,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .116 - 110 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,ינש רעש

ינש רעש
מ"עב םיפכואה

יאוול תועפות :הפיכאה :'ג קרפ


!שיבכהמ םתוא דירוהל

םשב ,תולבסנ-יתלב תועפות ידמ רתוי ץוצל תוליחתמ ,הארנ ךכ ,הנורחאב
ידממ תא תיחפהל ידכ ןהב שי םא עדוי אל ינא .לוכיבכ ,םיכרדב תוחיטבה
להנימה תוניקת .הדות ,אל רמוא יתייה ,רבדה היה ךכ םא וליפא לבא ,תונואתה
ייחמ וליפא ילוא ,םיבושח תוחפ אל םיכרע םה ,בוטה םעטה וליפאו ,ירוביצה
ונא הנא - םיכרדב תוחיטבל הז-אוהכ הליעומ אל םג םהב העיגפה םאו .םדא
.םיאב


"סייק" םכל ןיא

ןכו תוימורטה תונעטה דובכ תונכוש טפשמה יתבב ןוידה תוליעיל םילכה ןיב
רשא הנעט תמייק םא יכ רמוא הלאה תונעטה לש ןורקיעה .םייניבה תונעט
ןמז זבזבל ילב ,טפשמה לש תיפוסה האצותה לא רשיה ונתוא איבהל הלוכי
אל רשא דלי ,המגודל ,ולט .שומיש הב תושעל יוארה ןמ ,םירתוימ םיבאשמו
ןיא הזכ ליגב דליל .תזרפומ תוריהמב הגיהנב םשאומ אוהו ,םינש 13 ול ואלמ
אל םא ןיב ,ותגיהנ תוריהמ החכוה םא ןיב יאכז אציי אוהו ,תילילפ תוירחא
ךורכה ןמזה-זובזב לכ םע ,תוריהמה תא חיכוהל ,ןכ םא ,םעטה המ .החכוה
?ךכב
.no case to answer -ה תנעט איה רתויב תומסרופמה םייניבה-תונעטמ תחא
.אוה-וידע תא איבהל םשאנה לש ורות עיגמ ,"ידע הלא" תרמוא העיבתהש ירחא
יאשר אוה - הרואכל אל ףא - רבד החיכוה אל העיבתהש בשוח םשאנה םא לבא
הנגהה ידע לכ םא וליפא :איה תאזה הנעטה לש התועמשמ .no case ןועטל
ונמז תא זבזבל המלו ,יתוא עישרהל וב שי רשא רבד ורמא אל םה - תמא ורביד
?טפשמה תיב לש
הנעטה תא תולעהל טפשמה תיב יאשר ,no case ןעוט אל םשאנה םא וליפאו
.ןמז זובזבמ ענמיהל ידכ לכהו ,ותמזימ םג תאזה
םשאנהו ,"ידע הלא" ןעוט עבותה .השדח העפותב ונא םילקתנ הנורחאל לבא
יתחכש ,עגר-עגר" רמואו ,עבותה ץפוק ןאכ .לבוקמכ ,קמנמו ,no case ןעוט
םשאנ ןידל דימעהל ןיאש ומכ .הזכ רבד ןיא ילילפה ןידה רדס קוח יפל ."והשמ
תא חותפל ןיא ךכ ,והשמב "תרכזנ" העיבתה םא םג ,הריבעה התוא לע הכוזש
תושעל שקיבש םשאנ ."ידע הלא" רמא עבותהש ירחא שדחמ העיבתה תויאר
לע שנוע ול עיגמ אל ,םיכילהה לש םרוציקל והשמ םורתלו ,טפשמה תיבל תוריש
תיבש העפותב רבכ ונלקתנו ,םיקדס וב ועבנ הנורחאב לבא ,ןורקיעה הז .ךכ
הלא" הרמאש ירחא היתויאר-תכסמ תא חותפל העיבתל ריתמ הרובעתל טפשמה
."ידע
.הפי אל


!דוקיפל - הנוצקה

רבכ ,תוח"וד םושירב ונייהד ,"הפיכא"ב הרטשמ-יניצק לש םתופתתשה לע
וניא רבדהש ףא ,ןיצקה :תכרובמו האנ הלועפ - הרואכל .לכה אל לבא ,ונעמש
הארמ םגו ,הרובעתה יניד :ירק ,קוחה תפיכאל וצרממו ונמזמ שידקמ ,ודיקפתמ
.םימייק תוקפסה לבא ,תישיא המגוד
קחשל" ידכ דיקפתב-ותעיסנ תא הרטשמ-ןיצק קיספי םאה ?"שידקמ" םנמאה
רוטישה תועש לכ-ךס תא לידגהל םיצור םא .אלש שחנמ ינא ?"רטושה תא
גרדה" איה הנוצקה םא .םימיאתמה םיגרדב םירטוש ףיסוהל שי ,םישיבכב
ןיצקה לש ודיקפת םאו .םיניצק ויהי העונתה-ירטוש לכש יוארה ןמ - "םיאתמה
םדירוהלו ,דוקיפה-יגרד תא ללדל תיעוצקמ הקדצה םוש ןיא - דוקיפה יגרדב אוה
.שיבכה לא
הרטמל יטרפה םנמזמ ביצקהל ותואיי םיבר הרטשמ-יניצק םא קפוסמ םג ינא
,יטרפ-ןמזל קוקז ,רחא םדא לככ ,הרטשמ-ןיצק .ןובנו םכוחמ םג הז םאו ,תאזה
,"םיליגר" רוטיש-ידיקפתב תותבשב דובעיש הקדצה םוש ןיאו ,ןנערתהל ידכ
.תולטובמ תושפוחה לכ ,קדצב ,םהבש םוריח-ירקמ םתואב תלוז
עיגהל ידכ .םינכוסמ םיגהנ ירחא בוקעי תמאב הרטשמ-ןיצק יכ ןימאהל יל השק
ירסח "םיבראמ" עצבל ידכ וליפא .תומלש תועש עיקשהל ךירצ הזה גהנה לא
האר והשימ םאה לבא .החונמה תא וא ,הדובעה תא קיספהל שי תלחותו הלכת
םיגהנל םיסוטפילקאה-לצב "בראמ" לע ונמז תא זבזבמ הרטשמ-ןיצק םעפ
?"קוח-יריפמ"
דוע השק תאזה הלאשמה ?הפיכאה תוכיאב יוניש םיפכואה-םיניצקה ואיבי ילוא
לע הברה ךומסל ךירצ תמאב-םינכוסמה לא עיגהל ידכש םושמ ,המשגהל רתוי
הכומנ איה םהב לקתיהל תורבתסההש םושמ ,ןמז ןומה-ןומה שידקהלו ,לזמה
."טושפ" רטוש ןיבל ןיצק ןיב לדבה לכ ןיא וזכ תורבתסהל עגונה לכבו ,דואמ
,תוריהמ ,תוריהמ :הנוכנ םתשחינ ?תושעל ץרמנה ןיצקל ,אופיא ,ראשנ המ
!תוריהמ
תועיסנב .תושרב-תיטרפ העיסנב וא ,תוכמסב-תילהנמ העיסנב ןיצקה ול עסונ
תוריהמב גוהנל יאשר אוה ןיאו ,םדא לכ ןידכ הרטשמה ןיצק לש וניד הלאכ
,ש"מק 120 תוריהמב עסונ התאשכ ,ךבנז לע בשייתי ?השעי אוה המ .תזרפומ
,הדות ךל דיגהל םוקמב ,ןכ ירחאו - !ןאנאפ - םירטמוליק 30 וא 20 ךבג לע בכרי
שקבי דועו ,ל"נה תוריהמב םיגהונה רפסמ תא ליפכי ...ח"וד ךל םושרי דוע אוה
!ש"לצ
תוריהמב עוסנל םוקמב רשא ,ןיצקה לש "ונמזמ השדקה" ךכב שיש דיגהל
שיש דיגהל .םזגומ תצק הז ,ךילע "פמרט" ספת אוה ,םדאה-דחאכ ,תרתומה
םתוא גורהל ?ךילעמ ודריש ידכ תושעל המ .יניצר אל הז םג - העפותה לע ךרבל
.םינטק דוע םהשכ
.דיעהל םיניצקה לכ תא איבהל .טפשמה תיבל םלוכ תא איבהל .דציכ גורהל
לש חפסה) םשאנה-תעדוהב בותכל .תילאטוט-טעמכ הריפכ ,המשאב רופכל
."יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 'סמ בכרהש ךכב הדומ" התאש (תלביק רשא ח"ודה
לקש וניבי םה זאו ,תודעל ןיצקה תא איבהל העיבתה תא ץלאל ידכ קיפסי הז
תיבל שדוחב םעפ םישולש אובל לבא ,םויל דחא תוריהמ-ח"וד םושרל דואמ
ןמזוהש ,הרטשמה ל"כפמ תא ,לשמל ,ךמצעל ראת .רחא רופיס הז - טפשמה
ולש תישיאה המגודה םע טפשמה תיב תונורדסמב בבותסמ ,0830 העשב דיעהל
םושמ ,רחא דעומל טפשמה תא תוחדל טילחמ טפושה ןכ ירחאו ,1230 העשה דע
בצמב תיתרטשמה הנוצקה לכ תא ךמצעל ראת .תיאופר הקידבל רות ול שיש
.הזה
רקבמ ,ןדא ("ןרב") םהרבא לע הבוט הלימ רמול חרכומ ינא תאזה הדוקנבו
.םיספהמ דרי ןדא :תרתוכה תחת ,םדוקה קרפב תושק יתלטק ותוא ,הרטשמה
םיגהנל ריבסהל אל ,םימשרנה תוח"ודה תומכ תא לידגהל ארוק ומצע אוה דועב
- (רפסמה תא םושרל קר אלא) םתוא רוצעל אל ללכבו ,ורבעש הריבעה תוהמ תא
.(22.1.89 ,ץראה) "!ןמז זובזב" :הנוכנה הנקסמל עיגה אוה הנוצקה ןיינעב אקווד


ןטק דלי תעמד

האממ הלעמל לע רנילרב לאומש טפושה ליטהש םיילמסה תוסנקה לע רופיסל
.דירחמ חפס שי (םיש"לצ :תרתוכה תחת ,'ו קרפ ,ןושאר רעש האר) םימשאנ
דעומה תא עובקל ךמסוהש ימו ,ןידה-יקספ לכ לע הרערע ,רוכזכ ,הנידמה
-םייעובש ךות םלוכ תא עומשל היהי יוארה ןמ יכ בשח םירוערעה לש םתעימשל
וב םיילילפה םירוערעהש הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לש וחבשל ןייצל שי .שדוח
- בחרה רוביצה רקיעב אוה הזמ הנהנש ימו ,רתויב רצק ןמז ךות תמאב םיעמשנ
,הפי תמאב הז .הנועי אל םנידש אוה םהלש סרטניאהשו ,ועשרוהש םימשאנה
- השקיב ןכא הנידמהש יפכ - עשרוהש םשאנ םא הנידמל היהי קזנ הזיא לבא
?תאזה העשרהה םע ףסונ שדוח בבותסי
םיבייח אל ךכ םשל לבא ,תינורקע הכלה יוהיש אלל עובקל היה בושחש ןיבמ ינא
םינימזמש חיננ ."גציימ םגדמ"ב ידו ,םייעובש ךות הדגואה לכ תא איבהל
יצח קר םיעיגמ ראודה לש ותויטיא ללגבו ,םייעובש ךות ןוידל שיא םישולש
!?תינורקעה העיבקה ךרוצל םיקיפסמ םניא ןיד-יקספ 15 םאה .םהמ
-תיבמ םיכמסמה תא חקול אוה ,ךילה לש ותעימש זרזל שקבמ ןיד-ךרוע רשאכ
תוטילקרפ הזה הרקמב .דגנכש-דצל הנמזהה לש "תישיא הריסמ" עצבמו טפשמה
ןאכו - הרטשמל ותוא הריבעה ... לבא ,דיקפתה תא המצע לע החקל זוחמה
םילוקמרב וארקו ,תדיינב בוחרב ורבע םירטושה דחא םוקמב ."ךורב"ה ליחתה
-תחאב ואב רחא םוקמב .םהיתבב םתוא שפחל םוקמב ,םישנאה תומש תא
,םהל ורמא .ואצי םירוהה :םינטקה םידליה תא קר םש ואצמו ,הלילב הרשע
ואב .ורזחישכ ונילא ורשקתישו ,ונייהש םירוהל ודיגת :םידליהל ,הרטשמה
הרקש ובשח ,םירוהה ולהבנ .הרטשמ התייה :םיכוב םידליהו ,תוצחב םירוהה
המב תעדל ושקיב ,הרטשמל ולצלצ .החפשמהמ רחא והשימל ןוסא הזיא
םידליהו .וכחת .העש יצח ךות אובנ ורמא ,תונעל וצר אל הרטשמב .רבודמה
.םיכוב
תא חבשלמ קוחר היה ,וינפב םירבדה וגצוה רשאכ ,יזוחמה טפשמה תיב
םיקוחר םה םג "יוארכ וגהנתה אל" ןוגכ םייוטיב לבא ,םירטושה תוגהנתה
תונקסמ תבייחמה הירורעש ןאכ התייהש איה תמאהו .תמאה תא ףקשלמ
תכלל םיכירצ הרטשמה ל"כפמו הנידמה טילקרפש ןה תונקסמהו .תוישיא
םידליש - דבלב תילאירטסינימ תוירחא םג ולו - ךכל יארחאש ימ .התיבה
שגפמ לש המוארטה תא םהייח ימי לכל םמיע ואשיי ,םפכב לווע אל לע ,םינטק
תוארל ליכשה אלש םושמ תוחפל .ךכ לע ןידה תא תתל ךירצ ,הרטשמה םע יליל
.ול םיפופכל תומיאתמ תויחנה איצוהלו ,דלונה תא


ץיוושוא תא ץיצפהל

קדצ-יא לש תמייוסמ הדימ - םישועו - ושע הרובעתל טפשמה יתב לע םימוסרפה
תא רוביצה ינפב גיצהל תויבקעב םיברסמ םה .םשאה ונב אל ךא ,םמצע םיטפושל
לבא .(הז רפסל אובמב ,בוריסה תיזח האר) רבדה רשפוא אל ונל םגו ,םתסרג
דימעהל תבייחמ תוניגההו ,רשוי-יצילמ ,םיטפושל ,םהל םיאצמנ םעפל םעפמ
.םנוכמ לע םירבד
יתב קוח יפל - עבקיהל ךירצ ינולפ ןיינעב ןודל טפשמה תיב ליחתי וב דעומה
תיב אישנ ידיב - טפושה עבקנ םרט םאו ,וב ןודי רשא טפושה י"ע - טפשמה
תומכ תא תעבוק רשא וז איה המצע הרטשמה לעופב לבא .ונגס וא ,טפשמה
םויב תוארקה 500 העבק הרטשמהש חיננ ."תוארקה" לש םוי לכב םיטפשמה
-תיישעב עוגפל ילב ,קיפסהל לוכי אוהש םומיסקאמה יכ רובס טפושהו ,םייוסמ
?התיבה שיא 450 חלשי ?השעי המ .תוארקה 50 אוה ,קדצה-תיארמבו קדצה
?םיבר םישנאל הדובע-ימיו ןמז-זובזב םורגי ,קדצה-תיישע םשב ,םאה
גורהל ץמואה היה אל שיאלש םושמ ,השמומ אל ץיוושוא תא ץיצפהל תינכתה
םיעצבמ ויה םאו ,יכה-ואלב ותמ 20,000 םתוא לבא .המוד והשמ וא ,שיא 20,000
קוחר ינא .םיפלא-תואמ םיליצמו ,הדמשהה תנוכמ תא םירצוע ויה ,תינכתה תא
,איהה עשרה-תנוכמל הרובעתל טפשמה יתב תא תוושהלמ - !דואמ קוחר -
םא לבא ,המלידל המליד ןיב אלא ,האושל האוש ןיב הניא ןאכ האוושההו
טפושה לש וירבד תא המכ-עדוי-ימה םעפב ריכזמ ינאו) העפותה תא רוצעל םיצור
ךירצ - ("קדצ תושעל רשפא יא םויל םיטפשמ 500-400 םילהנמ רשאכ" :ןיול בד
תא חולשל :ביאכמ ןכא אוה עגרה ותואב רשא חותינ עצבלו ,ץמוא רוזאל
.םהיקיתב ןודל ילבמ ,התיבה םימשאנה
םוי לכב השיאו שיא תואמ המכ התיבה םיחלוש הרובעתה-יטפוש ויה ול
המק התייה ,תוחדנה תוארקהה לש ןתעימש תא רותה-ףוסב םיעבוקו ,תוארקה
התייה הרטשמהו ,ותוא "םירטרטמ" רשא לע קעוז היה רוביצה .הלופכ הקעז
הרקמב ,םיטפושה לע תרוקיבש רורב לבא .הרזומ תירב :"תבחס"ה לע תקעוז
- רתויה לכל תועובש המכ וא - םימי המכ ירחאו ,"תרבוע" התייה אל ,הזכ
איהו ,תחפי הרטשמה לש יתומכה ץחלהש ךכל האיבמ תירוביצה הקעזה התייה
.תומכב םוקמב ,הפיכאה-תוכיאב זכרתהל לדתשת


םישוח תוהק ,תומיטא ,תושיגר רסוח

תנואתמ רטקה גהנ לש וטפשמ הפיחב הרובעתל טפשמה תיבב חתפנ הנורחאל
.תעשופ תונלשר ומיע ןיאש תוריהז רסוחב תומ תמירגב םשאנה ,"םינובה"
טפשמה תיבל םג ילואו ,םולשה טפשמ תיבל הנותנ וז הריבעב טופישה תוכמס
םג איה הרובעתל ש"מהיב תוכמסב רשא הריבע לכ :אוה ללכה .הרובעתל
תוכמסב רשא הריבע לכ אל :ןוכנ וניא ךפיהה לבא ,םולשה ש"מיב לש ותוכמסב
.הרובעתל ש"מהיב לש ותוכמסב םג איה םולשה ש"מיב
תטפושהו ,טפשמה תליחת םע דימ תוכמסה תלאש התלע חינהל היה ןתינש יפכ
העיגה ,תונעטה לש ןתליקש םשל טפשמה ךשמה תא התחדש ירחא ,הזוח לחר
ול .הטילחה ךכ םנמאו ,הרובעתל ש"מהיבל םג הנותנ תוכמסה ןכאש הנקסמל
היה הז םגו - םושיאב ןודל תכמסומ איה ןיאש הנקסמל העיגמ תטפושה התייה
הטילחהשמ לבא ,םולשה טפשמ תיבל ותוא ריבעהל הרומא איה התייה - ירשפא
םתביתכ תעב) םש הרוקש המ הזו ,ןוידב ךישמהל איה תבייח - הטילחהש יפכ
הל שי יכ העבקב תטפושה הקדצש ןכתיי .(ופוסל עיגה םרט טפשמה םירבדה לש
.ןאכ הלאשה וז אל ךא ,הקדצ אלש ןכתייו ,הזה קיתב ןודל תוכמס
ןוגיה-יוור טפשמב םושיאה-בתכ תא שיגהל וטילחה רשא הלא לא איה הלאשה
!?םישוע םתא המ םתבשח םאה :הרובעתל טפשמה תיבל אקווד הזה
טפשמה תיבל ורוערע םגו ,ןידב עשרוי רטקה גהנש תורשפא םכמצעל וראת
דוגינב - םש עבקיי ןוילעה טפשמה תיבל ןיינעה עיגישכ לבא ,החדיי יזוחמה
ש"מהיב לש ותוכמסב היה אל ןיינעהש - תונושארה תואכרעה יתש לש ןתעדל
לכו ,ומייקתה רשא םיכילהה לכש הייהת וזכ הטלחה לש האצותה .הרובעתל
םשאנה םע וא - םהיתוחפשמ םעו תונברוקה םע השענ יכ הארנ רשא קדצה
טפשמ תיבב שדחמ-העימשל רזחוי ןיינעהו ,ויה-אלכ םילטב ויהי - ותחפשמו
!םולשה
רתוי ףא ילוא - םיכורא םישדוח ךשמב רשא ,תולוכשה תוחפשמל זא ודיגת המ
ליחתנ הבה ,וניעט,החילס" םהל ודיגת ?ויבלש לכ לע ,טפשמה תא וויל - הזמ
!?"סופ" םהל ודיגת ?"שדחמ לכה
יתייה - ירשפא ןיידע הז םירבדה לש םתביתכ תעב - תעמשנ יתעד התייה ולו
טפשמ תיב תטפושכ לעופב-יונימ הזוח תטפושל תתל םיטפשמה רשל עיצמ
תיב תטפושכ ,המצעל ותוא ריבעהל לכות איהש ידכ ,הזה קיתה ךרוצל ,םולשה
אוהו ,עגפיי אל רבדה טפשמה ךלהמב .לעופב-יונימה חכמ וב ןודלו ,םולשה טפשמ
.שפנ-תמגעו רעצ הברהו - ףצקו ןויזב ךוסחיו ,םירתוימ תוקפס ריתי םג


השובה ןדבואו לארשי תנידמ

,ללכבו ,עבתיהלו עובתל הלוכי איה ."תיטפשמ תוישיא" איה םג ,עודיכ ,הנידמה
םיפצמ ונחנא רחא םדא לכמש םשכו .רחא םדא לכ ומכ - "םדא"ל תבשחנ איה
לכ אל - תאזכ תוגהנתה םירחאמ תשרוד רשא ,הנידמהמ - התואנ תוגהנתהל
.ןכש
,לארשי תנידמ לבא ,השוב לש תמייוסמ הדימ תבייחמ התואנ תוגהנתהו
ילאטוט ןדבוא .השובה תא הדביא ,הרובעתה יטפשמ לכב המישאמכ העיפומה
.השוב ץמש לכ לש


הנושמ שוריפ

ובו בתכמ הרובעתל טפשמה תיבל חלש רשא םשאנ לש הרקמ ררועתנ 1986 תנשב
תיב .בתכמ ותואב התייה אל המשאב האלמ האדוה לבא ,ריבסהש המ ריבסה
תא לטיב הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לבא ,שיאה תא עישרה הרובעתל טפשמה
.הרובעתל טפשמה תיבב שדוחמ ןוידל קיתה תא ריזחהו ,העשרהה
ותואב .ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב המוד הלאש הררועתה ןכמ רחאל הנשכ
הריפכ ונייהד ,טוריפ לכ אלל ,המשאב רפוכ אוה יכ העדוה םשאנה חלש הרקמה
שיאה שקיב .ותוא עישרה הרובעתל טפשמה תיב הרקמה ותואב םגו ,"תילאטוט"
הנעט ,ילילפה ןידה רדס קוח .הדגנתה הנידמה לבא ,ינפיחה םידקתב זחאיהל
וניא לבא ,"ןתצקמ וא ןלוכ" ,םושיאה תודבועב תודוהל םשאנל רשפאמ ,הנידמה
,"תילאטוט" הריפכ אל אליממו ,בתכב "הריפכ" לש תרחא ךרד לכ רשפאמ
תודוהל םשאנה ךירצ ,אוהה םידקתה יפנכ תחת סנכיהל ידכ ,ןכלו ,תימתס
לש "ןתצקמ"ב תודוהל וא ,וינפב אלש טפשיהל הצור אוה םא - ןלוכ תודבועב
תעימש אללו וינפב אלש הטיפש ינפמ "המיסח"ב תוכזל הצור אוה םא - תודבועה
רתומו - בצייתה אל םגו העדוה לכ רסמ אלש ימכ ותוא םיאור - תרחא .תוחכוהה
.וינפב אלש ועישרהלו המשאב הדומכ ותוא תוארל
הומכ - "תילאטוט" הריפכ ;הפי החוכ "תילאטוט טעמכ" הריפכ :תורחא םילמב
!תילאטוט האדוהכ
- ןידה והז יכ קוספי טפשמה תיב םאו ,רוגינסה זא רמא ,הנושמ האצות תאז
בכרהש" ןוגכ ,תובישח תורסחו תוילוש תודבועב תואדוה חולשל וליחתי םימשאנ
לבא ,הנידמה תרתוח הילא האצותה תא גישנ ךכ ."יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 'סמ
."הדובעהמ קוחצ" .תדבוכמ יתלבו תגעלנ הרוצב
אל - הילא עיגהל ץלאנ ומצע תא האר טפשמה תיב לבא ,הנושמ האצות ,ןכא
יכ םירובס םייזוחמה טפשמה יתב לכ אל .קוחה לש וחסונ ללגב אלא ,הבהאמ
הצורש ימ לכל ךכ גוהנל םיצעיימ ונחנא ןוחטב רתיל לבא ,ןוכנה שוריפה והז
.תוחכוהל רשי עיגהלו "הארקה"ה בלש תא ומצעל ךוסחל


..."טלחהב רורב ךלהמה"

.המוד השרפ הררועתנ עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיבבו ,םיבר םישדוח ופקנ אל
"שק תדבוע"ב האדוה ."תצקמב האדוה" חלשו ,רתוי םכח םשאנה היה רבכ ןאכ
םגו ,העונתה ןיד תא לביק אל ,םתסה ןמ ,רשא ,הרובעתה טפוש .תובישח תרסח
תא הנוכנ ארק אל ,ביבא לתב טפשמה תיבב ועמשנש תורהזאה תא עמש אל
.ותוא עישרה - בצייתה אל הזשמו ,"תפסונ הארקה"ל ונימזה ,םשאנה-תעדוה
טפשמה תיב" :םשאנ ותוא לש ורוערעב ,יזוחמה טפשמה תיב ךכ לע רמא
היה אל רערעמה לש ךלהמהש ומצעב ןייצש ףא לע רערעמה תא עישרה הרובעתל
."טלחהב רורב היה ךלהמהש ףיסוהל שי ןאכ יכ םא רורב


"... יפוד לכ אלל"

איה - "תומכחתה"ב רערעמה תא םישאהל הנידמה התסינ םג הרקמ ותואב
:רתויב הפירח הבוגתב הלקתנ לבא - םיפסונ םירקמב םג תאז תוסנל הכישמה
לאו ,קוחל הזה ללמואה שוריפה תא םתעצה םתא ,הז תא םתשקיב םתא
.יכונא םותי ,םימחר :שקבמו ,וירוה תא גרה רשא רענ ותואכ וישכע ואובת
!גהננ ךכש םתרהזוה םתא
וא ,לוספ וא ,יפוד לכ אלל ויה רערעמה לש ויתולועפ" :טפשמה תיב ךכ לע רמא
."םגפ
גהונ איה תפסונה הארקהה יכ ,ןוידה תעשב ,רמא םג ןורל םירפא טפושהו
!וקיספהל שי רשא ,לוספ


?ודמלי םה יתמ ,ודמלי םה יתמ

,"תפסונה הארקהה" דסומל ץק םישל - דימתלו תחא - רבדה היה ךירצ הרואכל
הריפכ וא ,תיקלח האדוה םע םשאנ-תאדוה חלוש רשא םשאנ לכש ךכל איבהלו
.תוחכוהה תבישיל ןמוזי (ןכש לכ אל - תילאטוט הריפכ יכ םירובסה שיו) תיקלח
םשאנה - חיכות אל .שנעייו עשרוי םשאנהו ,חיכות - המשאה תא הנידמה חיכות
!לארשיב טפשמ יתב שי :הכוזי
תשקבמ איה .םימשאנה לש םתמשא תא חיכוהל תשקבמ אל לארשי תנידמ לבא
-תועדוה חסנל םידמולו ,םינותיע םיארוק םימשאנה יכ הנידמה התאר .לק ףרט
םשאנה תא ןמזל" הרובעתל טפשמה יתבמ שקבל הליחתה ,תואיכ םשאנ
."ותדמע תא ררבל ידכ תפסונ הארקהל
הזה ךלהמה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיבש ירחא ,"ותדמע תא ררבל" הז המ
?"טלחהב רורב"
תורשע ירחא - ןיבהל תלגוסמ אל רשא ,תמטמוטמ תא םאה ,לארשי תנידמ
וליפא הרורבה הפשב ,ונחנאש ירחאו ,םייזוחמה טפשמה יתב לכ לש ןיד-יקספ
ךכב הדומ" שוריפ המ - בושו-בוש רבדה תא םיריבסמ ,ןטפשמ-אלה ארוקל
!?"יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 'סמ בכרהש
ךמצעמ תושעל הנכומ תאו ,השובה תא תדביא ,לארשי תנידמ ,ילוא וא
!!!?ךלש "תופסונה תוארקה"ל םימשאנה תא רטרטל דבלבו ,תמטמוטמ


הלילב םיבנגכ

תוארקהל םימשאנה תא רורגל החילצמ הניא איה יכ לארשי תנידמ התאר
תורמל םיעישרמ ןיד-יקספ םדגנ שקבלו ,הלילב-בנגכ גוהנל הליחתה - "תופסונ"ה
תא לבקי ראווצה-יטישומ רוביצש החינה טושפ איה .יקוח וניא רבדה יכ העדיש
תיב םא :ומצעל דיגי הזכ ןיד קספ לבקמהש .םתא םילשיו ,הלאה ןידה-יקספ
.תושעל המ ןיאו ,רדסב הזש ןמיס ,יתוא עישרה טפשמה
יתבל ץורל רהמ שיח דמל אוה .םטמוטמ וניא ,הנידמהמ לידבהל ,רוביצה לבא
.םיבובז ומכ ,םהיתורשעב ןידה יקספ תא וליפה הלאו ,םייזוחמה טפשמה


'ב בלש ,השובה ןדבא

ךרוצל האבה-יווצ שקבל הלחה ,עשווית אל איה הזה ךרדב םגש הנידמה התאר
ימ .ןברס דע דגנכ וא ,טלמנ ןיירבע דגנכ םיאיצומ האבה-וצ ."תפסונ"ה הארקהה
םיאיצומ - וינפב בצייתהל ןמזומ אוה רשאכ ,טפשמה תיב תא דבכל ןכומ וניאש
םא הנידמה תבוטל טלוחי רשא םייוסמ םוכס דיקפהל שרדנ אוהו ,האבה-וצ ודגנ
.טפשמה תיבב בצייתי אל אוה
ינא" :טפשמה תיבל רמוא ,תרחא וא וז הרוצב ,רשא הרובעת-תריבעב םשאנ לבא
תבישיל יתוא ונימזה - םשא ינאש םיבשוח םתא םא .טפשממ קמחתמ אל
ןוכנ ."טלמנ ןיירבע" וניא הזכ םשאנ - "!ישפוחהו בוטה ינוצרמ אובאו ,תוחכוהה
רשכ :םסרופמה יברה רמא ךכ לע לבא ,האבה-וצ ודגנ םג איצוהל רשפאמ קוחהש
.חירסמ לבא
,"תופסונ"ה תוארקהה ךרוצל האבה-יווצ איצוהל תשקעתמ לארשי תנידמ עודמו
אל איהש םושמ ?"תוחכוה"ל םשאנה תא ןמזל טפשמה תיבמ שקבל םוקמב
!םימשאנהמ תדחפמ הנידמה .המשאה תא יוארכ חיכוהל התלוכיב הנימאמ
קחשמה םש ,עודיכ ,םש .ןבומכ ,"תוארקה"ב ?םהמ תדחפמ הניא הנידמה יתמ
."המשאב הדומ ינא זא ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ" אוה
.םירומח תוחפה םירקמב הזו


ןושארה וכרועו ודסיימ

הארנה לככ ,הרומש "תוארקה"ה ךרוצל האבהה-יווצ ןיינעב םירצויה "תוכז"
תא ונל שדיח ,1986 תנשב ,רשא בכרה ותואב ,הפיחב יזוחמה טפשמה תיבל
יפל הכורע םשאנ-תעדוה חלש רשא םשאנ תוחכוה אלל עישרהל ןיא היפל הכלהה
.קוחה
ועמשנש ילבמו ,אחרוא בגא האבהה-יווצ ןיינעל עיגה (רחא הרקמב) הז בכרה
.אדירג בגא-תרעה לאכ םירבדה לא סחייתהל שי ןכלו ,הז ןיינעב תונעט וינפב
וב ףסונ הרקמבו ,האיגשה תא ,בכרה ותואב ,טפשמ תיב ותוא ןקית רתוי רחואמ
טפשמה תיב עבק ןידכ אלש ונתינ רשא הרובעתל טפשמה תיב לש ןיד-יקספ לטיב
:('נ 'ש - ילש השגדהה) יזוחמה

קיתה תא ול םיריזחמו אמק טפשמ תיב לש וניד קספ תא לטבל ונא םיטילחמ ןכ לע רשא ..."
וא םייקל ךרוצ אצמיו הדימבו ,ותעדוהב רערעמה טקנש הדמעה רואל .תוחכוה תעימשל
לש הלופכה ותחרטה תא ךסחל ידכ ךיראת ותואב רבדה השעי הארקהה בלש תא םילשהל
."רערעמה

םיקידצ םג - םידמוע הבושתב-םירזוח וב םוקמב :תודהיה תרמוא ךכ לעו
!ודומעי אל םירומג
,תקולחמ ןיא ךכ לע - הליחתב עבקנש יפכ - יקוח אוה הזכ הרקמב האבה-וצש הז
דחוימבו - טפשמה תיבמ ותוא שקבל השובה ןמ הז ןיא םא איה הלאשה לבא
.ותוא ושטנ רבכ םייקוחה וירוהש ירחא
.השובה תא הדביא ,רומאכ ,לארשי תנידמ לבא


'ג בלש ,השובה ןדבא

םימשאנה םיטקונש הדמעה רואל יכ טילחה יזוחמה טפשמה תיבש ירחא ,תעכ
וא םייקל" ךרוצ שי יכ רובס הרובעתל טפשמה תיב םא םג ,םהיתועדוהב
ותואב" ,תוחכוהה תעימש םע דחי תאז תושעל שי ,"הארקהה בלש תא םילשהל
תנידמל ראשנ דוע המ - םשאנה לש "הלופכה ותחרטה תא ךסחל ידכ ,ךיראת
?תושעל לארשי
.דבוע ןיידע עשורמהו ינלוחה ןוימדה יכ רבתסמ
תא ררבל ידכ תפסונ הארקהל םשאנה תא ןמזל" םג תשקבמ הנידמה תעכ
םג ;"טלחהב רורב" הזה ךלהמה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיבש תורמל ,"ותדמע
שקבמש ימ :ךפיהל) טפשמהמ קומחל שקבמ אל שיאש תורמל ,האבה-יווצ
בייחל" - !שודיחל בל ומיש - םגו ,(!ןידל-הנמזהה לע ביגמ אל טושפ ונממ קומחל
!"תואצוה םולשתב םשאנה תא
שי םא וליפא יכ תושרופמ רמוא יזוחמה טפשמה תיבש ירחא :םלוע לש ונוביר
תעימש םע דחי תאז תושעל שי ,"הארקהה בלש תא םילשהל וא םייקל" ךרוצ
ןיידע - םשאנה לש "הלופכה ותחרטה תא ךוסחל ידכ ךיראת ותואב" ,תוחכוהה
לש "הלופכה ותחרטה" תא קר אל הרובעתל טפשמה תיבמ לארשי תנידמ תשקבמ
!"תואצוה םולשתב ובייחל" םג אלא - םשאנה
ילאטוט השוב-ןדבוא ןיגפהל ידכ תושעל דוע הכירצ תא המ ,לארשי תנידמ
!?ךיפה-יתלבו

תוילהנימה תוליספה תירורעש :'ד קרפ ,מ"עב םיפכואה :ינש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד