אובמ       ;המדקה       :ןוישרה תא ךממ וחקי

(רבחמה תאמ)                (רקב השמ ר"ד תאמ)  םהב הרובעתה יטפשמב הרק המ וניאר
לכל תורופס תוקד םיטפושה םישידקמ
יטפשמ ךילה הז ןיאש לכל רורב םויכ .הרקמ
.ןיקת

,רימז קחצי רוספורפה
יטפשמה ץעויה רבעשל
ןמור י"פע) הלשממל
.(2.9.88 ,ץראה ,רטסירפ

לש ןתעינמב הרובעתל טפשמה תיב לש וקלח
תיב .דואמ טעמ אוה םיכרדה-תונואת
אל ןפוא לכבו ,ןורחאה םרוגה אוה טפשמה
ןד אוה יכ ,תונואתה לש ןתעינמב ,ירקיעה
.השחרתהש ירחא ןמז הברה הנואתב

,טרפוה הדוהי טפושה
הרובעת טפוש רבעשל
.הפיחב

,שנוע םושש עדוי ינאו ,יתנקז םגו יתייה רענ
ןיא .םולכ אלו ליעומ וניא ,היהיש לככ רומח
תלטה ידי-לע ...ןישנועל העתרה תלועפ
.אל ותו קוחה תבוח אצוי התא שנועה

רבעשל ,ןהכ םייח טפושה
תיב אישנ םוקמ אלממ
,םתוח) ןוילעה טפשמה
.(3.10.86

תא ביצהל שי םיכרדה תונואתב המחלמל ...
אקווד יכ איה םויכ השוחתה .םיטפושה בטימ
םתמרש םיטפוש ודמעוה וז םימד-תיזחב
.תצקמב התוחפ

ףסוי הרובעתה טפוש
תכרעמ ןולעב ,זעילא
,בירעמ י"פע) טופישה
.(8.1.88

אל ללכ הרובעתל טפשמה יתבב קדצה יניינע
.ונלש תוכמסה םוחתב ויה

רבח ,ןתיול םקימע ד"וע
.ןיול תדעוהמדקה

לש םתעינמ תא דימעהל הכישממ לארשיב תירוטומה הרובחתה תוחתפתה
הרבחה תבייח םתיא םילודגה םירגתאה דחאכ םיכרדב לטקה לשו תונואתה
.הז רגתאל ,רתיה ןיב ,סחייתמ םכינפלש רפסה .דדומתהל תילארשיה
עיגיו ,ןוילימב לארשיב הגיהנה תונוישר ילעב רפסמ לדגי בורקה רושעב רבכ
1.6 ידכל עיגיו ,ליבקמב לדגי בכרה ילכ רפסמו ,ןוילימ 2.6 ידכל 2000 תנש תארקל
.ןוילימ
ייחב היתוכלשה לעו עונימה תעפות לש הלקשמ לודיג לע םיעיבצמ הלא םינותנ
ןתוליעיו ןדוקפית תא שדחמ ןוחבל ךרוצה םג ררועתמ ךכיפלו ,לארשיב הרבחה
.וז העפותב תולפטמה תוכרעמה לש
,וזכש הניחבל הייוארה תוכרעמה תחא הניה הרובעתל טפשמה יתב תכרעמ
ידמ םימשרנה העונתה תוח"וד 800,000 -כ ךותמ עברכ יכ רוכזל שי .ףוחד ןפואבו
וז המוצע הסאמ ךותבו ,ןיד-קספלו ,טפשמה תיבב ןוידל עיגמ םיגהנה דגנ הנש
ןיב בחר הכ רישי תומיעש המוד .םיכרדה תונואת יטפשמ 12,000 -כ םג םיללכנ
.רחא ירוביצ םוחת םושב םייק אל רוביצה ןיבל תויושרה
לע םק םלוגהו ןכתי יכ השוחתה החתפתהו הכלה תונורחאה םינשה ךלהמב
םיזבזבמ וא םיעיקשמ הנידמה יחרזאש םימוצעה היגרנאהו ןמזה יבאשמ .ורצוי
םימכח וליעוה המב :תובקונ תולאש םיררועמ הלא טפשמ יתבב (הפקשהב יולת)
תומרונ לש ןתשרשהל הרובעתל טפשמה יתב לש םתמורת יהמ ;םתנקתב
;םיכרד תונואת לש ןתעינמלו םיניירבע לש םתעתרהל ,םישיבכב הנוכנ תוגהנתה
לעו יטפשמה ןוידה לש ותוכיא לע םיקיתה תומכ (ללכב םא) העיפשמ המכ דעו
?ויתואצות
תוריבעב םימשאנ םינמזומ טפשמה יתב לש םתמיתס בקע יכ אוה דוס אל
דציכ :הריבעה םוימ רתויו םישדוח העשת םהש םידעומל טפשמה תיבל הרובעת
םייקתמ םייטפשמה םיכילההמ קלח ?טפשמה תוליעי לע ןמזה דמימ עיפשמ
יניעב ויומידבו טפשמה תיבב עוגפל הז בצמ לולע המכ דע :ענה-טרסה תטישב
?רוביצה
תא הלעמ ,לארשיב הרובעתה טפשמל ותוסחייתהב וגוסמ ןושאר אוהש ,הז רפס
ילבקמ ינפב ןהו ,בחרה רוביצה ינפב ןה ,תורחא תובר תולאשו ,הלאה תולאשה
תכרעמ לש ,הטוב ףא םיתעל ,תידוסיו תיתטיש הפישחב אוה ונורתי .תוטלחהה
םע הצימא תודדומתה יכ קפס ןיא .םינושה היטבה לע ,יתרובעתה טפשמה
,ירוביצה ןוידה רדסל ולעי רשאכ ,הז רפסב תואטובמה תודמעהו תולאשה
המורת םורתל םייושע ,וז תודדומתה תובקעב אובל בייח רשא תוכרעמה-דודישו
תונואתב המחלמה לועיילו ,תילארשיה הרבחה לש םייחה תוכיאל תיתועמשמ
תכרעמב יוטיב ידיל םיאבה ,תיזח התואבו ,טביה ותואמ תוחפל ,םיכרדה
.יתרובעתה טפשמה


,רקב השמ ר"ד
הפיח

ט"משת ןסינ
1989 לירפאאובמ


"הארונ תכרעמ"

רקיעב ,םיטפוש דגנ הריקח לע וצופנ תועומש :ץראה השגר 1988 ראוני שדוחב
ויה .שממ תותיחש אל םא ,תודימה-רהוטבש םיניינע לע ,הרובעת-יטפוש
ואב םיטפוש .תוירבה יניעב דושח השענ טפוש לכ םואתפו ,תועומש ויה ,םינוניר
לכהש ידכ קר - "ןורדסמ תועש ףוסאל" ולחה ףאו ,םילוח ויה םא םג הדובעל
.םידושחב םה ןיא יכ וארי
לש םייתודיקפה םיגרדב םישנאל תועגונה תונוש תוישרפ הזה "רופיס"ל ומדק
הרובעתל טפשמה תיב ריכזמ :הרובעתל טפשמ יתב רקיעב ,םינוש טפשמ יתב
,תותיחש-השעמב ודשחנ רשא ,ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב ריכזמו ביבא-לתב
םירבדה לש םתביתכ תעב .יזוחמה טפשמה תיבב ןידל ודמעוה ףא רבד לש ופוסבו
.תוישרפב םיברועמה לש םהיטפשמ לכ ,הארנה לככ ,ומייתסנ םרט הלאה
,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותנווכב יכ םיברב הנושארל םסרפתנ 28.1.88 םויב
לש וברעב .יתעמשמ וא ילילפ ןידל םיטפוש לש "הליבח" דימעהל ,שירח ףסוי
,באז ןב השמ םע ןויאר ,הלילה תושדח תרודהמב ,היזיוולטה האיבה םוי ותוא
.הפיחב יזוחמה טפשמה תיב טפוש - ןכ ינפלו ,הלשממל יטפשמה ץעויה רבעשל
.באז ןב רמא ,"יתומכה זוכירהמ יתעתפוה"
.יתעתפוה אל ,תאז תמועל ,ינא
ראורבפ ,25 וטוא) יתבתכ םיטפושה תשרפב ןושארה ןידה קספ ןתינ םרטב דוע
:(1988

דימעהל הלשממל יטפשמה ץעויה טילחה הב הנורחאה השרפל ןאכ סחייתהל הצור אל ינא
ןכו ,יתעמשמ ןידל ףסונ טפוש ,ילילפ ןידל הרובעת יטפוש ינשו םולשה טפשמ תיב טפוש
-ידבוע ןיינעל סחייתהל וליפא הצור אל םג ינא .םיפסונ םיטפוש דגנ הריקחה תא ךישמהל
,"הצידוי בוס"ה םושמ חרכהב אל תאז לכ .תוישרפב םיברועמה ,םיטפוש םניאש רוביצה
.םייטרפה םירקמה אלו ,תועפותה תוניינעמ יתואש םושמ אלא
דועלו .םהל לחאמ ינאש המ הזו ,םיאכז ואציי םהש הווקמ קר ינא הלאה םירקמה יבגל
היהי ,תוססובמ ןה םיטפושל תוסחוימה תומשאהה יכ ררבתי םאש אוהו ,לחיימ ינא רבד
תוירחאה תא - תוחפל ,תירסומ - ומצע לע לוטיי רשא טפשמה-תכרעמב והשימ
טפשמה תכרעמ לע רמול היהי רשפא יא ,ןכ השעי אל שיא םא .השרפל תילאירטסינימה
םלועל הב ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה ןמ ,רתוי תירסומו ,רתוי הבוט איה יכ תילארשיה
.לשכל יארחא ןיא
תורקל - לוכי וניאש וא - לוכיש המ יבגלו ,תכרעמה לש הנסוח יבגל הלאשה תלאשנ לבא
.רחמ
לש הישעתל דעו ןאכמ" יכ םיגהנה-יושיר תכרעמ יבגל יתנעט ,ץ"גבל הריתעב ,1985 תנשב
זא רבכ היהש המ לע תיפיצפס העידי לש ץמש זא יל היה אל ."דואמ הרצק ךרדה דחוש
םהב םיצחלה םהמ ,תלעופ תכרעמה דציכ יתעדי לבא ,תיתרטשמה הריקחה לש "תרנצ"ב
תויאדכה ןזאמ" והמו ,רוביצ-דבוע לכ לש ותורשל םיקקזנה םיחרזא המכ ,הנותנ איה
.קדצ שקבמש ימ לש "םינוכיסהו
-תוישרפ רתוי יושירה-תכרעמב וצצופתנו - ץ"גבב ןידה-קספ ןתינ םרט דוע :עודי ךשמהה
.הפוקתה התואל דעו הנידמה ץורפ זאמ רשאמ תותיחש
ריואב תאצמנ הניבג תכיתח רשאכ .דחוימב חתופמו ידוחיי יאובנ שוח יתיליגש רובס אל ינא
הסכתת איה רחואמב וא םדקומבש תעדל ידכ םוי-םוי התוא קודבל ךרוצ ןיא ,ישפוחה
תונמדזההו ,הניבגה לא עיגהל רורב סרטניא שי שבועה-יקיקלח ינוילימל .שבוע לש הבכשב
.תימוי-םוי איה הניבל-םניב שגפמל

יתב ןיבל יושירה-ידרשמ ןיב לדבה ןיא הז ןיינעלו - תירוביצ תכרעמ רשאכ
.העתפהל םוקמ לכ ןיא ,ךכ תלהנתמ - טפשמה
םיטפוש םג - םיבוטו םיבר יכ חינהל ריבס .עתפוה אלש דיחיה יתייה אל ינאו
,ןידה יכרוע תכשל שאר ,ןיבור בקעי ד"וע ,לשמל ,הנה .ועתפוה אלש - םהיניב
אל םיתעלו ,הארנ אל םקדצ" :הרובעתל טפשמה יתב לע רמול היה דיתע רשא
ירשת ,לארשיב ןידה יכרוע תכשל לש יזכרמה דעוה ןואטב ,עדימ ד"וע) "השענ
.(1988 רבמטפס ,ט"משת
רשא ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב טפוש ,ןמזורטש ירוא טפושה ,לשמל ,וא
םא ויניעב קפס" יכ (1986 תנשב) הרובעתב השינעה לע ןויזופמיס תרגסמב רמא
םאו טפשמ יתב ארקיהל םיכירצ הרובעתל טפשמה יתב ... יחכונה םבצמב
השוע רשא ,םינוידה תרוצמ ... אצויש המ הז - טפשמ רדגב םה הרובעת יטפשמ
:הארנכ) הרובעתב רדס טילשהל ךא התילכת לכו 'יאבצ יתעמשמ ןיד' לש םשור
יטפשמה ךילהתה תברקה ריחמ ללוכ ,ריחמ לכב ('נ 'ש - הרובעתה יטפשמב
."ב"ויכו עשפמ תופחה תחנה ,םשאנ תויוכז לע הרימש לש - ונל רכומה
דגנ םמוקתהל הרובעתה טפושל ארוק" ןמזורטש טפושה - הנותחתה הרושהו
."הז בצמ
הכוזה תכרעמש איה האצותהו ,םמוקתה אלש יאדוובו ,םק אל דחא ףא לבא
םיבצמל - רחואמב וא םדקומב - העיגמ הינב יריכבמ דחא יפמ הטוב הכ רואיתל
,בירעמ ,רירש םהרבא ,םיטפשמה רש :לשמל) שפנה-ינידעו םעטה-ינינא רשא
,םש ,קוטר'צ הירא ד"וע :לשמל) םירחא וליאו ,"םיגירח" םהל םיארוק (3.8.88
!"הארונ תכרעמ וז .עורגמ עורג רתוי בצמה" יכ הילע םירמוא (םש


ןבל ןוראווצ ,הרוחש הבינע

ץיבנוד ןתנ יאנותיעה רמא םיטפושה תשרפ לע םיטרפה םסרפתהל ולחה רשאכ
:םימוד םירבד (29.1.88 ,ץראה ףסומ)

וששח לכהש ,טויס וא ,היעב םע םויה דדומתהל ךירצ ,רירש םהרבא רמ ,םיטפשמה רש"
לכל העיגה תותיחשה יכ ונלצא ורמא דימת .טפשמה תכרעמב תותיחש :םינש ךשמב וינפמ
...הייקנ ,תחא הניפ ,תחא תצבשמ שי ןיידע לבא ,אבצה תורושבו םייחרזאה םייחב ,םוקמ
ךכ רחא .ירפה לע תחא הרוחש הדוקנ הליחת .הרוחשה המינכה ומכ איה תותיחשש אלא"
.לקלוקמ ,הסוכמ ירפה לכו ,לאמשו ןימי טיבהל קיפסמ ךניא .םירשע ,רשע
תא לאוש ינא ... .הארנה לככ ,העט טפשמה תיב ירעשב רצעית תותיחשהש היה רובסש ימ"
אל שיא ,עדי אל שיאו םינש ךשמב הלאכ םישעמ ושענ תודשחה יפ לעש הרק ךיא ימצע
.לשכש ןונגנמ דוע .ביגה
,םייתעבש רומח ןבלה ןוראווצה לע רמאנש המ לכ .ןבלה ןוראווצה תוניירבעב רבודמה ..."
."ןוראווצל תחתמ הבונע הרוחש הבינע רשאכ ,העבשו םיעבש יפ וא

עיבמ םתס וא ,לאוש וא ,והשמ רמוא ץיבנוד םא הלאה םירבדה ןמ רורב אל
ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש וירבדב אוצמל רשפא תמייוסמ הבושת לבא ,הייהת
,םיאנותיע תביסמב) תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי םג אוהש ,ןיול בד
:(5.1.86

לש היישע תויהל הלוכי אל ,םוי ותואב םיקית 500-400 -ב ןודל ךירצ הרובעת טפוש רשאכ"
."קדצ

לש םימוסרפה תרדסל המדקהב ."הז םע דלונ אל" ומצע ןיול טפושה םג לבא
הלחה רשא ,ןידה יכרוע תכשל לש א"ת זוחמ דעו תאצוהב "הרובעת ןיד יקספ"
תנשב - הלאה םייח-םיהולא-ירבד לש םתרימא ינפל הרצק הפוקת רוא תוארל
שטיק ומכ םיעמשנ םויה רשא םירבד .םירחא םירבד רמא ןיידע אוה - 1985
:קיבדו חרמנ

תובבר ,הלאמ הובג זוחא .םיטפשמ יפלא תואמ לארשיב טפשמה יתבל םישגומ הנש ידמ"
וז תכרעמ יטפוש .הרובעתל טפשמה יתבל םיזקנתמ ,תוח"ודו םושיא יבתכ לש תובר
םינויד םויב םינווגמ םיניינע תואמ םימעפלו תורשעב עבק ךרד קוספלו קוסעל םישרדנ
.דחא
תינכמל תכפוה איהש ךכל תמרוג העונת יניירבע תטיפשב וז תוסיחד יכ הרואכל המוד"
יתב תרגסמבש איה הדבוע .תחפקמ איה ,תמייקש לככ ,וז תומשרתה .איה אל ךא ,תיתרגשו
םיעגונה םייחה ימוחתמ דחאב ,השינע תוינידמ רידת תמקרתמו השבגתה הרובעתל טפשמה
,הרובעתה תונקת תא שרפל תחא אל םישרדנ וז תכרעמ יטפוש .חרזא לכל טעמכ בורקמ
.דובכב וז המישמב םידמוע םהו ,ןתנבהב ךירדהלו תוחנהל
לש םתובישח תנבהל ,םיסופד תעיבקל תודבכנ תמרות וז הטיפש יכ תדמלמ תואיצמה ..."
יקספב שי .קוחה לש רתוי הבוטו תבחרנ העידיב אשונב םיקסועה תכרדהלו העונתה יללכ
תוגהנתה לש םיכרע תעיבקו ,הז שיגרו בושח םוחתב תיטפשמה הבישחה דדחל ידכ הלא ןיד
."...םתובישח ךכב ,םיכרדב תמלוהו התואנ

אל אוהש םירבד ןאכמ תוארל לחה שיאה ותואו ,התנתשה השיגה ,רבתסמ ,הנהו
תיישע אלו ,םיטפש תיישע ידכל העיגמ טפשמ תיישע דציכ תוארל .םשמ האר
אל םישדוקמה םיכרעב העיגפ הירחא תררוג תומכה רחא תוטיהלה דציכ .קדצ
.םיכרדב תוחיטבהמ תוחפ
אל ,םוי ותואב םיקית 500-400 -ב ןודל ךירצ הרובעת טפוש רשאכ") הזה קוספה
היה ךירצ ,ךרדה לכ ךרואל ונתוא הוולי רשא ,("קדצ לש היישע תויהל הלוכי
םיטפושה לש םהילגרל דחוימבו ,הכאלמב םיקסועה לכ לש םהילגרל רנ תויהל
טפשמה יתבש ךכ לע חקפל םיכירצ רשא הלא - רוערעה-תואכרעב םיבשויה
םייונימ םע ,הנידמה אישנ ינפב וריהצהש הרהצהה תא וחכשי אל הרובעתל
."קדצ טפשמ םעה תא טופשל" :םיטפושכ


"תרחא הטנאלפ"

לצא םג ,םיטעמה תלחנ איה קדצל תושיגרה הרובעתה-טפשמב ,רבתסמ ,לבא
.רוערעה תואכרעב םיטפוש
רשאב ופי-א"תב יזוחמה טפשמה תיב הנורחאל רמאש םירבד ,לשמל ,הנה
ןעט הרובעת-תריבעב ותעשרה לע רוערעב :הרובעתה-טפשמ לש "ודוחיי"ל
,המשאב הדומ אל אוהש רמא אוה יכ - ןידכ ךורעה ריהצתב תאז ךמתו - רערעמה
לא היינפב בר ןויגה האר אל רערעמה .ותוא עישרהו ,"הדומ" םשר טפושה לבא
םנמא טפושהש ראתל השק ירהש ,לוקוטורפה ןוקיתל השקבב ,ומצע טפושה
הרוק הזו) ותאדוה לע טרחתה רשא םשאנ לכל חתפ חתופה רבד ,ותועטב הדוי
אל ללכב ,עגר-עגר רמולו אובל (הפוצמהמ רומח אוה רזגנש שנועה רשאכ בורל
.המשאב יתידוה
:רמא יזוחמה טפשמה תיב

תא איבהלו חורטל בייח הכלהכ ךרענ אל טפשמה תיב לש לוקוטורפש תוארהל שקבמש ימ"
רערעמה כ"ב וילע עיבצהש ישוקה לכ םע - םירבדה םשרש טפשמה תיב ינפב ןיינעה
."דמולמה

םאו ,הזה ישוקה לע רבגתהל םיעדוי םירוערעל טפשמה יתב ,רוגינסה רמא ,לבא
:יזוחמה טפשמה תיב ךכ לע בישמ .עיצה ,םהלשמ הריקח להנל םג - ךרוצ שי

."הלאכ תוריקח ינפב דומעל לכוי אל הרובעת תוריבעב השינע לש ןונגנמה"

הז .ךכב דומעל לכונ אל ,הרובעת יניינעב םג קדצ תושעל שקבנ םא :קלחו-דח
.ונילע "דבכ" היהי
טפשמה יתב לע רוערע תואכרעכ - םייזוחמה טפשמה יתב ,ךשמהב הארנש יפכו
תיב םגו ,הרובעת יניינעב קדצ תיישעל ,תוחפל ,תיתומכ ,םייונב םניא - הרובעתל
טפשמה יתבב השענב ברעתהל רהממ אל - היינש רוערע-תאכרעכ - ןוילעה טפשמה
דעונ ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ רמוא ,ינש רוערע .הרובעתל
.('ט קרפ ,ןושאר רעש האר) קדצ תיישעל אל ,תובושח תויטפשמ תולאש ןובילל
-םישיבכ םישפחמ תוירבהש אלפה המ ,איה המוסח קדצה לא ךלמה-ךרד רשאכו
םג אל עודמ ,יושירה-ידרשמב רבדה אוה ךכ םאו ?"תוירוחא תותלד" וא ,םיפקוע
?טפשמה יתבב
טפוש ןכו ןוילעה טפשמה תיב אישנ הנורחאל וליגש תוימיטפואל ףתוש ינא ןיא
טפושה רמואש יפכ ,הקינאפל ספתיהל ןיאש ןוכנ .קרב ןורהא ןוילעה טפשמה תיב
.הנריכי אל המוקמ תוננאשה םג לבא ,רגמש
בצמה ,יתעדל ,המ יתלאשנ ,םיטפושה תשרפ ץורפ םע ,(9.2.88) ל"הצ ילגל ןויארב
תויושע רשא ,תכרעמב תויותיחש ןנשי יתעדל םאה ."חטשה ינפ"ל תחתמ םויכ
.יתוא ןיינעמ אל הזו ,עדוי אל ינא :יתינע ךכ לע ?ןיעל הארנה דיתעב "ץצופתהל"
המל םיאיבמה םיכילהתה םיניינעמ יתוא .תילילפ תוליכרב קסוע אל ינא
ינא ךכ םשלו ,יוצר-אלה הרקיש דע ןמז לש הלאש קר וז םויהד בצמב .םיאיבמש
לש דמעמב םויכ םיאצמנה םידיקפהו םיטפושה לכש החנההמ תאצל וליפא ןכומ
.גלשכ-םיחצ םניה םימשאנ וא םידושח
אל - השרפב םיברועמה ןמ דחא טפוש םילילפב עשרוה סופדל הז רפס אבוהש דע
ןידב ועשרוה הרובעת-יטפוש ינשו - השרפל תאז לכב רושק לבא ,הרובעת-טפוש
,"גירח הרקמ היה הז" יכ םיטפשמה רש רמא םיינשה ועשרוה וב םויב .יתעמשמ
הטנאלפ וז הרובעתל טפשמה תיב" יכ רמא ועשרוהש םיטפושה דחא וליאו
.(3.8.88 ,בירעמ י"פע תואבומה) "הבש םיכילהה תא ריכהל דואמ השקש ,תרחא
רבמצד שדוחב רבכ יארוק ינפב יתגצה "?'םיגירח' קר םנמאה" הלאשה תא לבא
האר) ןיול תדעו לש הייונימ תא הכרבב יתלביק םהב םירמאמהמ דחאב ,1986
- יתרמא םג םשו ,("?טפוש 'תחקל' םאה" תרתוכה תחת ,'ג קרפ ,ישש רעש ,ןלהל
הטנאלפ לע םיבשוי הרובעתל טפשמה יתב" יכ - טפושה ותוא תא יתמדקה ךכבו
."קדצה לע אל ךא ,ץראה רודכ לע ילוא .תרחא


רבד יתשדיח אל טעמכ ,ילשמ ,ינא

,עתפומ תויהל דואמ ץמאתמ ,עתפומ תויהל הצורש ימ :דחא רבד הלוע הלא לכמ
.ותרטמ תא גישיש ופוס ,עתפומ תויהל ידכ םיירשפאה תונורשכה לכ תא סיגמו
.אבה לוגלגב ילוא .ךכל וניכז אלו ונלכשה אל ,םעה-יטושפ ,ונחנאו
ןייצא אל ,םייטרפה םירקמה אלו םיכילהתה םיניינעמ ,רומאכ ,יתואש ןויכ
קרפב ןכו ,דודיעל תויוארה תועפות יתיליג םהב תומוקמב תלוז ,הזה רפסב תומש
-םוליצבו - "תונותיע םלצ" ןיעמ ךרובע שמשמ ינא וב ,"טפשמה תיבמ תונומת"
יוארה ןמש ןבומכ .םלוצמה לש ותוהז תא תווסהל ,ללכ ךרדב ,לבוקמ אל תונותיע
ובש םדאה לש ומש ןויצב םסרפתנ רבכש רמוחב רבודמ רשאכ םשה תא םסרפל
.ותמיתחב וליפא וא ,רבודמ
לווע השוע איה .תמייוסמ הדימב תיתייעב איה תומש ןייצלמ תוענמיההש ןוכנ
ץק-אלל םירוסמה ךרד-ירשי םישנא לש בחר רוביצל הנושארבו-שארב
.םלועה לכ יפלכ דשחה תא תררועמ "תימינונא" המשאה לכ ןכש ,םתוחילשל
חיננ - תמייוסמ תבותכ לא המישאמ-עבצא לש התיינפהל םג תונורסח םנשי לבא
,העטומ אוה םגו - םשורה רצונ הזכ הרקמב .ומשב בוקנה ,ינולפ טפוש לש ורבעל
תומוקמה לכב וליאו ,תרוקיבל םוקמ שי תבותכה התואב קרש - םימעפל
.עיבצהל המ לע ןיאו ,ןקתל המ רבכ ןיא םירחאה
םינשה לכ ענמנ הנידמה רקבמ םג .התוא יתאצמה ינא אל - תאזה המלידה
אוה םהילע םילדחמל תישיא-םיארחאה לש םהיתומשב ויתוח"ודב בוקנלמ
.הלאה "ישמה-תופפכ" לע םינשה לכ החתמנ רשא תרוקיבה תורמל ,עיבצמ
לע םגו ,וזה ךרדב יתוא ודדוע יצעוי לכ אל .תקפואמה ךרדב יתרחב הז בלשב
יכ ןכתיי .ףידעמ ינא ךכ ךא ,הבוטל אלו ,עיפשהל יושע הז רפסה לש ותריכמ
.יתדמע הנתשת דיתעב
ךשמה ,הרובעתה יטפושמ לחה - הזה רפסב םיקסוע ונא הב טפשמה תכרעמ םג
הלוכי הניא - ןוילעה טפשמה תיבב הלכו םייזוחמה טפשמה יתב לש םיטפושב
הז לבא .הזה רפסהמ הלועה יללכה םשורל דוגינב תאזו ,הללכהל אשונ תויהל
ןה - "םיגירח"בו "תווצק"ב אקווד איה תקסועש ,תירוביצ תרוקיב לש העבט
תא ןובשחב תחקל בייח ירוביצה תורישב רחובש ימ לכו - הערל ןהו הבוטל
.הזה ןוכיסה
יקיקלח" 10,000 -מ רתוי םע עגמב טפוש לכ אב הרובעתל טפשמה יתב תכרעמב
יוצר-אלה לא ךרדה ,ןגמ-תובכש רתויב תכרעמה תא הסכתש לככ .הנשב "שבוע
ידכ .גישת אל םלועל ,דעו-םלועל ,תטלחומ המיסח לבא ,רתוי השקו הכורא היהת
-טפשמ םג אוהש הרובעת-טפשמל עיגהל ידכו ,תטלחומ-טעמכה המיסחל עיגהל
לש ןורחאה וקלחב איבמ ינא ,םיכרד-תונואת לש ןתעינמל ןמאנ רישכמ םגו ,קדצ
.הרובעתה-טפשמ לש םימוחתה לכב המרופרל תועצה המכ הזה רפסה
ססובמ אוה ורקיעב .תילאוטקאה השרפה תובקעב בתכנ אל הזה רפסבש רמוחה
רוא ואר אל ךא יתבתכש םירמאמ לע וא ,תונותיעב יתמסריפש םירמאמ לע
םושמ ,ינויצסנס יוליג וא שודיח לכ םירבדב ןיא םג השעמל ."םוקמ רסוח"מ
ארוקש ימ לכל .לכל םיעודי םרקיעב - תישארב ימי תששמ טעמכ - םירבדהש
- "רושיקה יעטק" תאו ,"םייתשו םייתש רבחל" קר ךירצ .וביבס לכתסמו ,ןותיע
.רבד יתמרת אל טעמכ ,ילשמ ,ינא :ךינפל הנומתהו
םישפחמה הלא לכ י"ע "ישונאה םרוגה" הנוכמה ,חרזאה ,ךל שדקומ הזה רפסה
תקולח .שולש ינפל הברה התייבה רוזחל םיצורו ,םהיתונולשכל יבילא
אל םה לבא ,םרוגה םהו ,ישונאה אוה התאש וזכ איה ,השעמל ,"הדובע"ה
.ךכב תודוהל םינכומ
םיסנשמ אל לבא ,םינטורה הלאל שדקומ וניא אוה ?שדקומ אל הזה רפסה ימל
אלש דבלבו - המשאב תודוהל ,םתקדצב םתנומא ףא לע ,םינכומה הלאל .םיינתמ
המחלמהש ךל ררבתמ רשאכ ,המשאב-הריפכהמ םהב רוזחל .הדובע-םוי דיספהל
.ונלצא תושעל המ ןיא הלא לכל .ריחמ הל שי קדצל
.הארנ אוהש יפכ הארנ לארשיב הרובעתה-טפשמ ,םכתומכש ללגבו ,םכללגב
דמעוה טפוש ותואש ירחא - םכשנועב רימחה רשא טפוש דגנ ןיגפהל יל וכלת לאו
טועבל הלודג הרובג וז םאה ?ןכ ינפל םכלש ץמואה היה הפיא .רחא ןיינעב ,ןידל
טדנמה דגנ םג ןיגפהל םויה וכלת ילואו ?םיבאכמ תלתפתמה ,העוצפ היחב
!?יטירבה


רודירמ ןד ,שדחה םיטפשמה רשל

הלא תורושו ,םיטפשמל הטלוקפב םידומילה לספסל ירבח היה רודירמ ןד
?רבחל רמול רשפא המ .םיטפשמה רשכ ותונמתה םע שממ תובתכנ
הכותב וחמצ רשא םישנא ידי לע הרדגוה רשא תכרעמ ךידיל לבקמ התא - תישאר
.הרובעתל טפשמה יתב תכרעמ ."תרחא הטנאלפ" וא ,"הארונ תכרעמ"כ
ונימ רשא תודעו לש תוח"וד השולש תוחפל לש תכרעמ ךידיל לבקמ התא - תינש
תוחפל רשאו - ןהיתוצלמהב שמתשהל הנווכ ךותמ םא רורב אל ירמגל - ךימדוק
.שומיש וב תושעל יוארו ןתינ וצילמה ןהש הממ קלח
הברהב עורג בצמב תכרעמה תא וירחא אבל ריבעה ךימדוקמ דחא לכ - תישילש
לכה ךסב .רירש םהרבא ךמדוק תא ,לשמל ,חק .וידיל התוא לביק וב בצמהמ
.םיידיב ול ץצופתה המ הארו ,דיקפתב םייתנש
השעת לא ,תינפתל איבהש ימכ הירוטסיהל סנכהל הצור התא םא - תיעיברו
והשמב בוט ילוהינ ןורשכ ידי לע יכ ובשח םיבוטו םיבר ."רתוי לבא רבדה ותוא"
םדוקה ,םיסנ השמ וליפא לבא ,תואלפנו םיסנ וללוחי םה םהימדוק לש הזמ
.(עורג רש היה אל ללכבש תורמל) תואלפנ ללוח אל ,ךמדוקל םדוקל
תינרמש תכרעמ - הדועו - התייה ,תורודה לכב ,תומואה לכב ,טפשמה תכרעמ
רשפאש ןכיא חורמל ,שטשטל ,תופחל .םילג תושעל אל אוה קחשמה םש .רתויב
,תמאה תא םיעדוי לכהש תורמל "בוט ךכ לכ ונבצמ היה אל םלועמ" רמול ,חורמל
.'וכו ,'וכו
חתמש ימ .תיאבצה תכרעמל לכה ודגס םעפ .רשפא המכ דע איה הלאש לבא
:חסונב ,ןיחתור לש ןוטיקל אלא ,תיניינע תוסחייתהל הכז אל אבצה לע תרוקיב
ויהיו ,םישנא המכ דע האר .הפיא .וישכע םה הפיא לבא ?רבדמ התא ךיא
.םמטוחל רבעמ המידק תוארל םילגוסמ םניא ,ויהי רשאכ םידמולמ


תועיבצ

טפשמה תיבב יתרמא ,םיטנדוטס ונתויהב דוע ,הנש םירשעכ ינפל ,לשמל ,הנה
ןוידה יכ ,הרובעתל טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רוערעב ,םילשוריב יזוחמה
,ןידה-תיב-בא ילע לפנתה תאז יתרמאשמ .יאבצ טפשמ ומכ להנתה הטמלד
!?רבדמ התא ךיא :ןלוג השמ טפושה
רבכ אצי ןמזמ רשא) ןלוג טפושה לש ותמוערת םא םויה דע עדוי אל ינא
,ותעדל ,םינוכנ אל םירבד רמוא ינאש ךכ לע זא האצי (רטפנ הנורחאלו ,תואלמיגל
רוד םק םויכ לבא .םרמאלמ סה רשא ,םינוכנ םירבד רמוא ינאש לע אקווד וא
טפשמה תיבמ ,ןמזורטש ירוא טפושה .םייזוחמה טפשמה יתבב םיטפוש לש שדח
:שממ הלאה םירבדה תא הנורחאל רמא ,ביבא לתב יזוחמה

יטפשמ םאו טפשמ יתב ארקיהל םיכירצ הרובעתל טפשמה יתב יחכונה םבצמב םא קפס
."יאבצ יתעמשמ ןיד" לש םשור השוע םינוידה תרוצ ... טפשמ רדגב םה הרובעת

םינכומ אל רשא םיטפוש םייזוחמה טפשמה יתבב שי ,רעצה הברמל ,ןיידע לבא
ןועטל הסנמ התא רשאכ ךתוא םיקיתשמו ,תאזה המיענ-אלה תמאה תא עומשל
ךל ושרי אל וליפא םה .קדצ תושעל הלוכי אל רשא תכרעמל ןברוק תלפנ יכ
הרובעתל טפשמה יתבב קדצה לע ותעד תא רשא ,ןיול בד טפושה תא טטצל
תויהל הלוכי אל םויל םיטפשמ 500-400 םילהנמ רשאכ" :םיריכמ רבכ ונחנא
."קדצ לש היישע
ץמואה םהל ןיאש וא ,התוא תעדל םיצור םניא ,תמאה תא םיעדוי אל םה םאה
?הב תודוהל


ץמוא ךירצ

ןיול תדעו הצילמה הרובעתל טפשמה יתב לע סמועה תלקהל היתועצה תרגסמב
,ראודל ךל :תילהנימ הרירב לש תוריבעל הרובעתה תוריבע לכ תא טעמכ ךופהל
תויוטש לעו קדצ לע חומה תא ונל לבלבת לאו ,ךנוישר תאו ךפסכ תא םש םיש
שנוע לבקתש םושמ ,קדצ לע םולחלמ ,הרמא איה ,ךל רהזה .גוסה ותואמ תופסונ
הלדגה" ידי לע רותפל ןתינ סמועה תייעב תא יכ הרבס אל רורד-ןב תדעו .לופכ
.הרובעתל טפשמה יתבב םיטפושה רפסמ לש "תיביסמ
תוכלוה ןהש אוה - עבטמה ותוא לש םידדצ ינש - הלאה תועצהה יתשל ףתושמה
.הרטמה תא תואיטחמ לבא ,תיתרגשהו הלקה ךרדב
לידגהל ןכומ אל דחא ףא עודמ .םוקמ םושל ליבות אל איה .תאזה ךרדב ךלת לא
לע ןידל םילייח דימעהל שי יכ םירובס םש ,אבצב עודמ ?םיטפושה רפסמ תא
םה "תוחרזא"ב לבא ,ץע לכ תחתו ,העבג לכ לע טופיש-ןיצק םימש ,חוצחצו חוליג
?ךפיהל קוידב םיגהונ
הלוקשה תיביצקת האצוה תרומת .ביצקת-יצוליא לע םירופיס ונל ורפסי אלשו
-יטפוש םירשע לע ףיסוהל רשפא לארשיב חרזא לכל (!) הנשל ח"ש (ינש) 2 דגנכ
תיתשתה לכ תא םג ללוכ הזו) הרובעת יטפוש (!) האמ דוע םימייקה הרובעתה
תומכב רוערע-תואכרע רובע דחא לקש דוע ףיסוהל רשפא .(םביבס םיתורישהו
.peanuts הז םגו ,תקפסמה


!לבוחה בר התא

קוח יפל .רצואה רש לש וחתפל רחשלו ץורל ךירצ ךניא התא םיטפוש ףיסוהל ידכ
יתבב םיטפושה לש םרפסמ תא עבוק רשא הז אוה םיטפשמה רש קר טפשמה יתב
םייזוחמה טפשמה יתבבו (הרובעתל טפשמה יתב ללוכ) םולשה טפשמ
טפשמה תיבב וליפא .(הרובעתל טפשמה יתב לע רוערע תואכרעכ םג םישמשמה)
לוכי ,םיטפשמה רש ידי לע אלו ,תסנכה ידי לע עבקנ ויטפוש רפסמ רשא ,ןוילעה
.לעופב-םייונימ ידי לע םיטפוש ףיסוהל רשה
רשה לש ותוכמס התנתוה םהב םירחא םיקוחב ועבקנש םירקמל דוגינב
רשהו ,ךכב ךרוצ לכ ןיא הזה הרקמב ,ותיא תוצעייתהב וא רחא רש לש המכסהב
.(ישארה "ןתוחמ"ה אוהש ףא לע) רצואה רש םע וליפא ץעייתהל בייח וניא
לוקישה אוה ולש דיחיה לוקישה ,םיטפוש ףיסוהל טילחמ םיטפשמה רש רשאכ
המכו ,טפשמה יתב לע תלטומה הדובעה תומכ יהמ תעדל רומא רשה .יעוצקמה
לש ותעד תא החינמה דוקפית-תמרב תכרעמה תא םייקל ידכ ךרוצ שי םיטפוש
.רשה
טפשמה תיב אישנ לש העודיה ותדמע תא םג ריכזהל שי הלאה םירבדל רשקהב
תכרעמל קינעהל שי :םינקת-תפסות שורדל ואובב ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה
הרובעת-יטפוש המכ .םיטפוש ףיסוהל שי ןכלו ,היכרצ תעיבקב תואמצע טפשמה
ער אל ורדתסת םכינש יכ חינמ ינא לבא ,רמול ןכומ אל אוה תאז ?ףיסוהל שי
.הזה ןיינעב
ינאו ,הכפהמ תושעל - ךירצו - לוכי התא םיטפושה רפסמ ןיינעב - םוקמ לכמ
ונאו - ולש םשה תא ונל ןתת קר .ףסכ ןיא ,אל ךל דיגי רשא והשימ תוארל הצור
.וב לפטנ רבכ


"ןידל הנמזה"ה תא גורהל

םושיאה-בתכ תא ךרועש ימ הרובעתה-תוריבעב םויכ םימייקה ןידה ירדס יפל
ןתונ אוה .עבותכ ךמסומ אל אוה םא וליפא ,ומצע דעה-רקוחה-רטושה אוה
םג איה תאזה "הנמזה"הו ,םייוסמ ךיראתב טפשמה תיבל אובל "הנמזה" םשאנל
יניינעב לבא ,תודרפנ ןה הלאה תויצקנופה "הליגר"ה הרטשמב .םושיא-בתכ
תרתוימה הרטשמה לע ריקחתב .תובורמ תולקתהו ,ךופה ,עודיכ ,לכה העונת
,תוח"וד םושרי אל ללכ רטושה יכ יתעצה (1987 רבמבונ ,22 וטוא ,"חור תוח"וד")
ומשרייו היצקלסה ךרעית הב רשא ,העונתה תכשלל הרקמה יטרפ תא ריבעי קרו
.םושיאה-יבתכ
רטושה :המוד והשמ הצילמה לבא ,ךכ ידכ דע תכל הקיחרה אל רורד-ןב תדעו
,המשאב רפוכ אוהש ול רמאי ח"ודה-לבקמ םא לבא ,תוח"וד םושרי םנמא
,טפשמה תיבל ח"ודה תא ריבעי אלא ,טפשמל ךיראתה תא ול עבקיי אל רטושה
תא םיעבוקה םה - םירטושה אלו - םיטפושה רשאכ ,ןוידל דעומה עבקיי םשו
.הנש ,שדוח ,םוי לכב עמשיתש םיקיתה תומכ
.םויהל-םויהמ םייקל - ךירצו - ןתינ תאזה הצלמהה תא


"הארקה"ה תא םגו

דסומ תא לטבל הצילמהו היתומדוק תובקעב הכלה ,עודיכ ,רורד ןב תדעו
תארקה לש הבישיל ללכ עיפוהל אלש םשאנל רשפאל שי" יכ הרמאב ,"הארקה"ה
רופכל םשאנה תעדב םא ... וב רומאב תודוהל ונוצרב ןיא םא םושיאה בתכ
תיבב תרתוימ הבישיב ךרוצ היהי אלו תוחכוהל תידימ קיתה עבקיי המשאב
."... טפשמה
הנקת ןיקתת יכ ךל ידו ,ביצקתל קוקז אל התא תאזה הצלמהה תא ץמאל ידכ םג
.םדוק תחא העש הפיו - לאוג ןויצל אבו ,המיאתמ


,רקיה ןד

רתוי בוט ילוהינ ןורשכב וליפא וא ,תומכב םחוכ תא חיכוהל וסינ ךינפל םיבר
לולעפ לכ :ךליי אל םגו ,ךלה אל ,ומצעלשכ ,הז לבא ,םהימדוק לשמ
ידכ הרטשמה ידי לע לצוני אוה - סמועהמ לקהל ידכ גהנוי רשא יביטרטסינימדא
.ךכב-המ לש םיניינע לע תוח"וד לש תרבוגו תכלוה תומכב ללחה תא אלמל
ןיקתהל תירוטסיה תונמדזה ךל שי .הלאה םירבדהמ הפרנ אלו ,רבעב תאז ונרמא
.סמסמתהל הל ןתת לא - ןקתלו


ךרדה תליפתו ,תודות ימלש

;הפיחדה לע - תרופ םהרבא ןגסלו ץיבונרהא ינור ךרועל ,וטוא תכרעמל הדות
;הקפהה לע - האופר תנעל הדות
;(יתלביק וליפא ןקלח תא) תוליעומה תורעהה לע - תימולשל הדות
;רדתסמ יתייה אל ךידעלב - שוטניקמל הדות
ופרוק םייחו (םיטפשמ) רירש םהרבא םיאצויה םירשל - תדחוימ הדותו
ימ לכלו ,דיקפתב םהימדוק לכל ,(הרטשמ) בלרב םייח ראשנה רשל ,(הרובחת)
תכרעמהש ךכ לע תוירחאל (!םק אל דחא ףא :האור ינא) ףתושכ ומצע תא האורש
רפסה םכידעלב :תיארנ איהש יפכ תיארנ הרובעתה טפשמ לש ותפיכאב תקסועה
.בותכ אוה וילע ריינה תא הווש היה אל הזה

רתוי היהי אל בצמה תיחכונה הלשממה לש היצנדקה םות םע יכ הליפת יננה
.והשמ הז םג :עורג

'נ 'ש

ט"משתה ,חספ ברע ,ביבא לת
1989 לירפא

?ןוישרה לע רומשל דציכ :שמתשמל תוצע :ךשמהל

המדקהל הרזח
אובמל הרזח

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד