ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכהשרפה לש םיניינעה ןכותל


7752/00 פ"ער

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה

חלושל ריזחהל השקב
ארקתמה ךמסמה תא
הבישמה תבוגת"
"רוערע תושר תשקבל
(הבוגתה - ןלהל)י"ע שגות וא השגוה רשא תרחא השקב לכמ עורגל האב הניא וז השקב .1
הב ןיאו ,דבלב ןוחטב רתיל הניה ל"נה "הבוגת"ל תוסחייתה לכו ,הז קיתב מ"חה
.הבוגתה התוא לש התופקתב הרכה םושמ

לע הנוממ" ראותה תא תאשונה ,אנהכ יתא 'בגה י"ע המותח הבוגתה .2
."הנידמה תוטילקרפב םיילילפ םיניינע

ןידה רדס וצב אלו ,פ"דסחל 12 'עסב אל ,הזכ ראות ןיא ,דובכה לכ םע .3
.(1981-א"משתה ,(הנידמה תוטילקרפמ םיטילקרפ לש םהיראת תעיבק) ילילפה

פ"ע) דיברא תשרפב הווהש יפכ קוידב ,השקב לכ ונינפל ןיא ךכיפל .4
ררבתי םא הנימ אקפנ אהי אל הכלה התוא לע ךמתסהבו ,(284 ,'ו ד"פ ,168/51
.הנידמה תא גצייל תוכזה תא הל הנקמה ,ףסונ ראותב תאשונ אנהכ 'בגה יכ

.החלושל "הבוגת"ה תא ריזחהל שקובמ ןכ לע רשא .5


ד"וע ,רינ החמש
שקבמה

השרפה לש םיניינעה ןכותל


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח