ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


הרדסה לש םיניינעה ןכותל
ןידה יתב
לש
- ןידה יכרוע תכשל
!התייבה


:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא

יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה
לש
?ןידה יכרוע תכשל


,קוחה חוכמ ,תדקפומ ןידה-יכרוע לש תיתעמשמה הטיפשה
.ןידה יכרוע תכשל לש היתודסומ ידיב

,"הדליג"ה ,יעוצקמה ןוגראה ,עודיכ ,איה ןידה-יכרוע תכשל
.ןידה-יכרוע לש

יפכ ,קקוחמה רצי הכשלה ידיב יתעמשמה ןידה תא ודיקפהב
."םמצע תא םיטפוש ןידה יכרוע" וב בצמ ,םיבר םינעוטש

ףוגל וא ,רוביצל ,םדאל םינתונש רדסב אל תמאב הז
.ומצע תא טופשל והשלכ

הצר תמאב המ הלאשה תלאשנו ,קקוחמה ןוצר הז לבא
םייקה יקוחה בצמה םאהו ,הז תא גישה אוה םאה ,קקוחמה
.ןוקית ךירצמ אוהש וא ,תעדה תא חינמ


?קקוחמה הצר המ

הטיפשה תא ריאשה קקוחמה רשאכ :קפס תויהל לוכי אלו ןיא
ביטיהל ןווכתה אוה ,םמצע ןידה-יכרוע ידיב תיתעמשמה
תכירע םוחתב תורקפה רשפאל ןווכתה אוהש אל הז .םהמע
אוה ,תילילפ הריבע רבוע ד"וע םא ,הרקמ לכבש םושמ ,ןידה
קפסמ וניא אוה םאו ,םייללכה טפשמה יתב לש םטופישל ןותנ
תרימשב לשרתמש וא ,םכסוה הילע הרוחסה תא וחוקלל
.יחרזא טפשמב חוקלה ידי לע עבתיי אוה ,וחוקל לש סרטניאה

םתאש המ ושעת - םכל ךיישש המ לכב :תורחא םילמבו
םתא ,םכל ןוציחה םלועה ןיבל םכיניב םיסחיב לבא ,םיצור
ומכ םכב לפטנ ונחנאו ,םכמצעל תותבש ושעת אל
.תוחפ אלו רתוי אל - חרזא לכב םילפטמש


"עוצקמה דובכ" לע

."עוצקמה דובכ" יורקש המ ביבס הנשי תמייוסמ תויתייעב
:ןידה-יכרוע רוביצל דיגהל ,קקוחמה תועצמאב ,הרבחה הלוכי
סרטניא ונל ןיא ,בחרה רוביצה ,ונחנא .םכש"בז ?דובכ םיצור
תא וחק .דובעל ךירצ הז ליבשב ,דובכ םיצור םתא םאו ,הזב
.םכמצעל הז


?לעופב הרוק המו

ינש הז לומ הז םידמוע ןידה יכרוע דגנ תונולתל עגונה לכב
.ךדיאמ ,םינולינה רוביצו ,דחמ ,םיננולתמה רוביצ :םירוביצ
לוכי אל ינשה רוביצה ,ןוצר-עבש דחא רוביצ םא ,תיטרואית
לבא ,רומאכ ,םידגונמ םהלש םיסרטניאה יכ ,הצורמ תויהל
.םיצורמ םניא הלא םג הלא לעופב יכ רבתסמ


םדל אמצ בחרה רוביצה

אל אוה ללכ ךרדב ,תושרה ינפב והער לע ןנולתמ םדא רשאכ
,'וכו "תמאה רקח" ןעמל ,תירוביצ הרטמ ןעמל תאז השוע
.חקל ותוא דמלל .ןנולתמ אוה ודגנכש ימ תא קופדל ידכ אלא
.רתויש המכ ותוא שינעהל .וב םקנתהל

תונולת ,ברעהו םכשה ,רוביצהמ םיעמוש ונחנא ,רומאכ ,הנהו
תודסומש ונייהד ,"םמצע תא םיטפוש ןידה יכרוע"ש ךכ לע
םא םגו ,הפי אל םיגהנתמ הירבח רשאכ ןיע םימצוע הכשלה
...ידמל םילק םישנועב םיאצוי םה ,ןידל םתוא םידימעמ


קדצל םיאמצ ןידה יכרועו

,תוגהנתהה יללכ לע םיפצפצמ ןידה-יכרוע יכ רובס והשימ םא
.הרמ תועט העוט אוה םג - "שבד םיקקלמ"ו

-תחנ תא ומעט רשא ןיד-יכרוע םייניע עבראב ,ולאשת םא
ןוגכ םייוטיב ,םתסה ןמ ,ועמשת ,"םהירבח" לש םעורז
םתוא הריבעמ הררשה" ,"םיתחשומ" ,"םיבאוסמ" ,"םילוונמ"
הלאכ 'םירבח' םע" ,"שארל םהל הלוע ןתשה" ,"םתעד לע
םא ,םיאימחמ אל דואמ םיראת ראשו ,"םיביואל קוקז ךניא
.הטעמה-ןושל טוקננ

,הרובעתל טפשמה יתבב השענש המ יכ רמואו ןכתסמ יתייה
"בהז" וניה ,םיאימחמ-אל דואמ םירבד ורמאנ םהילע
.הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתבב השענש המ תמועל

אצמת הכשלה לש ןידה יתבב תולהנתהה לש "יארקא תומיגד"
.ןאכ


?ןידה-יכרוע תכשל תרמוא המו

,הל הנתינ ,םיטפושה בושמ תא הכשלה הכרע רשאכ
בושמ םג הזה בושמל ףרצל זפ-תונמדזה ,ספא-ריחמב
הזה אשונה תא הריקפה איה לבא ,םייתעמשמה ןידה יתב לע
ןידה יתב תדעו) תנמשה לע םירמושה םילותחה ידיב
םנה הירבח לכ טעמכו ,הלש שאר-בשויה רשא ,םייתעמשמה
הזיאו ,(הכשלה לש יצראה יתעמשמה ןידה תיב ירבח
?רוביצה טפשמל םמצע תא דימעהל םהל היהי סרטניא


?וישכע םישוע המו

תא התיבה חולשלו קרפל אוה ,ונתעדל ,רתויב ןוכנה רבדה
תא ריבעהלו ,ןידה-יכרוע תכשל לש תעמשמה תודסומ
תיללכה העיבתה ידיל ונייהד ,הנידמה ידיל םהיתויוכמס
.םייללכה טפשמה יתב

תיב ר"וי ,גרבניו השמ ר"ד ד"ועב לפטל ךירצ ינושאר דעצכו
.ביבא-לת זוחמב ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה

תוידוס .ונל עידויש - "תויווח" ול שיו ,וב לקתנש ימ
.תאז שקבמש ימל תחטבומ


םאו ,םיאבה םימורופב םכתעד תא עיבהל םינמזומ םתא
םפרצנו ,ונל עידוי ,םיפסונ םייואר םימורופ ריכמ והשימ
.המישרל


אקמיק לש רתאה לא ינורטקלא ראוד

אקמיק םורופ

זופת לש טפשמו קוח םורופ

Ynet לש טפשמו קוח םורופ

סבולג ,םינטפשמו ד"וע םורופ

היטרקומד םורופ

םירוביד - יטפשמ ץועיי םורופ

םירוביד - יתקוח טפשמב םינויד םורופ

םירוביד - תיטפשמ הרזע םורופ

טפשמה תכרעמ דוקפת - לעופל האצוה םורופ

םיטפשמ - טנ רטור םורופ

םורופינוי - םיטפשמ םורופ

ויצר םורופ

ענענ - הילאוטקא םורופ

ולוז - תועידו הילאוטקא םורופ

יבמופ ןויד םורופהרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
הלעמל רוזח