ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


הגהב זחואל


לע
"הארקה"ה
הרובעתה יטפשמב


אובמ

,םהל תסחוימה הריבע לע "טפשיהל ידכ" ,הרובעתל טפשמה תיבל םינמזומה
,ליחתמ קר טפשמה םויה ותואב יכ םיעדוי רשא הלא - דחמ :םיינשל םיקלחנ
עובקלו ,"רפוכ/הדומ"ה תא עומשל אוה תונמדזהה התואב םישועש המ לכו
טפשמה תיבל םיאבו ,תאז םיעדוי אל רשא הלא - ךדיאמו ,תוחכוהל דעומ
ןוחטבו ,םתקדצב הנומאב םירודח (םידע םהל שי םא ,םהידע םע דחי)
.המשא לכמ המה םיפח יכ טפושה תא ענכשל םתלוכיב

וכרטצי םהש םיניבמ םה ,תמאה תא םילגמ םה רשאכ :םינורחאב ליחתנ
רמזב םיחצופ םה ,םהידע תא םעפ דוע חירטהל םגו ,(תוחפל) םעפ דוע אובל
אל ינא ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ :הצמשל-עודיה
!ךינפל ינא הדומ ,םעפ דוע םידעה תא חירטהל לוכי

,םיקיתה בור תא "רוגסל" םיחילצמ העיבתהו םיטפושה תאזה הרוצב
ימ לבא ,תרחא םעפב ןודנ רשויב םמחל תא םיחיוורמ םה םא הלאשבו
רענתיש ,ופוגל טפשמה תא םילהנמ הנושארה הבישיבש הכ דע ןימאהש
.ןאכ אורקל ךישמיו ,תומימתהמ

םיעמוש אל הנושארה הבישיבש םיעדוי ןכא םימשאנה לש "ןושארה יצחה"
אובל .דבלב "תינכט" איה תאזה הבישיהש םיבשוח םה לבא ,םידעה תא
שפחלו תכלל ךכ-רחאו ,תוחכוהל דעומ עובקל ,"המשאב ינא רפוכ" רמולו
... ןיד-ךרוע

ןיינע הזש םושמ ?הבישיה התוא ינפל ןיד-ךרוע לא םינופ אל םה עודמ
... ןיד-ךרוע חירטהל ךירצ אל "ינכט" ןיינע ליבשבו ,"ינכט"

ןולשיכה םירקמה בורבו ,הנושארל םילשכנ םתא תאזה הדוקנב קוידבש אלא
.ךיפה-יתלב אוה הזה

ירה" ךמצעל רמוא התא .בכרה לע תולעבה ומכ "ךרע לק" ןיינע ,לשמל ,לוט
התאו ,"תאז חיכוהל הייעב לכ םהל ןיאו ,יושירה דרשמב ימש לע םושר בכרה
...תולעבב הדומ

תרתוכה תחת ,םשאנה לש הבוטה ותדידיכ הרטשמה לע המישרב
לאשיש טפושל ול ידש ךכ לע ונדמע רבכ ,"?לגרב ומצעל הרוי םשאנה דציכ"
אל ינא ,טפושה דובכ" :"רישל" ליחתמ התאו םושיאל ךתבוגת המ ךתוא
תועפותה םע דדומתהל ךיא הלאשל רוזחל ונחטבהו ,"ילש בכרב גהנ ימ עדוי
.הלאה

רשאכ םג תכסוח איה .ףסכ תכסוח ,רתויב הבוטה ךתדידי ,הרטשמה ,ןכבו
אל איה .יושירה דרשמל איה הנווכהו ,רחא יתלשממ ףוג לש וביצקתב רבודמ
תודעכ והומכ רשא ךמסמ) "רוביצ דבוע תדועת" קיפהל ותוא חירטהל הצור
דרשמל תכסוח איה .בכרה לש םילעבה אוה התאש החיכומה (טפשמה תיבב
-בתכ תא הקיפמו ,הדועתה לש התקפה הלועש "הריל יצח"ה תא יושירה
...תולעבב הדות התא אליממ יכ העדיב ,יתרטשמה ףוסמה ךמס לע םושיאה

?תולעבב תודוהל ינויח הז םאה

?םלוצ רשא בכרה לע תולעבב הדות התאש ינויח הז םאה

התאש רמוא אל הז לבא ,ךמש לע םושר בכרהש ןוכנ .תילילש איה הבושתה
,ךלש בכרהש שיחכהל לוכי טלחהב התא .הרוחסה תא העיבתל קפסל בייח
.הז תא חיכוהל העיבתה לע ליטי רשא רבד

?רקש תודע הניא וז םאה :יתוא םילאוש

רבדה תא חיכוהלו ,יושירה דרשממ תודע איבהל הייעבה המ :יל םירמוא
!םלצא םושר הז ירה ?הזה

.תחאל תחא בישנ

םינד ונא וב טפשמה-בלש .תודע הניא ללכב וזו ,רקש-תודע הניא וז - תישאר
,םינעוט קר .רבד םיחיכומ אל ןיידע וב ,"הארקה"ה בלש ,רוכזכ ,אוה
.תודעב תישענ אל םלועל ,תודמע-תגצה קר איהש ,"הנעט"ו

השענ אל רשא ,םושיאה בתכב יוטיב ידיל האב העיבתה לש התדמע תגצה
ןה ןיאש תעדוי העיבתהש תודבוע ללוכ - לכה לבוס ריינה ובו ,תודע לש ךרדב
תונוכנ אל תודבוע םושיאה בתכל סינכהל אוה המכחה ןמ םא הלאשה) תונוכנ
.(דרפנ ןיינע איה

חיכוהל תנווכתמ איה ןתוא תודבועה תא תטרפמ העיבתה םושיאה בתכב
.תוחכוהה בלש אוה ,טפשמה לש אבה בלשב

בתכל םשאנה תבושת" תרגסמב יוטיב ידיל האב םשאנה לש ותדמע תגצה
,ןועיט ךרדב אלא ,תודע לש ךרדב תישענ אל תאזה הבושתה םגו ,"םושיאה
.לכה לבוס אוה םג ,לוקוטורפה בתכנ וילע ריינה ,ןועיטה תרגסמבו

ךתעד יוליג לכה ךסב הז ,תולעבב רפוכ התא יכ טפושל רמוא התא רשאכ
התא םא לבא .תאזה תיסיסבה הדבועה תא םג חיכוהל הכירצ העיבתהש
ןימאמש ימ לש ותונצחשכ עמשנ הז .בוט עמשנ אל הז ,"!וחיכות" רמוא
תודבועב רפוכ" וא ,"תודבועב רפוכ" הרימאה ,ךדיאמ .םכחתמ לבא ותמשאב
.תוריהי לש ץמש ולו הב ןיאו ,ןיטולחל תימיטיגל איה ,"הלאו הלא

בשחיהל הלוכי אל םג איה ,תודע לש ךרדב תישענ אל םשאנה תבושתש ןוויכו
."רקש תודע"כ

םילעבה אוה התא יכ חיכוהלו ,יושירה דרשממ תודע איבהל הייעבל רשאבו
.תאזה הדוקנב םג לשפל גאדת הבוטה םכתדידי לבא ,ואלפתת - בכרה לש


?בכרה לע תולעב ןיחיכומ ךאיה

רהזומ ,םידעה ןכוד לע הלוע רשא ,יח דע ידי לע איבהל רשפא טפשמב החכוה
ותוא איבהש ימל דגנכש-דצה לש ברעו-יתש תריקחל יופצו ,תמאה תא רמול
,טפשמה תיב לא יושירה דרשמ לש דיקפ איבנ טפשמ לכל םאש אלא ,דיעהל
יושירה דרשמל יכ רוכזל ךירצו - תאזה הרטמל קר םידיקפ ףלא האמ ךרטצנ
.תולטמ וליא-יא דוע ןנשי

לכוי אוהש קוחב עבקנ טפשמה תיבל רוביצ-דבוע לש ותחרטה עונמל ידכ
רבכש יפכ ,רשא ,("צ"עת") "רוביצ דבוע תדועת" יורקה ךמסמ לע םותחל
.םידעה ןכוד לעמ ,הפ-לעב תודעכ הומכ ,ונרמא

קר אלא ,צ"עת לש ךרדב ןתניהל הלוכי רוביצה דבוע לש תודע לכ אלש ןבומכ
רוביצה-דבוע תא תיכה םא ,לשמל ,ךכ ."ימשר ךמסמב םשרנש רבד לע" תודע
ךרטצי אוהו ,צ"עתכ ותודע תא טפשמה תיבל חולשל לכוי אל אוה ,שפנ
.ןכודה לע תולעלו ,טפשמה תיב לש וירעשב אובלו דבכתהל

ידכ לבא ,"ימשר ךמסמב םשרנש רבד" ןכא אוה ,תאז תמועל ,תולעבה םושיר
.םיאנת רפסמ םייקתהל םיכירצ ,צ"עתב הליגר תודע רימהל היהי ןתינש
אוה וילע רמוחל תמייוסמ הקיז לעב ,ודיקפתב ,תויהל בייח אוה - תישאר
לש םיכמסמ לע דיעהל לכוי אל םילמנהו תונפסה להנימב התה קלחמ .דיעמ
.לשמל ,יושירה ףגא

איהו ,קוחב עבקנש יפכ ,תמייוסמ הרוצב הכורע תויהל םג הכירצ צ"עתה
דבוע יכ תרמואה ,"תימצעה הרהזאה תקסיפ" תא לולכל ,ראשה ןיב ,הכירצ
ןיד ,טפשמה תיבב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה ןיינעלש ךכל עדומ רוביצה
.ומצע טפשמה תיבב תודע לש הנידכ ולש צ"עתה

ותוא עבקש קוחה ךותמ ספוטה תא םיקיתעמ :דואמ טושפ הז הרואכל
אוה רתונש המ לכו ,יתלשממה סיפדמהב ותוא םיסיפדמ ,(תויארה תדוקפ)
,וילע םותחל ,םימיאתמה םיטרפב ("ףרות"ה) םיקירה תומוקמה תא אלמל
.תוחכוהה בלשב ,טפשמה תיבל ושיגי הזש ידכ ,עבותל ותוא חולשלו

הרטשמהש המ תא ךתבוטל איצמהל לוכי אל רתויב הרופה ןוימדהש אלא
,ןידכ םיכורע אל בורל צ"עתה יספט .ונל איצמהל םילגוסמ יושירה דרשמו
- "רוביצ דבוע תדועת לש הרוטקירק" .ןידכ םימתחנ אלו ,ןידכ םיאלוממ אל
עשרוה רשא םשאנ ותוכזב ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב תאז רידגה ךכ
,םיחקלה תקפהב הזירז ךכ לכ אל הרטשמה לבא ,הרובעתל טפשמה תיבב
.הבוטה ךתדידי ,לשפל הכישממ איהו

.ותודע לע רקחיהל אובי רוביצה דבוע יכ שורדל ךל רתומ


?יאדכ הז םאה

תא תעדל ךירצ התאש ןוויכ לבא ,"הארקה"ה תרגסממ תגרוח תאזה הלאשה
.תאזה תרגסמב םג הב ןודנ ,הארקהל בצייתמ התאשכ םג הלאה םירבדה

הבושתל עיגהל ידכו ,ופוגל הרקמ לכ יכ ןייצל בושח ,הלאשה לע הנענש ינפל
צ"עתה תא תוארל םגו ,קיתבש רמוחה לכ תא ריכהל ונא םיכירצ תיפוסה
.םייללכ תונורקע רדגב אלא וניא ןאכ רמאנש המ לכש ךכ ,ומצע

םדמללו ,הייריעל וא ,תיתרטשמה העיבתל "רפס-תיב תושעל" הצורש ימ
תא רישעהל איה תירקיעה םתרטמ רשא ,םיינדרוט תוח"וד ושיגי אלש
אלא .תידגנ-הריקחל צ"עתה-השוע תא ןימזהל דואמ ול יאדכ ,םתפוק
תא םניחל תחרטה יכ ררבתי םאו ,תיעוצקמו תיניינע תויהל הכירצ הריקחהש
תיפוסה האצותל רשק ילב ,תואצוהב בייוחמ תויהל יושע התא ,רוביצה דבוע
.טפשמה לש

ןימזהל יאדכ אל םירקמה בורב ,ךלש םייוסמה קיתל קר גאוד התא םא לבא
ירשפא ןוויכ לכמ תוקופד צ"עתה בורל ,ליעל ונרמאש ומכ .צ"עתה השוע תא
קר הייושע רוביצה-דבוע לש ותנמזהו ,("רוביצ דבוע תדועת לש הרוטקירק")
.םימגפה תא ןקתל עבותל רוזעל

,תישארה הריקחה תא טטומל איה התרטמ ,עדוי אלש ימל ,תידגנה הריקחה
תויהל הייושע הריהז אל הלאש לכ ןכ לעו ,תלשוכ תישאר הריקח ליצהל אלו
.לגרב-ךמצעל-היירי וא ,"ימצע לוג"

וז הייהת ,וילע םתוחה לש ודיקפת והמ רמאנ אל צ"עתב םא ,לשמל ,ךכ
."ינודא לש ודיקפת המ" ותוא לואשל הליגר יתלב תושפט

!קותשת ,רבח ,קותשת :אופיא ,אוה קחשמה םש

ותלוכי לככ השעי טפושה םש ,"הארקה"ה לא ונתוא ריזחמ קותשל ךרוצהו
-יתש ךתוא רוקחי אוה ךכ םשלו ,צ"עת ןיכהל ךרוצה תא העיבת ךוסחל ידכ
.ברעו

?הארקהה תבישיב םשאנה תא רוקחל טפושל רתומ םאה

לש ותבושת תרהבהל" שורדה לככ קר לואשל טפושל ול רתומ .אלו - ןכ
םתס וליפא וא ,"תודבועב רפוכ ינא" רמוא םשאנה רשאכ לבא ,"םשאנה
.ריהבהל המ ןיאו ,תודבועה לכב איה הריפכהש רורב ,"רפוכ"


- ךתוא םירקוח םיטפושה לבא
!םירקוח ךיא דועו

,(הזב ללכנ ןכ םג הרובעת-טפשמו) ילילפה טפשמב "הארקה"ה לש התרטמ
םימישאמ המב םדא עדייש ידכ ,"םשאנה ינזאב םושיאה בתכ תארקה" איה
ץוח ,םלועבש רבד לכ םישוע הרובעתל טפשמה יתבב "תוארקה"ב לבא ,ותוא
."םשאנה ינזאב" םושיאה בתכ תאירק רשאמ

רמאיש דע - םשאנה תא וב רטרטל ילככ הרובעתה יטפשמב "הארקה"ה לע
אל ונדמע רבכ - !ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ
."הרהבה תולאש" יורקש המ לע דומענ ןאכו ,םעפ

תא רוקחל רוסא ןכ לעו ,עבות וניאו ,רטוש וניא תנקותמ הנידמב טפוש
םשאנה לש ותבושת םא ,"הרהבה תולאש" לואשל קר לוכי אוה .םשאנה
םשאנה לש ותבושת יתמ הלאשל ןאכ סנכינ אלו ,היד הרורב הניא םושיאל
םישוע המו ,ןיטולחל-הרורב הבושתה יתמ ןיינעמ ונתוא .היד הרורב הניא
.הלאה םירקמב םג םשאנה תא רוקחל ידכ םיטפושה

הריפכהש רורב ,"תודבועב רפוכ ינא" וא ,"רפוכ ינא" רמוא םשאנה רשאכ
םושל םוקמ הריאשמ הניא רשא "תילאטוט" הריפכ .תודבועה לכב איה
.הרהבה-תלאש

היהתש החנה ךותמ קית םעפ ףא הניכמ אל העיבתהש םיעדוי םיטפושה לבא
האדוה היהתש :הכופהה החנהה ךותמ אקווד אלא ,תילאטוט הריפכ
הריפכהש גאדנ רבכ - עבותהו טפושה - ונחנא ,רופכי םשאנה םאו - תילאטוט
.תיקלח האדוהל ,תוחפל ,וא ,האדוהל ךופהת

תא לואשל טפושהמ שקבמ עבותה :ךכ תדבוע הטישה ,רפוכ םשאנה רשאכ
תעדל רומא עבותהש םושמ ,תממתימ הלאש ."הריפכה תוהמ"ל םשאנה
.התוהמב ,תילאטוט איה הריפכהש

םאה" :ברעו-יתש םשאנה תא רוקחל ליחתמ אוהו ,הז תא ריכמ ירה טפושהו
תאו ... הז תא ריבסמ ינודא ןיאו ... הזב םגו ... הזב םגו ... הזב םג רפוכ ינודא
אוה ,האלמ האדוה ונממ איצוי אל אוה םא ףוסבלו ,"? ... הז תאו ... הז
ךומס קיזחהל םשאנה יאשר םתוא םיפלקה לכ תפישח תא גישי תוחפל
.והזחל

,עבותה ינפל םתוא חטשו ,ויפלק לכ תא םשאנהמ ףליק טפושהש ירחא ,תעכ
-בתכ תא ןקתל שקבמה ,עבותה לש םירופישה-יצקימ ןותאראמ ליחתמ
לש דיקפל ךפוה טפושהש איה האצותהו ,"הריפכה תוהמ" יפל ,םושיאה
.םושיאה בתכ תא ,הגרדהב ,הל בתוכה ,העיבתה

,(רומשל ול רתומש) תועתפהה לכמ םשאנה תא טישפהל רמג טפושהש ירחאו
?םולצתה תא האר ינודא םאה :לשמל ."קמוע-תריקח"ב ליחתמ אוה

האב איה .אל ?"הריפכה תוהמ" תא ריהבהל האב תאזה הלאשה םאה
םע"ש וענכשל ידכ ,םשאנל "רכומ" טפושה םתוא לבהה-ירבסהל המדקמכ
.הנגה ול ןיא ללכבשו ,"חכוותהל רשפא יא םולצתה


המשאב תודוהל "יאדכ" עודמ לבהה-ירבסה לע

... הזב רפוכ ינודא םאה גוסמ תולאשהש - בר קחודב ולו - רמול ,ילוא ,רשפא
"הרהבה" תולאש ןניה ,תילאטוט רפוכה םשאנל תוגצומה ,... הזבו ... הזבו
יאדווב םולצתה תא האר ינודא םאה הלאשה לבא ,יתרטשמ לואשית אלו
."הריפכה תוהמ" תא אל וליפא ,םשאנה תבושתב רבד ריהבהל האב הניאש
וענכשל ידכ ,םשאנל "רכומ" טפושה םתוא לבהה-ירבסהל המדקמכ האב איה
.הנגה ול ןיא ללכבשו ,"חכוותהל רשפא יא םולצתה םע"ש

-תריקח ריכזמ ,הרטשמה רובע טפושה 'בכ י"ע עצובמה ,הזה לואשיתה
רוקעל ךירצ אל ,ויד םכח אוה םא ,םייובשה-רקוח .תמכחותמ םייובש
הגרדהבו ,תומימת תולאש םע ליחתהל קר .םולכ אל ,םייאל אל ,םיינופצ
קפסמו ,לובגה תא רבע אוה יתמ עדוי אל רבכ רשא ,רקחנה לע "רוגסל"
.שממ-לש-עדימ ורקוחל

הבושתה ירהש ,"המימת" הלאש שממ וז ?םולצתה תא האר ינודא םאה
חיננ .ואל םא ןיב ,םולצתה תא תיאר םא ןיב ,ךתוא לילפת אל טפושל הנעתש
הארי ינודא :עבותה לא הנפי טפושה ,היהי ךכ םא .הלילשב בישמ התאש
.הנומתה תא םשאנל

,םולצתה תא םשאנל הארי עבותהו ,שקבי טפושהש ךכב הלוספה המ הרואכל
.תדוכלמל לופיל דמוע התאו ,יתרטשמ הריקח-תווצ דבוע ךכ לבא

.ינודא לש אוה בכרה םאה ךתוא לאשי טפושה וישכעו ,הנומתה תא תיאר
התא ךכ ,"ילש אוה בכרהש חיכוהל הייעב םהל ןיא" ירהש ,המימת הלאש
,הזה טושפ-יכה-יכה רבדה תא חיכוהל הייעב םהל שי לבא .ךמצעל רמוא
םתוא רטופ התא ,תאזכ הייעב םהל ןיאש החנהה ךותמ אצוי התאשכו
םיחילצמ ויה אל ילואש רבד - הריבעה ןיבל ךניבש רשקה תא חיכוהלמ
.ךתרזע ילב חיכוהל

גהנ ימ עדוי אל ינא ,טפושה דובכ :רמוא התא וישכעו ,אוה ךלש בכרהש תינע
.בכרב

בכרב גהנ ימ עדוי אל התא םא המ זא

.בכרב גהנ ימ עדוי אל ינא ,טפושה דובכ :רמוא התא רשאכ הרוק המ

דיגי ןוגה-תוחפה טפושה .תגהנ התא ,עדוי אל התא םאש דיגי ןוגהה טפושה
ןיבהל ךל ןתיי אל וליפא אוה .דימת-םשאה התא ,עדוי אל התא םאש
,קיפסמ אל דוע הז םאו .םשא אל התא לבא ,תגהנ התאש תורשפא תמייקש
.ךתוא טופשי אוה ,בכרב גהנ ימ עדוי אל התא םאש דיגי אוה

,טפשמ תושעל הז "טופשל" .ךתוא עישרהל חרכהב אל הז "ךתוא טופשל"
עובקלו ,םידדצה תונעט תאו ,תויודעה תא עומשל :קדצ-טפשמ הז טפשמו
רבכ טפושה - ללכב םא - תאז ספות התאש דע לבא .יאכז םא ,התא םשא םא
ןוילג תא עבותהמ שקבמו ,ךתוא עישרמ אוהו המשאב הדומ התאש םשור
תא ונייהד ,ןידה-תערכה תא ולוקב אורקל ילב וליפא תאזו ,ךלש תועשרהה
.ךתעדוה יפ-לע ךתוא עישרמ אוהו ,תידוה התאש העיבקה

.םדא די עגמ אלל ןידב-העשרה לש םיבאכ אלל הדיל


םוכיס

ימ םגו ,"הדומ" וא "רפוכ" דיגהל קר הז "הארקה"הש רוביצב העיד שי
עיגהל תנמ לע ,דבל הארקהל ךלוה תובורק םיתעל ,ןיד-ךרוע תחקל ןנוכתמש
.תוחכוהה תארקל ,ןידה-ךרוע לא הז םע

הלאש לבא ,ויתודימ יפל הרופת תמאב איה הארקהה - תודוהל ןנוכתמש ימ
אוה םא ,המשאב תודוהל תנמ לע הדובע םוי דיספהל ךירצ אוה עודמ איה
.(תדרפנ המישרל אשונ ילוא) ץמאתהל ילב הז תא לבקל לוכי

הרקמב :תינלטק בורל איה הארקהה - תודוהל אל ןווכתמש ימל לבא
הרקמב .ךלש םיפלקה לכ תא ףושחל ךתוא םיחירכמ ,ךתניחבמ ,עורג-תוחפה
,ןחיכוהל תלגוסמ אל העיבתהש תודבועב האדוה ךממ םיאיצומ עורג-רתויה
םג אליממו) תודבועה לכב האלמ האדוה ךממ םיאיצומ - עורג-יכה הרקמבו
אלמו ךתקדצב הנומא רודח ,חופנ הזחב טפשמל תאב התאש ירחא ,(המשאב
לפוקמ בנז םע אצוי התא ףוסבו ,ךתקדצב טפושה תא ענכשל ךתלוכיב ןוחטב
.םיילגרה ןיב

,"הארקה" יורק רשא "םימת"ה ךילהב לזלזת לא :יעמשמ-דח אוה חקלהו
בלשהמ רבכ - םינעוצקמל הז תא ןת ,המחלמ להנל הצור התא םאו
.יתלחתהה
הלעמל רוזח


הגהב זחואל


ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח