,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .231 - 225 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ;אובמ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל

אובמ

ךרעב - 1986 עצמא זאמ רוא וארש םירמאמ - םנושלכ טעמכ - איבמ ינא הז קלחב
ינפל דוע ויה התמקה לע םימדקומ םימוסרפ) ןיול תדעו הצרפ הב הפוקתב
תאז יתישעו ,הבכרה לעו התמקה לע יתכרב וארתש יפכ .(הארנכ ,ימשרה יונימה
םוכיסה קרפב הארנ - םירבדל ןזוא התרכ הדעווה המכ דע .ירשפא ןוויכ לכמ
.הדעווה לש היתוצלמהב ןדה ,הז קלחלהדעו דוע :'א קרפ
(1986 רבמטפס)


םג .עיתפמ הז ןיאו ,בוש הכמ םיכרדה תונואת ביבס תירוביצה הירטסיהה
,םירטוש ףיסוהל :עיתפהל ולדח רבכ תירוביצה הבוגתה לש ןכותהו הרוצה
ילב" םתוא רמול רשפאש ךכב םינייפאתמ הלאכ םירוביד .םישנועב רימחהלו
הלאה תונויערה לכה-ךסב לבא ,"םייחב ראשיהלו םתוא רמול" וא ,"לבלבתהל
וילא ואוביש ךכב ןכתסמ אל םלועל ןויערה תא הלעמש ימ .ידמל-םייראגלוו םה
-לכ-לע-רטוש ונדמעהו הבוח-םלוע-רסאמ ונגהנה .ךתצעכ ונישע" :ודיגיו םעפ
."ךפיהל אלא ,ותחפ אל תונואתה ךא ,רטמ
תינולפ הרמחה י"ע ךוסחל רשפא ,םיעוצפ וא םיכנ ,םיגורה ,םדא-תונברוק המכ
םדא-ייחב ןוכסיחה והמו ?('וכו תוסנקה תלדגה ,ןוישר-תלילש ,רסאמ) השינעב
,הנימא תיזחת םע אובל והשימ לוכי םאה ?םירטוש 100 לכ לש תפסות לע יופצה
?בלבש-תושוחתמ לידבהל
תויורשפאה תניחבל הדעו .הדעו דוע .הדעו תמקומ ,ונל םירשבמ ךכ ,תעכ
דבל ,הדעווה שעת המ .העונת יניירבע לע םילטומה םישנועה תא רימחהל
?בלבש-תושוחת ירחא הכילהמ
:םיפתושמ םינכמ ינש םהל שי םעפל-םעפמ םילבקתמה וא םיעצומה תונורתפה
-לכ אל וז הלימ) םימשוימ םה רשאכ - ינשה .םייטסארד אל םלועל םה - ןושארה
,ובילל תובורקה תונקסמה תא הנממ קיסהלו אובל לוכי דחא לכ (ילע הבוהא ךכ
,"הפיכא"ה-תמרב תודונת ויה תונורחאה םינשב :לשמל ,הנה .תיעיבש ששח אלל
יוניש יכ רמול לוכי הצורש ימ .םיעגפנהו םיכרדה-תונואת ירפסמב תודונת םגו
תמאה .רבדה תורמל לח יונישה יכ רמול לוכי הצורש ימו ,והשמ ללגב לח ינולפ
,הפיכאה תויביסאמ ןיב וא ,רוסאהו רתומה ןיב םאתימ לכ ןיאש ,הארנכ ,איה
.תונואתה-ירועיש ןיבל
דדובי רשא יעדמ רקס ךורעל תורשפא לכ םויכ ןיאש םושמ ,"הארנכ" יתרמא
דובכה לכ םע ,םיחמומה .דרפנב ןותנ לכ לש "וטנה-תעפשה" תא ןחבייו םינותנ
םג ךכל רבעמו ,תואור םהיניע רשא תא אלא םהל ןיא (תוניצרב) םהל שחור ינאש
תויוחתפתה יוזיחב ןורתי לכ םהל ןיאש יאדווב .בלבש-תושוחתה יפ לע םייח םה
עיגנ 1985 תנשב יכ ןוינכטה ןמ הנביל 'פורפה הזח ,ותעשב ,לשמל ,ךכ .תויטילופ
הנש התואב םיגורהה רפסמ ,עודיכ ,לעופב) הנשל םיגורה 1170 לש תיתנש המרל
.(ולש תיזחתה ןמ דבלב שילשכ היה
תוירוביצה תודעווה ,םיחמומה תושרל דימעהל רשפאת רשא ךרד עיצמ ינא ןאכ
.רתוי םייטנאוולרו רתוי םינימא ,רתוי םיבוט םייריפמא םינותנ ןויצב םעה לכלו
ןהל ףיטמ ינאש תוזית וכירפי וקפוי רשא םיאצממה יכ ןוכיס לטונ טלחהב ינא
,תושעל המ לבא .יתיעט .יתיעט .יתיעט :רמולו אובל ךרטצא ינאו ,תובר םינש
-תונואת לש ןתעינממ איה הבושח תוחפ ינומלא וא ינולפ לש תוזיתה תחכוה
.םיכרד
לש ןתרדגה - דחאה :הל םינפ ינש קוחה תועצמאב םדאה תוגהנתה לע הטילשה
רשאכ .תומרונה ןתוא לש ןתפיכאב תויביסנטניאה - ינשהו ,תוגהנתהה-תומרונ
לאירוא כ"הח לא יתינפ םיכרדה-תונואתב המחלמל הדעו-תתה תסנכב המקוה
יתוא ןימזה יתעצהל הבושתב .העונצה יתרזע תא יתעצהו ,השארב דמועה ,ןיל
לש היינח וא הריצע איה התוהמבש תיפיצפס הריבע תרדגה"ב עיצהל ןיל כ"הח
העיתרמ היהת השינעה תמר רשאכ ,רחא בכר ילכ תעונתל דעונש םוחתב בכר
."דחוימב
הכירצ רשא ,רתוי הבחרו תללוכ הייארב םירבדה תא תוארל יתשקיב ,ידיצמ ,ינא
ןאכ םירבדהו ,תוחיטב תוריבע ןהו היינח תוריבע ןה .תוריבעה יגוס לכ לע לוחל
.ןיל כ"החל יתבושת לע םיססובמ
תייגוסל תפתושמ איהו - הרובעתה תוריבע לש ןתרדגהב תיתימאה הייעבה
לש היצקיפיצפס לש הניא - הערפה-אלל-העונתה תייגוסלו העונתב תוחיטבה
.היצאיצנרפיד לש אקווד אלא ,(רתוהו יד ונא םיעפושמ הלאכב) תוריבע


הרובעתה-תוריבע לש םיגוסה ינש לע

לע לקהל ידכ האב "תויפיצפס" תוינכט הרובעת-תוריבע לש ןתרדגהל הייטנה
תא ראבא .הנגהל םיקוקזה םיכרעה לע ןגהל ידכ חרכהב אלו ,הפיכאה-תונוטלש
.ירבד
התחטבהלו העונתב תוחיטבה םויקלש ךכ לע ונדמע רבכ ,'א קרפ ,ןושאר רעשב
הרותה לכ" איהש ,הרובעתה תונקתל 21 הנקתב ונל יד - תפטושה העונתה לש
,תלוזל עירפהל אל ,תוריהזב גוהנל ךרדב שמתשמה לש תיללכה ותבוח) "הלוכ
תרימש) 49 ,(הריבס תוריהמ) 51 ןוגכ תונקתה תא םג ופיסוי ןירדהמה .('וכו
(ןוכיסל וא הערפהל םורגל רבדה לולע םא העיסנה ביתנמ הייטס) (א)40 וא (חוויר
ארקא היתורורגו 21 הנקתה יפל תוריבעל) 21 'קתב "תולכומ" אליממ הלא ךא
.(ןושארה גוסהמ תוריבעה ןלהל
ךיאו "דוצל" ךיא ונייהד - "לוכאל" ךיא תעדוי אל ,עודיכ ,הפיכאה תכרעמ
,"ןיינעה תוביסנב הריהז הגיהנ" לע תורבדמה תונקת לע תוריבע - חיכוהל
שי ךכיפל ."ןיינעה תוביסנב קיפסמ חוויר" וא "ןיינעה תוביסנב הריבס תוריהמ"
איה ןיאש לע תרוקיבל אשונ תויהלו ,"תיבב תבשל" - תחאה .תורירב יתש הל
רתאל לק ןתואש "תויפיצפס" תוריבע רידגהל - היינשהו ,םיכרדב לטקב תמחול
.ללכב אוה םייק םא ,רתויב ףפור אוה תוחיטבה ןיבל ןניב רשקה לבא ,חיכוהלו
דוע לכ רשא תוריבע ."תוינכט"ה תוריבעה :ינשה גוסהמ תוריבעה םלועל ואב ךכ
שי רשאכ) םיכרדה תונואתל רשק לכ ןהב ןיא והשלכ יפיצפס ןוכיס םג ןדיצב ןיא
.(ןושארה גוסה לש ורדגל םג תוסנכנ ןה אליממ ,הזכ ןוכיס ןהב
לבא ,ןושארה גוסהמ תוריבעה תא עונמל שי םישיבכב לטקה תא רוצעל ידכ
םושמ ?עודמ .תוריבעה לש היינשה הצובקה םוחתב קר "םיפכוא" ונלצא
.הנושארה הצובקהמ תוריבעה תא "לוכאל ךיא" תעדוי אל ,רומאכ ,הרטשמהש
הדימב "תורזופמ" ןה :ןתוא רתאל ןכיא אל םגו ,ןתוא חיכוהל ךיא תעדוי אל איה
םירטושהו ,החכוהל תולק ינשה גוסהמ תוריבעה - ךדיאמ .ץראה לכ ינפ לע הווש
!תונכוסמ אל ןה ןהב םוקמב אקווד תוצופנ ןה :ןרתאל ןכיא םיעדוי םג
!!!תוחפ "תפכאנ" איה רתוי תנכוסמ הריבעש לככ :תורחא םילמב
תדוקפ אלל םגו ,םייללכה תונלשרה ינידמ תורזגנ ןושארה גוסהמ תוריבעה
קוחל (1)338 ףיעס .םיריהז-אל םיגהנ עישרהל היה ןתינ היתונקתו הרובעתה
.ריהז אל גהנ לכ ןידל דימעהל רשפאמ ,לשמל ,1977 -ז"לשת ,ןישנועה
-טפשמ לש "בוחרה-תונוז" ןה ,יוטיבה לע החילסו ,ינשה גוסהמ תוריבעה
,םיירקמו םינטנטק תוחוקל ןומה-ןומה םע תוקסעתמ ןה :לארשיב הרובעתה
ונא - תמאב-םייתוהמה םירבדב יניצר ןפואב קוסעל םוקמבש איה האצותהו
רוביצהש אלפה המו - הנשב םיילאיווירט הרובעת יטפשמ ןוילימ-יצחב םילפטמ
?הרובעתה תונקתב לזלזמ
הצעומה ר"וי םג אוהש ,ןיול בד ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,ינמודמכ ,הז היה
תוריבעל סחייתהל שי יכ רמול ןושארה ,םיכרדב תונואתה תעינמל תימואלה
.תוליגר תוילילפ תוריבע לאכ הרובעתה
.תאזה הפיה הרמימל שוריפ תתל םג שי לבא ,םיידי יתשב ךכב ךמות ינא
קוחה היה םא .היצאיצנרפידה איה ילילפה טפשמה לש דוסיה-ינבאמ תחא
- רבכ םא" תניחבב ,םיפידעמ תוירבה ויה ,הרמוח התואב תוריבעה לכל סחייתמ
.רתוי תורומחה תוריבעה תא אקווד עצבל ,"רבכ זא
םישעמש ךכב היצאיצנרפידל הנוכנה ךרדה תא אצמ "ליגר"ה ילילפה טפשמה
אל הליחתכלמ ,התלעות לע םילוע היקזנ םתפיכא לבא ,םייוצר םניאש םימייוסמ
םירדגומה םישעמ יבגל םגו .הלטוב תוריבעכ םתרדגהש וא ,תוריבעכ ורדגוה
- "ירוביצ ןיינע רסוחמ" םושיא שיגהל אלש תוכמסב שמתשהל םיברמ - תוריבעכ
.תולק תוריבעב רבודמ רשאכ דחוימב
םירבדל אקווד םימוצע םיבאשמ םיעיקשמ :ינאש - הרובעת יניינעב לבא
אל שיאו ,םהב עגונ אל שיא - רעיש-תרמסמ הרוצב םיעסונה םיגהנ לבא ,םינטקה
לככש ךכ לע ליעל ונדמע רבכו ,הנואת תירוקש ירחא אלא ,םתא תושעל המ עדוי
לע ,הזה "רתוי"ה לע רבגתהל ידכו .רתוי "תפכאנ" איה תוחפ תנכוסמ הריבעש
תצורמב רשא ,"סנק תרירב" יורקה תוועמה רוציה םלועל אב ,יתומכה ןופטישה
."טפשמ תרירב"ל םג היה ןמזה
םייאבצ תודוס יוליג לע ,"תולק" תובנג לע טפשמ תרירב םיגיהנמ ונאש חיננ
השובה ןמ אל רשא ,לוז והשמל הלא תוריבע םיכפוה ונייה - 'וכו ,"םינטק"
.ינאש - הרובעת יניינעב ,רומאכ ,לבא .וב לשכיהל
- שי תוליגר תוילילפ תוריבעל הרובעתה תוריבע תא ךופהל ידכ

.(ןושארה גוסהמ תוריבעה) יפיצפס ןוכיס ןהב שי רשא ,תורומחה תוריבעב דקמתהל .א
האב ןהב תוקסעתה לכ :(ינשה גוסהמ תוריבעה) "תוינכט"ה תוריבעה תא לסל ךילשהל .ב
.רקיעה ןובשח לע
םא .(סנקה-תרירב םוקמב האבש וז) טפשמה-תרירב תא לטבל - ךכמ אצוי לעופכ .ג
הקספב רומאכ הילא סחייתהלו תילילפ הריבע לכבכ הב ןודל שי - תיניצר איה הריבעה
שי - טפשמה תיב לש ונמז תא הווש אל איהש תיניצר אל ךכ ידכ דע איה םאו ,'א
.'ב הקספב רומאכ הילא סחייתהל

לש ותביתכ ךותו ,ותוא יתיגהש ירחא :סוסיה ילב אל הלעמ ינא הזה ןויערה תא
תריבע תא ךופהל (ןלהל האר) עשוהי-ןב ןתיא לש ונויער רואל אצי ,הז רמאמ
לע הפידע עשוהי-ןב לש ותעצהש יאדווב .סנק-תריבעל (םייוסמ לובג דע) תוריהמה
-בלשכ התוא תוארל ףידעמ ינא ,ךוראה חווטה יבגל ,תינורקע ךא ,םייקה בצמה
.הריבעה לש רומגה הלוטיב אובי ויתובקעב רשא ,רבעמ
תוריבע לש יובירו הרדגה לע ונייהד ,תוריבע לש היצקיפיצפס לע םירובידה
וליפא שיו ,"הפיכאה תא ריבגהל" האירקה םע דיב-די םיכלוה ,רתוי "תוינכט"
,תואמ ילואו ,תורשע תבייחמה תפסות) העונת ירטוש 2000 ףיסוהל םיעיצמה
.(הטיפשה תוכיא תא הז-אוהכ תולעהל ילב - םיטפוש


םהמ שקבנ תוריבע וליא ?םירטוש 2000 םע השענ המ
?"ףוכאל"

:םיעגפנ םע םיכרד תונואת םישש-םישימחכ םוי ידמ תושחרתמ הנידמה יבחרב
תוריבעה ןיבש הקיזה לע דומעל ידכ .לק םיעוצפ ,השק םיעוצפ ,םיגורה
תוחנה יתשמ אצא תונואתה ןיבל - ןושארה גוסה ןמ תוריבע - תונכוסמה
הריבע לכש - תחאה :עצמאב םש-יא איה תמאהש הרורב העידי ךות ,תויפולח
תררוג תונכוסמ תוריבע יפלאמ תחא קרש - היינשהו ,הנואת תררוג תנכוסמ
ודקמתת אלש עודמ - הנואת תררוג ןושארה גוסהמ הריבע לכ םא ,תעכו .הנואת
תוריבע יפלא לש תיתורבתסה הדלות איה הנואת לכ םאו ?הלאה תוריבעב קר
ףרט" הזש םושמ ?ינשה גוסהמ תוריבעב אקווד ודקמתת עודמ ןושארה גוסהמ
!?"לק
תמר" םע "היצקיפיצפס"ה תא וידחי ךרוכ ,םירחא םיבוטו םיברכ ,ןיל כ"הח םג
לש היצקיפיצפסה תלאש ןיב דירפהל ןיא יכ רובס ינא ."דחוימב העיתרמ השינע
ןתעינמב םילשכנ ונא רשאכ .םישנועה לש היצאיצנרפידה תלאש ןיבל תוריבעה
.תונכוסמה תוריבעה לש ןתעינמב ונלשכנש עמשמ ,םיכרדה תונואת לש
.זכרתהל םיכירצ ונייהש המב םוקמב "חוצחצו חוליג" לש תוריבעב ונזכרתהש
לע "םישנועב רימחמ" אוה ?ותוגיהנמ תא דבאמ אוה רשאכ עורג דקפמ השוע המ
.ומצע תא קודבל םוקמב ,"טישלוב" תוריבע


?השדחה הדעווה ןמ ונל יופצ המ

ימ לכ תא םיריכמ ירה ונחנא .ךרד-תצירפ עיצת הדעווה יכ ןימאהל יל השק
דוה ("םולשל ועס") ןועדג לצא עבק-ינכוש םלוכ :הדעווה ינפב עיפוהל יושעש
לע הפייעל-דע ורזחי םלוכו ,בלבש-תושוחתה יפ לע םייח םלוכ ,ויתימעו
ילארשיה גהנה תא" ,תרחא וא וז היצאיראווב ,ןהיפל רשא תושודנה תואמסיסה
וניתומוקמב גוהנכ .הרטמה תא גישת םישנועה-תרמחה קרו ,"חקל דמלל שי
-תולילש רתוי ,תוסנק רתוי :"רתוי לבא רבדה ותוא" עיצת הדעווהש יאדוול בורק
.'וכו הבוח
דירוהל .וינרקב רושה תא סופתל :רתוי עיצת אל הארנכ הדעווה דחא רבדמ קרו
,רשפא) הרובעתה תונקתל (א)40 וא 49 ,51 ,21 הנקתה לע רבועה לכ תא שיבכהמ
לודחל :ראשה לכ תא תוחנאל-בוזעלו ,(רורב ןורקיעה לבא ,תונקת המכ דוע ,ילוא
גוהנכ .הרושמב םינתינה שונאה-יבאשמ תא םיילאיווירט םיניינעב עיקשהלמ
תודעוולש ךכ םהלש יונימה-יבתכ תא חסנל תודעווה-ינממ םיעדוי וניתומוקמב
.תושעל המ הברה ראשנ אל תונמתמה
הרובעתה-ינידב תומרופרל תורשפאה תא קודבל הדעווה לע לטוה אל עודמ
םושמ .םישקוממ תודשב הכילה ךכב שיש םושמ .הככ ?םהלש דוסיה תוסיפתבו
.איקהל אלו ,עולבל ולכוי אל םתוא םינממהש םירבד עיצהל הייושע הדעווהש


תיריפמאה השיגה

םימק םיכרדה-תונואת אשונב ירוביצ ןויד לכב :הנפואל רבדה היה הנורחאל
תורוא קילדהל בכרב םיגהונה תא בייחל םיעיצמו םיפתתשמ השימח וא השולש
עיצמה לש דיחיה ןוכיסהו ,תוזעונ אלו תוירוקמ אל ןיא וזכ העצהב .םויב םג
רוזחל ול רשפאי רשא רבד) תובושק םיינזוא לע לופית אל ותעצהש אוה התוא
שי יכ םינעוט םניא התוא םיללושה ?וזכ העצהב ער המ .(אבה ןויזופמיסב הילע
.דחוימב תירוקמו הננער הבושת .רבד ףיסות אל איה יכ םירמוא ךא ,קזנ הב
תורוא קילדהל תבייחמה הנקת ,ןויסנ תפוקתל ,ןיקתמ הרובחתה רש היה ול
לוכי םגדימה) בכרה ילכמ םיזוחא (םישימח וא) הרשע לש םגדימב םויה תועשב
ונלוכי ,(גהנה לש יוהיזה רפסמ וא ,בכרה רפסמ לש תונורחאה תורפסה יפל תויהל
תונואת לש הקיטסיטאטסה יפל ,לבקל (הנש חיננ) הכורא אל הפוקת ךות
.תוחיטבה תא םירפשמ םויב תורוא םא הלאשל הרורב הבושת ,םיכרדה
תולבגה תא "חותפל" עיצמ עשוהי-ןב ןתיא :תוריהמה תולבגה יבגל ל"נכ
הנייהת ,תינוריע ךרדב 20 סולפ ,תינוריע-אל ךרדב ש"מק 30 סולפ .תוריהמה
אל ולש רשהש עדוי אוהש ןוויכ .תפסות-תוריבע תויהל הנלדחתו ,סנק-תוריבע
יפלק לכ תא ףרוגו ,רבדב ןכתסמ אל אוה ,דחא ש"מק וליפא ףיסוהל ןכומ
ךמסומ היה אוה הרטשמב העונתה תקלחמ שאר היה אוהשכ) תויראלופופה
דע ,תוריהמה-תוריבע יכ ,הובגמ-תוארוה וא הקיקח-ייוניש ילב םג ,תורוהל
.(רביד קר אוה זא םג ךא ,"רותה ףוס"ל הנרבעות ,תמייוסמ המרל
ונחנא םא המ לבא ,עשוהי-ןבכ הכלה סרוג ינא םג יתייה תעמשנ יתעד התייה ול
?םיעוט
תחקל שי םיכרדה תונואת לע תוריהמה לש "וטנ" העפשהה המ תעדל ידכ םג
לעמ ש"מק הרשע לש תוריהמב עוסנל רתוי םיגהנה ןמ דחא ןוזוחאל :םגדימ
ותוא לעמ ש"מק השימח - תינוריע ךרדב) ללכ ךרדב תנתונ הרטשמהש "חוורמ"ה
תיטסיטאטס תוקהבומ תולעב תונקסמ תרשפאמה הפוקת ירחא .("חוורמ"
יסחיה םקלח לע הלוע תונואתב םגדימה יפתתשמ לש יסחיה םקלח םא קדביי
םיפסונ ש"מק 15 ורתוי ןוזוחא ותואל :בלש םדקתי ןויסנה - אל םא .היסולכואב
םינוזוחא ינש ואובי "הדימריפ"ה תיתחתב ,ומוקמב וליאו ,(תינוריע ךרדב 10)
.האלה ןכו - םישדח
תוריבע רתויו רתוי הגרדהב הנחלסת יוסינה יפתתשמל :םינוזוחא יפל ,ףסונ יוסינ
.לעופב-ןוכיס םושמ ןהב ןיא דוע לכ ,"תוינכט"
:יפארגואיג ךתח יפל ןויסנה תא עצבל ןתינ ילאנוסרפה ךתחה יפל הקולחל ףסונב
ץראה לש גציימ יטסיטאטס םגדמ הנייהתש םישיבכ-תוצובק עברא הנעבקית
.הלוכ

לכ וא) ץראה לכב העונת ירטוש 2000 דגנכ הלוקשה תומכב םירטוש ובצוי תחאה הצובקב
.רתויב ינוציקה ןפואב "םיינכט"ה הרובעתה יניד ופכאייו ,(ילאידיא בשחייש רחא רפסמ
ןיא) הדעו ילב םגו ,םויה םיעובקה םישנועל רבעמ םג ,םישנועב רימחהל םג רשפא הגרדהב
.(הנשמ-תקיקח לש ךרדב וליפא ,יקוח ןפואב תאז רידסהל הייעב
תגרדומ היצאזילארביל הייהת לבא ,תומכה התואב םירטוש ובצוי ןכ םג היינשה הצובקב
תונקתל (א)40 וא 49 ,51 ,21 הנקתה לע דחוימב קזח שגד םשויו ,דחמ ,"תינכט"ה הפיכאב
.ליעל ונעצהש יפכ לכה ,ךדיאמ ,הרובעתה
- תיעיברה הצובקהו ,הנושארה תמגודכ ,הפיכאה תניחבמ ,הייהת תישילשה הצובקה
."הליגר" תיתרטשמ תוחכונ הייהת ןהיתשב ךא ,היינשה תמגודכ
."תרוקיבה תצובק" איה ,תישימחה הצובקה תא ווהי הנידמה ישיבכ ראש
.םיכרדב טוליש י"ע ןהו ,תרושקתה-יעצמאב ןה ,יברימ םוסרפ יוסינל ןתניי

תוחכונה לכ םע ,הנושארה הצובקב תונואתה-תמר םא ?יוסינה ונל תתל לוכי המ
וזלו ,תיעיברה הצובקבש וזל ההז הייהת ,תורמחהה לכ םעו תיתרטשמה
ונל םיפיטמש המ לכש ךכל תחצינ החכוה וז הייהת - "תרוקיבה תצובק"בש
ומצעב עדוי גהנ לכש ךכל תחצינ החכוה .לודג דחא טישלוב אלא וניא הז ןיינעב
לש ןתעינמל חתפמהשו - תונקתו הרטשמ אלל םג - ןכוסמ אל המו ןכוסמ המ
.רחא םוקמב יוצמ םיכרדה-תונואת
ןויסנ קר לבא ,תוינידמ-יוניש קידצת רשא ,תרחא האצות תויהל הלוכיש ןבומכ
תודוהל ןושארה היהא ינא .תמאב הנוכנה השיגה יהמ תעדל ונל רשפאי הזכ
.יתיעט יכ ררבתי םנמא םא ,תועטב

הדפת טפשמב אל :'ב קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד