,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .109 - 101 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,ינש רעש


ינש רעש
מ"עב םיפכואה

םיפכוא ךיא :'ב קרפ


הידגרטה

תא .דדח השנמ מ"צנ לא םג ,ראשה ןיב ,יתרזח הלאה תולאשל הבושתה ךרוצל
לש השגרהה רואיתב דדח מ"צנ חתפ (1986 רבמבונ ,10 ,וטוא) םדוקה ןויארה
-תולקה תוריבעה לעו ,תמאב-תונכוסמה תוריבעה לע םש ונרביד ."לפטב קוסיע"
.ןוכיס לכ ןהב ןיאש ףא ,"הפיכא"ל
גוסהמ תוריבעה ןיב הקולחה תאו ,הרובעתה תונקתל 21 הנקת תא ריכזמ ינא
תוריבעל תובשחנה) ינשה גוסהמ תוריבעה ןיבל (ןמצעלשכ תונכוסמה) ןושארה
שקבמו ,(העונתל הערפה וא ןוכיס לכ ןדיצב ןיאש תורמל ,ךכ ורדגוהש םושמ קר
.םיגוסה ינש לא הרטשמה לש התוסחייתהל תוסחייתה
םילוכי אל ונחנא ,(49 ,51 ,21 הנקת) תונכוסמה תוריבעה לא :הדומ דדח מ"צנ
.הנואת התרקש ירחא אלא ,עיגהל
,רישעה ךנויסינ לכ םע ,תלקתנ םאה ?"עתפ תמילב" לע ח"וד תיאר םאה :ינא
?עתפ-םלובה גהנב
...תוריהמ-תנומכמ םילגמ םיגהנהשכ .דדח מ"צנ הנוע ,ןכ
?תונכוסמ תופיקע ,תונכוסמ תויטסו
.המוד הז ןורקעב לבא ,רתוי םילקתנ ונחנא הלאב :הבושת
.לאוש ינא ?םישוע המו
תוריבע רפסמב זכרתהל איה ,העונת תקלחמ שאר בישמ ,ונלש תוינידמה
.תורחא תוריבעב םילקתנ םא ןייע םוצעל אל לבא ,תובושח
ראתנ הבה .הפיכאב םיקסועה לש הלודגה הידגרטה לא םיעיגמ ונא ןאכו
,הב םיעצבתמ הממי ידמ רשא - םיבשות ןוילימ חיננ - הלודג ריע ונמצעל
תכלוה .םירומח םיעשפ המכ דועו ,סנוא ישעמ רסירת יצח ,תחא החיצר ,עצוממב
-ל ביצקת תלבקמו ,ןחלושה לע תקפוד ,תלליימ ,הכוב ,הלשממה לא הרטשמה
- ינגומוה אוה ,"ליגרתה ךרוצל" ,העישפה-רוזיפש ןוויכ .תרמשמל םירטוש 100
יקלח לכ לע הדיחא תופיפצב םירטושה םג םירזופמ - "העישפ-ידקומ" ןיא ונייהד
.ריעה
רשפאו ,העפשה היהתש רשפא - הרטשמה לש התוחכונ םצע - תאזה תוליעפל
רטושהמ םירטמ םייתאמ" וממז תא עצבל דימת חילצמ עשופה םא ,אלש
ףוקמ-ירטושו ,ךכל הכוז רטוש לכ אל ,עשופ םיספות רשאכ םג לבא ."בורקה
שממ .עשופ סופתל ילב םיכורא םישדוח םיבבותסמ םמצע תא ואצמי םיבר
.יעוצקמ לוכסת
,םהל תונמדזמה היינח-תוריבע לע תוח"וד םושרל וליחתי ?םירטושה ושעי המ
."חוצחצו-חוליג" לש תוריבע ראש לעו
!הנה :רמולו אובל רשפא .העישפה תתחפהל האיבה תיתרטשמה תוליעפה יכ חיננ
?תורמל המו ,ללגב המ :לואשל םג רשפא לבא .הנוכנה ךרדב םילעופ ונחנא
,הרטשמה לש "תפסונ"ה תוליעפה םא לואשלו ,רתוי דוע תכל-קיחרהל רשפא
?תיתרטשמה תוליעפה תא ,אקווד ,תללדמ אל ,חוצחצו חוליג וא ,היינח יניינעב
קדוצ .רקיעו-ללכ תינוימד הניא ,הרובעתה-תעישפל עגונש לככ ,תאזה המגודה
ןייע םוצעל אל לבא ,תובושח תוריבע רפסמב זכרתהל" שי יכ ורמאב דדח מ"צנ
םא .לעופב-היצרופורפה יהמ הלאשה תלאשנ ךא ,"תורחא תוריבעב םילקתנ םא
דחא גהנ דועו ,הנואת ומרגש ינפל םינכוסמ םיגהנ ףלא-האמ תדכול הרטשמה
הריבע התואש החנההמ אצנ םא רקיעב ,רומג רדסב הז - "תרחא" הריבע רבעש
הגיהנ רתאל החילצמ הניא הרטשמה םא לבא .תיסחי-תורומחהמ התייה
תוריבע לע תוח"וד יפלא תואמ האיבמ תאז תמועלו ,הנואתה ירחא אלא ,תנכוסמ
ללוכ אל) "העונתב-תוח"וד" 411,839 ומשרנ 1987 לש הנושארה תיצחמב - תולק
אלו התשע אל איהש אוה רבדה תועמשמ - (םיכרד-תונואת ללוכ אלו ,היינח
.םולכ
תא ררוגה רטק .ומצע תא ררוגה רטק לש הידגרט .תיתימאה הידגרטה איה תאז
.'גארטמוליקה-תריבצ אוה םייחב ול שיש דיחיה קופיסהו ,םוקמ-םושל ומצע
ךתרוכשמ תא לבק ,תיבב בש :ול דיגהל רשפא .קלד-תפירשו ,'גארטמוליק-תריבצ
.םינוקיתה תאו יאלבה תא ,קלדה תא תוחפל ךוסחנ ךכו ,תדבע "וליאכ"
,םיכרדב ובבותסה :אוה רבדה שורפ ,הרובעתה-רוטיש ןיינעב ,ונלש רשקהב
לע אלא ,תוח"וד ומשרת לא לבא - רתויב תובושח הלא - תוטלובו תוחכונ וניגפה
.הלאכ תונויער עומשל הנכומ אל הרטשמהש ןבומכ .ןוכיס ןהב שיש תוריבע
יפכ ,"הנואת התרקש ירחא אלא") הלוכי אל ירה איה תוריהז-ןיירבע תולגל
!?חוצחצהו-חוליגה תא םג הנממ חקינ תא הל ראשיי המו ,(דדח מ"צנ רמואש
הרובד לבא ,הרבעש םעפב דדח מ"צנ ונל רמא ,"שבד תנתונ אל ץקוע אלל הרובד"
,העש-העשו םוי-םוי ףאה ךותב ונל תדרגמש וא ,ןזואב פוטס-ןונ ונל תמזמזמש
.שבד תנתונ הניא איה םג
רשא יוסינ השענ ןופצ ק"תיב .ומצע דדח מ"צנ יל ןתנ יתרעשהל םייוסמ קוזיח
םצע ןכאו - תוח"וד רתוי ומשרנש ילב - העובקה תוחכונה הרבגוה ותרגסמב
םנמא .םיכרד תונואתל ומרגש תוריבעב הדיריל האיבה תרבגומה תוחכונה
לבא ,תקהבומ הנקסמל עיגהל רשפאמ וניאש ,רצק ןמז-קרפ ךשמב ךרענ ןויסנה
.תתל ךירצ טלחהב אוה ךשמהל ןוויכ
לש ןקלח והמ ,תוטלובהו תוחכונה לש ןקלח והמ הלאשל הבושתל עיגהל ידכ
עבטהש הז) יעבטה תודרשיהה-טקניטסניא לש וקלח והמו ,העונתה-תוח"וד
תונקת ינפל םינש ינוילימ המכ - רחא םזינגרוא לכל ומכ - םדאל קינעה
-תוטיש קודבל :םעפ אל יתעצהש יוסינה תא עצבל שי ,(1961 -א"כשת ,הרובעתה
ינא רשאכ .'וכו םיילאנוסרפ םיכתח ,םייפארגואיג םיכתח יפל ,תונוש הפיכא
ךכל איה הנווכה - ךכ לע םג יתדמע רבכו - "ילאנוסרפ ךתח" יפל יוסינ לע רבדמ
וא הלא תונקת לש ןלועמ רוטפ היהי (לשמל ,יוהיזה-ירפסמ יפל) גציימ םגדמש
.('וכו ,21 הנקת) תוריהזב גוהנל הבוחה ,ןבומכ ,תלוז ,תורחא
ונחנא םיכירצ ילוא .עמוש ןיאו ,תאזה העצהה תא עיצמו רזוח ינאש בר ןמז הזמ
,הלוכ העונתה תרטשמ תא ףורטיש לעופה-דעווהמ םסרופמה היראה תא איבהל
?תונקתה תא ףורטיש ילוא ?הרדעהב שיגרי אל דחא ףאו


ורקימו ורקאמ

תורטמל תוצקהל עיצמו ,"םיינטרפ םינותנ" לש חותינ לע רבדמ רקב השמ ר"דה
גיצמ ינא .הרטשמב יוצמה "יתעונת"ה םדא-חוכ לכמ זוחא הרשע תימצע-תרוקיב
תתל ילב םינומיסא ףלא עלובש ירוביצה ןופלטה לש המגודה תא דדח מ"צנ ינפב
הרושה" יפל - המדנש ךכ ,ןומיסאה תא תחקל ילב תוחיש ףלא ןתונו ,החיש
."ורקימ"ב תוקידב ןיא עודמ לאוש ינא .ןירדהמל ןיקת אוה יכ - "הנותחתה
העונתה-סדנהמ .וז הרטמל יתרטשמ םדא-חוכ םיצקמ אל ונחנא :דדח מ"צנ
םינותנה יפ לעו - "ורקאמ"ב קר םימייקה - םינותנה תא קדובה אוה ,יצראה
.הפיכאה תא םיליעפמ ונחנא םינש המכ לש םוחתב
ימ לאושו (ליעל האר) ןויגהה-תרסח הפיכאה לש תואמגודה תא גיצמ ינא
.הלא לכ לע חוקיפ שי םאו ,ךכל יארחאה
לש ךרואב שיבכ-יעטקל ץראה ישיבכ תא ונקליח ינוריע-ןיבה םוחתב :דדח מ"צנ
העונתה יחפנל םאתהב לדומ י"פע םיעבקנה ,מ"ק השימחו םירשע דע השימח
.םוקמ לכב תונואתהו
תומוקמו ,תונערופל םידעומה תומוקמ תויהל םילוכי ומצע עטקה ךותב לבא :ינא
?ןוכנה םוקמב ומצע תא ביצי רטושהש עקתי ונידיל ימ ."לק ףרט" ונשי םהב
רתוי ונל היהי בושחימה לעפוי רשאכ .תימוקמ איה תרוקיבה הזה בלשב :דדח
.יצראה גרדב חוקיפםינותנ ןיא

הנואת לכש ירחא .הרטשמה ידיבש םינותנה רדעה יל םרצ םדוקה ןויארב דוע
.םיקיפסמ םינותנ ןיא ןיידע ,בשחמל תרבעומו ,4106 -מ ספוטב היטרפל תמשרנ
ןיב םאתימה לע ;תונואתה לע תוריהמה "תחיתפ" לש התעפשה לע םינותנ ןיא
םייק גהנה ןהב תונואתה זוחא לע ;םיכרדה תונואת ןיבל הפיכאה תויביסנטניא
וא ,המידק תוכז תתל הבוחה תא םייק אל לבא ,"תינכט"ה הריצעה-תבוח תא
הריצעה-תבוח תא םייק אל לבא ,המידק תוכז תתל הבוחה תא םייק :ךפהל
םירטוש ךכו-ךכ תפסות לש העפשהה תויהל היושע המ הכרעה ןיא םג ."תינכט"ה
,'א קרפ ,ישש רעש) "הדעו דוע" יתבתכ זכרמב הדמעש הלאש) תונואתה רועיש לע
.(ןלהל
חותיפ-יבלשב תאצמנ הרבעש םעפב ונרביד הילע תבשחוממה תכרעמה
םימוחתה לכב אלש הדומ אוה תאז םע דחי ךא ,דדח מ"צנ יל רשבמ ,םימדקתמ
תנש ,םייפיצפס םימגד יפל בכר-ילכ לש תוברועמ לע םינותנ ןיא .םינותנ ול שי
םינותנ ןיא .("שי חטב םהל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב קודבת") 'וכו ,רוציי
םיגהנ לש וא ,םיריעצ םיגהנ לש ,תומדוק תועשרה ילעב לש תונואתל-םתודעומ לע
תתל תלגוסמה תבשחוממ תכרעמב עצב המ הלאשה ,אופיא ,תלאשנ .קתו ירסח
םינותנ ןיא םא ,םוקמ-הפיכא-תוביס לש האלמ הבלצה םע יתימא-ןמז ינותנ
?תכרעמה תא םהב ןיזהל


"םיעצבמ"

י"ע םעפל םעפמ םיכרענה "םיעצבמ"ה תא ריכזנ אל םא המלש היהת אל הנומתה
:ירקמ טקל .הרטשמה

שיכל בחרמ רבוד ...דודשאו ןולקשאב יתרטשמ עצבמב העונת תוח"וד 466" :26.9.87 ,ץראה
."םיכרדה תונואת תעינמו הרבסה לע הרטשמה הדקמתה םעפה יכ רסמ

התייה הדיתע איה המבו ,עצבמ ותוא ינפל הרטשמה הדקמתה המב ןיינעמ
תוח"וד המשר איה חוצחצו חוליג לש תוריבע וליא לע ןיינעמ .וירחא דקמתהל
.עצבמ ותואב

וחנוה האוגה תונואתה לג חכונל .םישיבכב הפיכאה וריבגי הרטשמ יניצק" :6.10.87 ,ץראה
הרטשמ תוינוכמב םיעסונה םירטושהו הרטשמה יניצק לכ הרטשמה דוקיפ ידי-לע הנורחאב
."העונתה יקוח תפיכאב םתוברועמ תא ריבגהל ...תויתלהנמ תועיסנב םג ,םישיבכב

תוריהמב ,רקובב ןושאר םויב המילשורי טעושה הרטשמ ןיצק תוארל הצור ינא
.ש"מק 101 לש תוריהמב עסונש ימ לכל תוח"וד םושרל ליחתיש ,ש"מק 140 לש
עיגי אוה 08:00 -ב עיגהל םוקמב םא ,יצראה הטמב ול ודיגי המ תוארל הצור ינא
...יארקא-תפיכאב קסע אוהש ריבסיו ,16:00

םיכרדה תונואת לש ינלטקהו לודגה לגה .תונוישר רתוי תללוש הרטשמה" :22.9.87 ,ץראה
לככ ביחרהלו רימחהל הייחנה איצוהל הרטשמה דוקיפ תא איבה הנידמה תא ףטשש
העונתה יניצק ...('נ 'ש - ילהנימ ןפואב הרטשמ ןיצק י"ע) הגיהנ תונוישר תלילשב רשפאה
תא םיעצבמו ,גהנה תסרג תא םילבקמ םניא ,םהלש רטושה ירבד תא ללכ ךרדב םילבקמ
."רתלאל ןוישרה תלילש

טפשמב לבא ,םוי 30 -ל תילהנימ ללשנ ונוישר רשא גהנ לע םש רפוסמ ךשמהב
רזגנש הזמ לודג היה לעופב לביקש שנועהש ךכ ,דבלב יאנת-לע התייה הלילשה
לש הייחנהה תובקעב הנורחאב הפירחה הייעבה" :העידיה הכישממו .וילע
אל ... םיגהנמ תונוישר רתויש המכ לולשל ,רימחהל הרטשמה לש יצראה הטמה
."םתארקל תכלל אלו םהיתונעטב בשחתהל
תא תיחפהל עודמ :תוניצרה לכב :הלאשה לע המכ-עדוי-ימה םעפב רזוח ינאו
?"הפיכאה תא ליפכהל" רשפא םא ,םיכרדב לטקה


רשקה המ

ןהו ,תיתומכ ןה תדדמנ ,תרחא תוליעפ לככ ,הרובעתה-יניד לש םתפיכא
ןיבל - תיתומכ וא תיתוכיא - וז תוליעפ ןיב ,רשק ןיא וא ,רשק שי םאה .תיתוכיא
?םיכרדה תונואת לש המרה
:ןוינכטהמ רקב השמ ר"דה יל רמוא

אל תללכומ המרב תוח"ודש םושמ ,רתויב הסג תועט השוע ,הזכ רשק אוצמל הסנמש ימ
ףקשל לוכי אל ומצעלשכ הז ןותנש יאדוובו הפיכאה לש לעופב העפשהה תא ףקשל םילוכי
הרוק .תימואלה המרב הזה רשקה תא רידגהל ןתינ אל .םירחאה םימרוגה תעפשה תא
המ עדוי אל רבכ התא .רתוי תפכואו םיעצמא רתוי תלבקמ הרטשמה תונואת יוביר ללגבש
,םימרוג לולכממ םיעפשומה םיבכרומ םיעוריא ןה םיכרד תונואת .תלוגנרתה המו הציבה
.תעדל לכונ אל םימרוגה לולכמ תא דדובנ אל םאו ,םכותמ לבגומ ביכרמ איה הפיכאה רשא
םושמ הזו ,רוביצה לע הפיכאה לש העפשהה תא ףקשמ וניא הפיכאה לש יתומכה דדמה
ןה ,לעופב הגיהנה-תויועט וא/ו תוריבעה תומכ ןיבל תו"חודה תומכ ןיב םוצעה רעפה
.ןמזבו םוקמב הריבעה תוגלפתה תניחבמ ןהו היצרופורפה תניחבמ

אל תשרב הלועה םיגדה ללש .גיד...ל רקב ר"דה יניעב לושמ העונת תוח"וד םושיר
ןובשחב ונאבה אל דוע לכ ,לודגה םיב םתומכו םיגדה יגוס ןווגמ לע דיעמ חרכהב
ןמזה ,גיידה רוזיא ,םיל אצוי גיידהש םימעפה 'סמ ,םירוחה לדוג ,תשרה לדוג תא
:ףיסומ אוהו .'וכו תשרה תא ליטמ אוה ובש

אל) הנשב הגיהנ-תויועט וא ,הגיהנ תוריבע ףלא 30-10 עצבמ גהנ ל"וחבו ץראב םירקס ךותמ
ףלא 60 דע ףלא 20 לכל דחא ח"וד רמולכ ,םייתנשל תחא עצוממב ספתנ אוהו ,(היינח ללוכ
19,999 תא תפקשמ ןכא ספתנ הילעש תירקמ הריבע התוא המכ דע דמלו אצ .תואיגשו תוריבע
הנשי שנענו ספתנש גהנכ ותוסנתהל םאו ,ספתנ אל אוה ןהילעש תורחאה תוריבעה 59,999 וא
.דיתעב ותוגהנתה לע העפשה

?וזכ העפשה הנשי םאה
וא תויועט לע העפשה לכ ןיא לבקמ גהנהש ח"ודל .תילילש איה הבושתה :רקב
ויתולבגמ בקע וא ,תונמוימו עדי רסוחמ ןיב - גגושב תושענש תואיגש
היהת העפשה וזיא - תוריהמ לע ספתנ גהנהש חיננ :תויגולויסיפהו תויגולוכיספה
תעפשה תא ?הקוחד הפיקעל האיצימ וא ,תופייע בצמב הגיהנמ ותוענמיה לע ךכל
חתפל םיסנמ םויכ םא .ירמגל תורחא תוטישו םידדמב קודבל שי הפיכאה
רטושל הנשל ת"וחוד לש תילמינימ הסכמ סיסב לע ,תיתרטשמ הפיכא-תוינידמ
העפשההו העתרהה הפיכאב .תימצע היעטהו הילשא םושמ ךכב שי ,'וכו
.ומצעלשכ תוח"ודה רפסמ אלו ,תובושחה ןה תיכוניחה
?ת"וחודה רפסמ תא ליפכנ םא הרקי המ :ינא
60 דע ףלא 20 לכל דחא ח"וד םוקמבו ,ת"וחודה תומכ תא ליפכנ ,לשמל ,םא :רקב
- תואיגשו תוריבע ףלא 60 דע ףלא 20 לכל תוח"וד ינשל עיגנ תואיגשו תוריבע ףלא
אל איה הפיכאה לש העפשהה :ןוכנה אוה ךפיהה .יתועמשמ רופיש ךכב היהי אל
טקפא תלבקל םימילשמה םיכילהתה לש םתוליעי יפל אלא ת"וחודה תומכ יפל
ןיא .לעופל האצוהו הטיפש ,חטשב הרטשמה לש תוטלובו תוחכונ :ןוגכ ,העתרהה
עוציב רחאל רתויו הנש יצח םיתעל םלושמה ,סנקה ןיבל הריבעה ןיב רשק
-תויהל לש תולעהמ קלח הז .'וכו ,ףסונ סמכ גהנה יניעב בשחנ אוה זאו ,הריבעה
םייק םא - יכוניחה טקפאה לכ .הנוכנ אל תוגהנתה לש ריחמהמ קלח אלו ,חרזא
- תומכה יפל תדבועה הפיכא-תוינידמ .סמסמתמ - תקולחמ שי ךכ לע םגו ,ללכ
תומוקמב ומקמתי םירטושהש ךכל איבת - תוריבעה יפוא יפל לולקש םע וליפא
.ןתוהמב תורומח חרכהב-אלו הסיפתל תולק תוריבעה םהב
...םילבגומ םיבאשמה יכ םינעוט :ינא
הז תא וליפא ,הלש לאיצנטופה תא הצממ אל תמייקה תכרעמה לבא :רקב
:הלא לע דומעל שי םייוצמה םיבאשמה לש רתוי ןוכנ יוצימל עיגהל ידכ .לבגומה

.(תוקד 4 - 3) עגמ לכ ךשמ רוציקו ,םיגהנה ןיבל רטושה ןיב םיעגמה רפסמ תלדגה .א
:תרחא םג רשפאו ,ח"ודב רמגיהל ךירצ עגמ לכ אל .ב

.גהנה קיתב תמשרנש הפ לעב הארתה .1
.תרזוח הריבע םע ,יאנת לע תשמוממו ,תמשרנו גהנל תנתינה הרהזא .2
.ליגר ח"וד .3

תוהמ לע רבסהב גהנה םע עגמה תא הוולי רטושהש בושח ח"ודה ןתמ ןמזב :דועו
- "קיפהל" ןתינ רטושה לש ותדובע תא לעייל ידכו ,בותכ רמוח בלשיו ,הריבעה
ח"וד :םינווגמ םיעגמ השש םיפידע תוח"ודב םימייתסמה םיעגמ השולש םוקמב
יצח "בינהל" ,תורזוח תוריבעמ האצותכ ,ילוא ,תויושעש) תורהזא יתש + דחא
תומכ לבא ,הרובעת-יטפשמ תוחפ ויהי לכה ךסב .תוארתה שולש + (ףסונ ח"וד
תא רתוי ףקשת םג איהו ,הלודג רתוי היהת תכרעמב םורזתש היצמרופניאה
הרטשמה יכ םיגהנה ברקב השוחתל םורתת םגו ,םיניירבע םיגהנ יבגל עדימה
תלועפ תא תוולל ךירצ הלאל ףסונב .תיניינע רתוי םגו ,תטלוב רתוי םג איה
:םיטנמלא 2 -ב הפיכאה

רותיא .השענ אלש רבד ,תוינייפוא תויתוחיטב תוריבע היזיוולטב גיצהל :םוסרפ (א)
הרקמ לש הגצה ."םויה תריבע" .רבסההו ,ריהמה טופישה ,רטושה םע עגמה ,הריבעה
.תו"חוד ףלאמ רתוי עיפשהל הייושע היזיוולטב תגצומה תחא הפיכא תלועפ .יתימא
היתחתמש וז - תיתרטשמה תוטלובה לש תילמינימ תיטירק המר חטבותש ירחא (ב)
םע 20% לש המרב הייומס הפיכא בלשל רשפא - תיביטקפא אל טעמכ וזה תוליעפה
הפיכא" טלש ביצמ אוה ,גהנ רצוע יומס רטוש רשאכ .המויק תטלבה םעו ,בר םוסרפ
.יומס תויהל רזוח אוה עגמה תא םייסמ אוה רשאכו ,"הלועפב הייומס

?תומכה םע המו :הלאש
- דחא ח"וד וליפא ףיסוהל ילב - לכונ ,םירטושה רפסמ תא לידגנ םא :רקב
שי תאז םלוא ,רתוי המכח הפיכא ידי לע תאזו ,תונואתהמ 20-10% דירוהל
ריבסהל ךירצ אל רבכ םתובישח תא רשא םירחא םירופישל ליבקמב תושעל
תכרעמ יבגל .(...!תיתשת ,תיתשת ,תיתשת :ינא) .(תיתשת ,בכר ,ךונח ,הכרדה)
- םויה םג לארשי תרטשמב תויבויח תויוחתפתה שי ,םויה תמייקה הפיכאה
ןיידע לבא .ןמזהו םוקמה הנואתה גוס יפל הכילה שי .הטמה תמרב תוחפל
יפל םיכלוה ןיידעש םושמ ןוכנה יוטיבה תא לבקמ אל םייקה עדיה לש םוגרתה
.לולקשב וליפא ,ת"וחודה תומכ
תוחיטבה ןיבל הניב רשקה לע והשמ הרטשמה תדובעמ דומלל ןתינ םאה :הלאש
?םיכרדב
תלעופ םהב םירדגומ תומוקמב בקעמ לע ססובמה ,םיאתמ רקחמ י"ע .ןכ :רקב
הפיכאה םא - ףלא :קודבל ךירצ הז רקחמ .הרובעתה יניד תפיכאב הרטשמה
יונישה םא - תיבו ,םיגהנה לש תוגהנתהב יונישל האיבמ םנמא תיתרטשמה
,הטילחמ הרטשמה ,לשמל ,םא .תונואתה תתחפהל איבמ ןכא תוגהנתהב
תיביסמ הפיכא י"ע תויוריהמה לש לעופב-התחפהל איבהל ,םימייוסמ תומוקמב
י"ע דדמיהל הלוכי םיגהנה לש םתוגהנתה לע העפשהה ,יומסו יולג ראדר י"ע
הפוקתל םיוושמו ,לעופב-תויוריהמה תא םידדומ .ירחאו-ינפל לש םיבקעמ
קדבנה רוביצהש ידכ ,םייומס תויהל םיבייח הלאה םיבקעמהש ןבומכ .תמדוקה
ששחה ךותמ םג ילוא ,"םירקוחה רובע" ותוגהנתה תא הנשי אלו ,עפשוי אל
היה ןתינ ןכא וזכ הרוצב ושענש םירקחממ .תוח"וד םימשור םג םירקוחהש
.הפיכאה לש העפשהה לע םהמ דומלל
לש לעופב-תויוריהמה תא דירוהל הרטשמה החילצה םנמאש חיננו :הלאש
?תונואתה תא תיחפהל ידכ ךכב שיש אוה רבד לש ושוריפ םאה - ולוכ רוביצה
לש העפשהה ,ללכב םא ,יהמ םיעדוי ונאש ירחא .בקעמב אבה בלשה הז :רקב
תאטבתמ תאזה העפשהה םא קודבל שי ,םיגהנה לש םתוגהנתה לע "הפיכא"ה
,תיטנאוולרה העפשהה תא קודבל שיש ןבומכ .תונואתה תמוקע לש הדיריב םג
,יללכה ילכלכה בצמב הערה הלח ,לשמל ,םא .םירחא םינותנ לש םדודיב ךות
תונואתהו ,ריעל-ץוחמ לא תויתחפשמה תועיסנה לש ןתתחפהל איבמה רבד
ותחפ תונואתהש ןכתיי .דבלב הפיכאל תאזה הדיריה תא סחייל רוסא - תודרוי
:ךופה בצמ םג תויהל לוכי .הפיכאה בקע חרכהב אלו ,תועיסנב התחפהה בקע
-יווק - תקחשנ תיתשתהש ללגב לבא ,הליעיו הנוכנ הרוצב תלהנתמ הפיכאה
םלוא ,לודגל הייושע תונואתה תומכ - 'וכו תורומהמ תורצונ ,םיקחמנ הדרפה
.רתוי דוע הרימחמ התייה הייעבה ,תמייק התייה אל הנוכנה הפיכאה םאש רורב


רקבמ ןיאב


?הלאה תוקידבה תא תושעל ךירצ ימ :הלאש
שירפהל ךירצ רשא ,רחא ףוג לכ ומכ ,המצע הרטשמה - הנושארבו שארב :רקב
לש העפשהה תקידב ךרוצל ןה ,הייואר תימינפ-תרוקיב ךרוצל אוה-ויבאשממ
תונואת תנומתב םייונישה ירחא בקעמ ךרוצל ןהו ,םיגהנה תוגהנתה לע הפיכאה
.הפיכאה תוליעפ הכרענ םהבש םינמזו תומוקמ םתואב ,םיכרדה
?השענ הז םאה :הלאש
רחא וא הז ןיצק לש והשלכ חוקיפ שי םעפ ידמש ןכתיי .אל - יתעד תוינעל :רקב
ןפואב ןוחבל ןדיקפתש ,חוקיפ-תודיחי לש הרידס תוליעפ לבא ,יצראה הטמהמ
יפל תמייק אל - חטשב רוטישה תודיחי לש תוליעפה תאו העפשהה תא יתטיש
.יתעידי בטימ
?עודמ :הלאש
ךותמ םירחא םיעצמא לשו םדא-יבאשמ לש םתאצקה בייחמ הזש םושמ :רקב
,םדא-חוכב רוסחמל עדומ ינאו ,הפיכאה ןובשח-לעו ,הפיכאב תוקסועה תודיחיה
.םירחא םידיקפתל העונתה תוחוכמ קלח לש לוצינלו ,דחא דצמ
?תאזה הרטמל תוצקהל שי העונתב קסועה יתרטשמה חוכהמ קלח הזיא :הלאש
םדאה-חוכמ זוחא הרשעכ לש לדוג-רדסב תויהל תוכירצ חוקיפה-תודיחי :רקב
תודיחיה ךותמ - ינשה יצחהו ,יצראה הטמה תמרב - הזמ יצח .הפיכאב קסועה
לע תוכרעההש ךכל גואדל ךירצ יצראה הטמה .בחרמהו זוחמה תמרב ,ןמצע
יפל ןהו ,רוטיש-תועש יפל ןה ,םיינטרפ םיחותינ יפל הנייהת הפיכאה תוליעי
תונואתב הדיריו תוגהנתה ייוניש - האצותל סחיב לכהו ,םייטנאוולר ןמזו םוקמ
.דרפנב ןמזו םוקמ לכב -
.קיפסמ םדא-חוכ ןיא הרטשמלש ךכב ריכמ ךמצע התא לבא :ינא
היצרופורפ לע רומשל שי ,םירטוש תוחפ שי רשאכ םג .ךייש אל הז :רקב
,קפודה לע דיה תמישל שמשי רוטישה תוחוכמ םיאתמ זוחאש אדוולו ,המיאתמ
יבגל הנומת ,תנתונ וא ,ןתית חוקיפה ימרוג לש הייומסה המיגדהש ךכל ףסונב
לכוי רבטציש עדימהו ,הרטשמה תוליעפל ץירמת הווהתו ,םיגהנה תוגהנתה
תרוקיבה םויכ .הטמה-ימרוג י"ע חטשב תודיחיה לש הייחנהו ךורדתל שמשל
ירפסמ ונייהד ,הנותחתה הרושה יפל איה תוזוחמהו םיבחרמה לש תירקיעה
םדוק יתרמאש יפכו ,דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב םיעגפנהו תונואתה
.תועטהל לוכי אוה - דבלב תוח"ודה לש םיירפסמה םינותנבו הז ןותנב שומיש
ףלא ןתונו ,החיש תתל ילב םינומיסא ףלא עלובש ירוביצ ןופלט ומכ :ינא
...יטולוסבא קויד הארמ הנותחתה הרושה .ןומיסאה תא תחקל ילב תוחיש
םא היגרנאו ןמז לש זובזב תויהל הלוכי תיתרטשמה הפיכאה .הזכ והשמ :רקב
ןהו ,ןמזה תניחבמ ןה ,םוקמה תניחבמ ןה - תויטנאוולרב אלו תומכב םיזכרתמ
רתוי םייוסמ רוזיאב ויהש חיננ .תונואתה ימרוגל סחיב הפיכאה אשונ תניחבמ
- קדצב אלש וא קדצב - האצמ הרטשמהו ,הכישחה תועשב תוכפהתה לש תונואת
הרוצב תוריהמ ףוכאל הליחתהו ,תומוקעב רתי-תוריהמ ללגב הרק הזש
תא ףוכאל וליחתה םא תאזה הפיכאהמ הל אציי המ לבא .רתוי תיביסנטניא
הדימב תיתייעב איה הלילב תוריהמ-תפיכאש םושמ) םויה תועשב קר תוריהמה
אקווד ויה - הריהמ העיסנ ללגב תוכפהתה - תונואתה ןתואש תורמל (תמייוסמ
תכרעה ,שיבכה ילוש תיאר לש תויעב ויה תוריהמה תייעבל ףסונבו ,הלילב
?שיבכה ינפ בצמו ,םיעופישהו המוקעה
?תאזה תרוקיבה ונל תולגל הלוכי המו :הלאש
לע העיפשמ הניא םייוסמ גוסמ הפיכאש ,םיתיעל ,תולגל הלוכי איה :רקב
לש רישי רשק אצמנ רשאכ תאז .העיפשמ ןכ - רחא גוסמו ,םיכרדה-תונואת
,ךדיאמ ,וא ,יתוחיטבה ןוויכב םיגהנה לש תוגהנתהה ייוניש לע הפיכאה תעפשה
.םוקמ ותואב ושחרתהש תונואתל יטנאוולר אל אוהש ןוויכב
תומוקמב םוקמב ,ףוכאל לק םהב תומוקמב תודקמתה לש העפותה העודי :ינא
?תאזה תתוועמה היצקלסה תא ריבדהל ךיא .תונואתל-םידעומה
םג - הנוכנה הרוצב השעיי רבדה םאו ,תושעל הכירצ תרוקיבהש המ הז :רקב
רתוי הרישי הרוצב הפיכאה תוליעפ תא הנמאתת חטשב תולעופה תודיחיה
.םיגהנ לש תנכוסמ תוגהנתה תעינמל


רמוא אוה המ בוחרה

ארוקה ,בוחרה לוק .יטננימודה לוקה אוה בוחרה לוק ,יל המדנ ךכ ,םימעפל
רפסמ הנה ."הפיכא"ה ןיינעב םג ךכ ,םירחא םיבר םימוחתב ומכו ."םוהילע"
.הנורחאה הפוקתה לש ירקמ ףסוא ,תואמגוד

סנק םהילע ליטהל ,תובוט םינש המכל םימשא םיגהנ לש םנוישר תא טפשמ אלל לולשל שי"
.(28.9.87 ,בירעמ ,םי-תבמ יחימע הדרו) "ךשוממ רסאמו הובג

ךרוצל "םימשא םיגהנ" םה ימ ,טפשמ אלל ,רידגהל העיצמ איה דציכ ןיינעמ
סנק" םהילע לטויש ידכ "םימשא" תויהל םיכירצ םה המבו ,"טפשמ אלל" הלילש
."ךשוממ רסאמו הובג

לע השינעב קפתסהל אלו - ןידה תרמוח לכב הנושארה םעפב ספתנש ימ תא (וליפא) שינעהל"
,ולש יבא) "םיניירבע-םיגהנ עיתרהל ידכ הב שי תכשוממ הפוקתל ןוישר תלילש ... יאנת
,(19.7.87 ,תונורחא תועידי

!?ש"מק 51 לש תוריהמב ?המב - "הנושארה םעפב ספתנ" :איה ,ןבומכ ,הלאשהו
:תינויגה רתוי רבכ (30.9.87 ,בירעמ) דורח ןיעמ הנביל ימע לש ויפב רשא הבושתה

תא ול םיחקולש עדיי גהנ םא .בצמה תא רפשל הייושע הריבעה תרמוח יפל ןוישר תלילש"
."תוריהז רתיב גהני אוה עוצעצה

ףגא שאר םינפל ,עלס והיתתמ ר"ד (לימ) בצינ אבנתמ שממ ןושל ותואב
:(16.9.87 ,ץראה) עיצמ אוה םגו ,יצראה הטמב תוריקחה

תא דבאי תונלשרב הגיהנ וא תזרפומ תוריהמ ןיגב טפשמל אבוהש גהנש קוחב עובקל"
."קוחב העובקה הפוקתל ונוישר

הגיהנ"ו "תזרפומ תוריהמ" וידחי ךרוכ ךכ לכ ריכב הרטשמ ןיצקש קר לבח
קרפ ,יעיבר רעש ,ןלהל האר) דחי םתוא ךורכל ןיאש ךכ לע דומענ דועו ,"תונלשרב
.('ב
.(ןבומכ ,21 הנקת) "תוריהז רתי"ב הגיהנ "םיפכוא" דציכ הלאשה קר תראשנו
:תצחומו תיטלחה ,הרורב הבושת הנשי (24.7.87 ,בירעמ) ,שודל

."ונייח תא ןכסמש םדאב שארמ ןיחבהל ידכ ,יעוצקמ שפנ-רקוחו החמומ תויהל ךירצ אל"

הטמה ,דדח השנמ הנשמ בצינ לא הנפ !?בירעמב השוע דוע התא המ :רקיה שוד
.02-287111 'לט .91906 םילשורי ,חאר'ג ךיש ,90006 ד"ת ,יצראה
!!!ךומכ םישנא תורנב תשפחמ לארשי תנידמ


םיספהמ דרי ןדא

וז העידו ,ןדא ("ןרב") םהרבא לימב ףולאה לע הבוט העיד יל התייה דימת
דגנ ולש תוליעפה לכ .הרטשמה רקבמכ הנמתנ אוהש ירחא רתוי דוע הקזחתה
ץצוח האצי הרטשמהש הדבועהו ,יחורל טלחהב התייה םיימינפה "םיחויט"ה
י"ע הדהאב תלבקתמ ותרוקיב התיה ול .וילא יתדהא תא הקזיח ךא ודגנכ
.דשח ררועמ היה הז - וירקובמ
הבשחמה ךלהל אוה םג ספתנ ."שארה לע לפנ" שיאה יכ יל הארנ הנורחאל לבא
.בוחרה לש
םהש הנעטה איה העונתה תרטשמ דגנכ םלועמו זאמ יל התייהש תונעטה תחא
רתוי ןה תמאב-תונכוסמה תוריבעה .תוכיאה ןובשח לע - תומכה ירחא םיפדור
הווש הדימב תורזופמ ןהש םושמ ,הנעצבתת ןה ןכיא תעדל ןיא םלועלו - תורידנ
-אלה וא ,תורומח תוחפה תוריבעה וליאו ,הממיה תועש לכבו ,ץראה לכ ינפ לע
תא םש הביצמה ,הרטשמל םירכומה םייפיצפס תומוקמב תויוצמ ,ללכ תורומח
.הלש תונומכמה
תא םימתוסה ,תוקיזמ יתלבו תונטק תוריבע לע םימושיא ןומה-ןומה - האצותהו
יכ ,םיכרדב תוחיטבל רבד םימרות םניאו - ונייח תוכיאב םיעגופ ,טפשמה יתב
.תמאב-בושחה ןובשח לע אב םילפטה םירבדב קוסיעה :ךפיהל םא
הדימב - ריבעהל םישקבמו ,רבדה תא םיניבמה שי הרטשמב םג הברה יתחמשל
רטמ-לכ-לע-רטוש וליפאש ןיבהל םיליחתמ .תוכיאה לא שגדה תא - תרחא וא וז
תוחיטבה ןעמל ושעי אל םירטוש ףלאש .ןויצב םעל העושיה תא איבהל לוכי וניא
לע טפושו עבות םג הכירצמ רטמ-לכ-לע-רטושה תטישש .הדרפה רדג השעתש המ
.תעקשומה הריל לכמ תקפומה תלעותה היהת המ חוטב אלו - רטמ לכ
תרוצ לע רתוי העיפשמ םירטושה לש "תוטלוב"ה יכ הרטשמב םיניבמ רתוי דועו
תא םירישעמו ,אבחיהב םימשרנ רשא תוח"וד רשאמ רוביצה לש הגיהנה
.םהילע עדוי וניא שיאש םושמ ,רבד םימרות םניא לבא - הקיטסיטאטסה
אוה תרוקיבה לש הדיקפת יכ חכושו ,(22.1.89 ,ץראה האר) ןדא רקבמה אב
תא ףילחהל שקבמ אוה .יעוצקמ דיקפת אלו ,ירוביצ דיקפת הנושארבו שארב
.לאמש לעו ןימי לע תוח"וד "ץיברהל" ."תוסכימ"ה תטישל רוזחלו ,עוצקמה ישנא
םייונפ ויהי םירטושהש ךכ") ותוא רוצעל אל וליפאו ,גהנה םע חכוותהל אל
.רפסמה תא םושרל קר .("תוח"וד רתוי םושרל
אוהשו ,םעפ-יא התשענ רשא הריבע לע םדא דגנ םושיא תשגהל שי ךרע הזיא לבא
תיבב רמואה םשאנ םכמצעל וראת ?ללכב םא ,השע המ רוכזל לגוסמ אל וליפא
והשימ וא ,ילש בכרב יתגהנ ינא םא אל םגו ,רבודמה המב רכוז אל ינא :טפשמה
תא רבעש ימכ בשחנ ינא בכרב גהנ ימ יתחכוה אל דוע לכ ,קוחה יפלש ןוכנ .רחא
לבא - םכנוצרכ יתוא שינעהל םילוכי םתא .שנעיהל ןכומ ינא ךכ לעו ,הריבעה
חיכוהל םילוכי אל םתאש םושמ ,יתוא ךנחל ושקבת לאו ,רסומ יל ופיטת לא
.הריבעה תא יתרבע ינאש תמאב
רפסמ תא ליפכת קר ותטיש םא .וילע בשוח אל וליפא רקבמהש ףסונ רבד ונשיו
לא היינפ םאו .העונתב תוריבע לע תוח"וד ןויליממ הלעמל הנשב לבקנ ,תוח"ודה
תאזה הרטמל קר - תולעב לע התליאש לכל (חיננ) תחא הקד קר הכירצמ בשחמה
ידכ :םולכ דוע הז לבא - האלמ הרשמב תוינדלקו םיפוסמ 10 -כל ונא םיקוקז
,םיעבות ,םיטפוש רתוי םג ךרטצנ תוח"ודה לש הרידאה תומכה לע רבגתהל
תא תולעהל ילב לכהו - 'וכו םינבמ ,(הרטשמב םגו טפשמה יתבב םג) םידיקפ
הלדג תומכהש לככ ,רומאכ ,ירהש ,ךפיהל אקווד אלא ,הטיפשהו הפיכאה-תוכיא
.רחא םוחת לכב רשאמ רתוי ילוא הרובעתה יניד לש םתפיכאב .תדרוי תוכיאה -
תוח"ודה רפסמ תא עיברתו שלשת אלא ,ליפכת אל ןדא-תטיש םא המו
ןוילימ העברא-השולש-םיינש םע דדומתהל םויכ לגוסמ והשימ םאה ?םימשרנה
?הנשב תוח"וד
לבא - העצהה לבקתת יכ חיננ :תרחא איה הז ןיינעב רלוד 64,000 -ה תלאש לבא
,ךמצע תא הלתת ץע הזיא לע .הלעת וליפא אלא ,תחפת אל תונואתה תומכ
!?ןדא ןודא


בוחרל דרי ןוירטסינימה םג

ןיב תויהל דובכה תא ,הריכבה תודיקפה תשקבמ הרובחתה דרשמב םגו
.(20.1.89 ,ץראה) "תוסכימ ץיברהל"ו םירטוש לש תוכמס לבקל ."םיפכוא"ה
רבכ םהלש רוביצל תורישה תמר וליאכ .הרובחתה דרשמב החווצו ץרפ ןיא וליאכ
.וליאכ .םיגהנו םירטושב קחשל יונפ ןמז םהל ראשנו ,םהמ שרדנל העיגמ
,טפשמה יתבב וא ,םישיבכב בבותסמ הרובחתה דרשמ ל"כנמ תא םכמצעל וראת
,ךכ "לייטמ" םכלש יושירה דרשמ להנמ תא םכל וראת .דרשמה תא להנל םוקמב
ותוא םישאהל ולכות אל וליפא וישכע .ויתורישל םיקקזנ םתא רשאכ
!םולשו סח ,"תודקפנ"ב


אל והשמ ,חרפ אברוע - "תיצראה העונתה תרטשמ"
יניצר

תרטשמ אשונ תא הלעמש והשימ אצמנ םיכרדה תונואת אשונב ירוביצ ןויד לכב
םידדצמהש ,יתייפכ ךכ ידכ דע .יתייפכ והשמל רבכ ךפה הז .תיצראה העונתה
םירבדהו ,םייניצר םיקומינ םע ,תיניצר העצה שיגהל םילגוסמ אל וליפא
תעדל יתיצר .הבר תויחטשב םיקול ,םידדצה לכמ ,הז ןיינעב יבמופב םיעמשנה
םע ,הדובעה התוא תא השועה "ליגר" רטוש ןיבל "יצרא" רטוש ןיב לדבהה המ
.'וכו ,דויצה ותוא
םירבודה םה ,ךדיאמ ,לארשי תרטשמו ,דחמ ,תונואת תעינמל תימואלה הצעומה
תא תולעהל םיתנמזהו ,ליבקמב ,הלאה םיפוגה ינש לא יתינפ .דגנו-דעב םיישארה
לכל הלימ 1,500-1,000 לש רמאמ .רוביצה ינפב הגצה םשל ,בתכה לע םהיתוסרג
תסרג לע ביגהל דצ לכ לכוי תידדה המכסהבו ,ריבס יל הארנ ,יתרמא ךכ ,דצ
.ורבח
לבא ,תומדוק תויונמדזהב ורמאש םירבד ינפב טטצל םינכומ ויה םידדצה ינש
.םרובע ידמ רתוי היה הז - אשונה תא חתפל
לדח ינא תיצראה העונתה תרטשמ לע םירוביד עמוש ינאשכ ,ךליאו םויהמ
.םייניצר אל םלגד יאשונש םיניינעל סחייתמ אל ינא .בישקהל


Act I, Scene II :בוריסה תיזח

לבוקמל רבעמ ,תונואתו הפיכא לע םיטרופמ םינותנ הרטשמה רבודמ יתשקיב
תופולחה תמרל וליפאו ,הנשמה-תנקת ,הנקתה תמרל תדרל יתשקיב .םויה
,םימייק םינותנהש עודי - הפיכאה יבגל .הנשמ-תנקת לכ ךותבש "תוימינפ"ה
תמיא לכ ,םיצורש ןותנ לכ ףולשל רשפאמה ,בשחמ-דוק ונשי "טירפ" לכלו
לע םימשרנה םינותנהש םושמ ןה .רתוי עלוצ הז - תונואתה-ימרוג יבגל .םיצורש
יל וריבסה ךכ) הילותיחב תכרעמהש םושמ ןהו ,םיטרופמ תוחפ םה הנואת לכ
.(יצראה הטמה לש הקיטסיטטסה ישנא רתוי רחואמ
הנשי הזית יתרכזה .םימייקה םינותנהמ ירשפאה םומיסקאמה תא יתשקיב ינא
ידכ .תוחפ "תפכאנ" איה רתוי תנכוסמ הריבעש לככ היפל ,הבוטו הנשי ,ילש
רשאכ ,םידמצ-םידמצב ,תואמגוד המכ איבהל יתשקב רתוי תיפיצפס שיחמהל
.ףכאנה תמועל ןכוסמה תא הז-לומ-הז יתדמעה דמצ לכב

(לעופב-ןוכיס םע תוריבע ונייהד ,ליעל ורדגוהש יפכ) ןושארה גוסהמ תוריבעה :'א דמצ
.(לעופב-ןוכיס אלל תוריבע ונייהד) ינשה גוסהמ תוריבעה תמועל
רבעמ תוריהמ) 54 הנקת תמועל ("ןיינעה תוביסנ"ב הריבס תוריהמ) 51 הנקת :'ב דמצ
.("ינכט"ה םומיסקמל
תוריהמה תוריבע תמועל (ליעל ורדגוהש יפכ) ןושארה גוסהמ תוריבעה :'ג דמצ
םישולש-סולפ דעו ,ריעב ש"מק םירשע-סולפ דע חיננ) 54 הנקת יפל "תוינוניב"ה
.(ריעל ץוחמ ש"מק
"רוצע" ירורמתל תויצה תמועל "םירוויע" םיתמצב "רוצע" ירורמתל תויצה :'ד דמצ
.בוט אוה הייארה הדש םהב םיתמצב

:יל בתכ הכו ,רוזעל ןכומ היה אל ,ןנוג ידע ץ"נס ,הרטשמה רבוד
ןיא וללה םינותנל רבעמ .םימסרפמ ונא התוא תיתרטשמ הקיטסיטטס תמייק"
תואצוהב הכורכ ךכל תונעיהש םג המ ,ףסונ עדימ שרוד לכל קפסל ונתורשפאב
סומע יכה-ואלב רשא - בשחמה לש תפטושה הדובעל עירפהל ידכ הב שיש הדריטו
."רתוהו יד
אל םגו ,"שרוד לכ" וניא הזה אשונב החמתמה ןותיע .יל הארנ אל הזה רבסהה
תאזה היצמרופניאה ירהש ,ךכ םשל בשחמה תדיחי תא חירטהל שי יכ יל הארנ
תנוכמב התוא םלצל רשפאו ,הרטשמב ןחלוש הזיא לע תחנומ תויהל הרומא
ךירצו ,לבח דואמ הז - םלועמ הקפוה אל איה םאו .הליגר םיכמסמ-םוליצ
ונאש לע ונל תודוהל םג ךירצ .ךכל בלה-תמושת תא ונינפהש לע ונל תודוהל
.המצע הרטשמה ללוכ ,רוביצה תושרל ודימעהלו ,אשונה תא דומלל םינכומ
- םתומכ - ונחנא םג םשו-הפ תועידה-יקוליח תורמל יכ רוכזל הרטשמה הכירצ
.תונואתב המחלמה תיזח .תיזחה התואב םילייח

יאוול תועפות :הפיכאה :'ג קרפ ,מ"עב םיפכואה :ינש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד