,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .73 - 62 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ו קרפ ,ןושאר רעש

ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"


םייללכ םיניינע :'ו קרפ


השינעה "תודיחא" לע

טפשמה יתבב ירוקיבב .הרובעתה-יטפשמל תידוחיי הניא השינעה תודיחא תייעב
התייה אצומה-תדוקנ .אשונה ירחא תוקחתהל יתיסינ ,וז הבתכ ךרוצל ,הרובעתל
תיבמ ,ןורוד םירפא טפושה :דחוימב םירימחמה םיטפוש ינש לע תחוור העיד
הרובעתל טפשמה תיבמ ,וזמג םייח טפושהו ,ביבא-לתב הרובעתל טפשמה
.תובוחרב
רשא ,ןתנש ןיד-יקספ ינשב (8.4.87 ,ץראה) הנורחאל םסרפתנ ףא ןורוד טפושה
:(ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב) רוערעה-תאכרע י"ע דחא םויב "ונקות"
(םיפפוח יאנת-לע ישדוח השולש םע) הליספ תונש שולש ורמוה דחאה הרקמב
ינשה הרקמה .(םירבטצמ יאנת-לע ישדוח השולש םע) הליספ ישדוח השישל
השיש תפסותב) דבלב םישדוח השישב ורמוה הליספ תונש רשע :הברהב ינוציק
.(יאנת-לע םישדוח
לע הבושח הרעה .םהב ןיא הברה - יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה-יקספב יתנייע
אוה שנועל-סיסבהש ךכ לע תוחפ אל הבושח הרעה ,השינעה-תודיחאב ךרוצה
רשאב לבא .ןורוד טפושה השעש יפכ ,תומדוקה תועשרהה אלו ,המצע-הריבעה
ומכ ,"ןיעה יפל" ,םייוסמ וק-רושיי לכה-ךסב .רבד אל ףא םמצע-םינוירטירקל
,שנועב-הלקהל ומיכסה הנידמה תוגיצנ םגש ןוויכו .םירגסמהו םירגנה םירמואש
אלמלא היה רשאמ - הברהב אל - והשמב טעומ הלאה ןידה-יקספ לש םלקשמ
.המכסה התוא
.רימחמ טפוש הארנ דציכ תוארל יתיצר .הלאה םיטפושה ינש לצא יתרקיב
תועידה תונוכנ םא םשרתהל יתיסינ .רחא טפוש לכ ומכ הארנ אוה ?תמאה
.גציימ םגדימ תווהל םילוכי אל םידדוב םיטפשמ המכ לבא ,םהילע
-יקספ ינש לא ונתוא ריזחמ הזו ?ןוכנ ,רשפא יא ירה םולכ-אלב רוטפ תאז םע דחי
,םויה ותואבו ,בכרהה ותוא י"ע ונתינ רשא ,ל"נה יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה
לש ןורקיעהמ בושח תוחפ אל אוהש ,היצאיצנרפידה ןורקיע ,ףסונ ןורקיע לאו
.השינעה תודיחא
בייחמ ךכ ,המוד הרקמב המוד שנוע בייחמ השינעה תודיחא ןורקיעש םשכ
בכרהה רזגש המ הנהו .םינוש םירקמב םינוש םישנוע היצאיצנרפידה ןורקיע
:הזמ הז םינוש ךכ-לכה םירקמה ינש לע הזה

שנועה                                       (תו)הריבעה                     

לעופב הליספ ישדח   6                      ((ג)21 'קת) הריהז אל הגיהנ          'א הרקמ
(יוניש אלל ,ירוקמה סנקה) ח"ש   500    +                       ((א) 47 'קת) ןימימ הפיקע  +                     
יאנת-לע הליספ ישדח   6      +              ((א) 145 'קת) םיטרפ תריסמ יא  +                    

לעופב הליספ ישדח   6                       הריצעה-וק ינפל הריצע יא           'ב הרקמ
(יוניש אלל ,ירוקמה סנקה) ח"ש   500  +                                   (ןוכיס וא קזנ אלל)                        
יאנתה-תלעפה    +                                                                                          

ללכב איה יאנת-תלעפהו ,שנוע ךכ-לכ-אל אוה יאנת-לע שנוע יכ ןובשחב איבנ םאו
רבע" רערעמל היה םירקמה ינשמ דחא לכב יכו ,(השדחה הריבעה יבגל) שנוע אל
"ילארביל" שוריפ ונתנ ןאכ םיטפושה יכ הארנ ,(טפשמה תיב תרדגהכ) "דיבכמ
.השינעה תודיחא לש ןורקעל ידמ
הטלוקפה ידימלת לש תעה בתכ) "םיטפשמ"ב םסרפתנ 1988 סראמ שדוחב
ר"דהו ןיסח לעי ר"דה לש םרקחמ (םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל
השינעב תודיחא"ה לע ,םידומילה לספסל ירבח ,רצינמרק ("יטומ") יכדרמ
."הרובעת תוריבעב
,םודא רוזמרל תויצ-יא תריבע :דבלב תחא הריבע לע םיינשה ודקמתה םרקחמב
לש סיפדת רצינמרק ר"דה יל ןתנ רשאכ .תינורטקלא המלצמב המלוצש יפכ
ארקתשכ :התייה ותבושת .יקלחב הלפנש תוכזה לע חמש ינא :ול יתרמא רקחמה
!חמשת ךכ לכ אל התא ,ונבתכ המ


הרובעתה-יטפשמב תויבמופה לע

,םיגירח םירקמב תלוז ,יבמופב ןודל ללכ-ךרדב ,םירומא לארשיב טפשמה יתב
-יכילהל תושקבב םג .'וכו ןימ תוריבע ,הנידמה ןוחטיבב םירושקה הלא ןוגכ
.יבמופב אלש ןודל רתומ םייניב
יולת רבדה .ללכב אלו ,הרובעת-יטפשמב אל ,"םיקלח" ךכ לכ אל םיניינעה לעופב
יל עירפמ הזה ןיינעה - תמאה ןעמל .טפושה לש ותשיגב ןהו ,םייזיפה םיאנתב ןה
קדצ-יא רשאמ ,תורוגס םייתלדב קדצ ףידע .םירחא םירבד רשאמ תוחפ
הרובעתה-יטפשמ לש הזה קנעה "לירג"ב יכ יל הארנ אלו ,תוחותפ םייתלדב
."פיצנירפ"ה םצע תלוז ,הברה רוזעל ןוידה-תויבמופ הלוכי
תא םלואב םימייקמה שי ,םלואב םינוידה לכ תא םימייקמה םיטפוש שי - ללככ
םידיפקמה שיו ,הכשלב "תוחכוה"ה תא םיעמוש ךא ,תולודגה "תוארקה"ה
.תוחכוהה בלשל םיעיגמה םיטפשמה תא קר םלואב עומשל
רצואה דרשמב רלוקה תא תולתל ףידעא ןכלו ,םירשכב דושחל הצור אל ינא
שי .םלואב השענ לכה ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיבבש איה הדבוע .דבלב
."םיאנת"


לבחה תא לוכאל :וא ,םשאנה תונעטמ םלעתהל
המלש הגועה תא ריאשהלו ,ויתוצק ינשמ

,לארשיב טפשמה םלועב תוטלובה תויומדהמ ,ל"ז יקסנירמ הירא ןידה ךרוע
:(19.12.80 ,בירעמ) בתוכ

תיב לש הקיספב םשו הפ הנורחאל ןמתסהל הלחה ,רתוי הגיאדמו הרומח ,תרחא העפות"
תודבועמ תומלעתה ,רעצה הברמלו ,ונעטנש תונעט םע תודדומתה יא :איהו ,ןוילעה טפשמה
."ןתפיקע וא הרקמה

לוגד יאקירמא טפוש לש ויפמ יקסנירמ ד"הוע איבמ וז העפותל ירויצ יוטיב
ילכ לש םתייחמ"כ תאזה העפותה תא רידגה רשא ,(Learned Hand טפושה)
עבוק םוי-םויה ןושל לא ורזוחבו ,"לק ןוחצינב תוכזל ידכ ,ןחלושה ןמ קחשמה
"תואיצמב ויהש יפכ" הרקמה תודבועמ קמחתהל ןיא יכ תוצרחנ יקסנירמ
תיתיזח" ןתיא דדומתהל שי יכו ,"תואיצמב ונעטנש יפכ" םידדצה תונעטמו
."ןירשימבו
םשו הפ" תנמתסמה העפותה איה-איה ,דמולמה בתוכהד אבילא ,וז תוקמחתה
יתב ודיגי המ ,תבהלשה הלפנ םיזראב םא לבא ,"ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספב
?הרובעתל טפשמה
ךדגנ דיעמה רטושהו ,תינולפ הריבעב ךתוא םימישאמ :הזכ בצמ ךמצעל ראת
.ינולפ םוקמב תמייוסמ העשבו םייוסמ םויב ךתוא האר יכ רמוא טפשמה תיבב
תודעל איבמ ףאו ,ריבכ-ובאב רוצע תייה הפוקתה התואב יכ דיעמ ךדיצמ התא
םימושירה תרזעב םהב ךמות םגו ,ךירבד תא רשאמה ,רצעמה תיב דקפמ תא
.םימיאתמה
?ךלש הנגהה-תמוח תא "חצפל" רשפא דציכ
תיב דקפמל אלו ,ךל אל ,ןימאמ אל אוהש עבקי טפשמה תיב :תחא תורשפא
תאזכ העיבק .םיפייוזמ םה וינפב וגצוהש םימושירהש עבקיו ףיסוי םגו ,רצעמה
םגש םושמ ,לבסנה רדגב ןיידע איה ,הייוגש איה םא וליפא ,טפשמה תיב לש
.תועטל רתומ ול םגו ,םדא ןב אוה טפושה
רבגתהל ידכ .השק תירוביצ תרוקיב ומצע לע ןימזמ ךכ קסופה טפוש ?יאמ אלא
לש ופצק אצי וילעש "רישכמ"ה תא םימייוסמ םיטפוש וחתיפ תרוקיבה תייעב לע
,ל"נה תרתוסה תודעהמ םימלעתמ רשאכו .תומלעתהה .יקסנירמ ד"ועה
ינפל דיעה ... רטושה" :רמואה ןיד-קספ לבקתמ ,התוא םיששאמה םיכמסמהמו
ןימאמ אל ינא .ול ןימאמ ינאו ,... םוקמב ... העשב ... םויב םשאנה תא האר יכ
."... ותוא עישרמ ינא ךכיפלו ,םשאנה לש יבילאה תסריגל
ריכב הרטשמ ןיצק לש תודע תוללוכהו ,ךפיהה תא תורמואש תויודעה רבדב המו
:טפושה רמאי ךכ לע ?םיימשר םיכמסמ ןכו

לכ ןהב ןיא .תאז תוחיכומ וירבדל רשא תויאר ינימ לכ איבה ףאו ,ותופחל ןעט םשאנה"
."יעבדכ החכוה הריבעה .שממ

תוהתל ונל רשפאמ אלו ,ןתוא טרפמ אל טפושה רשא "תויאר ינימ לכ" ןתוא ןהמ
לש החירב וא ,הרשיו תיארחא ,תדבוכמ השיג וז םאהו ,ןידה-קספ לש ותקדצ לע
.םכמצעב ודיגה ?הכרעמה הדשמ בל-גומ רוביצ-דבוע
הווהמה רבד ,"ודיקפת יולימב הכלהכ אלש גהנ" וא "הכלהכ גהנ" טפושה םאה
.םכמצעב ודיגה ?טפשמה יתב קוחל (1)(א)18 ףיעס יפל תיתעמשמ הריבע
ןאכ השענ יכ תעדל לכוי אל םלועל רוביצה הזכ ןיד-קספ םע - רשכ-אל וא רשכ
,תויודעה ירחא ןה בוקעל השק טפשמה תיבב רקבמלש םושמ ,לבסנ-יתלב והשמ
לכל טפשמה תיב סחייתה דציכ קודבלו ,ןידה-קספ ירחא ןהו ,םינועיטה ירחא ןה
הלימ לכ רשא ,קוינאימד טפשמ ןוגכ םירקמב ירשפא רבדה .הנעט-תב וא הנעט
.בצמה רימחמ ןכ ,םלוסב םידרוי ונאש לככ לבא ,םלועה לכב תטלקנ וב תרמאנה
.םלוסה תיתחתב םה ,תוחפל וז הניחבמ ,הרובעתל טפשמה-יתבו
דוגינב קסופ אוהש םושמ קרו ךא טפוש לע תונעטב אובא אל םלועל יכ שיגדמ ינא
בושחל רתומ יל םגש םשכ - תועטל וליפאו ,תרחא בושחל טפושל ול רתומ .יתעדל
קר עורג אוהש ןיד-קספ לע רמול ןורחאה היהא ינאו - תועטל וליפאו ,תרחא
קלוח ינא וליפא ,ןיד-קספל "10" ןויצ תתל ןכומ ינא .ונממ החונ יתעד ןיאש םושמ
תולאשה לכל תוניצרב סחייתה טפושהש יאנתב - הצקה לא הצקה ןמ וילע
.תויטנאוולרה
רמוחה תא קר האור אוה ,תמייוסמ האצות לע "לוענ" טפושה רשאכ ,םא לבא
ילכ תא תוחמל" ףידעמו ,הילא רתוח אוהש תיפוסה האצותה םע בשייתמה
הניא רבכ וז .רובעי אל הז - "לק ןוחצינב תוכזל ידכ ,ןחלושה ןמ קחשמה
.המודק העיד .שארמ העבקנ רשא האצות אלא ,תועט
הרקמ .תויודעהו תונעטהמ תומלעתהה תטישל רתוי תטרופמ המגוד ,לשמל ,הנה
.העיבתל תוחונה תוינמכואה תא קר ףסוא ,ךרדה לכ ךרואל ,טפשמה תיב וב


?םולח יתמלח וא ,"תישופיח" התייהה

."םיהזמה םיטרפ"ב רתויב-לק יוניש םע ,יתימא הרובעת-קית לש ורופיס והז
ךמס לע ,םודא רואב רוזמר רבעמב תמשאנה תא עישרה הרובעתל טפשמה תיב
םע דחא הנקב התלע אל רשא הדוקנ לכמ םלעתמ אוה דועב ,דבלב "ןימאמ ינא"ה
"ןומא"ה לע לוענ היה אוה ךכ ידכ דע .הילע "לוענ" היהש תיפוסה האצותה
ויה דיעה רטושה ןהילע תודבועהש ךכל בל םש אל אוהש ,רטושה לש ותודעב
.םושיאה-בתכב טרפ ומצע אוה ןתוא הלאל תוכופה
תא הרצע אלש ךכב םודא רואל התייצ אל תמשאנה יכ רמאנ םושיאה-בתכב
:אקווד םיכופה םירבד רטושה רמא ותודעב וליאו ,העיסנב הכישמהו ,הבכר
אל ,תוינש םישולש ילוא" ,םוקמב הדמע וליפאו ,הרצע ןכ םנמא תמשאנהש
.קוחה יפ לע הרוסא ,ןורקיעכ ,וזכ העשרה ."רכוז
:לוקמרב יתרמא :ףדרימה לש ופוס לע ותודעב רמא ,רטושה ,העיבתה דע
התייה אל ךכ לעו - לבא ."!ךרדה ילושב רוצעל ,'תישופיח'ה םע תרבגה"
ויה .הניבק לבאד רטרופסנארט ןגאווסקלופ היה תמשאנה לש הבכר - תקולחמ
ילושב רוצעל" הארוה וזיא העמש תמשאנהו ,תאזה "הליבח"ב םיפסונ בכר-ילכ
,תישופיח וזיא לע לעננ ,הארנכ ,רטושה .הרצעו ,הילא הנווכה יכ הבשח ,"!ךרדה
התוא םע ןיע-רשק דביא אוה ,ןהילע דומענ דועש תוביסנב ,ףדרימה ךשמב לבא
םע ילואו ,תישופיח התוא םע ילוא - ןיע-רשק רציו רזח אוה ךשמהבו ,תישופיח
ול ראשנש המו ,תישופיחה הקמח ,רוצעל רמא אוה רשאכ לבא ,תרחא תישופיח
.תמשאנה לע המשאה תא ךילשהלו תוסנל היה
.האנ תונמדזה םגו ,ךכל תובוט תוביס םג ול ויה - ךשמהב הארנש יפכ
שיחכה אוה :ךפיהל .רבדה תא ריבסהל הסינ אל ,וימוכיסב ,טפשמה תיבב עבותה
רורב וז הדוקנב לוקוטורפה לבא ,תישופיח הלימה תא ריכזה רטושה יכ לכו-לכמ
םע תרבגה" ,העיבתה דע לש ויפמ םשרנ ךכ ,"לוקמרב יתרמא" :ןיטולחל
,רומאכ ,אוה תמשאנה הגהנ וב בכרהו ."!ךרדה ילושב רוצעל ,תישופיחה
:"יבילא" תסריגל המוד עבותה תסריג .הניבק לבאד רטרופסנארט ןגאווסקלופ
!"ןוירה תצק" ןיא .התיא דחי לפונ לכה - תלפונ איה רשאכ
אוהש רבד - רבסה העיבתל "בדינ" טפשמה תיב הזה ישוקה לע רבגתהל ידכ
ןגאווסקלופ ןיבל תישופיח ןיב לבלבתה רטושהש אל .לבוקמל דוגינב
ורמאב ,רטושהש אלא - ידרוסבא ןבומכ הז - הניבק לבאד רטרופסנארט
םג יזא ,ללכב ןגאווסקלופ םאו ,ללכב ןגאווסקלופל ןווכתה ,תישופיח
.טפשמה תיב לש ותנקסמ וז !ללכנ הניבק לבאד רטרופסנארט
אלל בכר .תאז הנעט אל העיבתה םגו ,ןגאווסקלופל ףדרנ םש הניא תישופיח לבא
םירמוא רשאכ לבא ןגאווסקלופ תויהל לוכי תישופיחה לש תמסרופמה הרוצה
.תועטל תורשפא ןיא ,תישופיח
לבא ,םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לע תיתדבועה ותנקסמ תא ססיב טפשמה תיב
תסילופ" םושמ ךכב ןיאש יאדווב .לכה הרישכמה םסק-תחסונ וניא "ןימאמ ינא"
.רוערעה-תואכרע לש תרוקיבה ינפמ ,טפושל "חוטיב
תיב לע תושעל ןכ יפ לע ףאו ,ויניע הארמב תועטל לוכי דעהש םושמ :תישאר
הז .השוחנ חצמב רקשמ אל דעהש רמוא הז ?רמוא הז המ .ןייוצמ םשור טפשמה
הנכה ותנומא םא הלאשה לבא .וב ןימאמ אוהש המ לע רשויב דיעמ דעהש רמוא
תילילש איה הבושתהו ,העט אל אוהש השוריפ רמוא אוהש המב דעה לש
.ןיטולחל
-םושירל-תונוכמל קר אל העונתה-ירטוש תא הכפה הרטשמהש םושמ :תינש
ידכ ,תוח"וד הברה ךכ-לכ םשור רטושה רשאכ .תודע-תונוכמל םג אלא ,תוח"וד
המכ ךותמ דחא לע ישימחו ינש לכ דיעמ רטושה רשאכו ,"תוסכימב דומעל"
"דקתשא הליבקמה הפוקתב" זא-יא םשר אוהש תוח"וד לש םיפלא-תורשע
ותודעו ,הזמ שגרתהל לדח רבכ אוה - (טפושל םראווצ םיטישומ ,עודיכ ,ראשה)
אובל ויבגל .(םיש"לצ תרתוכה תחת ,ןלהל האר) "תטלקומ העדוה" ןיעמל תכפוה
עדוי םג אוה .ונתיאמ דחא לכ יבגל "הדובעל תכלל" ומכ הז דיעהלו טפשמה-תיבל
אוהש תורמל - תירקש וליפא וא ,תקייודמ-אל תודע לע ןידל דמעוי אל םלועל יכ
אל םא" קוחב םישנוע םיעובקשו ,תמאה תא רמול וילעש טפושה י"ע רהזומ
."ןכ השעי
ותוא לעופ ןאכ - םשאנל "ןימאמ אל" אוהש עבוק טפושה רשאכ :תישילשו
וז רשא ,םיינזאמה תופכ לע ולרוג רשא םדא דיעמ :ךפיהל לבא ,קוידב ,ךילהתה
דימת טפושה"ש ול ורמא ותוא םיבבוסה לכ רשאו ,טפשמה תיבב הנושאר םעפ ול
הארנה רבד ,ותוא "ריהזמ"ו טפושה אב ,ךכב יד אל וליאכו ."םירטושל ןימאמ
רמוא הז םאה לבא ,טפושה לע ער םשור השעי הזכ דעש יאדווב .םויאכ ויניעב
?רקשמ אוהש ?רכוז אל אוהש
םא תעדלו ,םייניעב דעל טיבהל :יגאמ חוכ הזיא םהל שיש םירובס טפשמה יתב
יל שי יכ וינפב ריהצא ינא :ליגרתל טפוש לכ ןימזמ ינא .תמאה תא רמוא אוה
לש השולש ,םינשי םילקש הרשע לש תורטש ינש ,ןשי לקש לש דחא רטש סיכב
המב רמול חילציש ימ .םינשי םילקש ףלא לש העבראו ,םינשי םילקש םישימח
,ל"ומה ןובשח לע ,הז רפס לש םיקתוע הרשע ,סרפכ ,לבקי - אל המו רקשמ ינא
שולשל תובייחתה לע םותחלו ,אלמ ףסכב םתונקל ךרטצי - חילצי אלש ימ .ןבומכ
.דבלב "ןימאמ ינא"ה ךמס לע םדא עישרי אלש םינש
התומת-ינב לש תויודע ךמס לע תונקסמ עובקל אלא הרירב ןיא םימעפל ,תמא
לבא ,('וכו המילב-ינמיס ,םימוליצ ןוגכ) םייצפח םיאצממ לכב תוכמתנ ןניא רשא
תודע-דגנכ-תודע ךמס לע םשאנ לש ותעשרהל - ילילפ טפשמב דחוימב - עיגנש דע
תוכריפ וא תוימינפ תוריתס העישרמה תודעב ןיאש ךכ לע קר אל דיפקהל שי
-הארמב העט אל דעהש ךכל - הייולת-יתלב - תינוציח היאר שיש אלא ,תוינויגה
דע איה הלאש ךא ,םויה םג תמייק תאזה הבוחה .ונורכיזמ רבד טמשנ אלו ,ויניע
.טרפב הרובעתל טפשמה יתבבו ,ללכב תמייוקמ איה המכ
לקשמ הל ןיא המצעלשכ איה ,רטוש אוה העיבתה דעש הדבועה יכ םג רוכזל ךירצ
איבהל ץחל םירטושה לע לעפומ רשאכ ,םויהד תוביסנב דחוימב ,"ףדוע"
ןורכזה תומכ - תודעל דעו הרקמה זאמ תוח"וד רתוי םשר דעהש לככו ,"תוסכימ"
.רתוי איה התוחפ םייוסמה הרקמה יבגל ולש
עוגפל הלוכי םירטוש לש םהיתויודע ינפב הלאכ תוכושמ לש ןתבצהש ןוכנ
תא :חרזאה לש אלו ,הנידמה לש הייעבה וז לבא ,םירטושה לש היצאביטומב
.טרפה לש ונובשח לע ומייקת אל םתא תאזה "היצאביטומ"ה
.ונינפלש הרקמל - ןאכמו
םייתדבוע םיטרפ רכוז וניא אוהש םימעפ המכ הדוה ומצע רטושה הזה הרקמב
,תדיינב ותיא תורוחב ויה םא רכז אל אוה ,לשמל ,ךכ .עוריאה ןמ םימייוסמ
לכמ םלעתה אמק טפשמה תיב .(ןלהל האר) תחא הכלשהמ רתוי הל שיש הדבוע
.הלאה "תוחכש"ה
הלאל תוכופה תודבוע לע דיעה אוהש ,רטושה לש ונורכז ול דמע אל ךכ ידכ דע
גהנ תא ןהב טיעלהל הסינ אוהש הלאלו ,םושיאה-בתכב טרפ ומצע אוהש
.ךשמהב הילע דומענ דוע הילע םגש השרפ ,הבוהצה תירחסמה טאיפה
לע יכ לארשי-תרטשמב רתויב םיריכבה םיגרדה יפמ תאזו - םיעדוי רבכ ונא םויה
."תוסכימ" שי ."הפיכא"ה לש תיתומכ הרבגהל םיצחל םילעפומ העונתה-רטוש
-רסחו יביטקייבוא רוביצ-דבוע אוה רטושה היפל החנהה תא דוע לבקל ןיא ןכל
.םייוסמ "יתלחתה" ןורתי" ,a-priori ,ול שי ןכלו ,סרטניא
גישהל הריתי תוטיהל םילגמ םירטושו םירקוח םימעפלש תאז םג םיעדוי ונחנא
יכ חינהל רשפאו ,(ליעל הרכזוה רבכש ,העודיה וספאנ תשרפ האר) תועשרה
ןעמל רקשל "רתומ" םא ירהש ,כ"בשה-שיאמ רתוי בוט וניא העונתה-רטוש
?םיכרדב-תוחיטבה ןעמל םג רקשל רתוי אלש עודמ ,ןוחטיבה
- רוכזל לגוסמ אוהש הממ רתוי רטושה לע םיסימעמ הרטשמב דוקיפה-יגרד םאו
החצנה-יעצמא י"ע :תורחא םיכרדב םירתופ הלאכ תויעב לבא .הייעב םהל שי
יפכ ,"ונשפנב" אוה רוזמרל-תויצה םא .םידע-יוביר י"ע וא ,('וכו םוליצ)
,בר ףסכ הלוע הזש ןוכנ .'וכו ,םירטוש ינש וא ,המלצמ ודימעיש ,םירמואש
לש םבג לע רותפל ןיא תאזה הייעבה תא לבא ,יד ןיא הנידמלש ןוכנו
.הגהב-םיזחואה
יכ םידמל ונא - המואמ "רכז אל" רטושה הז ןיינעב םג - תמשאנה לש התודעמ
תושוע המ .םייחרזא םידגבב ןהמ תחא תוחפל ,תדיינב תורוחב יתש ותיא ויה
!?תדיינב רטושה םע תורוחב יתש

ידכ ילוא .תדיינב תויהל ויה תובייח ןדיקפת ףקותב רשא תורטוש ויה ןה :'א תורשפא
תא דומלל" ידכ ילואו ,ח"ודה תא םשרש רטושה לש ותודעל ,שרדיי םא ,עויס ףיסוהל
- ןדיקפת היה הז םא לבא .רטוש ותוא הארש המ וארש ןהילע הקזח זא םגו - "הדובעה
.הארנכ ,תמאה תא רמא אל רטושהש םושמ ?דיעהל ואבוה אל ןה עודמ
דציכ ןהל תוארהל .ןהינפב "ץיוושהל" הצר אוהו ,רטושה לש תורבח ויה ןה :'ב תורשפא
.ןבומכ ,ספא אוה םג ,הלאכ תונוצר י"ע תענומה תודע לש הלקשמ .םיגהנ "קפוד" אוה

םע דחי :ףסונ קוזיח שי "תויומכ" הנחתל איבהל רטושה לש זעה ונוצר ןיינעל
ירבדל רשא ,הבוהצ תירחסמ טאיפ לש גהנ ,ףסונ גהנ רטושה רצע תמשאנה
אוהש ידכ ,תמשאנה לא טאיפה גהנ תא איבה רטושה .עוריאל דע היה רטושה
?דמעמ ותואב - דיעהל ןמזוה אל אוה םגש - טאיפה גהנ רמא המ .וירבד תא רשאי
וליאו ,"ילובג" בצמב רוזמרה תא ורבע הינפלש תוינוכמה יתש יכ רמא אוה
."םודא לופ"ב הרבע תמשאנה
,הנושאר הדמע תמשאנה יכ טפשמה תיבב דיעה ,תאז תמועל ,ומצע רטושה לבא
יכ תרמוא וז הריתס .עוסנל הלחה םואתפו ,"רכוז אל ,תוינש םישולש ילוא"
ואיבהל הנווכ לכ ול התייה אלש ףא - טאיפה גהנ תא "תנכתל" הסינ רטושה
.המשאב הדותשו ,טפשמב יוכיס הל ןיאש ןימאת תמשאנהש ידכ לכהו - תודעל
אלש ךכב ... םודא רואל תתייצ אלו ... בכרב תגהנ"ש המשאב ?המשא וזיאב
איה היפל ותודע םע בשייתמ הז דציכו ."...העיסנב תכשמהו ... ךבכר תא תרצע
?"רכוז אל ,תוינש םישולש ילוא" םוקמב הדמע וליפאו ,הרצע ןכ אקווד
!בשייתמ אל הז :הבושת
גהנש הרוק םוי לכ אלש ןוויכ ,גירח ךכ-לכ היה עוריאה יכ וימוכיסב עבותה רמא
רכז תמאב אוהש ןכתיי .ןכתיי .םודא רואב עוסנל ליחתמ םואתפו ,רוזמרב דמוע
עוריאה תא "קיבדה" אוה לבא ,ךכ הגהנ רשא תישופיח םע עוריא םיטרפ-יטרפל
םע שגפמה ןיב םשרש תוח"ודה ףלא םירשע ךותמ רחא ח"ודל ,ויתודבוע לע ,הזה
.ותודע ןתמ ןיבל תמשאנה
הנמיהמ" :ךכ טפשמה תיב י"ע הראות רשא ,רטושה לש ותודע :תורחא םילמב
לכ דעל םירוכז יכ יתעד החנ ... תקייודמו תיארחא ,תיניצר ,הנכ ... גייס אלל
הל םיעיגמ ילוא - "... תמא רבוד ... ןימאו קייודמ ,יתימא רואית ... עוריאה יטרפ
.ןוכנה הנמז לאו ,ןוכנה המוקמ לא הריבעהל שי לבא ,הלאה םיביטלרפוסה לכ
לש תודעה וב קיתב .תרחא תודעב ,רחא קיתב םה םינוכנה הנמזו המוקמו
!םשר ומצע אוהש יפכ - "םושיאה תודבוע"ל המיאתמ רטושה
תיבב ומוקמ - םיילאיצנטופ םידע וא ,םידע "תנכתל" הסנמ רטוש רשאכ
רטושהש רבדה שוריפ - ול "ןימאמ" דוע טפשמה תיב הז לכ ירחא םאו .רהוסה
רמוא םג אוהש ."תויעוצקמ"ב תאז השוע םג אלא ,השוחנ חצמב רקשמ קר אל
.תמא-רבוד אוהש טפשמה תיב תא ענכשל חילצמ םגו ,תמא-אל
אוה ולש ח"ודב :תמא-דעכ רטושה לש ותונימאל תעגונה הדוקנ דוע ןאכ הנשיו
רמא אוה ףוסבש דע ,ותודע לכ ךרואל רמא אוה ךכו ,"ןגאווסקלופ" םשר
,העט אוהש רורב ,תמאה תא רמול שקיב אוה םימתבו-תמאב םא ."תישופיח"
.וידימ ול קמח רשא רחא בכר ןיבל תמשאנה לש הבכר ןיב לבלבתהו
ףיסוהל ידכ ,"תישופיח"ה ןיינע תא ובילמ הדב אוהש :תפסונ תורשפא הנשי לבא
.ןרקש אלא אוה ןיא - ךכ גוהנל לגוסמש ימו .ותודעל "תונימא"
חונ דואמ ול היהו ,הלאה תודבועה לכמ םלעתה טפשמה תיב :לכה אל דוע הזו
אוה הרקמה-תודבועמ קר אל לבא .םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לע ססבתהל
-הנמזהה לש התויקוחל ועגנ הלא תונעט .תורחאה תונעטה לכמ אלא ,םלעתה
תיב לש וביל-תמושת .דועו ,דועו ,הריבע לכ הליג אל םושיאה-בתכש ךכל ,ןידל
תיפוסה האצותה לא עיגהל ול עירפה אל רבדה לבא ,הלא לכל התנפוה טפשמה
."לוענ" היה אוה הילעש
?ךכ גהונ ,דבלב קדצה תאו ,קדצה תא ויניע דגנל תוושל רומאה ,טפשמ-תיב עודמ
טפושה לש ויפמ ,יקסנירמ הירא ד"וע ןתנ ,ליעל וניארש יפכ ,ךכל הבושתה תא
ןמ קחשמה ילכ תא החומ אוה :("הנומא די") Learned Hand ינקירמאה
!לק ןוחצינב תוכזל ידכ ,ןחלושה

(הנומת) (הנומת)תמשאנה לש ןגאווסקלופה תישופיח ןגאווסקלופ

?"!ךרדה ילושב רוצעל ,'תישופיח'ה םע תרבגה" :לוקמרב ורמאב ,רטושה ןווכתה המל


םיש"לצ

םייוליגל םג תעדה תא ןתיל אלש רשפא יא - !ונל שיו - ונל שיש תונעטה לכ םע
לדומ תויהל הרומא יבויחה לש ותגצהש אלא ,ןגוה היהי אלש קר אל הז .םייבויח
.תואמגוד רפסמ הנה .םיעודי םירבדהו ,יוקיחל


"תטלקומ העדוה וז"

תויהל לוכי אל ןאכ רמאנה ןמ רבד םושו ,ונדמע רבכ "ןימאמ ינא"ה תעפות לע
לופטל והשלכ סרטניא ,לוכיבכ ,ןיא רטושלש ךכב אוה ערה שרוש .דחוימב ירוקמ
,תאז תמועל ,םשאנה וליאו ,(!קוי "תוסכימ") רחש-תורסח תומשאה חרזאה לע
.ןומא-רסוחבו תונדשחב ותודעל סחייתהל שי ,הליחתכלמ ,ןכלו ,"ןיינע לעב" אוה
ותודעל "ינושאר" ןומא לש הדימ התואב סחייתנ םאש ךכב אוה ףסונה שרושה
תוכזל בייחמה ,"ריבס קפס" ותוא ראשיי דימת ,םשאנה לש ותודעלו רטושה לש
תא םישאי רוביצהו ,םיאכז םימשאנה בור ואציי רבד לש ופוסב .םשאנה תא
...םיכרדב לטקב םמצע הרובעתה יטפוש
.הרובעתל טפשמה תיבב ןפוד-יאצוי םירבד ונעמש הנורחאל לבא
.טפושל וראווצ טישוהל אלש טילחה ,ר"זא רפכמ גולוכיספ ,ןמרל יאלפ םשאנה
."רוצע" רורמת בצומ וב םוקמב ,לזרבה-תליסמ ינפל הריצע-יאב םשאוה אוה
טפושה .רטושה לש ותודע תא ךירפהל ושקבב ,ומצעב דיעה םגו ,המשאב רפכ אוה
אקווד - !ואלפתת - ןימאה ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיבמ ,לברא רשא
.םירידנ יכ םא - םלועמ םירבד ויה רבכ יכ ,רקיעה הזב אל לבא ,םשאנל
.רחא םוקמב היה שודיחה
:(ילש תושגדהה) לברא טפושה רמוא

.תמייוסמ תוינולבשב התקל ... םלוא ... הנימא תודעכ התזחנ רטושה תודע"
תא לוט .הריבע התוא ןיגב םשאנה ינפל העסנ רשא תגהנ דגנ םושא בתכ םשר הז רטוש"
.בר ןוימד תאצמו םבגב םושאה יבתכ
.רטושה תודעב יתאצמ אל תאזכו - תודעב אוצמל ינא ץפח רשא ןותנה איה רתי תונימא"
ותבוחל ףוקזל (לולע ,ןכ) לולע ןמוימ רטוש יכ ךכל ינא רע רבודמה הרובעת תוריבעב תע"
לע דואמ השקו ,הריבעה יטרפ תא הדמולמ םירטוש תווצמ םלקדלו הריבע השעמ גהנ לש
.לעמב התייה אל ודי יכ חיכוהל גהנ
."...ןניקסע הסונמו קיתו רטושב רשאכ רמוחו לק"

רתויו רתוי תשבול ותודע ,רתוי הסונמו ,רתוי קיתו רטושהש לככ :תורחא םילמב
םא ,םשאנ עישרהל ידכ הב יד אל תטלקומ העדוהו ."תטלקומ העדוה" לש יפוא
.רתי-תונימא הל קינעמה ,ףסונ והשמ הילא ףרטצמ אל
:םשאנה תא הכזמ אוהש ינפל ,טפושה םכסמו

ךא ,יתרובעתה טפשמה לש ילוגסה ולקשמב וא וכרעב םייוסמ ףחס וא תוחיפ לח יכ ןכתיי"
."ןניקסע ילילפ טפשמב יכ חוכשל ונל לא


בוטהו ערה ,רעוכמה

הז טפוש .תובוחרב הרובעתל טפשמה תיבמ ,וזמג םייח טפושה לע רופיס והז
"העפוה"ב םג ותוא וניאר לבא ,ןוכנ וליפא רבדה ילואו ,םירימחמה ןיב בשחנ
המלצמהש המ הז לבא ,והומכ םיגהונ ויהש םיטפוש דוע םנשי יכ חינמ ינא .הנוש
.הטלק
תיבל ונב תא שיחהל ידכ רהמ עסנ .רתומהמ טעמב ךא תגרוחה תוריהמב םשאנ
.תוח"וד תלטבמו ,תבשחתמ ,טפושה רמוא ,הלאכ םירקמב ,הרטשמה .םילוחה
-הליספ םיישדוח תבייחמה ,תפסות-תריבע םג שי םשאנל .הברס - הזה הרקמב
.ונופצמל דגונמה בצמב אצמנ טפושה .לעופב
4 -כ ךשמל עוציבה-בוכיע םע ,םיישדחל הבוח-תלילש ,סנק ח"ש 10 :ןידה-רזג
,טפושה ריבסמ ,"הנינח תשקבב הנידמה אישנל תונפל לכותש ידכ" :םישדוח
."עוציבה-בוכיע תא ךל ךיראא ינאו ,ילא בותכת - הבושת לבקת אל םאו"


רנילרב תשרפ

ביתכת הרטשמהש ןכומ אל ,וכעב םולשה טפשמ תיבמ ,רנילרב לאומש טפושה
.הדובע-יאנת ול
150 -כ ,םילבסנ-יתלב תופיפצ יאנתבו ,דחא םויב ,ןידל הדימעה הרטשמה
אל םא ,םהמ םיבר .רתוי הברה ילוא .רתוי ילוא ,הרובעת תוריבעב םימשאנ
רשפאל אל :טפושה תטלחה .(!?תרחא רשפא יכו) תוריהמ תוריבעב ומשאנ ,םבור
.דחא לכל ח"ש 25 לש סנק ,תומדוק תועשרה שיגהל העיבתל
ריזחהל הלאה םירוערעה לכב טלחוה עודיה לככו ,ןידה-יקספ לע הרערע הנידמה
טפוש םק .התשענ ךרדה-תצירפ :בושח תוחפ הז לבא ,שדחמ-העימשל קיתה תא
יל ומתסת אל םתא :ןיעמ והשמ ,הרורב הרוצב לבא ,הנידע הפשב ,רמאש ץימא
.םכלש תויוטשה םע טפשמה תיב תא
ךא ,רחא טפושל ןוידה תא ריזחהל השקיב ,הרוערעב ,הנידמה :ףיסוהל בושח
יפל ,םולשה טפשמ תיב אישנ י"ע ,דרפנב עבקיי קית לכ .הלבקתנ אל וז השירד
.אוה-וילוקיש
,םימשאנה .םמצע לע ןגהל םילוכי דימת אל םיטפושהש ךכ לע רעטצהל קר שי
אשמה תא תאשלמ תונטק ויה םהיפתכ ,ןיד-ךרוע י"ע גצוימ היה אל םהמ שיאש
.תירוטסיה הצמחה .הזה
ראשיי אל אוהשו ,הנורחאה הלימה תא רמא אל רנילרב טפושהש תווקל םג שי
תואדוה לבקל אל :הכופהה הטישב תכלל ,ילוא ,ול עיצמ יתייה ינא .דיחיה
רשאכ םשאנה לש ותאדוה תא לבקי אל קדצ טפוש"ש ךכב תאז קמנל רשפא)
אלש ןוצר ךותמ אלא ,ותמשאב הנומא ךותמ הנתינ אל ותאדוה יכ ששחה םייק
תא עומשל ךרטצת רשא ,תכרעמה תא ךכב םותסלו ,("ףסונ הדובע-םוי דבאל
-רדס תא הנשת הרטשמה יכ חיטבי הז םג :הרובעתה-יטפשמ לכב תוחכוהה
םיכורכ תמאב רשא הלא - תמאב-םירומחה םירבדה ןמ ליחתתו ,הלש תופידעה
- בר ןוכיס רשא ,החכוהל-םילקה םירבדה ןמ אלו - םיכרדב תוחיטבה ןוכיסב
.תיזכ ולו םהב ןיא - ללכב םא


"קוחב ותרדגהכ 'ףויז'ב לבוג"

לטנ 3.8.88 םויב .29.7.88 םויב םיכרד-תנואתב תברועמ התייה יקסבורביל סיריא
תא") ךכ לע רושיא הל ןתנ ,הלש הגיהנה ןוישר תא יתרטשמה תונואתה-ןחוב
יאובת הל ורמא ,רחמ האב .רחמ יאובת רמאו ,("םייתניב ,הז םע גוהנל הלוכי
תרחא הביסמ רדענ וא השפוחל אצי ןחובה הל ורמא ,םייתרחמ האב .םייתרחמ
.יאובת-יכלת ,יאובת-יכלת .ותדובע םוקממ
הליספ וצ דיב הל ןתנו ןחובה רזח 23.8.88 םויב רשא דע ,האב-הכלה ,האב-הכלה
האר ,לבא .הגרד התואמ הנופצ וא חקפמ תגרדב ןיצק ידי לע םותחה ,תילהנימ
ואלומ םיטרפהו ,11.8.88 םויב דוע ,"וקנאלב" ןיצקה ידי לע םתחנ וצה ,אלפ הז
,תלבקמה ידיל וצה רסמנ וב םויב קר תאזו ,רטושה ידי לע אלא ,ןיצקה ידי לע אל
.ןכ ירחא םייעובש טעמכ ונייהד
שי יכ הרובס איהש ןמיס ,טפשמה ינפל תילהנימ הליספ וצ תנתונ הרטשמה םא
טעמכ הזה הרקמב התכיח הרטשמה עודמ - אוה ךכ םא לבא .ותגיהנב ןוכיס
?שדוח
תיבל הררע ,יקסבורביל לארשי ןידה-ךרוע ,הלעב תועצמאבו השאה הכלה
.הליספה-וצ לע טפשמה
:ותטלחהב ,אבס רפכב םולשה טפשמ תיבמ םלעומ דוד טפושה רמוא

,ןחובה ידי לע אליממ ספתנ ןוישרהש םושמ הז הרקמב הרטשמל ןמזה קחד אלש יתמשרתה
וחקל אל) הנוישר תא שקבל הרטשמב בצייתתו תשקבמה ץורת אליממש הרטשמה הרבסו
םיפוחד םיניינע םנשיש הדבועה ףרח ,הדובעה םוקממ םימעפל םירדענ הרטשמבש ןובשחב
.וירוחאמש הלועפה הלוספש ומכ לוספ אוה הז לוקיש .םהב יולת םדא לרוגש
ןיצק לש הליספ וצ ילב הגיהנ ןוישר סופתל הרטשמה תיאשר המ ךמס לע עדוי ינא ןיא
... ךמסומ
אוה - םותח וצ .חקפמ תגרדמ התוחפ הניא ותגרדש ןיצק ידי לע םתחיהל ךירצ הליספ וצ ...
אלמי רחא והשימש תנמ לע ,"קלחה לע" המתח .םיטרפה לכ וב ואלומ םתחנש העשבש וצ
.הניקת הניאו ןידכ הניא רסחה תא וצב
קר םתח וילע םתחש ןיצקהש הדבוע גיצהל רמייתמ ,רחא דעומבו ,רחא ידיב וצה יולימ ...
.קוחב ותרדגהכ "ףויז"ב לבוג ןבומכ הזו ,וצב עיפומה ךיראתב וילע םתחו ,אלוממ וצהשכ
ינאו ףקות ול ןיאו לוספ אוה הרטשמה תכמתסמ וילע וצהש רובס ינא ל"נה תוביסה לכמ
המצע הנואתל ללכ סחייתהל ילבמ השוע ינא תאז .תשקבמה לש הנוישר תרזחה לע הווצמ
.הבישמה תא לוספל הליחתכלמ הקדצהלו ,התרמוחלו


דצהמ טבמ

:רקב השמ ר"דה יל רמוא ?הרובעתה-טפשמ תא ןטפשמ-אלה ןעדמה האור דציכ

תונואת יקית 13,000 -כב קסעתהל םירומאש ,םיטפוש 22 םיבשוי הרובעתל טפשמה יתבב
לכל - טפושה לע סמועה .(טפשמ תבוח וא טפשמ תרירב) העונת תוריבע 180,000 -כו ,הנשב
.תורחא תוריבע 40 -כו ,תונואת יקית 2.5 -כ אוה - הדובע-םוי
ךילהה לש ותעפשה יוצימ תא תענומה תיטופיש "היצזיטרדנטס" חרכהב רצוי הז סמוע
גהנה לצא םרוג ענ טרס לש ךילהתב העונת יטפשמ .תיתעתרהו תיכוניח הניחבמ יטופישה
יבגל ילילש סחי תרצויו ,ותקדצ תא חיכוהל תורשפאה ול הנתינ אלש השוחתל ןירבעה
.יטפשמה ךילהה
רצוי ,הנואתה קיתב ידוסי לופיט רשפאמ וניא טפושל םיכרד תונואת יקית יוביר ךדיאמ
תעשרהב כ"דבו יטרדנטס ןפואב ד"הספ תא עבוק טפושה ןהיפל "תויטפשמ תומכסומ"
גהנה תולבגמב םירושק םהש ןיב - הנואתל ומרת רשא םירחא םיפסונ םימרוג וליאו ,גהנה
םיכוז םניא הלא לכ - תיתשתה ייוקילבו בכרה תוניקתב םירושק םהש וא ,ותונמוימו
הלאה םיפסונה םימרוגה לש םנוקיתל טפושה לש תירשפאה ותעפשה .יוארה טופישל
לע םיאב םניא הלאה םימרוגהש איה האצותה .רסחב הקול וא ,תדספנ ,אופיא ,תאצמנ
טפושה היהי ןהל ,תורחא תופסונ תונואתב יוטיב ידיל האב תילילשה םתעפשהו ,םנוקית
.הלילח רזוחו ףסונ ןמז שידקהל ץלאנ
תיעוצקמ הזיטרפסקא םילבקמ אל םגו ,חטשב הרוקש הממ םידדובמ םיטפושה םיתעל
םיגהנה תא דימעהל הדיקפתש תכרעמהמ קלח םהש העונתה-ינחובמ םינוזינ םה יכ הבוט
םשל .חטשה לא רתוי תאצלו ,טפשמה תיב םעטמ םיחמומב רזעיהל שי .העיבתה םעטמ ןידל
ת"וחודה רפסמ תתחפה םגו ,םיטפושה רפסמ תלדגה בייחמ הז ,ןמז רתויב ךרוצ שי ךכ
.עוציבה תויושרב םימרוג לש תוירחאה תא ןוחבל םג בייחי הז .טפוש לכל םיקיתהו


?םיכרדב תוחיטבל םימרות הרובעתה-יטפשמ םאה

שי םאה .תיתוכיא ןהו ,תיתומכ ןה דדמנ ,תרחא תוליעפ לככ ,הרובעתה-טופיש
?םיכרדה תונואת לש המרה ןיבל - תיתומכ וא תיתוכיא - וז תוליעפ ןיב רשק
דח איה ןוינכטה לש םיכרדב תוחיטבל זכרמהמ רקב השמ ר"דה לש ותעד
:תיעמשמ

אל תללכומ המרב תוח"ודש םושמ ,רתויב הסג תועט השוע ,הזכ רשק אוצמל הסניש ימ"
ףקשל לוכי אל ומצעלשכ הז ןותנש יאדוובו הפיכאה לש לעופב העפשהה תא ףקשל םילוכי
."םירחאה םימרוגה תעפשה תא

,הקיטסיטאטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל יתכרע ןאכ םיאבומה םיפארגה תא
םיעיגמה תוח"ודה ירפסמ ןיב - ורדעיה לע וא - םאתימה לע עיבצהל םילוכי םהו
.תונואתה ירפסמ ןיבל הרובעתל ש"מהיתבל
םע תונואתה ידממ לש תיללכה תוחתפתהה תא םיאור ונחנא 1 'סמ רויצב
,"הפיכאה תויביסנטניא"ל סחיב ,1951 תנשמ לחה ,םיטלחומ םירפסמב ,םיעגפנ
.15 ליג לעמ שפנ ףלא לכל ,(תונואת אלל) הרובעת-תוריבעב םימושיאה רפסמ :ירק
לש התרטמש ןוויכו ,"ספתיהל" ,טרפכ ,גהנ לכ לש יוכיסה לע עיבצמ הז ןוירטירק
ןוירטירקה והז יכ יל הארנ ,טרפה לע תילאודיבידניא העפשה איה הפיכאה
תוחיטבל הרובעתל טפשמה יתב לש םתמורת לע םירבדמ ונחנא רשאכ ,םיאתמה
:"םייסחי" םיפארג ינש הז לומ הז םידמוע ,תאז תמועל ,2 'סמ רויצב .םיכרדב
.עונימה-תמרל תיסחיה תונואתה תומכ לומ "הפיכאה תויביסנטניא"
- םיכרדב תוחיטבה ןיבל "ספתיהל יוכיסה" ןיב והשלכ םאתימ האורש ימ
.םוקיש
####### םיפרג ןאכ #######

הליענ

הבהאמ םיאב אל

בתוכ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ אלממ םינפל ,ןהכ םייח סומידב-טפושה
:(ןידה-יכרוע תכשל לש יעוצקמה תעה-בתכ) טילקרפהב

םינכומ םניא ןיד-יכרועש םושמ םיאלפ תדרוי טופישה תמרש םירמוא םיטפוש יתעמש"
םיננולתמ ןיד-יכרוע יתעמשו ;םרשוי תניחבמ םיקול וא ךרוצה יד םידמולמ םניא וא יוארכ
ןיסומינ אל םהל ןיאש ,םייתלצעב םהיניד םיקסופו תולצעב םתכאלמ םישועש םיטפוש לע
אה ,רמוא ינאו .שדוקה חור םהילע החנ וליאכ תואשנתהבו תונלדגב םיגהונשו ,תונלבס אלו
אלא הניא ,התדימו הביט ,ןיד-ךרועמ הל תופצל יאשרו לוכי טפוש רשא הרזעה :אילת אהב
."ותוריהמו ותוליעי ,ותוכיאו ותמר ,ןיד-יכרועל ןתונ טפושה רשא תורישה לש היצקנופ

:ןהכ טפושה ךישממו

תובהלתה ,הבר הבהא ןתחלצהל תוכירצה ןה תוכאלמ ןידה תכירע םגו הטיפשה םג"
יתלב הדמתהו ;ללכהו תלוזה תורישל ,קדצל תובהלתה ;טפשמל ,עוצקמל הבהא :הדמתהו
.הניבכת ןפ יוביל תוכירצ ,הדמתהה וליפאו תובהלתהה םג ,הבהאה םג .השק הדובעב תיאלנ
רגתאה ןמו ,וינפל םינעוטה לע קדצ טפוש הרשמש הארשהה ןמ ליעומו בוט יוביל ךל ןיאו
."וטפוש ינפל ביצמ ןנוחמ ןעוט רשא

לכו ,ה'רבחל רפסל ץורל ,רהמ רומגל :הבהא ןיא הרובעתל טפשמה יתבב
.חבושמ הז ירה הברמה
תושעל וילע ץחול טפושהש ירחא ותשגרה לע רבעשל יתרטשמ עבות יתלאש
דחא ףא :יננע .לק סנקב רטפיי הרומח הריבעב םשאנ היתובקעבש ןועיט-תקסיע
םיקיתה לע וליפא םחליהל רשפא-יא םימייקה סמועבו םיאנתב .הזמ שגרתמ אל
רומא אל הזו ,םירהצה ירחא עברא העשה דע קית להנל םיראשנ אל .םיבושחה
.םלוכ יבגל רומא הז .םינטק םידליב תולפוטמה תועבות יבגל קר
יפכ ,הלא לכ :הרובעתל טפשמה יתבב תויוצמ ןניא ונמנש תונוכתה ראש םג
תיבב טפוש הרשמש "הארשה"ה הפיא לבא ,"הניבכת ןפ יוביל תוכירצ" ,רמאנש
רשאכ - "וטפוש ינפל ביצמ ןנוחמ ןעוט רשא רגתאה" הפיאו ?הרובעתל טפשמ
אל טפושה רשא רגתא הרובעתה-טפוש ינפב ביצהל לוכי ןנוחמ-אל ןעוט וליפא
?ותיא דדומתהל הצרי אל וא/ו לכוי


ליחתה הז דציכ

י"ע ,םולשה טפשמ תיבב לארשיב תונודנ הרובעתה-תוריבע ויה 1959 תנשל דע
רדסהב התייה הרובעתל טפשמה יתב לש םתליחת .םולשה טפשמ תיב יטפוש
,הרובעתה תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה תסנכל הלשממה השיגה 1957 תנשב :"ינמז"
תוארוה לש ןתפיקע ךות ,"תלבגומ הפוקתל" הרובעת יטפוש תונמל תרשפאמה
.םיטפושה קוחב רשא תומייוסמ
תווצ תונמל עצומ" יכ הלשממה הרמא 1957 תנשמ קוחה-תעצהל רבסהה ירבדב
םג םהמ שרדית תיטפשמה םתרשכהל ףסונ רשא ,םידחוימ הרובעת יטפוש לש
תויהל תסנכה התייה הכירצ .(ילש השגדהה) "הרובעת יניינעב המיאתמ הרשכה
םושמ ,םייניע תזיחא אלא היה אל הזה "ףסונב"הש תוארל אל ידכ הרומג תרוויע
ןידה-תכירע עוצקמב קתו לכ שרדיי אל הרובעתה-טפושמ יכ עבקנ המצע העצהבש
-קתו םיעבוק ולש םייתלחתהה תורישכה יאנת רשא ,םולשה-טפושמ לידבהל)
ןכא 1958 תנשבו ,הרומג תרוויע התייה תסנכה םנמאו .(םינש שולש לש ילמינימ
.הרובעתה תדוקפל ל"נה ןוקיתה תא הרשיא
השקיב ,םינושארה "םיינמז"ה םייונימה לש םפקת גופל דמעשכ ,1961 תנשב
קינעהל רשפאמה ,הרובעתה תדוקפל ףסונ ןוקית רשאל תסנכהמ הלשממה
ןיב ,רמאנ םעפה רבסהה-ירבדב .עבק-לש-יונימ םיינמזה הרובעתה-יטפושל
םג בטיה תורכינ" הרובעתה-יטפוש לש םתוחמתהו הטיפשה תשחה יכ ,ראשה
- ןרפסמ רשא ,םיכרד תונואת תעינמלו הרובעתה יניירבע תעתרהל הכרעמב
.(?רכומ עמשנ) "1958 זאמ תחפ - םיגהנהו בכרה ילכ יובירו לודיג תורמל
,הנמז-םרט הרזפתה תישילשה תסנכהש םושמ ,דמעמ הקיזחה אל וז קוח-תעצה
,הלשממה הרזח ךכיפל .זא היה אל ןיידע קוח תועצהב ןוידה תופיצר קוחו
לבקתהל היה דיתע רשא ,ףסונה ןוקיתה תא שדחמ העיצהו ,1961 ףוס תארקל
תינצחש תוחפ הברהב התייה הלשממה - !אלפו אלפה - םעפה .1962 ךלהמב
אל רבכ םיטפושה לש םתוחמתהו הטיפשה תשחה םעפה .הלש רבסהה ירבדב
יניירבע תעתרהל הכרעמב "לקשמ בר םרוג" קר אלא ,"בטיה תורכינ" ויה
ןרפסמב התיחפה לע תרבדמה הקסיפה וליאו ,םיכרד תונואת תעינמלו הרובעתה
תיזכרמה הכשלה ינותנב ןויעו ,לילכ המלענ וז הקסיפ - "1958 זאמ" תונואתה לש
,דרי אלש קר אל תונואתה רפסמ 1961 דעו 1958 תנשמ :עודמ הלגי הקיטסיטטסל
!10% -ל בורקב ,הלע וליפא אלא
התייה אל םיכרדה-תונואת יניינעב הרובחתה דרשמ י"ע תוירבה-תאנוה :רוציקב
להנימ לש רבעשל ולהנמ לשו ופרוק םייח הרובחתה רש לש תירוקמה םתאצמה
;1986 טסוגוא ,7 וטוא ,םיתמ םיטוש האר) ברימע השמ ,םיכרדב תוחיטבה
:בגאו .ןכמ-רחאלש ןוילגב חכוותמל-הבושת ;וירחאש-ןוילגב ברימע תבוגת
,הלאה םירקשה תצפהב ופרוק ךישמה ,17.7.87 ,לארשי לוק ,יעובשה רוטהב
400 -ה תמרל הנשל םיגורה 600 -ה תמרמ תונואתה-ירועיש ודרי ותפוקתב וליאכ
-400 -ה תמרמ תונואתה-ירועיש ותפוקתב ולע השעמלש דועב ,הנשל םיגורה
התואו ,רתוי ףא ילואו ,הנשל םיגורה 500 -ה תמרל הרזחב הנשל םיגורה סונימ
.(!?יתמ דע .זא רבכ הנמתסה היילע


!ןכערב ,אי

וירבח לשו ופרוק רשה לש יטילופה םרומו ינחורה םהיבא ,יקסניטוב'ז באז
("!רובשל ,ןכ" :איה ותועמשמש) הזה יוטיבב שמתשה ,הרובחתה דרשמ תרמצב
הירא לע םסרופמ רופיס םג ונשי .תיללכה םידבועה תורדתסהל ותוסחייתהב
,דבוע רחא דבוע ףרוט היהו ,תורדתסהה לש לעופה-דעוה תיבל סנכנ היה רשא
ףרט היראהש דע ,הדגאה ךכ ,ןירשימל להנתה לכה .םרדעהב שיגרי שיאש ילבמ
!ורדעהב לכה ושיגרה דימ םעפהו ,התה קלחמ ... תא
!?םמלעיהב והשימ שיגרי םאה ,הרובעתל טפשמה יתב תא היראה ףורטי םאו
הניחבהמש דבלב וז אלש איה לארשיב הרובעתה-טפשמ לש תירקיעה הייעבה
טפושה םע ןויאר ,ליעל האר) דואמ טעמ םרות אוה תימוחת-ןיבה תיעוצקמה
םימרות הרובעתה יטפשמ םאה תרתוכה תחת ,ליעל האר) ללכב םא - (טרפוה
ויתורטמ תא םגש אלא ,דעונ אוה ןמשל רשא תורטמל - (םיכרדב תוחיטבל
.םישגמ אל אוה ,"תוימינפ"ה ,תויביטקייבוסה
,"םיקית רוגסל" איה הרובעתל טפשמה תיבב תיזכרמה הרטמה יכ ליעל םג וניאר
,לק םושיאל הפלחהב הנואת לש קית רוגסל תפכא אל ,עבותל םגו ,טפושל םגשו
,"איה ונשפנב" לע םירבדמ ."םיירהצה ירחא עברא דע ראשיהל אל"ש דבלבו
...שקב םירגוסו
ןיא רשא ,דירטמו קיצמ רבדב ונלש םייחה-תוכיא תא םוגפנ המל - אוה ךכ םאו
?"תונחה תא רוגסנ"ש ונל ףידע ילוא ?תלעות וב
המרופרל הדעו םיקהל הרובחתה רשו םיטפשמה רש וטילחה 1986 תנשב
דואמ ןקפס יתייה (הנש התוא רבמטפס ,8 וטוא) הליחתב .הרובעתה-טפשמב
שדוח ,11 וטוא) רתוי רחואמ לבא ,(ןלהל ,'א קרפ ,ישש רעש ,"הדעו דוע" האר)
טפשמב אל" האר) יתשקיב ,הבכרהו הדעווה-תויוכמס וררבתנשמ (רבמצד
.ריהזו גייוסמ טידרק .טידרק הל תתל (ןלהל ,'ב קרפ ,ישש רעש ,"הדפית
:זא יתרמא

ינא ."חוצחצו חוליג" לש תושדח תוריבע ףיסוהל .רימחהל עיצת הדעווה יכ ,ןבומכ ,ןכתי"
המ לכ תא "תומושר"ב םסרפל ידכ ריינ קיפסמ שי יתלשממה סיפדמל םא חוטב אל ירמגל
רשפא-יא םיגורהה תאו ,ונלגרוה רבכ ךכל לבא ,ףולשל לוכי עורפהו ינלוחה ןוימדהש
."דוע גורהל

,קוינאימד טפשמב ןידה-תיב-באכ ,הדעווה ר"וי ,ןיול בד טפושה הנמתנ םייתניב
רצומ"ה יבגל) ןנכותמל רבעמ הברה קחדנ תאזה הדעווה לש התדובע םויסו
,'ו קרפ ,ישש רעש ,לילא תאופר - ןיול תדעו תוצלמה האר - הדעווה לש "יפוסה
תא ןוחבל ידכ 1984 תנשב ופרוק רשה י"ע התנמתנש ,ןדס תדעוו םג .(ןלהל
יאמ ,16 וטוא ,ןויאר האר) לארשיב םיגהנה יושירו הגיהנה תארוה לש תכרעמה
תוישרפ) םיינוציח םיעוריא ללגב םיכורא םישדוחל התפונת תא הרצע (1987
םוש - תודעוולו ופרוק םייח רשל רושקה לכבש הארנכו ,(יושירה ידרשמב דחושה
,םיכרדה תונואת לע ןוידב ,12.7.87 םוימ הלשממה תבישיב) ירקמ וניא רבד
תא ריבעת אלו ,טילחת רבכ הלשממה םעפהש הווקמ אוהש רמא ןיול טפושהשכ
םנמאו - םעפה םג הרקיש המ הז :ןמצייו רזע רשה ול בישה ,תפסונ הדעול ןיינעה
.(הווה ךכ
,ןתרמוחו תוריבעה יגוס יפל ,תרקובמו תגרדומ היצזילרביל יתעצה "הדעו דוע"ב
"הדפית טפשמב אל"ב וליאו ,הגהב-םיזחואה תיסולכוא ללכמ םינוזוחא יפלו
,21 הנקתב ונל יד הרובעתה-תונקת לכמ יכ חיכוהל אב רשא יוסינ יתעצה
.הב "תולכומ"ה תונקתה ילב וא םע ,הריהז הגיהנ תבייחמה
לשו רקב השמ ר"דה לש םהירבדמ קזוחמ - ינא אב הז רפסבש תועצהה קרפב
םג םהה םייוסינה תא ביחרהל עיצמו - טרפוה הדוהי רבעשל הרובעתה-טפוש
,הרובעתה-טפשמ לש ולועמ לילכ ררחשל :"תידסומ" וא ,"תיתרגסמ" הניחבמ
םגו ,הרובעתה ינידמ םג ררחשל .םיגהנה ללכמ דחא ןוזוחא ,הנש לש הפוקתל
ןידל דמעוי - תוריהז אלב גהניש ימ .הרובעתל טפשמה יתב לש דרפנה םטופישמ
ימ .1977 -ז"לשת ןישנועה קוחל (1)338 'עס יפל הריבע לע ,םולשה טפשמ תיבב
"ותושרל" דימענ - תוחונ יא וא הערפה ,הדרטה ,ןוכיס ,העיגפל ותגיהנב םורגיש
יכה-ואלב - תינלטק הנואתל ותונלשרב םורגיש ימ .קוח ותואל (א)215 'עסה תא
.ןישנועה קוחל 304 'עס יפל ,םויכ םג ,ןידל דמעומ אוה
תרגסמ תא ביחרהל םא ,תואצותה יפל ,טילחנ הנש ירחאו .האלה ןכו ,האלה ןכו
דסומ אוה הרובעתל טפשמה תיב יכ חכווינ תמאב ילוא .המצמצל וא ,יוסינה
.ונמז רבע רשא

?"תוארקה"ב םייתסמ קדצה-יא םאה :וא ,םיבולשה םילכה ןורקע לע :'ז קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד