ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכהשרפה לש םיניינעה ןכותל


7752/00 פ"ער


םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ד"וע ,רינ החמש :שקבמה
-09 'סקפ ,051-520000 'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
7424873

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


בישהל תושר תשקב
הנידמה תבוגתל

הניא וז השקב .הנידמה תבוגת לע בישהל שקבמל ריתהל הזב שקובמ
.הבוגתה תא רשפאל יוארה ןמ עודמ םיקומינה קר אלא ,המצע הבוגתה

השקבה יקומינ

ןמ ןוידה תא טיסהלו ,ש"מהיב 'בכ תא תועטהל הכישממ הנידמה .1
.רערעל תושרה השקבתנ םהב םיאשונה

רוערעה תא תנעוט המישנה התואב לבא ,רוערע תושרל תדגנתמ ,הנידמה
.ומצע

ןעט שקבמהש המ תא ,התבוגתל 14 'עסב ,תנעוט המצע הנידמה .2
.הז קיתב ןוידל תדמועה היגוסב קסע אל ישקב פ"נד יכ :יזוחמה ש"מהיבב
:םש ,תרמוא הנידמה

הייגוסב קסע אל ,ליעל רכזוהש ,ישקב פ"נדב ןידה קספ יכ ןייוצי"
וז הלאש ... 38 הנקת לש התונשרפב םא יכ ,הז קיתב ןוידל תדמועה
."ונניינעב תררועתמ הניא

ונתוא ענכשל - פ"נד ותוא ס"ע - תשקבמ איה ,ךשמהב הארנש יפכ ,לבא
הנקתה יפל םיאצומ םניאש םושיא-יבתכ לע םג עבות תמיתחב ךרוצ ןיא יכ
.תאזה

תירורעש תא רזחמל תשקעתמ הנידמה ,המישנה התואב ,תאז םע דחיו
ךימסו הבע גראמב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלה איה םש ,(ישקב ימר) 9263/99 פ"נד
חפסנ םע דחי ,ןנד תירקיעה השקבל ףרוצמה ריהצתהמ הלועכ לכה ,םירקש לש
תונביהלו - תירקיעה השקבה יקומינל שדח חפסנ תפסוהל השקבל ףרוצמה ,'ד
.םש הירקשמ

רשא םייתדבוע םיטרפב ש"מהיב 'בכ תא הטיעלמ ,ד"וע ,אנהכ יתא 'בגה .3
.ל"נה ישקב פ"נדב התשעש יפכ קוידב - םימדוקה םיכילהב םרכז אב אל

האכרעכ הז דבכנ טפשמ תיב בשי ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה .4
;תויטפשמ תולאשב תיעיבר האכרעכ אלו ,יתדבוע ןוידב הנושאר

דבכנ טפשמ תיב תא הטיעלה איה ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה
.התכזש המב התכז איה םללגב קרו ,םירקשב הז

ךמס לע םייקתנ יתדבועה ןוידה ישקב פ"נדב יכ ונל הלגמ אל הנידמה
.תוליבק תויאר ךמס לע אלו ,הפ-לבהב ןועיט

יתדבועה ןובילל דצ היה אל ןנד שקבמהש ךכל תסחייתמ אל הנידמה
.ףכה תא עירכה אוה קר רשא ןוביל - ישקב פ"נדב

יד םש ,38 'קתמ שיקהלו ,ןימוחתה תא בברעל תשקעתמ הנידמה .5
ונא ןיקקזנ אליממו ,תאזכ תיפיצפס הארוה ןיא םש ,43 'קתל ,רטושה תמיתחב
.עבות תמיתח תבייחמה ,תיללכה 35 'קתל

םשאנל אצמות" םילמה תא ,התבוגתל 10 'עסב ,השיגדמ אנהכ 'בגה
תרמוא איה אבה ףיעסב םלוא ,"תפסותבש 'ב8 ספוט יפל טפשמל הנמזה
:('נ 'ש - הלש השגדהה)

םדאה תעדוה תובקעב שדח םושיא בתכ שגוי יכ שרוד וניא קוחה"
,טפשמל הנמזה .טפשמל הנמזה חלשת יכ אלא ,טפשיהל ונוצר לע
."םושיא בתכ אלו

בתכו טפשמל הנמזה" הניה 'ב8 ספוט לש ותרתוכו - תושעל המ - לבא
..."(טפשמ תרירב) םושיא

וילא ספוטה לש ותרתוכ תא תוארמ אנהכ 'בגה לש היניע וחט םנמאה
הלזלזב ,ש"מהיב 'בכ לש ויניע תא תזחאמ איהש וא ,ונתוא הנפמ איה
?ולש היצנגילטניאב

!?רקנת םהה םישנאה יניעה :רמאנ רבכ ,רוכזכ ,ךכ לעו

- המינש-םינשמ השוע איהש יפכ - ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה .6
.התבוגתל תפרצמ איה ותוא ,(348/96 ם-י פ"ע) יבוגרס תשרפל התוסחייתהב

פ"דסקתל 38 הנקת יפל רטוש י"ע אצומה ח"וד יכ קספנ יבוגרס תשרפב
.עבות לש תפסונ המיתח ךירצמ וניא

היה לשכה לש ורוקמו .תקולחמב יונש היה אל םלועמ הזה רבדה לבא
:רטושה תמיתחל עבות-תמיתח ףיסוהל :האיצמה המצע הנידמהש רתוימ גהונב
לכ הארנ אוהש דע ,םינשב-תורשע ךשמב שרתשה הזה רתוימהו הנושמה גהונה
פ"ער) תויקוח-יתלבה "תויתרטשמ"ה תונמזהה ומכ קוידב - וילאמ-ןבומ ךכ
אושנ - "םירזחושמ"ה תוח"ודה ומכ קוידבו ,(םסרופ אל ,י"מ 'נ יבלש ,1824/90
.ישקב פ"נד

,וילאמ-ןבומה ררבתמ רשאכ לבא ,ןבא רחא ןבא ראבל הכילשמ הנידמה
לכב וילאמ-רורבה תא קיבדהלו ,םינשה-יבר הילדחממ תונביהל הסנמ איה
.(ןאכ התשע איהש יפכ - ךירצ אל םא רקיעב) ךירצ אל םאו ךירצ םא - םוקמ

הנמזה חולשמ" ,ע"רבב רהבוהש יפכ ,"תויכשמה"ה תירואית יפל .7
תיטמוטוא תינכט הלועפ השעמל אוה ('נ 'ש - טפשיהל שקיבש ימל) טפשמל
."העדוהה תריסמב ותליחתש ךילהל ךשמה רשאמ רתוי הנניאש

,יזוחמה ש"מהיב 'בכ רצי התוא ,תאזה "תויכשמה"ה תירואית יפל ןה
הנמזה" קר וניה 'ב8 ספוט יכ תנעוטה ,אנהכ 'בגה לש הירואיתה יפל ןהו
,תושעל המ ,לבא ,המיתח ךירצמ וניא ללכב 'ב8 ספוט ,(5 'עס ,ליעל 'ר) "טפשמל
,"םושיא בתכו טפשמל הנמזה" םילמה תועיפומ ספוטה לש ותרתוכבש הזמ ץוח
... המיתחל םוקמ ונשי ספוטה תיתחתב

:םיקלח המכל תקלחנ הנידמה לש התבוגתב הבושת ןיא הילע הלאשהו

,'ד חפסנ לש ולבקמל חלשית רשא טפשמל-הנמזהה םאה .א
ותואל "יטמוטוא ךשמה" היהת ,טפשיהל שקבי הז רשאכ
?תעד-לוקיש ךירצי "ךשמה"הש וא ,"ךמסמ"ה

ךירצמ ןכא "ךשמה"הש איה תמדוקה הלאשל הבושתה םא .ב
לש וא ,"111111" רמ לש תעדה-לוקיש הז היהי םאה ,תעד-לוקיש
?"רחא" ותוא והימ - ןכ םאו ,רחא והשימ

,"111111" רמ :"יטמוטוא ךשמה" ותוא לע םותחל רומא ימ .ג
?רחא והשימ וא

תוארוה יכ הרמאב ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה ,תונשייתהה ןיינעל .8
.הל "רורב"שש המלו ,הל חונש המל קר תסחייתמ איה לבא - "תורורב" ןה קוחה
רשא ,"רחא קוחב תרחא הארוה ןיאב" םילמל תסחייתמ אל איה ,לשמל ,ךכ
.פ"דסחל 9 'עסב

:סילארנג-סקלו סילאיצפס-סקלה ןיינעב ש"מהיב 'בכ תא העטמ הנידמה
אוה 'א225 'עסש ירה ,םיאטחל סילאיצפס-סקל אוה פ"דסחל (ג)(א)9 'עסש דועב
םילוכי םניא ,עודיכ ,םיעשפ) סנק-תוריבע םהש תונוועו םיאטחל סילארנג-סקל
.(סנק-תוריבע תויהל

פ"ערב העבקנ רשא הכלה-אלה תא חיצנהלו רזחמל תשקעתמ הנידמה
הקוספ הכלה תרצוי הניאש הטלחה וב בצמ רוצילו ,(גרבדלוג ביבא) 7927/98
.אלמ ןויד הב םייקתהש ילב ,הקוספ הכלהל תבשחנ

תלאשב םייוסמ ןויד המייק ןכא שיניב 'ד תטפושה 'בכש הדבועה
הייוארה הלאש ןאכ הנשי ןכא יכ הארמ (דבלב המצע םע םנמא) תונשייתהה
.הקוספ הכלה תורצוי ןכא היתוקיספ רשא האכרעב ןוידל

-תירוביצ תובישח תלעב תיטפשמ הלאש ןיא יכ תרמוא אל הנידמה
לבא ,הבושח אל הלאשה - םיקדוצ ונחנאש ןוויכ יכ תרמוא איה .תיללכ
ןוידה םייקתנ אל דוע לכ ירהש ,הבושתה ןמ תרזגנ הניא הלאשה לש התובישח
.ןוכנ-אלה והמו ןוכנה והמ םיעדוי ונא ןיא ,הכלה הקספנ אלו

אוהש םושמ ,ךכב המית ןיאו - 'ד חפסנ לש ותפסוהל תדגנתמ הנידמה .9
תעד-לוקיש ץוחנ המכ דעו ,"תויכשמה"ה לש הזיתה תלשוכ המכ דע חיכומ
.עבות לש יעוצקמ

אקווד לבא ,הרובעתה תוריבע לש דחוימה יפואה לע תרבדמ הנידמה
.ןמוימו ךמסומ עבות לש יעוצקמ לופיט בייחמ הזה דחוימה יפואה

םשה תא תאשונה ראותה-תרסח תרבגה טושפ ךכ-לכ קיתבש הייאר אהו
רדמסה התוא איה םא אל וליפאו ,איה ימ םיעדוי אל ונחנאו - "רדמס" יטרפה
תויאר ןיכהל הליכשה אלש קר אל - ירוקמה ח"ודה תא המשר ,ןעטנה יפל ,רשא
ומש םידעה תמישרב ןייצל הליכשה אל וליפא אלא ,הריבעל שקבמה ןיבש רשקל
.הזה רשקה תא חיכות איה ותועצמאב רשא דע לש

הנידמה תאו המצע תא תרטופו ,הזה ישוקה תא אנהכ 'בגה תרתופ ךיאו
אוה "םימיל" רשא ,ץצ אוה ןכיאמ םיעדוי ונא ןיא רשא רופיס י"ע ?םולכ-אלב
לש ותשגה ינפל רבדה היה םא :"רהבוה" הז יתמ םיעדוי ונא ןיאו ,"רהבוה"
דוע וז ירה - ןכמ רחאל םאו ,םושיאה-בתכב רכז ךכל ןיא עודמ - םושיאה בתכ
םיכרעל ןוסא הניה םידיקפ ידיב םושיא-יבתכ לש םתנכה תדקפהש ךכל הייאר
.ןגהל קוחה רומא םהילע

ןמו ןרוגה ןמ "תואתכמסא" תאצומה ,אנהכ 'בגה לש התטישל - דציכו .10
תכלה םע םתוחה לש וראות-אלל המיתח תבשייתמ - םלועבש רבד לכל בקיה
ע"רב תוחודה תוטלחה ?(284 ,'ו ד"פ ,דיברא 'נ ש"מהויה ,168/51 פ"ע) דיברא
סה - הקוספ הכלה םירצויה ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ןיד-יקספ ,הליבשב תובוט
!ריכזהלמ

.ישקב פ"נד לע םילמ המכ דוע ,םויסלו .11

.תונולשכ ןנשיו תוחלצה םנשי ונתיאמ דחא לכל

רשא "הדובע תנואת" :ונלוכ םיפתוש ול יתכרעמ ןולשכ היה ישקב פ"נד
.ונחנא תוירבה-דובכ יצפח םא ,ירשפאה םדקהב הנקתל שי

ןיינעב לגדה תא האשנ אנהכ 'בגהו - הנידמה תוטילקרפב לחה ןולשכה
יבג לע םירקשב ןוילעה ש"מהיב 'בכ תא ,השוב אלל ,הטיעלה רומאכ ,רשא - הז
ךכל ש"מהיב 'בכ תא איבהל ליכשה אל רשא ,הטמ-םותחהב ךשמה ,םירקש
לפנ רשא ,ומצע ןוילעה ש"מהיב 'בכב הלכו ,ול השוע תוטילקרפה המ האריש
.םירקשל ןברוק

דחא ףאש ירה ,ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה 'בכ לש הנושלל קקזינ םאו
.ישקב פ"נדב וקלח לע ותראפת אהת אל ונתיאמ

פ"נדב ונלוכל ומרגנש - הכובמהו - ךובמה ןמ תאצל רתויב ןוכנה ךרדהו
.הזה אשונה לכב קימעמ ןוידב אוה ישקב

לע בישהל תושר מ"חל ןתיל שקובמ ,הזה ןוידה לש ופיס לא עיגהל ידכו .12
.הנידמה תבוגתד"וע ,רינ החמש
שקבמה

השרפה לש םיניינעה ןכותל


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח