,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .176 - 173 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ד קרפ ,ישילש רעש

ישילש רעש
תומרונה
המידקה-תויוכז לש הקיטאמלבורפה לע :'ד קרפ
םיתמצב בכר-ילכל


-רבעמב לגר-יכלוהל שיש "המידקה-תוכז" רבדב החנהה יכ וניאר םדוקה קרפב
בכרומ לבא ,המוד אשונב קוסענ םעפה .תחוור תיטפשמ תועטב הדוסי - הייצח
.םיעטומ םיגשומ המכ ונל ושרתשנ ןאכ םג יכ הארנו ,המוד הטישב ךלנ .רתוי


הייעבה

,"רוצע" רורמת שי םהינשל .הזל-הז םיבצינה םינוויכמ תמוצל םיברקתמ בכר ילכ ינש .א
?המידקה תוכז םהינשמ ימל .םירצוע ןכא םהינשו
רורמת שי ןימימ אבל .הזל-הז םיבצינה םינוויכמ תמוצל םיברקתמ בכר ילכ ינש .ב
תוכז םהינשמ ימל ."המידק תוכז ןתו טאה" רורמת שי לאמשמ אבלו ,"רוצע"
?המידקה
,"ישאר"ה שיבכב ,לאמשמ - 'א :תחא הנועבו תעב תמוצל םיברקתמ 'ב בכרו 'א בכר .ג
יפל "םישיבכ" ןהיתש) "סוטאטס" ותוא םיכרדה יתשל ."ידדצ"ה שיבכב ,ןימימ - 'בו
הלאכ םה בכרה-ילכ ינש לש םהיתויוריהמו תמוצה לא םיקחרמה .(תונקתבש הרדגהה
,המידקה-תויוכז תא רידסמה רורמת םוש ןיא .תררועתמ ןכא המידקה-תוכז תייעבש
?המידקה תוכז ימל .רחא רורמת םושו

רורמת ול שיש ימ יכ עדוי דלי לכ ."המידקה-תוכז ןימימ אבל" יכ עדוי דלי לכ
םירבד .הצוחה ךרדב המידקה-תוכז תא תתל בייח "רוצע" רורמת וא "טאה"
.ןבל יבג לע רוחש ,רפס-ילע םיבותכ הלא
ומכ ינויגה-אל בצמ וא ,תונקתב רדגוה אל רשא בצמ ונל שי רשאכ ןידה והמ לבא
דועו ,הנואת םרוג ,ידדצ ןושיבכ הזיאמ בכר ול ץרפתמ וב בצמ ,תישילשה המגודב
!ןימימ יתייה ינא :זירכמ
תובושת עומשל ליגר הלאכ "תויתניפ" תוניפ ראשו ,"םולשל ועס" ירחא בקועש ימ
רורמת ול שיש ימ" :וא ,"םדוק אצוי ןימימש ימ ןכ-ירחאו ,םירצוע םהינש" :ןוגכ
דוע ינא ."המידק תוכז ןתו טאה" רורמת ול שיש ימל המידק-תוכז ןתונ "רוצע"
יתוא הזיגרמה הבושת הנשי לבא ,הלא תובושתל המ-תונחלסב סחייתהל ןכומ
."!ידדצ-שיבכו ישאר-שיבכ ןיא" :דחוימב
לש םהיפמ האב איהשכ דחוימב יתוא הזיגרמ וז הבושת :שובא אלו הדוא
ונלצא הדקפוה הרובעתה-יניד לש םתארוה יכ ינששוח ,ללכב .העונת-יסדנהמ
השעאש ששחמ ,תומשב בוקנל הצור אל ינאו ,תחלצל-םיבורקה םיסדנהמ ידיב
הנאו ,םינטפשמה ידיב העונתה-תסדנה תא ודיקפי רחמ .קדצב אלו ,והשימל לווע
.עיגנ


הייעבה לש םילקה םיקלחל ןורתפה

?והמ - "המידק-תוכז ןתמ" :'א בלש

דעו ,ךינפל - תאצל וא - סנכהל רחאל תתל ושורפ ,םעה ןושלב ,המידק-תוכז תתל
- המידק-תוכז ןתמ ובייח רשא תוביסנב .הייעב לכ התייה אל 1970 -ל"שת תנש
ןתיי םא המידקה-תוכזב-בייחל ול היה יד - םויה דע ונתשה אל ,תינורקע ,הלאו
."תושגנתה תנכס ידכ דע בורק"ש ימל תוכזה תא
.ובילל הבורק העונתה תוחיטבש ימל רתוהו יד
גשומה לש תימוי-םויה תועמשמה תא ףילחהל ושקיב תונקתה רשאכ לחה ישוקה
,ויד םכח אל גהנהש טילחה הרובחתה דרשמ .ןהלשמ תיטפשמ-תינכט הרדגהב
הוושו הלק הרדגה .הרורבו הטושפ הרדגה ול תתל .תיפכב ותוא ליכאהל שקיבו
.שפנ לכל
,תונקת ןתואב םיעיפומה םינוש םיחנומ הרידגמה ,הרובעתה תונקתל 1 הנקת
:אנשיל-יאהב חנומה תא הרידגמ

בכרב גהנה לולע ךכ ידי-לע רשאכ התלחתה וא העיסנה תכשמה יא - "המידק תוכז ןתמ"
תא תונשל וא םתעיסנ וקמ תוטסל םצלאל רחא בכרב םיגהונל המידק תוכז תתל שרדנה
.םתעיסנ תוריהמ

."הטושפ" הרדגה ,ןכא
,תונקתה ןיקתמ לש רתוי רומחה ואטח היה אקווד הרדגהה לש הכוביסב אל לבא
וליפא אוה .רבד תושעל ךירצ אל המידקה-תוכז לעב םויהמ :יכוניחה דצב אלא
תובוח תולטומ הב ,תענומ הגיהנ לע והשמ דמלש ימו .זאג-בוזעל ךירצ אל
?םמוקתי אל םאה - תוכזה-לעב לע םג תומייוסמ


64 הנקת :'ב בלש

.הנשמ-תונקת עברא הלו ,המידקה-תוכז ירדס תא תעבוקה הנקתה איה 64 הנקת
.הלחתהל ףוסהמ ןתוא חתננ

."רוצע" רורמת בצומ וב תמוצב המידקה-תוכז ןתמו הריצעה תבוח הניינע (ד)64 הנקת
.םעפה טרפנ אלו ,םיעודי םירבדה
בצומ וב תמוצב ,"ךרוצה הרקמב" הריצעה תבוחו המידקה-תוכז ןתמ הניינע (ג)64 הנקת
.טרפנ אלו ,םיעודי םירבדה ןאכ םג .המידק תוכז ןתמ ןייצמה רורמת
תעגונ הניא איהו ,'וכו השיג יכרד ,םירצחמ אצויה בכר גהונ לש ויתובוחב הנד (ב)64 הנקת
.ונניינעל

:םייללכ םיווקב ,תעבוק - ביבח-ןושאר-ןושאר - (א)64 הנקתו

;ןימימ םיאבל המידק תוכז ןתיי בכר גהונ (1)
;ולומ םיאבל המידק תוכז ןתיי הלאמש תונפל דמועה בכר גהונ (2)
.הלולסה ךרדב ברקתמה בכרל המידק תוכז ןתיי רפע ךרדמ אצויה בכר גהונ (3)

הבושחה הארוהה תא ונרכזה אל ןיידע 64 הנקתב רשא תוארוהה לכמ לבא
:הלאה םילמב תחתופ (א)64 הנקת .תוחפ תרכומהו ,רתויב

ןוויכב תמוצה ינפל הריצע לע וא תמוצב המידק תוכז ןתמ לע הרומה רורמת בצוה אל
המידק תוכז ןתמ רבדב תוארוהה תואב ןאכו) ...הלא תוארוה ולוחי ,בכרה גהונ לש העיסנה
.(הלולסה ךרדב וא ,לוממ ,ןימימ םיאבל

המידק תוכז ילעב ןיב "היכראריה" תעבוק אל 64 הנקת :תורחא םילמב
תבייחמ (ד)64 הנקתו (ג)64 הנקת :ויפל ןיגהונ - רורמת שי םא .תונוש "תוגרד"מ
טרפ) הייעב ןיא אליממ - רורמת ןיא םאו .וינפל בצומה רורמתה יפל גהונ לכ
.(דרפנב סחייתנ הילא ,'ג הייעבל
תוכז ןתו טאה" ירורמת ינש וא ,"רוצע" ירורמת ינשש הנעטה :םוקמ לכמ
- רורמת םוש ןיא וליאכ גוהנל שי ןכלו ,"הז תא הז םילטבמ" וליאכ "המידק
םירורמת ינש לע לח הז ןיא רורמת בצוה אל רמאנ רשאכ .סיסב הל ןיא וז הנעט
לע רבדל ןיא םג הדימ התואב ."הז תא הז םילטבמ" לוכיבכ רשא ,"הגרד יווש"
...ףדועה תא קר ונל ריאשמה ,"טאה" רורמת ןיבל "רוצע" רורמת ןיב "זוזיק"


?המידקה תויוכז הלאש תררועתמ ללכב םאה :'ג בלש

.אל :תיעמשמ-דח איה הבושתה
ימ ,"רוצע" רורמתה תווצמכ םירצוע םינוש םידדצמ םיאבה בכר ילכ ינש רשאכ
תא "ץלאמ" וניא - ורבח ינפל היינשה תיפלא וליפא - םדוק ותעיסנ תא ליחתמש
ןורחאה הז ירהש ,"ותעיסנ תוריהמ תא תונשל וא ותעיסנ וקמ תוטסל" ורבח
."המידקה תוכז ןתמ" תבוח תא רפה אל אליממו ,םוקמב דמוע ןיידע
לכ םא עיגנ הנא - תינמז-וב טעמכ וא - תינמז-וב םיאצוי םיגהנה ינש םא לבא
?"ורבח ינפל היינשה תיפלא" אצי אוהש החנהה ךותמ אצי םהמ דחא
!21 הנקת לא ונתוא הריזחמ הבושתה
תשמשמה ,21 הנקת לש קייודמהו אלמה החסונ תא ונאבה םדוקה קרפב
גוהנל בייח ןובנו ריבס םדאש יפכ הגיהנו ,תיללכ תוריהז תבייחמה "גג-תנקת"כ
תע התואבו ,הריצע-בצממ תמוצה לא אצוי התא רשאכ .ןותנ תוביסנ-ףוריצ לכב
- "ןובנו ריבס גהנ"כ - בייח םכמ דחא לכ ,רבדה ותוא תא תושעל דמוע ךרבח םג
.ןפוא ותואב גהני ורבח םגש תורשפאה תא ןובשחב איבהל
חוכמ אלא ,64 הנקת חוכמ אל לבא ,רוצעל םיבייח םכינש - הרקש המ הז םאו
תונלשרהו תוריהזה יניד חוכמ אלא ,המידקה-תוכז יניד חוכמ אל .21 הנקת
!םייללכה
רורמת ינשלו ,"טאה" רורמת שי םהמ דחאל רשא םיגהנ ינש יבגל םג ןידה אוהו
"רוצע" רורמתה לעבו ,העיסנ לש בצמב אצמנ "טאה" רורמתה לעב םא ."רוצע"
תייפצ לש תמייוסמ הדימל טרפ) רבד ורבחל בייח ןושארה ןיא - הדימע בצמב
.(ןאכ וננוידמ גרוח הז ךא ,ימואתפ ןפואב עוסנל ליחתי ןורחאה הזש תורשפאה
תוריהזב גוהנל םהילע - הדימע לש בצמב הלאה ה'רבחה ינש םא - ךדיאמ
הבושתה ןאכ םג ."רוצע"ב ורצע םהינש וליאכ קוידב ,ליעל וניארש יפכ ,"תיללכ"
אל אנ .םייללכה תוריהזה יניד םוחתב אלא ,המידקה-תוכז יניד םוחתב אל איה
.לזלזל


הייעבה לש השקה קלחה

םחתפל ץבור תאטחה ,בוט אל בצמה :תצרחנ הבושתב תאזה הלאשל םינועה שי
םישל ךירצ םוקמ לכבש חוטב אל ינא .םיאתמ רורמת ביצהל ךירצ ,תויושרה לש
.הלאשל המיאתמ אל תאזה הבושתהש חוטב ןכ ינא .רורמת
אשירה םע ,(א)64 הנקת לש התלוחתל תקהבומ המגוד ונינפל תדמוע הרואכל
:ליעל ונרכזה ותוא ,הלש

ןוויכב תמוצה ינפל הריצע לע וא תמוצב המידק תוכז ןתמ לע הרומה רורמת בצוה אל
...הלא תוארוה ולוחי ,בכרה גהונ לש העיסנה

,המידקה תוכז ול - ןימימ אבש ימ :הרורב ןנושל ,ונניינעל ,"הלאה תוארוהה"ו
.לא-חוכשו קמקו'צמ ידדצ שיבכמ אב אוה םא וליפא
תא ,דחאל-דחא הדימ-הנקבו םייעבט םיעבצב ,יניע דגנל תוארל הצור ינא לבא
יתייה ינא לבא :זירכמו ,הנואת םרוג ,ךלמה-ךרדל ידדצ שיבכמ ץרפתמה גהנה
...!ןימימ
.ןטק היה דוע אוהשכ ותוא םג וגרה אלש לבחו ,ול יובאו ,ול יוא
"ךלמה ךרד" וא "ישאר שיבכ" ,"ידדצ שיבכ" םיחנומה הרובעתה-תדוקפב ,תמא
תא סינכהל אלש ,ותניחבמ ,הבוט הביס ,קקוחמל ,ול התייה .םיעיפומ םניא
רובע בדנל ןכומ היה םכמ והשימ םאה .הלאכ "תוקלקלח" תורדגהל ושאר
?הלאה םיחנומל הבוט הרדגה קקוחמה
העונת סדנהמ ולאש :תומייק םג תומייק ןמצע תועפותה - הצרנ אל וא הצרנ לבא
עיצי בוחרב שיאה םג לבא .הבושת ולבקתו ,ינשמ שיבכ וא ישאר שיבכ הז המ
ןאכ המ ותוא ולאשתו ,ררמותמ-אל תמוצ ול וארת םא רקיעב ,הבושת םכל
- הנוכנו - הרורב הבושת ןתיי אוהש וא :ידדצה שיבכה ןאכ המו ,ישארה שיבכה
.עדוי אל ינא :רמאי - "םייניב"ה-ירקמב - אוהש וא
יל ץפוק דימת "ךלמה ךרד" וא "ישאר שיבכ" ,"ידדצ שיבכ" לע רבדמ ינא רשאכ
ימ ?"ישאר שיבכ" והמו "ידדצ שיבכ" והמ טילחתש התא ימ :לאושו והשימ
?ךתוא ךימסה
.טילחהל בייח ינאש אלא ,טילחהל יאשר ינאש קר אל ,גהונ ינא רשאכ :יתבושת
המ יל תורוהל לוכי רטוש קרו ,יבכר לש לבוחה-בר ינא - גהונו יח ינא דוע לכ
אל .ןידה תא ןתא - יתיגשו ,רטוש ברעתה אל .יתוטלחהב ברעתהל וא ,תושעל
.תררועתמ אל היעבה - יתיגש
?"ישאר שיבכ" והמו "ידדצ שיבכ" והמ טילחהל בייח גהונהש בותכ הפיאו
איה - "ןובנו ריבס םדא"כ גוהנל יתוא תבייחמה הנקת התוא .ןבומכ ,21 הנקתב
אל שיא ."ישאר שיבכ" והמו "ידדצ שיבכ" והמ עובקל םג יתוא תבייחמה םג
ירחא םיבר םישדוח יתוא האורה ,טפושה אלש יאדווב .ימוקמב תאז השעי
.עוריאה
לכ אורקל ונא םיבייחו ,"החורא" לכב "תירקיעה הנמה" ,אופיא ,איה 21 הנקת
קרפב הנושארה הנקתה איה ידכב אל :הנקתה התוא םע דחי תרחא הנקת
עסונש ימ .(הרובעתה תונקתל ,ינש קרפ ,'ב קלח) "ךרדב תוגהנתה"ב קסועה
לע רבוע - "ישאר"ה שיבכב העונתהמ םלעתמו ,תמוצל ברקתמו "תינשמ" ךרדב
-יטפושל ;ול הרקי תוחיטבהש ימל קר) דחוימב הרומח הריבע וזו ,21 הנקתה
ןועיט-תוקסעל "ליטנו" תשמשמ תאזה הנקתה םייתרטשמה םיעבותלו הרובעתה
.(רחואמ אל התייבה רוזחל ,רקיעהו ,רקיעהו ,אל ותו ,קיחצמ סנק םע
שיבכה" והמו "ידדצה שיבכה" והמ רורב אל םהב ,"םיילובג" םירקמ םנשי :ןוכנ
.תוביסנה יפל לכה ,תיללכ תוריהז תולגל םיגהנה לכ םיבייח אליממ ןאכ ."ישארה
שיבכ ףא ןיאו ,"ילובג" תמאב אוה בצמהו ,קפס וא ,תוריהב-יא תראשנ םאו
,תעבוקה ,(א)64 הנקת לש הפיה התעש העיגמ ןאכ - והנשממ רתוי "ישאר" אוהש
.ןימימ םיאבל המידק תוכז ןתיי בכר גהונ יכ ,וניארש יפכ
?"ישאר"ה גהנה לש וניד המ לבא .הריבע רבע "ידדצ"ה גהנה .יל ודיגת ,ייק-וא
ןמ ,"ישאר"ה שיבכב אבה גהנה תא ,ותוא תרטופ תלוזה לש תוריהזה-תבוח םאה
?הנקתב העובקה הבוח - ןימימ םיאבל המידק תוכז תתל הבוחה
,"ךרוצה הרקמב" רוצעל ףאו ,טאהל "ידדצ"ה גהנה תא "ץלאמ"ש המ :הבושת
.ךלמה-ךרדב ומות יפל עסונה גהנה אלו ,21 הנקת הז
-תוכז ןתמ-יא לש יהשלכ הריבע רבוע ,הלאה תוביסנב ,ןורחאה הז ןיא אליממ
!ןימימ אבל המידק-תוכז ןתנ אל םא םג - המידק
ןיא ,יתעד תוינעל ,ןאכ םג ,םדוקה קרפב ונקסע םהב ,הייצחה-ירבעמ ןיינעב ומכו
.יוצרה ןידה םג אוה יוצמה ןידהו ,"בוטר" קוחו "שבי" קוח
-תונשדחה ןמ ,המשל-תוירוקמה ןמ םיקחרתמה תונשרפ-ילכ אוצמל קר ךירצ
יחו" תרמואה ,תידוהיה היסקודותרואה לא .תורוקמה לא םירזוחו ,ריחמ-לכב
."םהב תומיש אלו ,םהב


:ךשמהל
,יארקא-תומיגד - הקיספה :יעיבר רעש
הרובעת-תוריבעב םשאנה תויוכז עלו "תינוריע ךרד" לע ,"רורמת" לע :'א קרפ ;אובמ


קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד