רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

רבחמה לע :ןוישרה תא ךממ וחקירינ החמש :םשה

04 + 'ג + 'ט :ןוישר תוגרד ,גהנ

(1329 הארוה ןוישר) הגיהנ הרומ

(הדובעה דרשמ) 'ג גוס ,טרח

יאנותיע

.(םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,L.L.B.) ןטפשמ

TYPE A