,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .224 - 214 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ד קרפ ,ישימח רעש

ישימח רעש
הבשחמל רמוח

ישונאה םרוגה :'ד קרפ
(1986 רבוטקוא)


אובמ

,הנושארבו-שארב ,רומא - םילילפב ןדה טפשמ תיב לככ - הרובעתל טפשמה יתב
הייושע השינעה רשא הז אלא ,דימת-ץמשומה הז אל .ישונאה םרוגב לפטל
,וכרדב רשא תונכסב ןיחבהל לגוסמ ישוקבש הז ,ףייעה גהנה םאה .וילע עיפשהל
?תינולפ הריבע רובעי םא ול יופצה שנועל ותעד תא תתל לגוסמ
וא ,ץורפל אצויה םדא .השוע אוהש המל ללכ-ךרדב עדומ "ליגר" ילילפ ןיירבע
הזיא .ספתיי םא ול הרקי המ ןובשחה תא ,הנושארבו שארב ,השוע ,שפנ חוצרל
םה - הזכ ןיירבע םישינעמ טפשמה יתב רשאכו .ול יאדכ רבדה םאהו ,לבקי שנוע
.ול םיכרוד םה "בצע" הזיא לע קוידב םיעדוי
-שארב ,תיחנומ ולש הלועפ לכ ,גהונ אוהשכ .ונממ הנוש הרובעתה-ןיירבע
תא לביק ,יח םזינגרוא לככ ,םדאה םג .וייחל הנכסה תשוחת י"ע ,הנושארבו
-א"כשת ,הרובעתה תונקת ינפל הברה - םינש-ינוילימ ינפל דוע תאזה הנוכתה
ישונאה ןימה ,רודל רודמ השרותב תרבעומ תאזה הנוכתה התייה אלמלאו ,1961
.עבטה תואלפנ אלא ,תאז ושע םדאה-תריצי םיקוח אל .דורשל חילצמ היה אל
תא חור-רוקב לקשש ירחא ולומש בכרה ךות לא תיתיזח סנכנ אל גהנ םוש
?ספתא םא ישנוע היהי המ :הלאשה
ללכב הז םאה ?תאזה הקיטמלבורפל םיעדומ הרובעתל טפשמה יתב םאה
!?םתוא ןיינעמ


!תורוק ןה - תומרגנ אל תונואת

תורוק ןניא תונואת" יכ הטובחה המסיסה תא ונישארל ורידחה ונירוענ רחשמ
אלו ,םדאה אוה הנואתל םרוגש ימ יכ רמול המסיסה לש התנווכ ."תומרגנ אלא
.לשמל ,"לזמ רסוח" אל .םינוילע תוחוכ
תונואת ויה אל הממיב תועש 24 תיבב םיבשוי תוירבה לכ ויה ול :רבדה ןוכנ תמא
םרוג הנומתל סנכנ ,ךרדל םיאצוי רשאכו .קדצבו ,עיצמ אל שיא תאז לבא ,םיכרד
תיסולכוא לש בכרהה םא :תורבתסהה םרוג אוה ,וב ריכהל ןכומ אל שיא רשא
הצקה ןמ הנוש תונואתה תומכ לבא ,םינוש םישיבכ ינשב ההז אוה םישמתשמה
?יטנאוולר רטמאראפ אוה "ישונאה םרוגה" יכ רמול רשפא המכ דע - הצקה לא
טסוגוא ,דודשא תמוצ :םיגורה-תבר הנואת ונלצא תשחרתמ םינש המכל תחא
,ןאכ םיגורה הרשע :"תולק" תונואת - ןיבל-ןיב .85 ינוי ,םינובה שגפמ ;81
םע תפסונ הנואת הרקת יתמ איה ןמז לש הלאש קרו ...םש םיגורה השימח
.רתוי וא םיגורה םירשע
אל ,יתפכא אל ,חצור :ישונאה םרוגה לע םיננוקמ לכה םירבדה םירוק רשאכ
.גוהנל עדוי
,ספא-ליגב יתרובעתה ךוניחה תא ליחתהל השירדה תא םיריכזמ בושו בוש
תרפושמ הגיהנ ,תענומ הגיהנ ,הנוכנ הגיהנב תויומלתשה לארשי יגהנ לכל ריבעהל
...'וכו ,'וכו
וינומהב בדנתהל בחרה רוביצל בוט-ןוצר-ירודח םיפוג םיארוק בושו בושו בוש
..."רוטיש" תומישמל
קיפהל רשפא המ .ישונאה םרוגה לש ותולבגומ :לכ-יניעמ םלענ דחא רבד לבא
תיטילופ-תירוביצה היצלטסנוקבו ,תכרעמב םייקה עדיב ,רשפא יא המו ונממ
.תמייקה


?והמו ,והימ - "ישונאה םרוגה"

יכ רמאנ ותא םישוע המ הלאשלו "ישונאה םרוגה" םע תורכיהל הנפנש ינפל
הל ןיא ,תורחא תוצראב םיגהנמ עורג ילארשיה גהנה היפל ,ונלצא תחוורה העידה
שיבכב הנואתה רחאל םימי השולש ןתנש וידרל-ןויארב :ךפהל .יעדמ סוסיב
יכ ןוינכטב הרובחתה רקחל ןוכמה ןמ לדייז דוד ר"דה רמוא (3.8.86) םיכנעתה
הלוע ףאו ,לודגה םלועב וירבחמ לפונ וניא ילארשיה גהנהש םיחיכומ םירקחמה
.םינבומ המכב וילע
םיניזאמ לש תובר תוינופלט תובוגתב ןפלואה דימ ףצוה תופצל היה ןתינש יפכ
יהשלכ תוקפנ סחיל ןכומ יתייה אל לבא ,רקוחה לש וירבד לע קולחל ושקיב רשא
ול המדנש וא - ותוא "ךתח" והשימ רשא ינולפ גהנ לש ותעדל - תרחא וא תיעדמ -
.ותוא "ךתח" והשימ יכ
?"ישונאה םרוגה" ,והמו ,אופיא ,והימ
:הלאמ בכרומ ,טרפה תמרב ,ישונאה םרוגה

אוה םא ,עיגהל לגוסמ אוה וילאש םומיסקאמה ונשי טרפ לכל :תלוכיה לאיצנטופ .א
.ותונריעו ורשוכ אולמב אוה רשאכ ,ןכ תושעל לדתשמ
הז) דלומה ןורשיכה - דחמ :הנשמ-ימרוג ינשמ בכרומ ,ודיצמ ,הז לאיצנטופ
ךותמ ןיב ,וירוממ ןיב ,דמל אוהש המ ונייהד ,שכרנה רשוכה - ךדיאמו ,("םינגהמ"
.ימצעה ןויסנה
אוהש המ ןיב רעפה וא ,ותלוכי בטימכ תושעל טרפה לש ותונוכנו ונוצר :תוירחאה םרוג .ב
.ומצע לע לטונ אוה לעופב רשא ןוכיסה ןיבל ,לבסנ ןוכיסכ ךירעמ
,דחמ ,"תילוגס"ה תוירחאה וא ,ללכ-ךרדבש תוירחאה :םיינשל קלוחמ הז םרוג םג
אוה ינולפש ןכתיי :ךדיאמ ,ןותנ עגר לכבש תוירחאה ונייהד ,"תיושכע"ה תוירחאהו
תא השע אוהו ,תוטש חור וב הסנכנ תמייוסמ ןמז-תדוקנב ךא ,ועבטמ יארחא םדא
.רבדה ןכוסמ יכ ועדיב השע רשא
הרבשנו ודימ הטמשנ תחלצש ,לשמל ,םעפ-יא הרק אל ונתיאמ ימל :לעופב-תלוכיה .ג
רמוא הז םאה ?םילכ ץוחרל "עדוי אל" אוהש רמוא הז םאה ?םילכה תציחר תעב
לזלזל לחה אוהו ,תוטש חור וב הסנכנ עגר ותואבש וא ,יארחא אל םדא אוהש
!?חבטמה ילכ לש םתומלשב

.חרכהב אל
למעמ ףייע תויהל לוכי התא .עגרו עגר לכב ובטימב תויהל לוכי וניא ונתיאמ שיא
-הז תעמשש ןכתיי .(ךתוא זיגרה לעבהש וא) ךתוא הזיגרה השיאהש ןכתיי .ךמוי
לגרודכה-תצובק יכ רשבמ ךתינוכמב רשא וידארה טלקמ תא ,גהונ ךדועב ,התע
,קדצומ-אל העונת-ח"וד "תפטח" התע-הז יכ ןכתיי .ץורח ןולשיכ הלחנ ךלש
דע זאגה תשווד תא תצחולה ,ךלש תילנומרוהה תכרעמה תא םמוקמ רבדהו
- םצמטצמ ךלש הייאר הדשו ,רצקתמ ךלש תוננובתהה חווט דועב ,הפצרל
.שממ הביס התואמ
קר אל .הכלהכ ולצא דקפתמ אל רבד םוש ,הלאכ םירבד גהנל םירוק רשאכ
העונתה-יבצמ תא הנוכנ אורקל ותלוכי קר אל ,בכרה תא הכלהכ ליעפהל ותלוכי
.ולש "רזעה-ינונגנמ" םג אלא ,םינתשמה
ינפמ הערתהה תכרעמ םג ,ךבטימב ךניא תרחא הביסמ וא ,ףייע התא רשאכ
ךל ריכזמה ןונגנמה לש דוקפיתה-תמר םג תדרוי התיאו ,איה "הפייע" םינוכיסה
ידימ שנוע םג ,םיימש ידימ שנועל ףסונב ,ךל יופצ הרובעת תריבע רובעת םא יכ
...םדא
,ובטימב אל אוה םג - ךבטימב אל התא יכ ךתוא ריהזמה ןונגנמה :תאזמ הריתי
,הלק המונת ףוטח ,רוצע :ךל רמוא רשא ןטק "ןודש" ותוא ךל ןיא וליפאש ךכ
.ךישמת רחאו
לש םדיקפת .הרטשמה אוה התוא רקוחה דיחיה ףוגה ,הנואת הרוק רשאכ
,ילילפ טפשמל םימשאה לש םתדמעה םשל תויאר אוצמל אוה הרטשמה-ירקוח
.תורורבו תוינטשפ "אל/ןכ" תובושתו ,ולשמ "תוצבשמ" ןנשי ילילפה טפשמלו
,(לשמל) ריקב עוקתה בכר - השעמ רחאל דימת - האור ילילפה טפשמה רשאכ
?ריקב ובכר םע עקתיהל גהנל ריתמ קוחה םאה :ומצע תא לאוש אוה
םשאנה תא טפשמה תיב עישרמ - ?תרחא רשפא יכו - "אל" איה הבושתהש ןויכו
- רבדה הרק עודמ הלאשה .ושנוע תא רזוגו ,(תיקוח הנגה-תליע הליג אל אוה םא)
דקפית אל (ליעל 'ר) "ישונאה םרוגה" לש ויביכרממ הזיא :תורחא םילמב ,וא
(טפשמה תיב ,תיללכה העיבתה ,קוחה) תיטפשמה תכרעמה תא תניינעמ - הכלהכ
.תוחפ ףא ילואו ,םושה תפילקכ
אובל הנווכ םוש יל ןיאו ,םה-םהידיקפת תא ורידגה םה ךכש םושמ ?עודמ
היה רשפא ,תונואת עונמל םתלוכיב שי יכ םירמוא ויה םה םא .תונעטב םהילא
תוניצרב אל :דיתע ינפ אלו ,רבע ינפ הפוצ תישנועה תכרעמה ךא ,ךכ לע חכוותהל
.םינפ לכ לע ,תימוהת
,"רעיש תרמסמ"ה ותגיהנ לעו "ישונאה םרוגה" לע רבדמה ,"בוחרב שיאה" םג
רשא תא הכלהכ חתנל עדוי אוה ילוא ."הנורחאה הרושה" תא קר ,השעמל ,האור
,רתומה ןמ הייטסה לע רבדמ אל ,עודיכ ,אוה ךא - קפסב הז םגו - ויניע תואור
."ישונאה םרוגה" לע אלא
,ןוטלשה תועורזל אל - ונל ןיא רשאכ ,ישונאה םרוגה לע רבדל רשפא דציכ לבא
ותוא לש ויביכרמ תא חתנל ידכ םילכ וא ןיינע לכ - הרושה ןמ חרזאל אל יאדוובו
?הנואתל ךכב םרגו ,הכלהכ דקפית אל ויביכרממ הזיא תעדל ידכו "םרוג"
הפש םלוכ רשא םיבתכמ ישודג ראוד-יקשב תפצומ תכרעמה תא האור רבכ ינא
הנואת השוע גהנה םא יל תפכא המ ?ןיינעמ הז ימ תא" :םידחא םירבדו תחא
."?ףייע היה אוהש ללגב וא ,יארחא אל אוהש ללגב ,גוהנל עדוי אל אוהש ללגב
לא לבא ,םכשפנ-תוואכ ותוא וכה - דליה תא תוכהל םיצור םתא :םירקי םירוה
-םכיתויעב תא רותפל וז ךרדב םילוכי םתא .םלועה תא ליצהל ךכב ורמייתת
םג יכ םכל בורעל ןכומ ינאו ,וענמת אל תחא הנואת וליפא לבא - !ילוא - םכלש
לע םידקפומל וליפא :תחא הנואת וליפא ענמנ אל רטמ-לכ-לע-רטוש דימענ םא
"הפיכא"ה-תמר ןיבש םאתימה לע ,רתויב השולקה םג ולו ,הרעשה לכ ןיא אשונה
.תונואתה-ירועיש ןיבל
(טפשמה תיב ,תיללכה העיבתה ,קוחה) תישנועה-תכרעמה לש הדי-רצוק לע
םידיעמה םירבד ,ריכב הרטשמ-ןיצק וידארב םעפ רמאש םירבדמ דומלל רשפא
אוה הריבעב גהנה תא ספות ינא רשאכ :אשונב קסועה לש ברה לוכסתה לע
!תמ רבכ
ונא םיבייח ,ישונאה םרוגב ןרוקמ רשא תונואתה תא עונמל םישקבמ ונא רשאכ
ול תתל םעט ןיא ,גוהנל עדוי אל ילארשיה גהנה םא .וינרקב רושה תא סופתל
הגיהנה-ןוישר תא לולשת םא וליפא ירהש ,ותשינעב םעט ןיא םג .םניחב םינגזמ
םא ,ךדיאמ .גוהנל עדוי וניא אוה ףא רשא ,רחא "ילארשי גהנ" ויתחת אובי ,ולש
םימעפל לבא ,אוה תוירחאה-לילכ םגו ,איה תמלשומ ותגיהנ ילארשיה גהנה
-תארוה לש "המרה רופיש"ב אל םיבאשמ עיקשהל םעט ןיא ,תופייע ףקתנ
-תמיא םג תופייע לש בצמב יכ וניאר ירהש ,"הפיכאה תרבגה"ב אלו ,הגיהנה
.תיוז-ורקל תקחדנ שנועה


?"ישונאה םרוגה" תא "חיבשהל" ןתינ םאה

םיבאשמה לש ילמיטפוא לוצינ ךותו ,הכלהכ "ישונאה םרוג"ב לפטל ידכ
אל הז ךא ,הרקמו הרקמ לכב ותוגהנתה ימרוג תא דדובל ,רומאכ ,שי ,םיימואלה
םומיטפואל ונעגה םרט ביכרמ םושב יכ חינהל רשפא תאז םע דחי .לבחו ,השענ
הדוקנ לכב רפשל רשפא המ תוארלו תוסנל אלא ונל רתונ אל ךכיפלו ,ירשפאה
.דרפנב הדוקנו
רשא לכמו ,ולש דלומה ןורשיכה ןמ ,רומאכ ,בכרומ גהנה לש תלוכיה לאיצנטופ
.דמל
םיגהנ םג ויהיו םנשי שיבכה לע :תושעל המ הברה ןיא - דלומה ןורשכל רשאב
-םירשכומה ןמ הגיהנה-ןוישר תא עונמל עיצמש ימ ."דיב הגה םע ודלונ אל" רשא
עדוי ךניא םלועלו ,םירחא םייח-ימוחתב םג ןויערה לש ותלחה תא ןימזמ תוחפ
.ךב םג רבדה עגפי יתמ
ותמר .ךרד-תצירפל תורשפא לכ םייקה בצמב ןיא ,גהנה לש ויתועידי תמרל רשאב
הזה אשונבו ,הגיהנה ןוישר ול ןתינ רשאכ תעבקנ ילארשיה גהנה לש תיסיסבה
וניא תכרעמב יוצמה עדיה .יטירבה טדנמה זאמ םוקמב שדשדמ הרובחתה דרשמ
יכ רוביצה תא חירכהל תיטילופה תונוכנה םג ספאל-תפאושו ,רופיש לכ רשפאמ
.יוצמה-טעמה תא וליפא הנקי
יוצמה עדיה ךא ,הגיהנה-ינחבמב "הרמחה" לע םירבדמ םעפל םעפמ םנמא
תאז םוקמב .םומינימה-תושירד תא תולעהל רשפאמ וניא הרובחתה דרשמב
לבא ,םיקדצומ-אלה תונולשיכה זוחא תא - רוביצ-יסחי לש לולעפכ - םילידגמ
תא דמול ,שפיט וניאש ,רוביצהו ...היהשכ ךומנ ראשנ ךומנה ףתושמה הנכמה
המל - "טסט"ב חילצהל יוכיסה ןיבל הדימלה-תמר ןיב םאתימ ןיא םא :חקלה
?תוניצרב ןיינעל סחייתהל
האירקה :תיניצר הנואת לכ ירחא תשחרתמה העפותה תא םג ליעל ונרכזה
הגיהנ ,הנוכנ הגיהנב תויומלתשה לארשי יגהנ לכל ריבעהל תינשנו-תרזוחה
"םינוכמ" לע ,םישדח תונויער לע םיעמוש םג ונא ...'וכו תרפושמ הגיהנ ,תענומ
םינונגנמ לש םייטארקורויב םילולעפ אלא םניא הלא לכ ךא ,'וכו ,םהינימל
תעינמל תימואלה הצעומה ךכ ,הרובחתה דרשמ ךכ :םמצעל הקוסעת םישפחמה
.םיכרדב תונואת
רוביצה ברקב ותוא םיציפמ ויה םה ,םהלש תויומלתשהב דמלל המ םהל היה ול
ןותיע לכ יכ תואדווב חינהל רשפא .ימצע-םומיר לש קנע-תועדומ םוקמב ,בחרה
י"ע בתכנ היהש הגיהנ-רועיש לכ ,יתכרעמ-רמוחכ ,סופדל איבהל ןכומ היה
- םיכרדב תונואת תעינמל תימואלה הצעומה לשו הרובחתה דרשמ לש םיצרמה
.והשלכ ךרע ךכל היה ול
-ןוישר תא לבקמה רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה רשא דעש אלא ,דבלב וז אלו
?םייתניב השעי אוה תונואת המכ - תקושה לא בוש עיגי הגיהנה
,הנש ךות ילארשיה גהנה לש הגיהנב-עדיה רופישל הפצמש ימ :תורחא םילמב
הייוצמ הזה ןעטמה תא תאשונה הלגעה .בזכאתהל ופוס - הנש םירשע וא רשע
הלאכ םהב שי - אשונה לע הרובחתה דרשמב םינוממה :הדבוע .אצומ-אלל-ךרדב
(ופרוק םייח) ומצע הרובחתה רש .ילוא ,הנידמה ץורפ זאמ םאסיכ לע םיבשויה
אשונב עיבצהל לוכי אוה םיגשיה וליא לע :םינש שש-שמחכ ודיקפתב ןהכמ
?תונורחאה תותיחשה-תוישרפ לש תיביסאמה תוצצופתההמ דבל ,םיגהנה-יושיר
שקבמ לש "תילוגס"ה ותוירחא-תמר יהמ םויה קדוב וניא שיא :תוירחאה םרוג
םישורדה םילכה יל ןיא) ןכ תושעל עיצמ אל ינא םג הז בלשבו ,הגיהנה-ןוישר
שי וב רשא דיחיה םוחתה והז :וותנ עגר לכבש תוירחאה-תמרל רשאבו .(ךכל
שיא הזה םוחתב אקווד ילאסקודאראפ ןפואב ,לבא ,תושעל המ ילילפה טפשמל
.ןיינעתמ וניא הכאלמב-םישועהמ
ךירעמ ומצע אוהש המ ןיב רעפה יפל תנחבנ ,וניארש יפכ ,גהנה לש ותוירחא
הרוצב גהונש ימ .ומצע לע לטונ אוה לעופב רשא ןוכיסה ןיבל ,לבסנ ןוכיסכ
וניא ומצעלשכ הז ךא ,הרומח הייעב רצוי ,ןוכיסל עדומ תויהל ילבמ ,תנכוסמ
אל םהל ןיא ,רעצה הברמל ,הרובעתל טפשמה יתב ."תוירחא רסח"ל ותוא ךפוה
רבדל לק רתוי .תאזה הלאשל הרקמ לכב סנכהל ןמזה אלו ןיינעה אל ,םילכה
םייק םנמא םא קודבל םוקמב ,"שנועב הרמחה" לעו "תוירחא" לע תחא המישנב
.הרקמו הרקמ לכב הזכ רשק
-טפשמ לש וידי תא קזחל שי וב ירקיעה םוקמב אקווד לבא ,דואמ לבח
דוע לכו ,"טקנאבה לע עוסנל" ול םינתונ ונחנא םש אקווד ,ונלש הרובעתה
םרוגה לש ותוכיא רופישל רבד םורתי אל הרובעתה-טפשמ ,ךכ לע רבגתנ אל
.הגיהנב ישונאה
,תענומ הגיהנ ,הנוכנ הגיהנב תויומלתשהה ,ספא-ליגמ יתרובעתה ךוניחה וא
?ובטימב וניא גהנה רשאכ הלא לכמ ראשנ המ :'וכו תרפושמ הגיהנ
רואב תמוצל סנכנ ,81 טסוגוא שדוחב ,דודשא תמוצב ,רשא גהנה תא ,לשמל ,ולט
רשא ,הסונמו קיתו יעוצקמ גהנ היה הז גהנ .םירחא 23 עצפו ,שיא 24 לטק ,םודא
סובוטואה תגהנ וא ."בבר אלל (היה) ורבע הרובעת תריבעב תחא העשרהמ דבל"
התליג אל קרש וא ,הלשרתה איה םא ,הארנכ ,עדנ אל םלועל - "םינובה" שגפמב
,יקנ היה הרבע איה םג - הנואתה תא עונמל ידכ השורדה הגילפמה תלוכיה תא
.עודיה לככ
םייחב ראשנש הז :ךנעת לבחב תינלטקה הנואתב םיברועמה םיגהנה ינש םג ןכו
.בבר אלל הארנכ היה טיזנארטה גהנ לש ורבע םגו ,יקנ ורבע
?הזכ עוריאל םיעקתנ םואתפ רשא ,םיארחאו םינמוימ םישנאל ,םהל הרוק המ
והשמ וא ,"יטואנורטסא" עגר הזיא ,"לופיא" הזיא .םייוסמ עגרב והשמ הרוק
"קחמנ" ומע אשונ םדאש ןעטמה לכש ךכל םרוגה והשמ .עדוי וניא שיאש רחא
םג הזו ,"ןעפייפ" ךלוה לכה ?למשח תקספה ירחא בשחמ םעפ םתיאר .ינמז ןפואב
.תאזה העפותה תא עונמל לכות אל השינע םוש .ישונאה םרוגל ול הרוקש המ
םינפל ,ןהכ םייח טפושה) עונמל החילצמ אל איה ןוצרמש-תוניירבעה תא םא
םגו יתייה רענ" :(3.10.86 ,םתוח) רמא ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ אלממ
תלועפ ןיא .םולכ אלו ליעומ וניא ,היהיש לככ רומח ,שנוע םושש עדוי ינאו ,יתנקז
תא - ("אל ותו קוחה תבוח אצוי התא שנועה תלטה ידי-לע ...ןישנועל העתרה
.ןכש לכ אל - תינלשרה תוניירבעה
םומינימה-תמר יכ וניארו ,ילארשיה גהנה לש לאיצנטופה תלאשב ונקסע ןאכ דע
תלאש ,אופיא ,הראשנ .תומייקה תוסיפתבו םילכב יונישל תנתינ הניא תמייקה
אולמב דימת ,ובטימב דימת היהי יוצמה גהנהש ךכל םורגל דציכ :לעופב-תלוכיה
.ולש לאיצנטופה לש םיזוחאה תאמ
יזכרמה אוה ,לעופב-תלוכיה םרוג ,הזה הנשמה-םרוגש ךכ לע רמהל ןכומ ינא
יעדמ סוסיב יל ןיא .םיכרדה תונואתל עגונה לכב ישונאה םרוגה לש ויביכרמ ןיבמ
לכב רכזהל הסנת םא ךל יד .ךכב חכווהל לוכי ונתיאמ דחא לכ לבא ,וז הרבסל
,ןהב קלח-תליטנ ףס לע תייהש וא ,קלח תלטנ ןהבש תונואת-טעמכה וא תונואתה
,ומכ) ךלש-ךתעד תא וליפא וחינה אל ךיעוציב וב יתגיהנ עוריא םתס וליפא וא
.(הנימי היינפב הכרדמה םע ירוחא-ינמיה לגלגה ךוכיח ,לשמל
:תולאש שלש ךמצע תא לאש ,הזכ עוריא לכ יבגל

?גוהנל דציכ יתעדי אלש םושמ הרק הז םאה .א
ףא ,ימצע לע לטונ ינא ותוא ןוכיסה והמ תפכא יל היה אלש םושמ הרק הז םאה .ב
?ול עדומ יתייהש
?'וכו העשה-תויעבב דורט ,הלוח ,סעוכ ,ףייע יתייהש םושמ הרק הז םאה .ג


ישונאה םרוגהו תימואלה תונחרצה לע

חרכהב אל הז .הנורחאה הבושתה תא לאשנה ןתיי םירקמה בורב יכ ענכושמ ינא
הז לבא ,(ומצע-םע-רשי תויהל םדאה לש ישוקה ללגב) ליעלד יתחנה תא ססבמ
איהו ,הרובעת יניינעב תימואלה תונחרצה לש תויעבה-תייעב לא ונתוא איבמ
אל םא) לשמל ,תופייע ללגב הז ,הנואתב ברועמ ינא רשאכ :יטוטנטוהה רסומה
אל ,יארחא אל ,רקפומ התאש םושמ הז ,הנואתב ברועמ התא רשאכ לבא .(ךללגב
.אל המו טסינומוק ,חצור ,גוהנל עדוי
?ובטימב וניא גהנהש ללגב תושחרתמ תונואתש ךכ לע עירתמ אל דחא ףא עודמ
רקפומ תלוזה יכ ןימאהל חונ רתויש םושמ .וב םג עוגפל לולע הז רחמש םושמ
...הנווכב אל לבא ,םימעפל העוט ילוא התא וליאו ,אוה
ילואו ,תוחפ אל הרומחה ,הדובעה תונואת-תכמ לע סמח קעוז אל דחא ףא עודמ
תא ןכסת ,תוחיטב-יניינעב וליפא ,דיבעמה לע רתי-תדבכהש םושמ ?רתוי ףא
.ךלש ךתדובע םוקמ
לכ םיפסנה םידליה רפסמ) תיבה-תונואת יוביר לע ץצוח אצוי אל דחא ףא עודמ
וא ,(םיכרד תונואתב םיפסנה םידליה רפסמ לע ,הארנכ ,הלוע תיב-תונואתב הנש
רפסמל תיסחי ,תוומל-םיעבוטה רפסמ) ץראה יפוחב העיבטה-ירקמ יוביר לע
,םיכרד תונואתב םיפסנה רפסממ הברהב אוה לודג קפס אלל ,םיב-םיצחורה
?ףצפצמו הפ הצופ וניא שיאו - (םיעסונה רפסמל תיסחי
התלחהלו בכרב תוחיטב-תורוגח רוגחל הבוחה לש התבחרהל םיארוק לכה עודמ
רוגחל םיב םיצחרתמה תא בייחל ארוקה שיא ןיאש דועב ,תוינוריע םיכרדב םג
?ותיבב ףחי בבותסהל טרפה לע רוסאל וא ,הלצה-תורוגח
.ולש וזב רבודמ רשאכ ,תויטרפה-תנגהל דואמ דרח ימואלה ןחרצהש םושמ
.ינאש - תלוזה לש ותויטרפב רבודמ רשאכ


יטרפ הרקמ - תימואלה תונחרצה לע

.תינולפ ןמז-תדוקנב ובטימב היהי אל אוהש תורקל לוכי ,וניארש יפכ ,םדא לכל
ורמאמב סוקרמ לאויל םג הרק ךכו ,קוסיע לכבו ,הלועפ לכב ךכ ,הגיהנב ךכ
.(5.8.86 ,ץראה) "םיידיה תא םהל לדנסל"
לכב אלש ךכב הרכהל וא ,תיניצר הביתכל הפצמ ינא סוקרמ לש ותמרב יאנותיעמ
לש הזכ ץרפב לבא .המרה התוא לע דמוע ולש הביתכה-ןורשכ םימוחתה
ועיגהו .יתלקתנ אל ןמזמ רבכ - יניצר יאנותיע לש וטעמ תיגוגאמד-הירטסיה
רחאל התיבה רזוח ינא םעפ אל" :הזכ טפשמ חסנמ בתוכהש ךכ ידכ דע םירבדה
."...תישפנ שטשוטמ שיבכב תויהל יתוא בייחש םוי
לבא ,רבחמה תנווכ התייה וז אל יכ ,םירבדה לש םכשמה תאירקמ רקיעב ,רורב
ירחא התא רשאכו .הנואת וז םג לבא ,סוקרמ רמ ,הזמ םיתמ אל .הנואת וז םג
הנפלואה-יתבב דמלנה לכ ליעוי אל ,הריגסה ףס לע ןוילגהו ,שיתמ הדובע םוי
.טקאפ .הברה ףיסוי אל "רפסה-תיב ליגב תועדומל ךוניחה" םגו ,תונותיעל
אל ינא ,עגר-עגר ןותיעה ךרועל רמאת םאה :רוזעי אל חתופמ תוירחא-שוח םגו
וז םאה ?ןבל חטש ריאשהל אנו ,ילש תרצותה-בטימ אוה הזה רמאמהש חוטב
תעשב ךופקת רשא "תופייע ינצינ" ללגב הבושח השיגפמ רדעהלו !?תוירחא
!?תוירחא ןכ וז ,הגיהנה
קזנהו ,תעצקוהמ-אל הגיהנמ קזנכ וניא עצקוהמ-אל רמאממ קזנהש ןבומכ
לש ותלועפ ןפוא לבא ,םיכרד-תנואתמ קזנכ וניא ךתלוזל השוע התאש "זרב"מ
.םירקמה לכב ההז "ישונאה םרוגה"
ראשנו היה ולוכ םלועב תונואתל ירקיעה םרוגה" :ורמאמב סוקרמ לאוי רמואו
ןיא ,הלאכש רותב ,םיחמומל לבא ,דואמ יל רצ ."ישונאה םרוגה םיחמומ תעדל
.תויחמומ לש אל ,םייח-תיפוסוליפ לש הלאש וז רשאב ,ןאכ תושעל המ הברה
("ןיא וידעלב םרוגה") causa sine qua non -ה אוה ישונאה םרוגהש יאדווב
הנייהת אל תיבב בשיי ישונאה םרוגה םאש יאדווב .םיכרדה תונואתל עגונה לכב
היסולכואה בכרה ,ונדמע ךכ לע םגו ,לבא .ליעל ךכ לע ונדמע רבכו ,תונואת
בכרהל ההז ,דועו םירפא-הלעמ ,םיכנעתה שיבכ ,הברעה-שיבכב תגהונה
םרוגה" אוה ץמשומה "ילארשיה גהנה" :ביבא-לת-הפיח שיבכב היסולכואה
תונואתה תומכ אקוודו ,םיכרדה תונואת לש האוושמב "constant"-ה - "עובקה
ריאמ בצינ-תת) םוקמל םוקממו תיתשתל תיתשתמ ,ןמזל ןמזמ הנתשמה איה
לכב םיגהנה תא ךימסמש ימ" :הרטשמה לש ינופצה זוחמה דקפמ ןגס ,הדש
.("ןופצב םיגהנה תא םג ךימסמ ץראה יקלח
שיבכב הנואתה םוקממ םירופס םירטמוליק ,לאערזי תמוצ תא המגודל לוט
ריכהל וליכשה אל תויושרהש ללגב ,ינלטק תמוצ הז היה םעפ .םיכנעתה
ודימעהו ,ישונאה םרוגה לע שקשקל וברהש ללגב .ישונאה םרוגה לש ותולבגומב
וקיספה רשאכ לבא .הרופאה הספוקה תא ליעפהל םוקמב "רוצע תונומכמ"
- !םירקי אל - םייזיפ תוחיטב-ירדסה תמוצב וניקתהו ,בושחל וליחתה ,רברבל
םוקע תא המגודל לוט .ההג שיבכ תא המגודל לוט .ויתורוברבח תא תמוצה ךפה
.אצומ
םרוגה"ש םושמ אל תינוציק הדימב ותחפ הלאה תומוקמה לכב תונואתה
!תוינוטלשה תויצפצנוקה אלא ,םהמ דחא לכב הנתשה "ישונאה
הז ןיא" :ישונאה םרוגה לע ומצע סוקרמ לאוי לש ותעדל - םיחמומה לש םתעדמו
םיצור םניא םהש איה תמאה .גוהנל םיעדוי ונלש הגהב-םיזחואה ןיאש ןוכנ
."ןוכנ גוהנל
שולשו ןוילימ .ונישיבכ לע םיזואוטריו ףלא תואמ שולשו ןוילימ :ורוש-ורוש
-תאמ אולמב ויהי םלועל ,ופייעתי אל םלועל רשא השיאו שיא ףלא תואמ
,תירשפא היצאוטיס לכב ,ולכוי םלועל .םהלש תלוכיה-לאיצנטופ לש םיזוחאה
.רודה-ינואג שממ .ןוצפחי רשא לכ תא "תיפלא לש קוידב" עצבל
תאו .ןוכנ אל גוהנל ןוצרה :סוקרמד אבילא ,םהל שי תחא תילילש הנוכת קרו
לאוי ךכ ,"םיצור םהש יפכ גוהנל םיצור םה" :םישמממ ןכא םה הז םנוצר
!?ילאטורב התא םגה ?"רזכאו ןואג" עזג ונל ראתל אב התא םג םאה .סוקרמ


"הפיכאה תא ריבגהל" השירדה לע דוע

.ילאטורב ,ןכא
רשפא ... ונורכזמ םלעיי הרהמב אלש חקל ונלש רקפומה הגהב-זחואה תא דמלל"
.רמאמה לעב סרוג ,"... ומויב םוי רבד העונתה יקוח לש תירזכא הפיכאב קר ...
.העונת-יניירבע אקווד-ואל ,רקפומ לכל חקל דמלל דעונ ילילפה טפשמה ,תמא
,רזכאתמה לש ותאנהבו תלוזה לש ויתולביסב תדקמתמ "תוירזכא" הלימה לבא
,הזה לוקישה י"ע החנומ התא רשאכו :ןורחאה הז לש ותלעותב רשאמ רתוי
םילוקישה תא חכוש התא ךחרכ לע ,תלוזה לש ויתולביסמ האנהה לש לוקישה
.םינוכנה
לכ ותושרל םידמוע ויה םא הרטשמל עיצמ סוקרמ רמ היה "הדובע תינכת" וזיא
אוה םאה ?"ומויב םוי" ףוכאל אוה הצור םיקוח הזיא ?םלועבש םיבאשמה
תפכוא הניא הרטשמה רשא ,תונכוסמה ,תויתימאה הרובעתה-תוריבע לע רבדמ
הרובעתה-תוריבע לע וא ,ןחיכוהל דציכו ןרתאל ןכיא תעדוי הניאש םושמ
הסנרפ הרטשמל תונתונ ןה ךא ,ןוכיס ןהב ןיא רשא תוריבע ןתוא :"תוינכט"ה
?םשור-תברו הלק
?שממ האירק התואב אצוי אוה רשאכ הרובחתה רש סחייתמ המלו
לכ ןיא יכ תוארמה תואלבטה תא םהל "הלגנ" םא הלא לש םתעד הייהת המו
?תונואתה תמר ןיבל הפיכאה-תמר ןיב םאתימ?ובטימב דימת היהי גהנהש ךכל םורגל ןתינ םאה

הגיהנ-הרומ ול דימצהל שי הכלהכ דקפתמ גהנהש ,"יתימא ןמז"ב ,אדוול ידכ
הלוע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ימוסרפמ .פוטס-ןונ ודיל בשיי רשא ,ישיא
תומכל סחיב המועז איה הגיהנה דומילל םישמשמה בכרה-ילכ לש םתוברועמ יכ
,הגיהנ ירומ יצחו-ןוילימ אצמנב ןיא .יליווא ומצעלשכ ןויערה לבא ,םהב העיסנה
.תאזה הרזגב דומעל לוכי וניא ומצע טרפה םגו ,ויהי אל םגו
.תוחפ אל יליווא הז ךא ,גהנ לכל ישיא העונת-רטוש דימצהל םג רשפא תיטרואית
- "ישונאה םרוגה" - יוצמה גהנהש ךכל םורגל תורשפא םוש ןיא :תורחא םילמב
הלאשהו ,ולש לאיצנטופה לש םיזוחאה תאמ אולמב דימת ,ובטימב היהי דימת
קר וא ,ובטימב תעכ אצמנ - רליירט-ימסב וא טיזנארטב - ךלומ רשא גהנה םא
!תוירקמ לש הלאש איה ,ורשוכ תיצחמב
י"ע אל יונישל ןתינ אל הז רבדו ,םירבדה חתפב יתרמאש יפכ ,תורבתסה לש ןיינע
-לכ-לע-העונת-רטוש י"ע אלו ,הגיהנה ינחבמב "הרמחה" י"ע אל ,רעונמ-ךוניח
.רטמ
התייה הל ,בכרל םינגזמ לע יוסימה תא לטבל האירקה :בכר לכב-ןגזמ י"ע אל םגו
.ילע תלבוקמ איהו ,יניעמ המלענ אל ןכא ,םיכנעתה שיבכב הנואתה ירחא הנדע
סמ לוטיבב יד אל ,יתוחיטב ןקתה אוה ןגזמהש ןוויכ :תכל קיחרמ וליפא יתייה
העקשההמ קלחכ ,ותוא דסבסל שי :10% -ל סכמה תדרוהבו ,וילע היינקה
.תיתשתה רופישב תימואלה
ילב עיגמש ימ לבא .גזוממ בכרב גהונ ימצע ינאו םינגזמ דגנ רבד-יצחו רבד יל ןיא
תא ךיראי אוה ןגזמה תוכזב ,הדובע םוי יצח ירחא "תילובג" דוקפית תמרל ןגזמ
תלדגהל והשמ םורתי םג ךכבו רתוי גהני אוה יעוצקמ גהנ אוה םאו ,הדובעה םוי
דוקפית תמר התואל עיגי אוה םגו ףייעתי אוה םג ףוסב .םישיבכב סמועה
:תוצח רחאלש העשה תא לשמל וחק) ...רתוי תרחואמ העשב לבא ,"תילובג"
םישיבכב וליפא - הב ןיא בר העונת-סמוע םגו ,תעפושמ איה ןיא םיניסמחב
.(חינהל ריבס ,תופייעה ללגב :ידמל תינלטק איה לבא - "םימודא"ה
.יניצר רקחמל אלא ,תיטסילופופ היגוגמידל אשונ וניא םינגזמה ןיינע :םוקמ לכמ
תנואת לע ןחובה ח"וד) 4106 -מ יתרטשמה ספוטל סינכהל שי ןושאר דעצכו
?ןגזמה לעפוה םאה ?ןגזמ היה :תומיאתמה "תוקירבור"ה תא (םיכרד


םיכרדה תונואתב תוירקמה םרוג לע

,תורוק תונואת םא הלאשה לאו םיכנעתה שיבכב הנואתה לא ונתוא ריזחמ הזו
.תומרגנ ןהש וא
לש וילעב לע הליטמ ,יטירבה טדנמה ןמ ונשרי התוא ,הדובעב תוחיטבה תדוקפ
.וידבוע לש םתוחיטב ןעמל םיינדפק םיעצמאב טוקנל תטלחומה הבוחה תא לעפמ
רשא ,לגר-תטישפל ותוא איבת תאזה השירדה יכ רמול לוכי וניא לעפמה לעב
."םילעופל היהי אל חוטב אל הדובע םוקמ םג"ש ךכל םורגת
לעפמה לעב לכוי אל ,תוחיטב-ירדסה לש םרדעה תמחמ הנואת הנארקת יכ היהו
תוחיטבה-ירדסה לש םתרטמ :לשרתה ומצע דבועהש םעטהמ ותוירחאמ רענתהל
ומרגש הנואתה םא וליפאו - זיזפה דבועה לע םגו ןלשרה דבועה לע םג ןגהל הלאה
.דיבעמה וא לעפמה לעב לש ויתוארוהל דוגינב תוגהנתהמ העבנ הל
:ןוילעה טפשמה תיב רמאש יפכ ,האב הדובעב תוחיטבה תדוקפ

,םיפייעו םירע ,םיריהז יתלבו םיריהז - םיבצמה לכבו םיגוסה לכמ םידבוע לע ןגהל"
םיזחופו םילשורמ ,םיפרנ ףאו םיינלוחו םיאירב ,םישנו םיריעצ ,םינקז ,םינוריטו םיסונמ
."...ללכב

תוריהז השורד"ש הדבועה םצע יכ ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספמ הלוע דועו
-חסיה וא תופייע ,בל-תמושת רסוח לש עגרב הנואת עונמל ידכ תדמתמ תונריעו
םייקל לעפמה לעב וא דיבעמה לש ויתובוח לע הפיסומה איה אקווד - "תעדה
!קסעה תא רוגסיש - ךכב דומעל לוכי אוה ןיא .ןהמ תערוג אלו ,תוחיטב-ירדסה
לש םתמר .םיכרדב תוחיטבה םוחתב םג ליחהל שי תאזה היצפצנוקה תא
לעב יטרפ לעפמו ,יתבר הפרח איה לארשי תנידמב םישיבכב תוחיטבה-ירדסה
.םוקמב-וב הריגס-וצ לבקמ היה תוחיטב-ירדסה לש וזכ המר
לטומה תא אלמת - ונצראב םישיבכה לש "תיבה לעב" - הנידמהש םוקמב לבא
םיריכמ ונאש יפכ ,ופרוק רשה :לזאזעל-םיריעש "היניתנ"מ השוע איה ,הילע
בכרה ילכו םיעורג םישיבכה ויהי וליפא" יכ ונל רמול הברמ ,םויהמ אלו ,ותוא
."תונואת הנייהת אל - רדסב ויהי םיגהנה םא ,םיעוער
?הזה "םא"ה תא חיטבת דציכ לבא ,קדוצ התאש חיננ ..."םא" ,ופרוק רמ ,"םא"
םישימח םאה לבא ,הרטשמה רש לש ושרגמ לא רודכה תא קרוז התא
םימי ,ופסנ הב הנואתה תא תוענומ ויה הברעה שיבכב תויתרטשמ "תוראייס"
םאהו ?תחא החפשממ תושפנ שמח ,םיכנעתה שיבכב הנואתה ירחא םירופס
!?"םינובה" דיל הנואתה תא תוענומ ויה "רוצע תונומכמ" ףלא-האמ
!?רזע הז םאה ."תנומכמ" ילב םג הרצע סובוטואה תגהנ :ךריכזהלו
המכ לש הדלות ןהש תונואת תורסח אל :חוטב אל אוה םג - הזה "םא"ה לבא
תונלשר לש םילקבש-לק ןווג אל ףא םיללוכ םניאש - םיריעז םימרוג המכו
לש "םלורטינ" תאו ,הנואתל תמרוגה איה תירקמה םתורבטצה רשא - תישיא
םא" וליפא ,תירשפא יתלב הסמעמ וז .דיחיה לע ליטהל רשפא יא הלאה םימרוגה
.ופרוק רשה לש ונושלכ ,"רדסב ויהי םיגהנה
הנואתה ןכלו ,תונואת לש ןתעינמל תוחיטב-ירדסה ויה אל םיכנעתה שיבכב
,ןכמ רחאל םימי השש ,הברעה שיבכב הנואתה יבגל םג ןידה אוהו ,התרק
תונוכנה - תונעטה .דועו דועו ,ןכמ רחאלש םויב ,באלק-ירטנאקה תמוצב הנואתה
וטס עודמ רורב אלו ןיקתו רשי היה שיבכה" הלאה םירקמה לכב יכ - ןמצעלשכ
חטבל-תרדוגמ הניאש ןיטולחל-הניקת הנוכמ לע הנעטכ ןהומכ "בכרה ילכ
."הב לקתנ דבועה עודמ רורב אלו" (הדובעב תוחיטבה תדוקפ י"פע שרדנכ)
!!!תומרגנ אל ,תורוק ,ופרוק רמ ,הלאה תונואתה לכ


?תושעל ןתינ המ

,תישאר ,ריכהל שי .ישונאה םרוגה לש ותולבגומב ריכהל שי תונואת עונמל ידכ
.ולש הגיהנה ןוישר תא לבקמה ילארשיה גהנה לש רתויב ךומנה ףתושמה הנכמב
ןניאש "תוליפנ" שי ,עבטה ךרדמ ,ישונאה םרוגל יכ הדבועב ריכהל שי ןכ-ירחא
וא תופייע ,בל-תמושת רסוח לש עגר" :הטילשל אלו ,שארמ-יוזיחל אל תונתינ
לוכי ,הדובעה-תונואתל רשקהב ןוילעה טפשמה תיב לש ויוטיבכ ,"תעדה-חסיה
,סוקרמ לאוי לע םג ,ופרוק רמ ,ךילע םג .ונתיאמ דחא לכ לעו ,שיבכה לע םג אובל
םומיסקאמה-תמר לע דומעי דימת אוה יכ ןוחטב ןיא ונתיאמ דחא ףאל .ילע םג
!!!ותלוכי לש
לש לדוג-רדסב רשוכ-תדיריב אטבתהל תולוכי ,ךירעמ ינא ךכ ,הלא "תוליפנ"
.יתרובעת ןונכת לכב ןובשחב ותוא םג תחקל שיו ,זוחא םישולש דע םירשע
וא רתוי בוט אוה םא ןיב ,ילארשיה גהנה לש הגיהנה-תלוכימ רשואמ ינאש אל
לבא .אשונב םירופישל תונויער יל ןיאש אל .תורחא תוצראב ותימעמ רתוי עורג
החנה ךותמ תאצל שי ,ראותש יפכ אוה ,תימואל הניחבמ ,בצמה דוע לכ
הניא ,ללכה תמרב ,ישונאה םרוגה לש יונישל-תנתינ-אלה ותמר יכ תיטאמויסקא
החנהה רואלו ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה ןמ זוחא םינומש-םיעבש לע הלוע
.םיכרדב תוחיטבה לש תולאשה ראשל תשגל שי תאזה
יל ןיא - ישונאה םרוגה לש ותמר תא תולעהל תוסנל םג רשפא ,ךכל ףסונב ,םאו
בושח לבא ,ילשמ תונויער םורתל ןכומ וליפא ינא .ךפיהל .ךכל תודגנתה
.ומוקמב אל ,ראשל ףסונב הנייהת הלא "תוחבשה"ש


?יתפורת לופיט

שי םא קפס לבא ,חכ ףעיל ןתונה תלולג לש החותיפ ןוימדה לד לע תולעהל רשפא
ול הקינעמ איהש תוחוכה תא לצני תאזה הלולגה לטונש םושמ ,ליעוהל ידכ הב
בצמ ותואב שיבכל אצי אוה ףוסבלו ,הדובעב תופסונ םייתעש ראשיהל ידכ
...תופייע
,הל םינפ ינש תוירחאה םג ,וניארש יפכ ,לבא ,"תוירחא-תלולג" ןיימדל םג רשפא
ןאכ ןאכו ,'וכו רעסנ ,ףייע אוהש תורמל שיבכל תאצל םדא לע הפוכ איהש שיו
.אוה בר קפסה
יעצמא אוה - תאז האור ןכא ינא םיבוטה יתומולחבו - תוארל הצור יתייהש המ
,הגיהנב קר םילעופה "תוירחא ירפשמ"ו "םיננערמ" :םייביטקלס "החבשה"
.שיבכה לע קר יוטיב ידיל םיאבו
לבונ סרפב ,קפס אלל ,הכזי - ןיידע חתופ אל םא - הזכ רבד חתפל חילציש ימ
.האופרל


המודמה רוזמרה תנומסת

ןיתמה יכ יל רפיס דחא .הלאה םירופיסה תא ידידימ יתעמש רשאכ יתקחצ ינא
רואל ןיתמה יכ רפיס רחא .דבע אל ללכ רוזמרה רשאכ ,רוזמרב קוריה רואל
.יל םג הרק הזש דע ,יתנמאה אל ...רוזמר היה אל ללכ וב םוקמב קוריה
יתרבעש ירחא .הפיחב לצרה בוחרב יתעסנ ,רקוב תונפל תחא העשב ,דחא הליל
לכ רשאכ ,החרזמ יתכשמה (דבע אוה) ןיול והירמש - לצרה תמוצב רוזמרה תא
ןוויכ ,יתרצע רופלב - לצרה תמוצב .םימודא םירוזמר קוחרמ האור ינא ןמזה
.יתנתמהו ,קורי רוא היה אלש
ותואב רוזמרה :רבדה הרק יל םגש סופתל ידכ רתוי ילואו םייתש ,הקד יל חקל
!לעפ אל ללכ תמוצ
,ןיול בד טפושה .קוחה לש ודוביכ-יאמ עבונ םירוזמרל תויצה-יא יכ ונל םירמוא
רבכ רשא ,דודשא תמוצב הנואתה תמירגב עשרוהש גהנה ןיינעב וניד קספב
עיסה גהנ ותואש רמוא (םיעוצפ 23 ,םיגורה 24 ,1981 טסוגוא שדוח) ליעל הרכזוה
יללכמו ,1961 -א"כשת ,הרובעתה תונקתמ תטלחומ תומלעתה ךותמ" ובכר תא
.'וכו ,"... םודא אוה וחכנ רואהשכ ... םיכרדב התואנה תוגהנתהה
לבא .שנענ ןידב - ותגיהנב לשרתמש ימו ,ותגיהנב לשרתהש יאדווב גהנ ותוא
,ללכ םייק וניאש וא ,לעופ וניא אוהש תוארל ילב רוזמרל ןיתממש ימ לעש םשכ
,"1961 -א"כשת ,הרובעתה תונקתמ תומלעתה ךותמ" תאז השוע אוה יכ רמול ןיא
ךפיהה תא השעש ימ לע תאז רמול רשפא יא ךכ - "קוחה דוביכ יא" ךותמ וא
םינוש םידדצ םה הלא ינש .םודא רוא שי רוזמרבש תוארל ילב תמוצל סנכנ :הזמ
ומויק-יא לעו - קוחה םויק םושמ הב ןיא וזכ תוגהנתהש םגהו .עבטמה ותוא לש
.תוגהנתה התואב אצמת אל וב לוזלז םג - םישנענ קוחה לש
.אל ןפואו םינפ םושב .תאזכ הגיהנ רישכהל אב אל ינא :ןוכנ אל יתוא וניבת לאו
,הרובעתה תונקתמ תומלעתה"ב אל ורוקמ ןיא - !לשכ היה הזו - הזה לשכה לבא
לוכי אל התא .קוחה דוביכ יא לש תרחא הרוצ םושב אלו ,"1961 -א"כשת
.ומויקל עדומ ךניא "לוזלז"ה תעשב רשאכ והשמב "לזלזל"
.רחא אוה לשכה לש ורוקמ לבא ,רדהנ עמשנ םנמא "לוזלז"ה ןיינע
שי הלא תא" :ןיד-קספ ותוא לש ךשמהב ןיול טפושה לש וירבד םג רדהנ םיעמשנו
םאו ללכ ךרדב םא ,ץראה יכרדב בכר תגיהנמ קיחרהל שי הלא תאו ,ףלאל
,דודשא תמוצל רחמ אובי רשא גהנה םא איה הלאשה לבא ."תמייוסמ הפוקתל
ישיבכמ הקחרה לש שנוע ול יופצש םושמ קר תוריהזב גהני ,רחא םוקמ לכל וא
םושמ קר תוריהז-רסוחב גהני וא ,"תמייוסמ הפוקתל םאו ללכ ךרדב םא" ץראה
...הזכ שנוע לבקי םא ול תפכא אלש
- תוריהז-רסוחב וא - תוריהזב םיגהונ םדא ינב יכ יל הארנ אל .הארנ אל הז יל
אוה הז אל .יניצר אל הז .םדא ידימ שנועמ - ששחה רדעה וא - ששחה םושמ קר
.ישונאה םרוגה לש לשכל םרוגה
.וריבדהל חילצנ אל - הזה לשכל יתימאה םרוגה םע דדומתנ אל דוע לכו


"הביתכה תינוכמ" תנומסת

,תפסונ העפותל סחייתהל הבוח אצומ ינא ישונאה םרוגה לש ותולבגומל רשאב
."הביתכה תינוכמ" תנומסת םשב ארוק ינא הל
הגירחב תואיגש :תוצובק יתשל קלחל ןתינ הביתכ-תנוכמב הספדהה תואיגש תא
.תרחא תוא םוקמב תמייוסמ תוא לש התשקהב תואיגש וא ,הרושה ןמ
ןקתומ - וצרת םא ,"הלגע"ה תואיגש - ןושארה גוסהמ תואיגשה תא עונמל ידכ
לא בל תמש אל םאו .ברקתמ הרושה לש הפוס יכ עירתמה ,ןומעפ הנוכמב
שי ותוא רובעל ידכ רשא ,ףסונה םוסחמה אב - ותוא "תחכש" םא וא ,לוצלצה
הזה תוחיטבה-רדסה םג םאו .ירקמ תויהל לוכי וניאש רבד ,דרפנ שקמ לע ץוחלל
תורשפא לכ ילב ,תרצענ איה םשו ,הלש ךרדה הצק לא "הלגע"ה העיגמ - ליעוה אל
.הדובעב תוחיטבה תדוקפ לש הנושלב ,"חטבל-רודיג"ה והז :דוע גורחל תיזיפ
יתבתכב .תויטמלבורפ רתוי הברה ןה - "תוא"ה תואיגש - ינשה גוסהמ תואיגשה
,7 וטוא) ולוהינמ ברימע השמ לש ותשירפ ירחא ,םיכרדב תוחיטבה להנימ לע
אצי רשאכ לבא ,"תקדצומ התיה ברימע לש ותורטפתה" יכ יתבתכ ,(86 טסוגוא
יכ הזמ אציו ,"תוא הצפק" הרקיה תינדלקל :יניע וכשח סופד ןמ ןוילגה
לע הבתכה לכ תא ביכשהש רבד - תקדצומ התיה ברימע לש "ותוראפתה"
.םישרקה
הרקמ ךא םאה) המוד תועט הלפנ (87 סראמ ,14 וטוא) להנימה לע היינש הבתכב
.(!?םיכרדב תוחיטבה להנימ לע תובתכב אקווד תורוק הלאכ תואיגש יכ אוה
רתוי םירבד השוע התא ובש ,ינש בלשל רובעל" ךרוצה לע רביד רקב השמ ר"דה
םלועה ריואל האב "םייניצר" הלימה םוקמבש התייה האצותה לבא ,"םייניצר
..."םיינחצר" הלימה
המ הזו ,'י תואה דיל 'ח תואהו ,'ט תואה דיל 'א תואה תאצמנ םישקמה-חול לע
?תושעל ןתינ המ .םירקמה ינשב ,תועטל םרגש
הספדהה תוריהמ תא דירוהל ךרוצ שי הלאה תואיגשה תא ןיטולחל ריבדהל ידכ
-ספאל עיגנ םא חוטב אל ןיידעו - תינבתכ לכ לע םיהיגמ ףלא-האמ בישוהל ,ספאל
םיוושמו ,ןולימ םכותב םיליכמה הלא ,םימייקה םילילמתה-ידבעמ םג .תויועט
םא :הייעבה תא רותפל תולוכי דימת אל ןיידע ,רגאמבש םילמל תבתכנה הלימ לכ
המ - "ינחצר" םגו "יניצר" םג ,"תוראפתה" םגו "תורטפתה" םג תויוצמ רגאמב
?בשחמה השעי
השילג ידי לע םילילמתה-ידבעמב ורתפ "הלגע"ה-תואיגש לש הייעבה תא
הייעבה תא םג רותפל בשחמה לוכי םאה .השדחה הרושל תיטמוטוא
הנייהת הנש 20 וא 10 ךות יכ יל םירמוא םיבשחמל םיחמומ ?"תינחצר"ה
דוע ךא ,הלאכ תולקת םג רתאלו ,וניבהלו ,טסקטה תא אורקל תולגוסמה תוכרעמ
.דעומל ןוזח
וא ,םיילושל הדירי עונמל ןתינ :שיבכה לע העיסנב םג ןכ הנוכמב-הביתכב ומכו
תינלטק םימעפל - הלק הייטס לבא ,יזיפ רודיג ידי לע לוממ העונתה ביתנל רבעמ
לא תירקמ הייטסב ,לשמל ,רבודמה םא - דחוימב ילואו - םג ,עונמל רתוי השק -
ןניא ישונאה םרוגה לש ויתויולבגומ :עצמאה-וקמ-הלאמש םירטמיטנס 20
.ןיטולחל תאז עונמל תולוכי
םישוע םה המ - ןכ םאו ?תאזה הייעבל םיעדומ הרובעתל טפשמה יתב םאה
רשאמ דבל ,הילע רבגתהל ידכ תושעל םילגוסמ םה המ ?הילע רבגתהל ידכ
!?"איה ונשפנב" תצובקמ םייגוגאמיד םייוטיבב שמתשהל


רבד תירחא

םיכנעתה שיבכב ןוסאה תובקעב ריינה לע תולעהל יתלחתה הזה רמאמה תא
םייק וב םוי ,10.8.86 םויב .בר ןמז ינפל דוע ילצא שבגתה ןויערהש ףא ,(31.7.86)
דועבו ,םיכרדה תונואת ןיינעב "םולשל ועס" לש רודיש-תועש שמח לארשי לוק
.תוינלטק תונואת יתש ץראב ושחרתה ,םמוציעב הלא םירודיש
הב שי ,דבלב םילק םיעצפב המכתסנש ףא ,םוי ותואב הבושחה הנואתה לבא
-תת ,לארשי תרטשמ לש תיטפשמה תצעויה :ולוכ הז רמאמ לש ותיצמת םושמ
.תיתרטשמ "הראיס"ב הגהנ רשאכ ,סובוטואב השגנתה ,שריה הנח בצינ
."הקילחה" איה ,תונותיעה יפ לע ,הירבדל
הז ,"תוירחא רסוח"ב וא "תועדומ רסוח"ב הזכ דמעמ לעב םדא םישאהלו אובל
תא הל קינעהו דיקפתל התוא הנימש ימל ןובלעו הל ןובלע .ןובלע טושפ היהי
גוהנל רושיא לבקל ידכ :תוטש היהי הז םג - גוהנל העדי אל איהש דיגהלו .הגרדה
התא .יקוח "יחרזא" הגיהנ-ןוישר ךל שיש ךכב יד אל לארשי תרטשמב לש בכרב
הברהב םייניצר םהש יל םירמואו ,הרטשמה לש םיימינפ הגיהנ-ינחבמ רבוע םג
.הרובחתה דרשמ לש (!הריהז ןושל וזו) תקולחמב-םייונשה "םיטסט"ה ןמ
- "הגיהנב תונמוימ רסוח" אל םגו ,"תוירחא רסוח" וא "תועדומ רסוח" אל םאו
אל תינולפ תגהנש ךכל המרג רשא הרקמה די :ומצע הזה קרפב הבושתה ?ןכ המ
,ךכ לע סרפ הל עיגמש רמול אב אל ינא .תמייוסמ ןמז-תדוקנב הבטימב התייה
.ןוכנה רבדב ומישאהל שי ,םייוסמ "םרוג" םימישאמשכ םג לבא


הדעו דוע :'א קרפ ;אובמ ,המרופר תארקל :ישיש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד