,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .245 - 241 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל

?טפוש "תחקל" םאה :'ג קרפ
(1986 רבמצד)

ואיבי אל ןיול בד טפושה לע םעפה ףיערמ ינא םתוא םיחבשה יכ הווקמ ינא
לש וחור תא ירבדב קזחאש םג הווקמ ינא .ןוילעה טפשמה תיבמ וירוטיפל
בוט-בצמב-תוניטויליג תונקל םישקבמה בוחרה ןמ תולוק ינימ לכ דגנכ טפושה
תא - םיבשוח םה ךכ - לוטקל ידכ תאזו ,תיתפרצה הקילבופרה לש הינסחממ
.םיכרדב לטקה
ןאכ ."?הרובעת-טפשמל ןיד-ךרוע 'תחקל' םאה" םשב יתרתכה תמדוק המישר
רשא הלאש - תירוביצ הדעו לש השארב דומעל טפוש תונמל םא איה הלאשה
אל טפוש" :רמוא הטיפשה :דוסי קוחל 11 'עס .תוקפסמ הייקנ התייה אל םלועמ
רשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ תמכסהב וא קוח יפל אלא ,ירוביצ דיקפת אלמי ...
םינורחאה םירושעה ינשב ומקוהש הריקחה-תודעו ירחא בקעש ימו ,"םיטפשמה
ןהיתונקסמ לא וולתנ רשא תוקולחמה ירחא םג בקע - הריקחה תודעו קוח יפל -
.תודעו ןתוא לש
תוררועמ - טפוש דמוע דימת השארב - הריקח תדעוו לש היתונקסמ רשאכ
ויונימב ךרוצה תא לטבל םישקבמו םיבוט םישנא םימק דיימ ,תירוביצ תקולחמ
הדובכבו טפושה לש ודובכב עגופ רבדהש םושמ ?עודמ .הלאכ תודעוול טפוש לש
-ינבאמ תחא איה טפשמה יתב לע תרוקיב .תויוטש .הלוכ טפשמה תכרעמ לש
םיחתומ םיטפוש וליפאש אוה רידנ אלו .ונלצא םג - תיטרקומד הרבח לכב דוסיה
וליפא הז .ימיטיגל הז .טועימו בור לש ןיד-יקספל םיעיגמ םגו ,הז-לע-הז תרוקיב
עיגנ םא ונל יובאו ,תחא העידב םה םיטפושה לכ וב בצמל עיגנ םא ונל יוא .הפי
.שרופמב ,ןכ - טפשמה תיבל דובכ .תרוקיבמ איה הניסח טפשמה תכרעמ וב בצמל
.אלו אל - שדקו האר הזכ
םושמ ,רתוי דוע יתייעב וניה ,קוח יפל אלש ,רחא ירוביצ דיקפתל טפוש לש ויונימ
וא ,תעצבמה תושרה לש הילענל טפשמה תכרעמ תא םיסינכמ םימעפל ןאכש
הרומשה דובכה-תרדה ףאו ,םוק ילבל דועמל לוכי טפושה ןאכ .תקקוחמה וליפא
,ל"נה 11 ףיעס קקחנ הלאכ תודיעמ עונמל ידכ .ול דומעת דימת אל טפושכ ול
ךומס ינא .םיטפשמה רש לשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש םתמכסה תא שרודה
הרובעתה יניד לש םתקידבל הדעווה תושארל ןיול טפושה לש ויונימ יכ חוטבו
,ול לחאמ ינאו ,"תוזיו"ה לכ םע ךרדל אצי הרובעתה תוריבע לע םישנועה לשו
.האלמ החלצה ,הלוכ הדעוולו


ובנ תעפיל הדות

המכ :תסנכה יניעב הרובעתה-טפוש" קרפל סיסב השמיש רשא) ל"נה יתמישרב
"ןטק שאר" התצר תסנכהש ךכ לע יתדמע (הז רפסל ןושאר רעש ,"ונל הלוע הז
םוקמב "חסאכ דרוי" רשא טופיש-ןיצק ןיעמ ,הרובעתה טפושל "לדומ" רותב
םג אוהש ,ןיול טפושה לש וירבד תא תונמדזה התואב רבכ יתרכזה .קדצ תושעל
יכ רמאש ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש םגו תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי
."קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל םויב םיטפשמ 500-400 םימייקמ רשאכ"
םיחלצומה דחא אוה ל"נה הדעווה תושארל ןיול טפושה לש ויונימ היינעה יתעדל
רבודמ רשאכ ,ונלצא רידנ-תצק ךרצמ הז תעדו ,תעדה לע תולעהל היה רשפאש
הבוח ינא האור ,רשפא-יא םולכ אלב רוטפ תניחבב .םיכרד תונואת לש ןתעינמב
אל תרוקיב תצק םג תאז םע דחי .םישקבתמה "םיקוזיח"ה תא ול תתל ימצעל
.ינשה דצה לא רדגה לע םיבשויה ולפיי לבלו ,חיכוי בהאי רשא תא תניחבב ,קיזת
םילוע הנורחאב ןיול טפושה רמאש םירבדה לכ אל יכ יניעמ המלענ אל ,תמא
:רמאנ רבכ אלה ךכ לע לבא ,רבעב ומצע אוה רמא רשא םירבד םע דחא הנקב
.ודומעי אל םירומג םיקידצ םג ,םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב
תרפוסל ןויאר ןיול טפושה ןתנ רוא התאר המישר התואש רחאל םידחא תועובש
תוארל אלש יל השק לבא ,יביטקייבוא אל ינא ילוא .(30.9.86) ובנ תעפי "ץראה"
תא ארק אל ומצע טפושה יכ ןכתיי .ירבדל תמייוסמ הבושת םושמ ןויאר ותואב
תא איבהל הל היה לק ,ןכ התשעשמו ,ןכ התשע קפס אלל תבתכה לבא ,המישרה
.םיאתמה "שרגמ"ה לא דבכנה ןייאורמה
לכ םע ,ףטושה סמועה לע ,הרובעתה-טפוש לש "םיצוליא"ה לע יתדמע יתמישרב
.תויטפשמ תונעט עומשל בהוא וניא יוצמה הרובעתה-טפושש ךכ לעו ,ךכמ עבונה
אוה בייח .הילא סחייתהלו הנעט לכ עומשל אוה בייח ,יתרמא ,תאז םע דחי
לבא ,"ןתוא החדי וא ויתונעט תא לבקי ,רבד לש ופוסב ,םא ןיב" םשאנל בישקהל
.ךכ רבדה ןיא םירקמה בורב
לש ותסרגל ןיזאהל טפשמה תיב לש ותבוחמ" :ובנ תעפיל ןיול טפושה רמוא
:גייס ףיסוה םג ךא ,טפושה שרד האנ ."התוא לבקל בייח אל אוה יכ םא ,םשאנ
ריבס ןמז םשאנל תתל שי ,תאז םע .לבגומ יתלב ןמז ול תתל בייח אל םג אוה"
המ תא גייסל הנווכה התייה םא ."ןוידל דמועה ןיינעה יפל ,ותדמע תגצהל
ןיד-לעב יאשר יכ יתנעט אל םלועמ :החותפ תלדל תוצרפתה אלא וז ןיא ,יתבתכש
תודבועל וא הכלהל ןועטל ןווכתמ אוה רשאכ ,לשמל ,ךכ .הלבגה אלל ןועטל
תיב לש ונמזמ הקד וליפא ךכ לע זבזבל יאשר אוה ןיא ,תקולחמב תויונש ןניאש
וא שולש ,םייתש איביש ול יד ,תקולחמב איה הייונש הכלהה רשאכ םג .טפשמה
-יתב לכב םעפ-יא רמאנ רשא לכ תא איבהל ךירצ אוה ןיאו ,תואתכמסא שמח
בשי אוה הריבעה םויבש חיכוהל הצור םשאנה רשאכ ,לשמל ,םג ךכ .טפשמה
לכ תא ,רהוסה תיב יניצק לכ תא תודעל איבהל ךירצ אוה ןיא - רהוסה תיבב
-דיקפ לש ותודעל תפסותב ,ולש-ותודע .םיסקנפה לכ תאו ,םיריסאהו םירהוסה
.רתוהו ןהב יד - םיאתמ םושירב דייוצמה ,רהוסה תיב לש הלהנמ
,העיבתה דע לש ותודע תא תידגנה הריקחב טטומל שקבמ םשאנה רשאכ לבא
ןאל" תולגל ותוא בייחל לוכי טפושה ןיאש יאדווב .וליבגהל ןיאו טעמכ ,רטושה
יאשר אל הזב אצויכ .ותודע תא "םיאתהל" דעל רשפאי ךכב ירהש ,"רתוח אוה
העפות) תמכסמה הלאשה תא רשי ומוקמב לואשלו ,םשאנל "רוזעל" טפושה
אוה תידגנה הריקחה תונמואמ קלח .(!טפשמה יתב לכב הזיגרמו החיכש
לש "ויתועורזל" אלא תגסל לוכי אוה ןיא הנממ "הניפ"ה לא דעה לש ותאבהב
הזה ןיינעב .לולשל רוסא תאזה תוכזה תאו ,ברעו-יתש ותוא רקוחה ןידה-לעב
תא ,הזה ןורקעה תא רפמש ימו ,היינח קית ןיבל חצר קית ןיב לדבה ןיא
.חצור אוה טפשמה תודוסי
ןיינעה יפל ... ריבס ןמז" קר אלא ,לבגומ יתלב ןמז םשאנל תתל ןיא יכ ורמאב
השודנה הקספה ומכ שממ הז .הברה רמוא ןיול טפושה ןיא ,"ןוידל דמועה
...רמול המ םהל ןיא רשאכ - שמתשהל ןידה-יכרוע םיברמ הב ,"ןיינעה תוביסנב"
"םיסרטניאה-דוגינ" תייעב םע טפושה דדומתמ הב ךרדה לא רשקתמ םג הזו
.ןלהל דומענ הילע ,לגרה-יכלוהו םיגהנה ןיבש


?"םשו הפ" קר םנמואה ?"םיגירח" קר םנמואה

םיגירח שי םא" יכ ןיול טפושה רמוא םשאנה לש ונועיטל ריבס ןמז ןתמ יבגל
הבר הדימב םיעבונ םה - םיגירח םשו הפ שי יתעידי בטימלו - הז םוחתב
ךכל םיכסהל השק ."טפשמה תיבל םיאבומה םיקית לש לבסנ יתלבה סמועהמ
ףופיכ" יכ עדוי הרובעתל טפשמה יתבב יוצמש ימ .םיגירח שי "םשו הפ" קרש
.ותומלגתהב ללכה אלא "גירח"ה םניא ,"םיגירח"ה ראש לכו ,ינוטיסה "םיידיה
יכ והשימ רובס םא לבא ,הנושארה האכרעב םיליחתמ ,וניארש יפכ ,הלא לכ
רשאכ .וניאר תאז םגו ,ודיב איה תועט - עישוהל תויושע רוערעה תואכרע
ראש לכ תאו ,"יזוחמל תכלל" קשחה תא םשאנל ול םיאיצומ הנושארה האכרעב
.רוזעי אל רבכ רבד םוש ,םיקשחה
תועיגמ ויה "תוגירח"ה לכ םא :לוכי-לכ אוה יזוחמה טפשמה תיבש ובשחת לאו
ידמ םיבשוי ץראה לכב יכ רמאנ םא .ןיסולכוא ףדועמ ץצופתמ היה אוה ,וילא
םיילילפ םג ,םייחרזא םג - םירוערע םיעמושה םיבכרה השימח ,עצוממב ,םוי
ןוימדה וליפא - (השולש לש בכרהב דימת הלא לכו) "םייתרובעת" םג ,"םיליגר"
-יקספ לכל תיניצר תירוערע תוסחייתה לש תורשפא תעדה לע תולעהל לוכי אל
,ץרפב דומעל ידכ םייזוחמה ש"מהיתב םישוע המ .הרובעתל ש"מהיתב לש ןידה
תא םהמ האיצוה אל הנושארה האכרעהש הלאל רערעל קשחה תא איצוהל ידכ
ומכ ,טפשמה לוהינ ןפוא יכ עבוקה ללכל בטיה-בטיה ודמצנ םה ?הזה קשחה
האכרעל ןיינע וניה - םהינפל םיעיפומה םידעל םינתונ טפשמה יתבש "ןומא"ה
יתב לע םיפסונ םיטרפל) ...ברעתהל רוערעה-תאכרעל הל לאו ,וב תונעל הנושארה
.(ליעל ,ןושאר רעש האר - הרובעת יטפשמב רוערע-תואכרעכ םייזוחמה טפשמה
-רבד אוה ןושארה רוערעה דועב ?לוועה תא ןקתל לוכי ןוילעה טפשמה תיב םאה
תיב לא רוערע-תאכרעכ יזוחמה ש"מהיבמ - ףסונה רוערעהש ירה ,תוכזבש
שיגמ התא היינש םעפ רערעל ידכ .תדחוימ תושר תלבק ךירצמ - ןוילעה טפשמה
ודובכב ןוילעה טפשמה תיב אישנ י"ע ללכ-ךרדב הנודנ וזו ,רערעל-תושר-תשקב
טפשמה תיב לש ונמזו ,דחמ ,הכלהה תובישח םה םילוקישה ןאכ .ומצעבו
.ךדיאמ ,ןוילעה

תיב יאישנ לש םתעד אלא ,ילש-יתעד אל וזו ,דיקפת לכ ןאכ תקחשמ הניא קדצה-תיישע
יתשב יד קדצה-תיישעל יכ בושו-בוש ועבק רשא ,םלועמו זאמ ,ויטפושו ןוילעה טפשמה
תובישח תלעב הכלהב רבודמ רשאכ קר ,עודיכ ,ןתנית תפסונ םעפ רערעל תושרהו ,תואכרע
.תינורקע
לע ךלוה אלו ,הכלה קסופ אל אוה ,הפה תא ךל םתוס הרובעתה-טפוש רשאכ לבא
אוה .הלאשה לש התליספל ויקומינ תאו ,הלאשה תא םשור אל לכה-ךסב אוה ."תונורקע"
םושיר לע שקעתהל הצורש ימו ...עימשהל ךל ןתונ אוה ןיא ןתוא תונעטה תא םשור אל םג
םגו ,ךירבד תא םושרי אל םג אוה ףוסב :טפושה לש ותזגרהב ןכתסמ ,לוקוטורפה לש אלמ
טפושל "הנימאמ" איה יכ רוערעה-תאכרע רמאת ,ךכ לע רערעת םאו .תושק ךתוא שינעי
איה שנועה תרמוח יכ ןכו ,טפשמה ךלהמ תא הכלהכ ףקשמ םשר רשא לוקוטורפהש הטמלד
...ברעתהל רוערעה-תאכרעל הל לאו ,וב תונעל הנושארה האכרעל ןיינע

,םרוקמב ,םירבדה) תרחא הטנאלפ לע םיבשוי הרובעתל טפשמה יתב ,רוציקב
םירבדה םתוא תא רמא לברא רשא שרופה טפושהש ינפל םייתנש ידי לע ובתכנ
- ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םאו .קדצ לע אל ךא ,ץראה רודכ לע ילוא .(!שממ
הניא הרובעתל טפשמה יתבב "הפה תמיתס" יכ םיבשוח - ןיול טפושה תוברל
טפשמה תיב יטפוש - םהש םושמ אלא תאז ןיא ,"םיגירח םירקמ"ב אלא תמייק
הלאכ םיגירח יכ חוטב אל ללכו - "םיגירח"ה םירקמה .ללחב םיפחרמ - ןוילעה
קמנמו ,ךירבדל תונלבסב ןיזאמ ןכא הרובעתה-טפוש םהב הלא םה - םימייק ןכא
.וקספ תא הכלהכ
ףילאכ ,דישאר לא ןוראה ומכ ,םילוכי םניא ןוילעה טפשמ תיב יטפושש לבח
קפס אלל .הרובעתל טפשמה יתב לא "וטינגוקניא" בנגתהל ,ותעשב ,ידגאה דדגב
.והשמ םידמול ויה םה


ןיול טפושה לש ויתועצה

םג הרובעתל טפשמה יתב תא ליעפהל ןיול טפושה עיצמ סמועה תא לקהל ידכ
תונלבס-רסחו ינבצע טפוש קיסעהל ןווכתמ אל אוהש חינמ ינא .היינש תרמשמב
?יניצר הז םאה .םיטפושה רפסמ תא ליפכהל שקבמ אוהש אלא ,תורמשמ יתשב
תלפכהל םיכסי יטפשמה דסמימה םאה - הז תא ול רשאת הלשממהש חיננ
- םיטפוש טעמ :איה תטלשה היצפצנוקה רשאכ ,הרובעתה יטפוש לש םרפסמ
.ןיול תדעו תוצלמהב ןדה קרפב ,ןלהל האר ךכל הבושתה תא ?הרקוי הברה
םיססובמה "םיכלוהו םיברתמה" ןידה יקספ לע םג טפושה תא תלאוש ובנ תעפי
רשא יתרבח גנרמוב תויהל "הלולע"ש העפות ,קמונמ אלו ימתס "ןימאמ-ינא" לע
טפשמה יתב" :ןיול טפושה הנוע .הרובעתל טפשמה תיב לש ודמעמב םסרכי
הנושאר האכרע לש טפשמ תיב לכו ... םיללכ הז ןיינעל ועבק רוערעה תואכרעב
."םהיפ-לע גוהנל ךירצ
תירוערע תרוקיב ןיא רשאכ ,םהיפ לע גוהנל "ךירצ" שוריפ המ עדוי אל ינא
.ךכל סנכהל הצור אל ינא הז בלשב לבא ,הרובעתל טפשמה יתב לע תישממ
לוהינ ןפואש ,רומאכ ,םה רוערעה תואכרעב טפשמה יתב ועבק םתוא "םיללכ"ה
תרמוח םג ןכו םהינפל םיעיפומה םידעל םינתונ םהש "ןומא"כ והומכ ,טפשמה
רוערעה-תאכרעל הל לאו ,וב תונעל הנושארה האכרעל ןיינע" םה הלא לכ - שנועה
."...ברעתהל
,בטיה םיריכמ הרובעתל טפשמה יתב ,הזה "רסמ"ה תא ,הלאה "םיללכ"ה תא
הז ןיא ,והשמ תושעל ,אופיא ,שי םא .וניארש יפכ ,םות דע ותוא םילצנמו
,תבתכה תרמוא ,ןיול טפושה !םתוא תונשל אלא ,םיללכה לש םמויק לע דיפקהל
אוה .הייעבה תובישחב ריכמ אוהש ףא ,טוריפ רתיב הז אשונל סחייתהל ברס"
."םייעוצקמ םימורופב היגוסה תא ןבלל ,תאז םע ,חיטבה
עגרב ."טוריפ רתיב אשונל סחייתהל" טפושה לש ותונוכנ-יא תא לבקמ אל ינא
(םגפ ךכב ןיא ,ליעל יתרהבה רבכש יפכ ,יתעדלו) תרושקתה לא תאצל רחב אוהש
ילש םירוספורפה דחא רמאש יפכ ,"הגועה ןמ םיקומיצ" ול רובל לוכי אל אוה
?"םייעוצקמה םימורופ"ב ,םש רמאי אוה המו .םיטפשמל הטלוקפב


רינ החמש תועצה

- ללכב הרובעתה-טפשמ לשו - הרובעתל ש"מהיתב לש םתמר תא תולעהל ידכ
:הלאה תומרופרה תא גיהנהל עיצמ יתייה

טפוש" דוע אל :םולשה טפשמ תיבב הדימריפה שארל תולעהל שי הרובעתה טפוש תא .א
ךכיפל ."פוט"ה .םיבוטבש-םיבוטה אלא ,הרובעתה תוריבעב (תסנכה התצרש יפכ) "הטורפב
תוחפל אוה םולשה טפשמ תיב טפושכ וקתיו םא אלא ,הרובעת טפושכ טפוש ןהכי אל
.וליפא שולש וא ,םייתנש
תיבב אישנ-ןגס וא אישנ לש - רתוי המר הנוהכל םולשה טפשמ תיב טפוש םדוקי אל .ב
ילוא - תוחפל הנש ןד לעופב םא אלא ,יזוחמה טפשמה תיבב טפוש לש וא ,םולשה טפשמ
,ללכה ןעמל והשמ םורתי םדוקש - םודיק הצורש ימ .הרובעת יטפשמב - וליפא םייתנש
,הבוט הדובע השע םנמא דמעומה םא קודבת םייונימה-תדעוו יכ חינמ ינא .רבדנ ךכ רחאו
..."ןמזה תא ריבעהל" ידכ קר הרובעת יקיתב ןדש וא
תיבל יזוחמה טפשמה תיבמ ,ינש רוערע תושר ןתמב רתוי הבר תובידנ תולגל שי .ג
לעו ,"הלעמל םש" םג וילע םילכתסמ יכ תעדל הרובעתה-טפוש ךירצ .ןוילעה טפשמה
.םילמ תיחשהל ךרוצ ןיא הטיפשה תוכיא לע רבדה לש ותעפשה
תא בייחי םגו ,בר ןמז ךוסחי הז רבד .טלקומ לוקוטורפ להוני הרובעת יטפשמב .ד
ןנומיא לע ךומסל לכוי אל אוה םיטלקומ םירבדה רשאכ ירהש ,ונושלב רהזיהל טפושה
היהא ינא .אקווד המל ,תמאב ?הרובעתב אקווד המל ולאשת .רוערעה-תואכרע לש רוויעה
יתייה ביצקתה-יצוליא תרגסמב לבא ,יטפשמ ךילה לכב גהנוי הזה רבדהש דגנתהל ןורחאה
.דחוימב העגפנ תונימאה וב םוקמב :לכמ רתוי ץוחנ הזש םוקמב אקווד ליחתמ
-תוריבע תצובקב הרובעת-תוריבע לש רתוי לודג רפסמ לילכהל ןיול טפושה לש ותעצה .ה
לע סמועה תתחפהל איבת איה םא איה הלאש קר .תניינעמ טלחהב .תניינעמ איה סנקה
סנק-תוריבע לש גשומה יתעד תוינעל .םימשרנה תוחודה יובירל וא ,הרובעתל ש"מהיתב
-תוריבעל רשאב .הגיהנה תעב תודועת לש ןתקזחה-יא ןוגכ "תוילהונ" תוריבעל םיאתמ
.ןיקיזנה תדוקפל 4 ףיעס לש ודוסיב תחנומה היצפצנוקה תא ץמאל עיצמ יתייה הרובעתה

םדא ...ש ,השעמ הלוועכ וארי אל" יכ עבוק "ךכב המ לש םירבד"ב ןדה ,הז ףיעס
ינא םא :המגודל .ךכ לע הנולתב תונותנה תוביסנב אב היה אל ליגרכ גזמו תעד-רב
ירה ,ול ביאכהל הנווכ ךותמ אלש ,בוחרב דלי לש ויחל לע הביח-לש-הטיבצ ןתונ
ןיא (יקוחה וספורטופא תמכסהב אל םגו) ותמכסהב השענ אל רבדה םא ףאש
ומייקתנ םנמא .ל"נה הדוקפה יפל "הפיקת" לש הלווע םושמ ,יאדוול בורק ,ךכב
לע "לחומ"ו אב ל"נה 4 ףיעס לבא ,הפיקתה תלווע לש היתודוסי ילש השעמב
לש םיניינעב טפשמה יתב תא םותסל הצר אל קקוחמהש םושמ ?עודמ .הלוועה
וניא הלשממל יטפשמה ץעויה תויחרזא תועיבתב יכ רוכזל ךירצ) !"ךכב המ"
.(םיכילה בכעל ךמסומ
םוחתב הנושארו שארבו ,ילילפה טפשמב םג ץמאל עיצמ יתייה תאזכ הסיפת
הסיפת .המדאה ינפ לע ןמודכ םירוזפ "ךכב-המ לש םירבד" םש ,הרובעתה-טפשמ
תוכיא תא תוגרד המכב הלעת אלא ,תכרעמה לע סמועה תא תיחפת קר אל תאזכ
.קדצבו ,דרח הכ ןיול טפושה הל ,ונייח
לע םירתוומו ,"קיספ" לכ לע ןידל םידימעמ היפל ,םויה תמייקה הסיפתה
לש ומויק-םעט :"הסוכמ-יתלב" דחא ןברוק הריאשמ ,תמאב-םירומחה םירבדה
.ליעל ךכ לע יתדמע רבכו ,םיכרדה תונואתב קבאמב םרוגכ הרובעתה-טפשמ
רשאכ םג" ,תוחוד ילב םג רשפאש ךכ לע - !יתחמשל - בושו-בוש רזוח ןיול טפושה
אל"ה רבדה תא םג רשפאש אוה ןאכ רמוא ינאש המ ."הריבע שי תילאמרופ
.ןכ תושעל ליכשת יכ הדעוול לחאמ ינאו ,תיטפשמ תרגסמל סינכהל הזה "יטפשמ

יפל ,רדגומ ןמז קרפ לכל םיקית לש הריבס הסכמ עובקל" ןיול טפושה לש ותעצה .ו
הסכמ" יהמ הלאשל רשאב המ-תויהת יל שיש ףא ,יבילל תרבדמ ןכא "אשונה ןמ בייחתמה
המ םג יתוא ןרקסמ ."אשונה ןמ בייחתמה" והמו ,"רדגומ ןמז קרפ לכל םיקית לש הריבס
םיקיתב ידמ בר ןמז ומצע תא קיסעהו ,ןמזה תא הנוכנ ךירעה אל טפושה םא הרקי
.היתכודל אישק ארדהו ,"ץורל" ליחתי אוה ףוסב :"םיניינעמ"
.םייקה בצמה לע םינומ תעבש יניעב הפידע ןיול טפושה לש ותעצה - םוקמ לכמ
לש) רקובב 0830 העשל םימשאנ תואמ הנומש םינימזמ ויפל גהונה תא קיספהל שי .ז
:תינמז-וב עמשיהל םילוכי אל םיקית תואמ עבש וליפא יכ רורבש םגה ,(ןבומכ ,םוי ותוא
.ןכש לכ אל - טפשמ-יתבו ,ךכ םילהנמ אל תיביטימירפ םייניש-תאפרמ וליפא
םא ,םייחה-תשודק ומכ תוחפל בושחה ךרע אוה שונאה-םלצ יכ רוכזל שי לכל לעמו .ח
ינא ,םירבדל המ-קוזיחו ,('ג קרפ ,ישימח רעש ,"המחלמ רסומ") ליעל ךכ לע יתדמע .רתוי אל
.ל"נה ןויארב ,ןיול טפושה לש וירבדב םג אצומ


היזיוור ךירצמ יתוהמה ןידה םג

,ךרדב תוגהנתהב םיקסועה הלא) םייתוהמה הרובעתה יניד ןיינעב הרעהל ןאכמו
םישוע ןיד יכרועש שומישה לע ליעל יתדמע .(טפשמה תיבב תוגהנתההמ לידבהל
קקזנ ןיול טפושה םגש ןכ לעו ,"ןיינעה תוביסנב" השודנה הקספב םימעפל
דדומתמ הב ךרדה ןיבל הניב רשקה תא םג תוארהל יתחטבה .תאזה "הקינכט"ל
ינא תאזו ,לגרה-יכלוהו םיגהנה ןיבש "םיסרטניאה-דוגינ" תייעב םע טפושה
.םייקמ
:ןיול טפושה רמוא

:תומויסקא יתש עובקל ךירצ
.בכר ילכל דעונ שיבכה .א
יתשמ אצוי-לעופ .לגר יכלוהל ודעונ - הכרדמ ןיא ובש םוקמב שיבכה ילושו - תוכרדמה .ב
הדימ התואבו ,הכרדמ לע תונחל וא עוסנל םיכירצ םניא בכר ילכש אוה הלא תומויסקא
ךרוצל אלא שיבכה לע אצמיהל ול לאו הכרדמל שיבכה תא ךופהל ךירצ אל לגרה ךלוה
.רתויב רצקהו רשיה וקב הז םגו ,דצל-דצמ ותייצח

תא ,ןמזמ ועבקנ רבכ "תומויסקא"ה .יתוא םיעיתפמ תצק הלאה םירבדה
.הבוח-םורטה ןגב םיקדרדה תא דמלל תחלשנה תרטושה תדמלמ הלאה םיללכה
דימלתל רמאנ המו ?הלעמו 'א התיכ ידימלתל ,הבוחה-ןג ידימלתל רמאנ המ לבא
?הגיהנב ישעמה "טסט"ל ןנוכתמה
:ןיול טפושה לש ותבושת

.טקילפנוק לש בצמ רצונ ,בכרה םג עסונ ובש ,שיבכה תא רובעל שקבמ לגרה ךלוה רשאכ
."םיינשה ןיב תולבגמו תויוכז תקולח לש םירורב םיללכ ועבקנ ךכל

:אוה-ותלאשל טפושה לש ותבושת וז ?"םירורב םיללכ" םתוא םה המו

ול ןיא יכ ,העטמ רסמ הז ,"לגר יכלוהל המידק תוכז שי ונריעב"ש יללכ ןפואב םירמוא םא
.םודא הרומ לגרה-ךלוהל רוזמרה רשאכ רזמורמ הייצח רבעמב המידק תוכז

,יתרובעתה ךוניחל עגונה לכב תררושה הכובמה תא בטיה םיפקשמ הלא םירבד
.רוויע יניעמ לושכמ ריסהל רבד תומרות ןניא "תורורב"ה הרובעתה-תונקתו
לש םינודיחב :דחא םוקמב קר תועיפומ הלאה תויעמשמ-דחה תויצאוטיסה
-םעפמו ,טפשמה יתבל העיגמה וז - תואיצמב .תונואת תעינמל תימואלה הצעומה
ימ ןיא תחא אלו ,םיבכרומ רתוי הברה םירבדה - ןוילעה טפשמה-תיבל םג םעפל
.הבושת םהל ןתייש
ןהל הבושתה דימת אל רשא תולאש ביבס אקווד איה תיתימאה הקיטמלבורפה
תובושת ןיא וב םוחת ,"רופא"ה םוחתב רשא תולאש .תיעמשמ-דחו הרורב
אוצמל םייושע ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םג רשא תולאש .תורורב "אל/ןכ"
.טועימו-בורל ןהב םיגלופמ םמצע
,תמייקה הקיקחל ףילחתכ ,שיגהל חילצת יכ ,אופיא ,לחאמ ינא ןיול תדעוול
גהנתהל דציכ הארמה תומרונ תכרעמ .ךרדב תוגהנתהל שדח "סקדוק" לש העצה
.םירורב-אלה םירקמב אקווד
.הללאשניא ,דבל דדומתנ ונחנא םירורבה םירקמה םע

תיעבטה הרירבה :'ד קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד