.תירוקמה הרודהמל םיסחייתמ םידומעה ירפסמ ;רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
:הרהזא
1989 תנשב רואל אצי רפסה
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רבחמה לע     רעשה ףד


רצוקמה םיניינעה ןכות

תומדקה
ןושאר רעש
ינש רעש
ישילש רעש
יעיבר רעש
ישימח רעש
ישש רעש
רבד ףוס
םיניינעהו תומשה חתפמ


תומדקה
אובמ ,המדקה
שמתשמל תוצע
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


ןושאר רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


ינש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


ישילש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


יעיבר רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


ישימח רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח
אלמה םיניינעה ןכותל


ישש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ


רבד ףוס
ןורחאה עגרב
הליענרצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רבחמה לע     רעשה ףד