש ךימסו הבע גראמב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלה
רשא 'ז דע 'ד םיחפסנה םע דחי ,ויחפסנ 'ג לע ,ןנד תירקיעה השקבל ףרוצמה
.םש הירקשמ תונביהלו - ךשמהב ופרוצ

תזחאנ הנידמה ,התבוגתב ,"הבישמה יקומינ"ל -3ו 1 םיפיעסב רבכ ירה
וניא ישקב פ"נד יכ ןועטל הזוע איה ביהרת הז ךאיהו ,ישקב פ"נדב קזח-קזח
?יטנאוולר

רשא םייתדבוע םיטרפב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלמ ,ד"וע ,אנהכ יתא 'בגה .3
.ל"נה ישקב פ"נדב התשעש יפכ קוידב - םימדוקה םיכילהב םרכז אב אל

האכרעכ הז דבכנ טפשמ תיב בשי ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה .4
;תויטפשמ תולאשב תיעיבר האכרעכ אלו ,יתדבוע ןוידב הנושאר

דבכנ טפשמ תיב תא הטיעלה איה ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה
.התכזש המב םש התכז איה הלאה םירקשה ללגב קרו ,םירקשב הז

ךמס לע םייקתנ יתדבועה ןוידה ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה
.תוליבק תויאר ךמס לע אלו ,הפ-לבהב ןועיט

יתדבועה ןובילל דצ היה אל ןנד שקבמהש ךכל תסחייתמ אל הנידמה
.ףכה תא עירכה ,רומאכ ,אוה קר רשא ןוביל - ישקב פ"נדב

יד םש ,38 'קתמ שיקהלו ,ןימוחתה תא בברעל תשקעתמ הנידמה .5
ונא ןיקקזנ אליממו ,תאזכ תיפיצפס הארוה ןיא םש ,43 'קתל ,רטושה תמיתחב
.עבות תמיתח תבייחמה ,תיללכה 35 'קתל

םשאנל אצמות" םילמה תא ,התבוגתל 10 'עסב ,השיגדמ אנהכ 'בגה
(התבוגתל 11 'עס) אבה ףיעסב םלוא ,"תפסותבש 'ב8 ספוט יפל טפשמל הנמזה
:('נ 'ש - הלש השגדהה) תרמוא איה
לע םדאה תעדוה תובקעב שדח םושיא בתכ שגוי יכ שרוד וניא קוחה"
בתכ אלו ,טפשמל הנמזה .טפשמל הנמזה חלשת יכ אלא ,טפשיהל ונוצר
."םושיא
בתכו טפשמל הנמזה" הניה 'ב8 ספוט לש ותרתוכו - תושעל המ - לבא
..."(טפשמ תרירב) םושיא

וילא ספוטה לש ותרתוכ תא תוארמ אנהכ 'בגה לש היניע וחט םנמאה
הלזלזב ,ש"מהיב 'בכ לש ויניע תא תזחאמ איהש וא ,ונתוא הנפמ איה
?ולש היצנגילטניאב

!?רקנת םהה םישנאה יניעה :רמאנ רבכ ,רוכזכ ,ךכ לעו

- המינש-םינשמ השוע איהש יפכ - ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה .6
.התבוגתל תפרצמ איה ותוא ,(348/96 ם-י פ"ע) יבוגרס תשרפל התוסחייתהב

38 הנקת יפל רטוש י"ע אצומה ח"ודש ךכ לע תססבתמ יבוגרס תשרפ
.עבות לש תפסונ המיתח ךירצמ וניא פ"דסקתל

היה לשכה לש ורוקמו ,תקולחמב יונש היה אל םלועמ הזה רבדה לבא
:רטושה תמיתחל עבות-תמיתח ףיסוהל :האיצמה המצע הנידמהש רתוימ גהונב
לכ הארנ אוהש דע ,םינשב-תורשע ךשמב שרתשה הזה רתוימהו הנושמה גהונה
פ"ער) תויקוח-יתלבה "תויתרטשמ"ה תונמזהה ומכ קוידב - וילאמ-ןבומ ךכ
אושנ - "םירזחושמ"ה תוח"ודה ומכ קוידבו ,(םסרופ אל ,י"מ 'נ יבלש ,1824/90
.ישקב פ"נד

- רחא דיקפ י"ע אצומה םושיא בתכ יכ ועבקו ואב לגרה ךותמ ?יאמ אלא
... עבות לש ותמיתח תפסוה ךירצ וניא אוה םג

,וילאמ-ןבומה ררבתמ רשאכ לבא ,ןבא רחא ןבא ראבל הכילשמ הנידמה
לכב וילאמ-רורבה תא קיבדהלו ,םינשה-יבר הילדחממ תונביהל הסנמ איה
.(ןאכ התשע איהש יפכ - ךירצ אל םא רקיעב) ךירצ אל םאו ךירצ םא - םוקמ

.ןלהל ,16 'עס ,ו קלחב - יבוגרס ד"ספ לע דוע

הנמזה חולשמ" ,ע"רבב רהבוהש יפכ ,"תויכשמה"ה תירואית יפל .7
תיטמוטוא תינכט הלועפ השעמל אוה ('נ 'ש - טפשיהל שקיבש ימל) טפשמל
."העדוהה תריסמב ותליחתש ךילהל ךשמה רשאמ רתוי הנניאש

,יזוחמה ש"מהיב 'בכ רצי התוא ,תאזה "תויכשמה"ה תירואית יפל ןה
הנמזה" קר וניה 'ב8 ספוט יכ תנעוטה ,אנהכ 'בגה לש הירואיתה יפל ןהו
,תושעל המ ,לבא ,המיתח ךירצמ וניא ללכב 'ב8 ספוט ,(5 'עס ,ליעל 'ר) "טפשמל
,"םושיא בתכו טפשמל הנמזה" םילמה תועיפומ ספוטה לש ותרתוכבש הזמ ץוח
... המיתחל םוקמ ונשי ספוטה תיתחתב

:םיקלח המכל תקלחנ הנידמה לש התבוגתב הבושת ןיא הילע הלאשהו
רשאכ ,'ד חפסנ לש ולבקמל חלשית רשא טפשמל-הנמזהה םאה .א
וא ,"ךמסמ"ה ותואל "יטמוטוא ךשמה" היהת ,טפשיהל שקבי הז
?תעד-לוקיש ךירצי "ךשמה"הש

ךירצמ ןכא "ךשמה"הש איה תמדוקה הלאשל הבושתה םא .ב
(תרבג ילואו) רמ לש תעדה-לוקיש הז היהי םאה ,תעד-לוקיש
?"רחא" ותוא והימ - ןכ םאו ,רחא והשימ לש וא ,"111111"

(תרבג ילואו) רמ :"יטמוטוא ךשמה" ותוא לע םותחל רומא ימ .ג
?רחא והשימ וא ,"111111"

התבוגתב ,"הבישמה יקומינ"ל דוע .ו

הריבע הווהמ ... הריבעה" :אנהכ יתא יבגה תרמוא היקומינל 5 'עסב .1
ויצארה תא ונל "הלגמ" איה 6 'עסבו ,('נ 'ש - פ"דסחה) "קוחל 239 ףיעס יפל הלק
וניא אוהש תורמל ,ישקב ימר פ"נד לע תכמתסמ איה בושו ,239 'עס לש
.(!!!יטילחת ,אנהכ יתא 'בגה ,יטילחת) התטישל ,יטנאוולר

... "הלק הריבע" ,ןכא .2

ךות (תינלטק אל לבא) השק-םיעגפנ-תבר הנואת לש התמירג םג לבא .3
,חוטיב אלל ,הליספה ןמזבו הגיהנ ןוישר אלל ,םיררגנ השולש םע סובוטוא תגיהנ
תונקתל (ג)92 'קת) דחא רורגמ רתוי תרירגל יושירה תושרמ רתיה אלל
איה םג - תקהבומ תינוריע ךרדב ש"מק 200 תוריהמב ,(1961-א"כשת ,הרובעתה
!239 'עס יפל - !!!ךכ !ךכ - "הלק הריבע"

יפ לע ,דיקפ-םתס אוה םא םג ,רטוש לכ ךמסומ ישקב פ"נד יפל ,הנהו .4
איצוהל (תיתרטשמה הגעב) "תונחוב תדובע" ילבמו ,תוקודב-אל תונולתו תועומש
ומוש ... הלאכ "תולק תוריבע"ב ןירדהמל-רשכ םושיא-בתכ וידי תחתמ
!!!םיימש

- יכ ,ןידה תא הנוכנ תשרפמ איהש ירחא ,אנהכ 'בגה תרמוא 7 'עסב .5
,"יול רדמס היינחה תחקפמ הלעפ ('נ 'ש - 228 'עס) הז ףיעס חכמ"
הדמעמ םהמו ,יול רדמס איה ימ םיעדוי ונא ןיא ,דובכה לכ םע ,לבא
.התוכמסו

םש תרסח ,תינומלא "רדמס" התוא איה םא םיעדוי אל וליפא ונחנא
םוקמ ותואב םהב םירקמ םירידנ םאה .םושיאה-בתכ לע המותחה ,החפשמ
?יטרפ םש ותוא ילעב םישנא םנשי הדובע

,תיחכונה טפשמה תנש לש התליחתל ןוכנ ,הז דבכנ טפשמ תיבב םג ירה
ןיד-קספ ונל רסח קרו ,בקעי ינשו קחצי ינש ,םיעובקה ויטפוש 12 ןיב ,םנשי
."בקעי טפושה 'בכ" וא ,"קחצי טפושה 'בכ" י"ע םותחה

!!!אנהכ 'בגה ,םייניצר היהנ

לבא ,"תימוקמה תושרה דבוע" לע אנהכ 'בגה תרבדמ הז ףיעסב .6
שארש") םדוקה ףיעסב האיבה המצע איה ןתוא םילמה שמח תא "תחכוש"
'עס ךרד ,222 'עסמ (ג)229 'עסל תואבוימ ןהו ,("ךכל וכימסה תימוקמה תושרה
.(ב)229

ימ הניה תינומלא רדמס התואש הייאר םוש ונל ןיא - דובכה לכ םעו
."ךכל וכימסה תימוקמה תושרה שארש"

ימדקא וניה הבוגתל 10 - 7 'עסב רשא תונקתהו קוחה תוארוה חותינ .7
,הבוגתל 11 'עסב ונל תעצומה הנקסמב ךמותה רבד יצחו רבד וב ןיאו ,אדירג
:רמאנ םש ,5 'עס ,'ה קלחב ,ליעל אצמנ הז 'עסב התנעטל תחצינה הבושתה תאו
םש ,38 'קתמ שיקהלו ,ןימוחתה תא בברעל תשקעתמ הנידמה .5
אליממו ,תאזכ תיפיצפס הארוה ןיא םש ,43 'קתל ,רטושה תמיתחב יד
.עבות תמיתח תבייחמה ,תיללכה 35 'קתל ונא ןיקקזנ

אצמות" םילמה תא ,התבוגתל 10 'עסב ,השיגדמ אנהכ 'בגה
אבה ףיעסב םלוא ,"תפסותבש 'ב8 ספוט יפל טפשמל הנמזה םשאנל
:('נ 'ש - הלש השגדהה) תרמוא איה (התבוגתל 11 'עס)
תעדוה תובקעב שדח םושיא בתכ שגוי יכ שרוד וניא קוחה"
.טפשמל הנמזה חלשת יכ אלא ,טפשיהל ונוצר לע םדאה
."םושיא בתכ אלו ,טפשמל הנמזה
טפשמל הנמזה" הניה 'ב8 ספוט לש ותרתוכו - תושעל המ - לבא
..."(טפשמ תרירב) םושיא בתכו

לש ותרתוכ תא תוארמ אנהכ 'בגה לש היניע וחט םנמאה
'בכ לש ויניע תא תזחאמ איהש וא ,ונתוא הנפמ איה וילא ספוטה
?ולש היצנגילטניאב הלזלזב ,ש"מהיב

!?רקנת םהה םישנאה יניעה :רמאנ רבכ ,רוכזכ ,ךכ לעו

תוריבעה ראש לעו ,תוינלטק-טעמכ םיכרד תונואת לש ןתמירג לע .8
.(3 'עס ,ליעל 'ר - "תומוד"ה "תולק"ה

,תחא הייעב קר ול הנשי לבא ,םייח םיהלא ירבד וניה יבוגרס ד"ספ .9
םיעבות םניא רשא (םירטוש-ןיעמ ראשו) םירטוש תוכימסמה תוארוהה :"הנטק"
:הלא ןה 'וכו ןידל-תונמזה "רוסמל"
םולשת תעדוה לש הריסמב םינדה ,פ"דסחל -228ו 222 'עס .א
םושיא-בתכ אלו ,םושיא-בתכ ומצע-אוהש רחא ךמסמ לש וא ,סנק
.םירחא םיכילהמ עבונה ךילה רחאל ,דרשמב אצוה רשא

תא קימסמ איה םג רשא ;ילילפה ד"הדס תונקתל 38 הנקת .ב
.םושיא בתכ ומצע-אוהש ךמסמ איצוהל ('וכו) רטושה
- 'ב8 ספוט לעו 43 הנקת לע תולח ןניא הלאה תויפיצפסה תוארוהה לבא
.ךכל הקדצה ןיא םג ןלהל רומאה רואלו

רחאל ,תועיבתה ךרעמ י"ע אצומ רשא םושיא-בתכ-הנמזה וניה 'ב8 ספוט
תולועפהו תוקידבה ,ראשה ןיב ,תועצבתמ םשו ,םימדוק םיכילה ומייקתנש
:תואבה
סנק םולשת תעדוה לביק ןכא טפשיהל שקיבש ימ םא קדבנ .א
;תויאר ןהל שי רשא תודבועל המיאתמה

תחכוהל תושורדה הלא לשמל) תושורדה תויארה ראש תוקדבנ .ב
םהב םירקמב ,וא ,תולעב ץ"עת ןוגכ ,הריבעל םשאנה ןיב רשקה
בכרה תא רסמ אוה יכ דיעי רשא דע ,םושרה םילעבה וניא םשאנה
;(הריבעה תא עצבמ םשאנה תא האר אוהש וא ,םשאנל

םג תוסחייתה ךות ,םושיאה תשגהב ירוביצה ןיינעה קדבנ .ג
;טפשמה תיב לע סמועל

םוקמ ותואב דבוע ןיידעו ,םייחב ןיידע העיבתה דע םא קדבנ .ד
רשאמ רתוי הרקי תויהל הייושע דיעהל ותנמזה ,ןכ אל םא) הדובע
קר השענ רבדה תואיצמב לבא - םושיאהמ רוזחל יאדכ ןכ לעו ,סנקה
.(תוחכוהה בלשב

דמועה םושיאה בתכב רשא םידעה תמישר תא םימילשמ .ה
.םשאנה לא חלשיהל

.דעומב החלשנ טפשיהל השקבה םא םיקדוב .ו

וא ,הריבעה התוא לע םושיא בתכ רבכ שגוה אל םא םיקדוב .ז
.רחא קיתב םיקית דוחיא תרגסמב הילע טפשנ םשאנהש

.הנשייתה אל הריבעה תא םיקדוב
פ"דסחל -228ו 222 'עסש ירה ,יאבצה םוחתהמ םיוסמ חונימ לאשנ םאו
םניה 'ב8 ספוטו 43 הנקת וליאו ,"הדש תדובע"ב םיקסוע פ"דסקתל 38 הנקתו
."הטמ תדובע"

שממ הזה פ"ערה קיתבש םושמ ,תונשייתהה אשונ תא ליעל ונשגדה
.יעוצקמ עבות וניאש ימל ידמל תוכבוסמ תולאשל המגוד וזש םיאור ונחנא

תעצבתמ רשאכ תמייק הניא ,הב ונקסע רבכ םא ,תונשייתהה תלאש
םימדקתמ רשאכ לבא ,פ"דסקתל 38 הנקתו פ"דסחל -228ו 222 'עס יפל הריסמ
התא דדומתהל לכוי אל חקפ םוש ,תמייק םג תמייק תונשייתהה תלאש ,האלה
הלשממל יטפשמה ץעויהמ לידבהל - "תימוקמ תושר שאר" םושלו ,היתומוד םעו
.הלאכ תויטפשמ תולאש םע דדומתהל לגוסמ ןכא ויחקפמ ימ עובקל םילכה ןיא -


:הבוגתה יקומינל 16 'עסל תדחוימ הרעה .ז
ינכט יפוא לעב ןיינע" םנמאה - םושיא-בתכ
?"תעד-לוקישב ךורכ וניא רשא

:יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש וניד קספמ טוטיצ אוה הזה ףיעסל אפיסה .1
םג ('נ 'ש - עבות י"ע םותח אהי םושיאה בתכש) וז השירד"
תעדה לוקיש רדעהו (הנמזה תריסמ) ינכטה יפואה רואל הצוחנ הניא
.('נ 'ש - רוקמב - םיירגוסב הרעהה) "הז ןיינעב
'בכ ןה וספתנ ול ןימוחתה-בוריע תא תפקשמ תאזה האבומה קוידב .2
."הנמזה" ןיבל "םושיא בתכ" ןיב ,הבישמה כ"ב ןהו יזוחמה ש"מהיב

וניאר רבכש יפכ ,הבישמה לש היתונעטמ ףקתשמ הזה ןימוחתה-בוריע .3
:רמאנ םש ,5 'עס ,'ה קלחב ,ליעל
םש ,38 'קתמ שיקהלו ,ןימוחתה תא בברעל תשקעתמ הנידמה .5
אליממו ,תאזכ תיפיצפס הארוה ןיא םש ,43 'קתל ,רטושה תמיתחב יד
.עבות תמיתח תבייחמה ,תיללכה 35 'קתל ונא ןיקקזנ

אצמות" םילמה תא ,התבוגתל 10 'עסב ,השיגדמ אנהכ 'בגה
אבה ףיעסב םלוא ,"תפסותבש 'ב8 ספוט יפל טפשמל הנמזה םשאנל
:('נ 'ש - הלש השגדהה) תרמוא איה (התבוגתל 11 'עס)
תעדוה תובקעב שדח םושיא בתכ שגוי יכ שרוד וניא קוחה"
.טפשמל הנמזה חלשת יכ אלא ,טפשיהל ונוצר לע םדאה
."םושיא בתכ אלו ,טפשמל הנמזה
טפשמל הנמזה" הניה 'ב8 ספוט לש ותרתוכו - תושעל המ - לבא
..."(טפשמ תרירב) םושיא בתכו

לש ותרתוכ תא תוארמ אנהכ 'בגה לש היניע וחט םנמאה
'בכ לש ויניע תא תזחאמ איהש וא ,ונתוא הנפמ איה וילא ספוטה
?ולש היצנגילטניאב הלזלזב ,ש"מהיב

!?רקנת םהה םישנאה יניעה :רמאנ רבכ ,רוכזכ ,ךכ לעו
הנמזה - היינשהו ,םושיא בתכ - תחאה :תויצקנופ יתש ןנשי 'ב8 ספוטל .4
.טפשמל

יפכ ,תויצקנופה יתש ןיב ןידירפמ ויה םא הייעב לכ ונל התייה אל .5
,פ"דסחל 'ה ןמיס ,'ד קרפב רדסומ רשא ,ליגר "יפ"דסח" םושיא בתכב השענש
הזה תולועפה-דמצש ךכ ,םש ,'ו ןמיס ,'ד קרפב רדסומ טפשמל ןומיזהש דועב
.דרפנב םישנא ינש י"ע עצבתמ

םושמ ,הלאה םירבדב בר םעט היה ןכא ,ךכ םישענ םירבדה ויה ול
איה המצע הריסמהו ,תיתודיקפ הדובע ןכא אוה "הנמזה"ה לש ינכטה קלחהש
.תעד-לוקיש ךירצמ וניא רשא "יתוחילש" ןיינע

םיכמסמ לע ושענ טפשמל הנמזההו םושיאה בתכ ןנד הרקמב םג השעמל .6
.תיטנאוולר הניא הייעבה לכ ןכלו ,םידרפנ םישנא י"ע םימותחה ,םידרפנ

םושיאה-בתכ תא הווהמה 'ב8 ספוט לש קלח ותוא יכ רמולו אובל לבא
הסיפתה לכל דגונמ הז - "תעד-לוקישב ךורכ וניא" רשא "ינכט יפוא" לעב אוה
!םושיא-בתכ לש


"!תושפיט וז ... תועשרמ עורג הז" .ח

,ולש ץוביש השענ קר ןאכו ,ללכה תלחנל היה ןמזמ רבכ הזה יוטיבה .1
ומישאי אלש ידכ האב תאזה המדקהה) וליבשב קוידב רופתכ הארנ רשא םוקמב
.("הטוב ןונגס"ב מ"חה תא

הפיכאה ןונגנמ יכ ,ףיעסה ותואב ,ןכל םדוק ,אנהכ יתא 'בגה תרמוא .2
ןתואב "לופיטה תא לעיילו םיכילהה תא טשפל" אב "תולק"ה תוריבעב ,הזה
."תולק" תוריבע

ירדס וגהנוה וחוכמו ,פ"דסחל 239 'עס לח ןהילע ,"תולק תוריבע" ןהמ
?הלאה םידחוימה ןידה

רדגומש המל המגוד ונאבה םש ,ליעל ,3 'עס ,'ו קלחב ונדמע ךכ לע
:"הלק הריבע"כ
ךות (תינלטק אל לבא) השק-םיעגפנ-תבר הנואת לש התמירג ...
,הליספה ןמזבו הגיהנ ןוישר אלל ,םיררגנ השולש םע סובוטוא תגיהנ
'קת) דחא רורגמ רתוי תרירגל יושירה תושרמ רתיה אלל ,חוטיב אלל
ךרדב ש"מק 200 תוריהמב ,(1961-א"כשת ,הרובעתה תונקתל (ג)92
!239 'עס יפל - !!!ךכ !ךכ - "הלק הריבע" איה םג - תקהבומ תינוריע
הארמ םהב םירקמב קר םימייק הלאה לועייהו טושיפה ,דובכה לכ םע .3
.המויסו הריקחה תליחת אוה רטושה לש ויניע

המב - "תומלשהו םיאולימ"ב ךרוצ שיו ,דרשמל עיגמ רמוחה רשאכ לבא
!?יעוצקמ עבותמ "ליעי" רתוי םתס-דיקפ

"םיליעי" רתוי - ןנד הרקמב הווהש ומכ - םתס-םידיקפ ינש המבו
!?דחא יעוצקמ עבותמ

- "לועייו תוטשפ"ה תנעט איה תבזוכ המכ דע הייארל ונא םיקוקז םאו .4
,תוחכוהה בלשל עיגמ היה אוה םא :ךכל תקהבומ המגוד אוה שממ הזה קיתה
רושקל לוכיה דע לש ומש ןייוצמ ןיא םושיאה בתכבש קר אל עבותל ררבתמ היה
.ךכל תויאר ול ןיא םגש אלא ,הריבעל םשאנה תא

ולש רשקב םג איה םשאנה לש ותריפכש ררבתמ םא עבותה השוע המ .5
?הריבעל

:םצעב ,שולשהמ וא ,םייתשהמ תחא השוע אוה
יתא 'בגה ,וז םאה :יאכז אצוי םשאנהו ,םושיאהמ וב רזוח .א
!?"לועיי"הו "טושיפ"ה לש םתומלגתה ,אנהכ

:יאכז אצוי םשאנה ןאכ םגו ,רבד שקבל ילב "ידע הלא" זירכמ .ב
!?"לועיי"הו "טושיפ"ה לש םתומלגתה ,אנהכ יתא 'בגה ,וז םאה

-תריבע ליבשב ?המ ליבשבו ,םירופיש-הצקימל הייחד שקבמ .ג
... ח"ש 70 לש סנק

"טושיפ"ה לש םתומלגתה ,אנהכ יתא 'בגה ,וז םאה
!?"לועיי"הו
תולוכי הז הרקמב םג .םירופיש-הצקימל הייחד שקבמ עבותהש חיננ
:םצעב ,שולשהמ וא ,םייתשהמ תחא שחרתהל
,אנהכ יתא 'בגה ,וז םאה .הכוזי םשאנהו ,החדית השקבה .א
!?"לועיי"הו "טושיפ"ה לש םתומלגתה

תואצוהב הנידמה לש הבויח ךותש ןכתיי - לבקתת השקבה .ב
איבהל החילצה אל העיבתה יכ ררבתי האבה הבישיב לבא - הייחדה
םשאנה זא םגו ,הריבעל םשאנה ןיבש רשקה תחכוהל תויאר
!?"לועיי"הו "טושיפ"ה לש םתומלגתה ,אנהכ יתא 'בגה ,וז םאה.הכוזי

ןיב רשקל הרואכל תויאר איבת העיבתה ,לבקתת השקבה .ג
המ םיעדוי ונא ןיא רשא הנגהה תשרפ ליחתת זאו ,הריבעל םשאנה
לכהו ,תמדוקה הבישיב םייקתהל ךירצ היה רשא רבד - הב היהי
... ח"ש 70 לש סנק-תריבע ליבשב

"טושיפ"ה לש םתומלגתה ,אנהכ יתא 'בגה ,וז םאה
!?"לועיי"הו
ליחתמש ימ :תאז ריכמ (םייחרזא םגו) םיילילפ םיטפשמ להנמש ימ לכ .6
.הנקת ילבל ךלוהו ךבתסמ ,אנהכ יתא 'בגה ,ץעהמ תדרל עדוי אלו םירקשב

"טושיפ"ה רבדב ליעל רומאהמ תשקבתמה הנקסמל ונתוא איבמ הזו .7
!תושפיט וז ... תועשרמ עורג הז :הז קלחל תרתוככ איהו ,"לועיי"הו


:הבוגתה יקומינל 17 'עסל תדחוימ הרעה .ט
- תוזבתהל אוה הנוגי-לב חרכה םימעפל
?המ לע לבא

יתא 'בגה ונתוא הפיצמ - ישקב ימר פ"נדב התשעש יפכ קוידב - ןאכ םג .1
תמא-תודבוע יכ עקתי ונידיל ימו ,הניקת אל ךרד התואב ,תושדח תודבועב אנהכ
?הנה

חיננ - הדובע-ישדוח יצחו הרשעב :תמא-תודבוע הלאש חיננ לבא .2
888 - םילשורי תיריע לש יטפשמה ןונגנמה לש - הדובע ימי םייתאמ תוריהזב
!הדובע םויל םושיא-יבתכ עברו םיינשמ תוחפ .טפשיהל תושקב

,שפנ-ףוריחב םחליהל הנכומ הנידמה ,םויב תוח"וד עברו-םיינש לעו .3
...ךמסומ עבות י"ע אלו ,דיקפ י"ע םימותח הלא ויהיש

.תוזבתהל אוה הנוגי-לב חרכה םימעפל ,ןכא .4

יובש תרומת םייובש יפלא ררחשל הנכומ הנידמה רשאכ ,לשמל ,ךכ
:ברקל החלש איהש הלאל הנידמה לש התבוח וז לבא ,םיענ אל דואמ הז :דחא
.התייבה םינבה ובושיש דבלבו ,תוזבתהל וליפא ,לכה תושעל

עבות לש ורכש ןיבש רעפה תא ךוסחל ידכ "םלוע תמחלמ" שדקל לבא
ןכתסהלו - הדובע התואל דיקפ לש ורכש ןיבל םושיא-יבתכ עברו םיינש תנכהל
הז - הזה "ןוכסיח"המ תעבונה הללמואה האצותב תוכורכה תושובה לכב
?דבוכמ

רפסמ יכ םילשורי תיריעב םיקיתה רפסממ קיסהל תשקבמ אנהכ 'בגה .5
לודג" אוה "("םירחאה העיבתה יפוגב ןהו הרטשמב ןה")" יללכה םיקיתה
."יתועמשמו

יתומכה סחיה יכ תואדו לש תטלחומ-טעמכ הדימב חינהל רשפא להבא
.לדוג-רדס ותואב אוה הכאלמב-םישועה רפסמ ןיבל תוח"ודה רפסמ ןיב

עבות רשאמ רתוי "ליעי" םתס-דיקפ המב ונל הארמ אל אנהכ 'בגה .6
.ךמסומה עבותה םוקמב ,דיקפה לש ותמיתח האיבמ "טושיפ" הזיאו ,ךמסומ

,ףסכב רתוי הלוז דיקפה לש הדובעה תעשש אוה יאדווה דיחיה רבדה
ןובשחב םיאיבמ ונחנא רשאכ ,קית-רפ רתוי הלוז איהש רמוא אל ןיידע הז לבא
.םיקית לש הנותנ תומכ לכל תולקתה רפסמ תא

.רעושמ אל םג ,בישחת לכ ונל העיצה אל אנהכ 'בגה הזה ןיינעבו

,םטושפמ םירבד איצונו ,םיבותכה תא םקענ עודמ הלאשה תלאשנו .7
?הרומתב ונל העיצמ הנידמה התוא "הרוחס"ה יהמ םיעדוי אל ונחנא רשאכ

דחוימבו ,ישקב פ"נדב ,הז דבכנ טפשמ תיב רמאש המ קוידב הז ירה
ללגב :(2558/99 פ"ער) ירוקמה ךילהב םג ןידל ובשי רשא תוטפושה ןתוא
!וטושפ ידימ ארקמ םיאיצומ ונחנא טושיפהו תוליעיה


תונשייתהה לע .י

- "תורורב" ןה קוחה תוארוה יכ הרמאב ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה .1
אל איה ,לשמל ,ךכ .הל "רורב"ש המלו ,הל חונש המל קר תסחייתמ איה לבא
.פ"דסחל 9 'עסב רשא ,"רחא קוחב תרחא הארוה ןיאב" םילמל תסחייתמ

:סילארנג-סקלו סילאיצפס-סקלה ןיינעב ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה .2
אוה 'א225 'עסש ירה ,םיאטחל סילאיצפס-סקל אוה פ"דסחל (ג)(א)9 'עסש דועב
םילוכי םניא ,עודיכ ,םיעשפ) סנק-תוריבע םהש תונוועו םיאטחל סילארנג-סקל
.(סנק-תוריבע תויהל

פ"ערב העבקנ רשא "הכלה-אל"ה תא חיצנהלו רזחמל תשקעתמ הנידמה .3
הקוספ הכלה תרצוי הניאש הטלחה וב בצמ רוצילו ,(גרבדלוג ביבא) 7927/98
.אלמ ןויד הב םייקתהש ילב ,הקוספ הכלהל תבשחנ

תלאשב םייוסמ ןויד המייק ןכא שיניב 'ד תטפושה 'בכש הדבועה .4
הייוארה הלאש ןאכ הנשי ןכא יכ הארמ (דבלב המצע םע םנמא) תונשייתהה
.הקוספ הכלה תורצוי ןכא היתוקיספ רשא האכרעב ןוידל

-תירוביצ תובישח תלעב תיטפשמ הלאש ןיא יכ תרמוא אל הנידמה .5
לבא ,הבושח אל הלאשה - םיקדוצ ונחנאש ןוויכ יכ תרמוא איה .תיללכ
ןוידה םייקתנ אל דוע לכ ירהש ,הבושתה ןמ תרזגנ הניא הלאשה לש התובישח
.ןוכנ-אלה והמו ןוכנה והמ םיעדוי ונא ןיא ,הכלה הקספנ אלו

תא הרמא הנידמה ישקב ימר תשרפב םג יכ ('ג קלחב) ליעל ונרמא רבכו .6
וצפק" ןיינעל תוכירצה תולאשה םואתפ ,ךרב איה הלשכ רשאכ לבא ,רבדה ותוא
היניעב יואר היה אלש המו ,תויללכ-תירוביצה ןתובישח תאפמ ,"תותיכ עברא
... נ"דל יואר השענ םואתפ ,רוערע תושרל וליפא

הלאש איה הלאש לכ ,ונתעדל ,םיקדוצ ונחנא רשאכ :תורחא םילמבו
... הבושח הניא הלאש םוש ,םכתעדל ,םיקדוצ םתא רשאכ לבא ,הבושח

,הכלה קוספל יוארה ןמ - תקדוצ הנידמה םא וליפא ,דובכה לכ םע ,לבא .7
םיבר םיקיתב הזה ןוידה תא ךוסחלו ,םויה-רדסמ תאזה הלאשה תא ריסהל ידכ
.םירחא

ןנור - 9237/99 פ"ערב ןהכ גרבסרטש 'ט תטפושה 'בכ התשע ,בגא ,ךכ
הרבס הליחתכלמ יכ הלוע קיתה ותואב הנתנש תוטלחהה יתשמ :י"מ 'נ ריאמ
יכ הרבס איה לבא ,תונוכנ ויה אל "הליספה בושיח" ןיינעל שקבמה תונעטש איה
הלאה תונעטה לע התעד תא ןתית תובייחמ תוכלה תקסופה האכרעהש יוארה ןמ
.הווה ךכו -

הפייעל-הסומע תכרעמב דחוימב - ןוילעה ירוביצה סרטניאה יכ ןייוצי .8
ןובשח לע ,תכרעמה תא ומתסי אל ךרע-ילק םיקיתש אוה - הרובעתל ש"מהיתבכ
.תמאב-םיבושח םיקית

!הזה רשקהב אקווד "תולק" תוריבע לע תרבדמ אל אנהכ 'בגהש לבחו


?םיחפסנה תפסוהל תדגנתמ הנידמה עודמ .אי

אוהש םושמ ,ךכב המית ןיאו - 'ד חפסנ לש ותפסוהל תדגנתמ הנידמה .1
תעד-לוקיש ץוחנ המכ דעו ,"תויכשמה"ה לש הזיתה תלשוכ המכ דע חיכומ
.עבות לש יעוצקמ

אקווד לבא ,הרובעתה תוריבע לש דחוימה יפואה לע תרבדמ הנידמה .2
.ןמוימו ךמסומ עבות לש יעוצקמ לופיט בייחמ הזה דחוימה יפואה

םשה תא תאשונה ראותה-תרסח תרבגה טושפ ךכ-לכ קיתבש הייאר אהו .3
רדמסה התוא איה םא אל וליפאו ,איה ימ םיעדוי אל ונחנאו - "רדמס" יטרפה
תויאר ןיכהל הליכשה אלש קר אל - ירוקמה ח"ודה תא המשר ,ןעטנה יפל ,רשא
ומש םידעה תמישרב ןייצל הליכשה אל וליפא אלא ,הריבעל שקבמה ןיבש רשקל
.הזה רשקה תא חיכות איה ותועצמאב רשא דע לש

הנידמה תאו המצע תא תרטופו ,הזה ישוקה תא אנהכ 'בגה תרתופ ךיאו .4
אוה "םימיל" רשא ,ץצ אוה ןכיאמ םיעדוי ונא ןיא רשא רופיס י"ע ?םולכ-אלב
לש ותשגה ינפל רבדה היה םא :"רהבוה" הז יתמ םיעדוי ונא ןיאו ,"רהבוה"
דוע וז ירה - ןכמ רחאל םאו ,םושיאה-בתכב רכז ךכל ןיא עודמ - םושיאה בתכ
םיכרעל ןוסא הניה םידיקפ ידיב םושיא-יבתכ לש םתנכה תדקפהש ךכל הייאר
תונעטה לע תרתוכה תחת ,ליעל ,'ד קלח ,הז ןיינעל ,'רו) ןגהל קוחה רומא םהילע
.('ב ישקב תשרפ - אנהכ יתא 'בגה לש תויתדבועה

ןמו ןרוגה ןמ "תואתכמסא" תאצומה ,אנהכ 'בגה לש התטישל - דציכו .5
תכלה םע םתוחה לש וראות-אלל המיתח תבשייתמ - םלועבש רבד לכל בקיה
ע"רב תוחודה תוטלחה ?(284 ,'ו ד"פ ,דיברא 'נ ש"מהויה ,168/51 פ"ע) דיברא
סה - הקוספ הכלה םירצויה ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ןיד-יקספ ,הליבשב תובוט
!ריכזהלמ

לכ לבא ,"םגפ וב שי הרואכלש םייוסמ ח"וד" לע תרבדמ אנהכ 'בגה .6
תפסוהל תורחואמה תושקבל ,השקבב ךמותה ריהצתל ופרוצ רשא םיחפסנה
.תינורכ הטיש וזש םיארמ תיחכונה הבוגתלו ,םיחפסנ

וב ןיא רשא דחא ח"וד וליפא ןיא הלאה תוח"ודב יכ םינעוט ונחנא
.םימגפ

םיקתעה םע - ש"מהיב 'בכל שיגהל אנהכ 'בגה תא םינימזמ ונחנא
י"ע וקפוה רשא םינורחאה "םייטמוטוא"ה תוח"ודה האמ תא - שקבמל
איה הילע - הלוחה-הערה התוא - הטישה תדבוע דציכ הארנש ידכ ,הרטשמה
.בר הכ שפנ-ףוריחב הניגמ

ןידה קספב עבקנש תא רערעל הסנמ" שקבמה יכ תרמוא אנהכ 'בגה .7
.תקדוצ איהש דיחיה רבדה הזו ,"... ישקב פ"נדב

ריתסמ אל ללכב אוה אנהכ 'בגה י"ע זמרנל דוגינבו - רתוע שקבמה ,ןכא
אצוה הז ןיד-קספש םושמ ,"ישקב פ"נדב ןידה קספב עבקנש תא רערעל" - תאז
ןגהל תשקבמ איה תעכו ,אנהכ יתא 'בגה הכילומ םיאמרה תא רשאכ ,המרימב
.רשויב החיוורה אל איה ותוא ,הזה "גשיה"ה לע


ישקב ימר פ"נדב ד"הספ לע דוע .בי

:רמאנ רערעל תושרה תשקבל 'ז קלחב .1
לע רשא ,יתדבוע רוריב םייקתנ ישקב פ"נדב ,לבוקמל דוגינב .1
.ןידה קספנ ויפ

ועבקנ רשא תודבועהו ,אוהה ךילהל דצ היה אל ןנד שקבמה .2
.ויבגל תוספות ןניא ויבגל

קלחכ וז השקבל ףרוצמ איהה השרפב עריאש המ לע ריהצת .3
.הנמיה דרפנ יתלב

ךרוצ שי ,"תורודל הייכב" וניה ד":ספ ותוא ןיינע-לש-ופוגל םג .4
.אוה-וימידקתל ףופכ וניא הז דבכנ טפשמ תיבו היזיוורב

הז ד"ספ לע ויתוגשה תא שקבמה שיגי העשה רצוק תמחמ .5
.דרפנב
תעדוי םתסה ןמ איהו - ללכ הביגמ הניא אנהכ 'בגה הלאה םירבדה לע .2
.המל

,ישקב פ"נדב ד"הספ לע ויתוגשה תא דרפנב שיגיש רמא שקבמה ,ןכא .3
,רערעל תושרה תכושמ תא רובעל םדוק יוארה ןמ ךכ םשל יכ רובס אוה לבא
הכלה םושמ ךכב היהת אל ,רערעל תושרה ןתניתש ילב היזיוור ךורענ םא ירהש
.ונישע המו ,הקוספ

,תחא הרעה ןאכ איבנ ,רשפא-יא םולכ-אלב רוטפ הניחבב ,תאז םע דחי .4
.המגודל

:ששח רוא 'ת טפושה 'בכ עיבמ ישקב פ"נדב ירקיעה ד"הספל 17 'עסב
לפטל רחבי ,יניינע תויופידע רדס יפל לעופה עבותש ,ףא ןכתי"
ןרקל קחדי הרובעתה תוריבעב לופיטהו רתוי תורומח תוריבעב הליחת
."...תיווז
,ש"מהיב 'בכ י"ע הל "בדונ" אוהו המצע הנידמה י"ע ןעטנ אל ,בגא ,הז קומינ
-לוקיש ויפל רדסה ןיקתהל ןווכתה ןכא הנקתה ןיקתמ יכ חינהל השקו
םיעבות ידיב אלו םידיקפ ידיב היהי תופידעה ירדס ןיינעל יניינעה תעדה
.םיכמסמ


ךכ לע ןוילעה ש"מהיב 'בכ דיפקה ןנד הרקמל דע ,דובכה לכ םע
השענ יניינעה לוקישה הנהו ,םייניינע םילוקיש יפ לע קר הנלעפת תויושרהש
!לוספ והשמל

,רתוי בושח המ טילחהל :עבותה לש ודיקפת קוידב הז ,דובכה לכ םעו
רשא תוריהמ יקית האמ רשאמ רתוי בושח הנואת-קית םאה .תוחפ בושח המו
עבותה יפ לע "הביטגוררפ" דיקפל תתל הצור הרטשמה םאו ,הנואתל ומרג אל
.יואר אל הז - ךמסומה

וז תופידע תונקהל שי יכ ורבסי העיבתה לע םינוממה םא :תאזמ הריתי
תאצקה ידי לע תאז תסוול םילוכי םה ,םימושיא לש םימייוסמ םיגוסל תרחא וא
,ןבומכ ,זאו) םירחא וא הלא גוסמ תוח"ודל תרחא וא וז תומכב םיעבות
םילקה םיקיתב וליאו ,םידבכה םיקיתב לפטל ונפוי רתוי םיריכבה םיעבותה
םניאש םידיקפ לע םיפידע תאז לכב םהש - רתוי םירטוזה םיעבותה ולפטי רתוי
.(םיכמסומ םיעבות

,םימייוסמ םיישק ררועמ ישקב פ"נדב ד"הספ ,ליעל ,'א קלחב רומאכ .5
.ןוילעה ש"מהיב 'בכ תא הנידמה לש ללושה-תכלוהמ םיעבונה

ישקב פ"נדב ורצונש - הכובמהו - ךובמה ןמ תאצל רתויב ןוכנה ךרדהו
.הזה אשונה לכב קימעמ ןוידב אוה

.רערעל תושרה תשקובמ ןכ לע רשא .6


ד"וע ,רינ החמש
שקבמה


הנידמה תוטילקרפ :קתעההשרפה לש םיניינעה ןכותל


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח